Suitability of green plantings for recreation in the city of Kyiv

  • О. В. Аріон Taras Shevchenko Kyiv National University
  • Т. Г. Купач Taras Shevchenko Kyiv National University
  • С. О. Дем’яненко Taras Shevchenko Kyiv National University
Keywords: green plantings, categories of green plantings, types of natural vegetation, evaluation methods for recreation, recreational suitability

Abstract

Analysis of the existing conditions of green plantings of Kyiv showed forming types of vegetation, multifunctionality of green spaces in cities and the main directions of their use for recreation. Green plantings of the city of Kyiv according to the functions are divided into plantations of general, limited and special purpose and form the basis for primary natural vegetation – pine forest, pine-oak forest and hornbeam-oak forest. Along with the aesthetic, sanitary and microclimatic functions - recreation is one of the leading functions of green plants in cities.

Spatial analysis of the intensity of green plantings indicates the increase in the proportion of green plantings per unit area from the natural planning axis of the city (Dnieper riverbed) to the peripheral zones of the city. The green areas of the city have united transport with residential areas and are used for daily, weekly and, in some cases, seasonal recreation not only by this particular area, but also by residents of surrounding districts.

Short-term weekly and seasonal recreation is implemented through the organization of rest in campings, which may include an overnight stay, or just a variety of sports and recreational activities, sightseeing tours and daily short-term rest in the form of a utilitarian recreation, picnics, skiing, biking and hiking.

Criteria for recreation evaluation methods of green plantings in the city to determine recreational suitability are based on the biomedical, environmental, aesthetic, technological approaches.

The criteria for determining recreational suitability of green plantings in urban space are identified after landscape features; the type of vegetation that forms the basis of green plantings in urban parks and wooded areas; accessibility, architectural and infrastructural features.

Gradation of suitability for recreational use is the following: suitable for relaxation; favorable; partially favorable; areas of natural reserves and green areas recommended for special recreation (different types of utilitarian recreation, etc.). The analysis results of the vegetation types and infrastructure of the city indicates that most of Kyiv’s green plantings areas are categorized as favorable and conducive to recreation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

О. В. Аріон, Taras Shevchenko Kyiv National University
PhD (Geography), Associate Professor
Т. Г. Купач, Taras Shevchenko Kyiv National University
PhD (Geography), Associate Professor
С. О. Дем’яненко, Taras Shevchenko Kyiv National University
PhD (Geography), Assistant

