КАТЕГОРІЯ «НОУ-ХАУ» ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗАКРІПЛЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

  • V. Yu. Chuikova Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-3791-6659
Ключові слова: комерційна таємниця, ноу-хау, інформація з обмеженим доступом, конфіденційна інформація, правове регулювання, інформація, правовий режим, охорона

Анотація

метою статті є загальна характеристика категорії «ноу-хау» як виду інформації з обмеженим доступом. За результатами проведеного дослідження автор зазначає, що питання співвідношення понять «ноу-хау» та комерційної таємниці є досить складним і недостатньо розробленим в науці. Відсутня єдина основа для розвитку галузевого законодавства щодо окремих видів таємниць. Автор приходить до висновку, що для чіткого розмежування вказаних понять необхідне нормативне закріплення положення про те, що відомості, які є комерційною таємницею, у цивільному обороті виступають як «ноу-хау».

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

V. Yu. Chuikova, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доцент кафедри цивільного права № 2
кандидат юридичних наук,
вул. Пушкінська, 77, Харків, 61024, Україна

Посилання

Цивільний кодекс України. – К.: Алерта, 2017. – 320 с.

Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 р. №887-ХП. Втратив чинність з 01.01.2004 р.

Про інвестиційну діяльність: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/law/main.cgi?nreg=1560-12.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/law/main.cgi?nreg=1560-12.

Про інформацію: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/law/main.cgi?nreg=1560-12.

Акопян А.А. Гражданско-правовое регулирование отношений в области передачи ноу-хау: автореф. дисс. к.ю.н.: 12.00.03 / Акопян Артем Александрович; [Место защиты: Всерос. гос. Налоговая акад. М-ва финансов РФ]. – Москва, 2008. – 158.

Бєгова Т. Щодо питання про правове оформлення обороту ноу-хау // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №11. – С. 36-39.

Бєгова Т. К вопросу о понятии "ноу-хау" как объекте интеллектуальной собственности // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №5. – С. 23-26.

Правова природа права на «ноу-хау» та його зміст / Т.І. Бегова // Проблеми законності. – Х: ред. кол. В.Я. Тацій та інші. – Вип. 107. – 2010. – С. 53-62.

До питання про співвідношення понять «ноу-хау» і «комерційна таемниця» / Т. Бегова // Вісник акад. прав. наук Укр. – 2007. – Х: Право. – № 4. – С. 256-265.

Дозорцев В.А. Информация как объект исключительного права // Дело и право. – 1996. – № 4. – С. 27-38.

Дозорцев В.А. Система законодательства об интеллектуальных правах // Юрид. мир. – 2001. – № 9. – С. 4-13.

Еременко В.И./Недобросовестная конкуренция в сфере коммерческой тайны (ноу-хау) // Интеллект. собственность. – 2000. – № 11. – С. 31-36.

Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). – М.: Норма, 2000. – 459 с.

Кузьмин Э. А. Правовая защита коммерческой тайны// Правоведение. – 1992. – №5. – С. 43-48.

Майданик Н.І. Права на нетрадиційні блага // Аномалії в цивільному праві України. – К.: Юстініан, 2007. – 912 с.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 538 с.

Семилетов С.И. Информация как особый объект права // Проблемы информатизации. – 1999. – № 3. – С. 57-61.

Commission Regulation (EC) №772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 85 (3) of the Trealy to certain categories of technology transfer agreements//Official Journal L 123. – 27/04/2004/- P.0011.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позиції вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т.6: Право інтелектуальної власності / За ред. проф. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Лисак Л.С., 2011. – 592 с.

Опубліковано
2017-12-25
Цитовано
Як цитувати
Chuikova, V. Y. (2017). КАТЕГОРІЯ «НОУ-ХАУ» ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗАКРІПЛЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (24), 103-107. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/10565
Номер
Розділ
Цивільне та земельне право