References

1. Afanas`yev, D. Ya. (1968). Rosly`nnist` URSR [The vegetation of the USSR]. Kyiv, Naukova dumka, 255.
2. Bejdyk, O. O. (2001). Rekreacijni resursy` Ky`yeva, jogo peredmist` ta yixnye suspil`no-ekonomichne znachennya [Recreational Resources Kyiv and its suburbs and their socio-economic importance ]. Kyiv as an ecological sys-tem, nature-man-production-ecology. Kyiv, Center for Environmental Education and Information, 263-281.
3. General plan of Kyiv for the period to 2020 (current). Available at: http://kga.gov.ua/generalnij-plan/genplan2020
4. Gensiruk, S. A. (1979). Racional'noe prirodopol'zovanie [Environmental management]. Moscow, Lesnaja promyshlennost', 312.
5. Gensiruk, S. A., Nizhnik, M. S., Voznjak, R. R. (1987). Rekreacionnoe ispol'zovanie lesov [Recreational use of for-ests]. Kyiv, Urozhaj, 248.
6. Denisik, G. I., Volovyk, V. M. (2009). Rekreacijni landshafty` Podillya [Analysis of recreational landscapes of Po-dillya]. Vinnitsa, Edelveis & K, 206.
7. DBN B.2.2-5,2011. The providing of public services and amenities of the territories (2012). Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine. Kyiv, Ukrarxbudinform, 44.
8. Didyk, Ya. M. (2002). Ekonomichna ocinka rekreacijny`x resursiv lisu [Economic evaluation of forest recreational recourses]. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 12.1, 182-186.
9. Dmytruk, O. Yu., Kupach, T. G., Demyanenko, S. O. Olishevska, J. A. (2009). Analiz struktury` vidnovleny`x land-shaftiv m. Ky`yeva ta pry`mis`koyi zony` [Analysis of the recovered landscape Kyiv and suburbs]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv.Geography, 56, 15-19.
10. Dmytruk, O. Yu., Olishevska, J. A., Kupach, T. G., Demyanenko, S. O. (2010). Prostorovo-funkcional`na organi-zaciya zelenoyi zony` mista Ky`yeva [Spatial-functional organization of Kyiv’s “green zone”]. Physical geography and geomorphology. Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, VGL Obriyi, 3 (60), 161–168.
11. Dmytruk, O. Yu., Olishevska, J. A., Demyanenko, S. O., Kupach, T. G., (2011). Landshaftno-arxitekturni kompleksy` mista Ky`yeva [The landscape-architectural complexes of city of Kyiv]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geography, 58, 23-27.
12. Kazanskaja N. S., Panina V. V., Marfenin H. H. (1977). Rekreacionnye lesa [Recreational forest]. Moskow, Lesnaja promyshlennost', 96.
13. Kievzelenbud. Lisoparkovi gospodarstva m. Ky`yeva. Available at: http://kievzelenbud.com
14. Krachilo, M. P., Ignatenko, N. G. (1976). Voprosy tipologii rekreacionnyh resursov i kompleksnoj ocenki territorii [Questions of the Typology of recreational resources and a comprehensive evaluation of the territory]. Rekreacionnye resursy i ohrana prirody Ukrainskih Karpat. Leningrad, MFGO SSSR, 7-21.
15. Kucheryavyj, V. P. (1999). Urboekologiya [Urboekology]. Lviv, Svit, 359.
16. Lisovy`j kodeks Ukrayiny` (1994). [Forest Code of Ukraine]. Bulletin of The Verkhovna Rada of Ukraine, 17, 443.
17. Metodicheskie rekomendacii po sostavleniju shem perspektivnogo razvitija turizma v uslovijah USSR (1983). [Guidelines for the preparation of schemes of perspective development of tourism in terms of the Ukrainian SSR]. Kyiv, Kyiv Research Institute of Urban Development, 100.
18. Preobrazhenskij, V. S., Muhina, L. I., Kazanskaja, N. S., Vedenin, Ju. A., Miroshnichenko, N. N., Stupina, N. M, Fil-ippovich, L. S., Yadkov, V. B, Sheffer, E. G (1975). Metodicheskie ukazanija po harakteristike prirodnyh uslovij rekreacionnogo rajona [Guidelines for the characterization of the natural conditions of the recreational area ]. Geographic problems of the organization of tourism and recreation. Moskow, Turist, 1, 50-112
19. Myklush, S. I., Myklush, Yu. S. (2013). Landshaftno-rekreacijni oznaky` lisiv lisoparkovy`x chasty`n zeleny`x zon naseleny`x punktiv [Landscape and recreational indices of woodland parks of green areas of human settlements]. Proceedings Forest Academy of Sciences of Ukraine. Lviv, FASU, 11, 51-57.
20. Neshataeva, E. V. (2015). Kompleksnaja ocenka lesopokrytyh landshaftov v rekreacionnyh lesah Sankt-Peterburga s primeneniem gis-tehnologij [Comprehensive assessment of forested landscapes in recreational forests of St. Petersburg with the application of GIS technology]. Bryansk State Engineering and Technological Academy. Bryansk, 24.
21. Nizhnik, M. S. (1989). Les i otdyh [Forest and res ]. Kyiv, Naukova dumka, 120.
22. Pavlov, V. I., Cherchyk, L. M. (1998). Rekreacijny`j kompleks Voly`ni, teoriya, prakty`ka, perspekty`vy` [Recrea-tional complex of Volyn, theory, practice, prospects]. Lutsk, Nadstyr'ya, 124.
23. Rajonnaja planirovka kurortnyh mestnostej. Metodicheskie ukazanija [Regional planning resort areas. Guidelines] (1969). Kyiv, Kyiv Research Institute of Urban Development, 133.
24. Rodichkin, I.D. (1977). Chelovek, sreda, otdyh [Man, environment, recreation]. Kyiv, Budіvel'nik, 160.
25. Seredin, V. I., Parpan, V. I. (1988). Lis – baza vidpochy`nku [Forest as a recreation base]. Uzhgorod, Karpaty, 110.
26. Serikov, M. T. (2013). Ocenka rekreacionnyh resursov i rekreacionnogo potenciala lesov pri jekosistemnom metode lesoustrojstva [Estimation of recreational resources and recreational potential of forests at the ecosystem forest inventory method]. Forestry Engineering Journal. Voronezh, 4, 33-41. DOI 10. 12737/2178
27. Tymchinskij, V. I. (1982). O metodah izuchenija prirodnih rekreacionnyh resursov [On the methods of the study of natural recreational resources]. City building. Theory and practice of resorts and recreational construction con-struction, 32, 13-18.
28. Fomenko, N. V. (2007). Rekreacijni resursy` ta kurortologiya [Recreational resources and balneology] Kyiv, Centr navchal`noyi literatury, 312.
29. Cherchyk, L. M. (2008). Ocinka suchasnogo stanu ta perspekty`v rozvy`tku rekreacijnogo pry`rodokory`stuvannya v Ukrayini [Evaluation of current state and prospects for recreational nature management development in Ukraine]. Actual problems of economics, 6(84), 180–186.
30. Stol'berg, F. V. ed. (2000). Jekologija goroda [Ecology of the city]. Kyiv, Libra, 464.
31. Jeringis K. I., Budrjunas A. R. (1975). Sushhnost' i metodika detal'nogo jekologo-jesteticheskogo issledovanija pejzazhej [Essence and methodology of detailed ecological and aesthetic studies of landscapes]. Ecology and aesthetics of the landscape. Academy of Sciences of LitSSR, Institute of botany. Vilnius, Mintis,107-159.
32. Ying Zhang, Xue Zhou (2013). A Study of Forest Recreation Evaluation Model in China. Procedia Computer Sci-ence, 24, 280-288. DOI 10.1016/j.procs.2013.10.052
Published
2017-03-14
Cited
How to Cite
Аріон, О. В., Купач, Т. Г., & Дем’яненко, С. О. (2017). Suitability of green plantings for recreation in the city of Kyiv. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", (45), 113-122. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/8186