ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МІГРАЦІЇ ІОНІВ ВАЖКИХ І РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ В ГРУНТАХ В ЗОНІ РОЗМІЩЕННЯ НАКОПИЧУВАЧІВ ЗОЛОШЛАКОВ ВУГІЛЬНИХ ТЕС

  • А. М. Касимов ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь»
  • И. В. Удалов Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: відходи твердопаливних ТЕС, золошлаки, міграція елементів в ґрунтах, важкі і рідкісні метали, тверде паливо, вугілля

Анотація

Стаття присвячена особливостям процесів міграції іонів важких і рідкісних металів у ґрунтах в зоні розміщення золошлакових відходів (ЗШО) вугільних ТЕС України. Проведений аналіз статистичних даних використання різних видів палива в Україні. Описаний досвід утилізації ЗШО в країнах Євросоюзу. Визначено, що для видобутку з ЗШО цінних компонентів необхідно знати їх хімічний і фазово–мінералогічний склад, який, у свою чергу, визначається складом мінеральної частини вихідного палива і способом його спалювання. Розглянуто основні властивості ЗШО твердопаливних ТЕС і шляхи міграції сполук важких і рідкісних металів у ґрунтах в районах їх розміщення за результатами авторських досліджень. Описано різні види поглинальної здатності ґрунтів. Виявлено та описано основні шляхи міграції сполук ТРМ з терикону ЗШО в ґрунт. Узагальнено досвід використання доменних шлаків, паливних ЗШО і відходів вуглевидобутку як техногенної сировини при виробництві в'яжучих речовин, бетонів, і в дорожньому будівництві.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

А. М. Касимов, ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь»
Доктор технічних наук, професор
И. В. Удалов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
к. т. н., доцент

Посилання

1. Варламов, Г. Б. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії [Текст] / Г. Б. Вар-ламов, Г. М. Любчик, В. А. Маляренко. – К. : Політехніка, 2003. – 228 с.
2. Касимов, А. М. Отходы горно–металлургического комплекса – потенциальная сырьевая база развития про-изводства редких и тяжелых металлов [Текст] / А. М. Касимов // Восточно – Европейский журнал передо-вых технологий. – 2005. – № 4/2(16). – С. 147 – 150.
3. Касимов, А. М. Технологии и оборудование [Текст] / А. М. Касимов, В. Т. Семенов, А. А. Романовский. – Х. : ХНАГХ, 2007. – 411 с.
4.Крайнюк, Е. В. Строительство автомобильных дорог при безопасном использовании фосфогипса и золошла-ков ТЭС [Текст] : автореф. дис. канд. техн. наук / Е. В. Крайнюк ; ХНАДУ. – Х., 2004. – 39 с.
5. Касимов, А. М. Управление опасными промышленными отходами. Современные проблемы и решения
[Текст] : монография / А. М. Касимов, Л. Л. Товажнянский, В. И. Тошинский, Д. В. Сталинский ; под ред.
А. М. Касимова. – Х. : Изд. Дом НТУ «ХПИ», 2009. – 512 с.
6. Удалов, І. В. Оцінка впливу вуглевидобувних підприємств на стан ґрунтів Луганської області [Текст] / І. В. Удалов // Науковий журнал. « Геологія і геохімія горючих копалин ». – Львів. Інститут геології і геохімії го-рючих копалин НАН України. – 2012. – № 1–2 (158 – 159). – С. 102 – 110.
7. Семиноженко, В. П. Промышленные отходы : проблемы и пути решения [Текст] : монография / В. П. Семи-ноженко, Д. В. Сталинский, А. М. Касимов. – Х. : Индустрия, 2011. – 510 с.
8. Пантелеев, В. Г. Состав и свойства золы и шлака ТЭС [Текст] : справочное пособие / В. Г. Пантелеев, Э. А. Ларина, В. А. Мелентьев и др. – Л. : Энергоатомиздат. Ленинградское отд., 1985. – 288 с.
9. Формы нахождения токсичных металлов в загрязненных почвах Донецко–Макеевской и промышленно–городской агломерации [Текст] : тез. докл. международн. научн–практ. конфер. 26 – 28.03.1996 г. Киев /
Т. В. Атабекян, Г. К. Еременко. // Экологические аспекты загрязнения окружающей среды. – Киев : Ч. 2. – С. 24–25.
10. Пути сокращения ущерба окружающей среде при размещении шламонакопителей промышленных предпри-ятий [Текст] : зб.наук. пр. „Проблеми охорони навколишнього середовища та єкологічної безпеки” / А. М. Касимов, А. А. Романовский. –Х. : Факт, 2004. – С. 237–244.
11. Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятий по добыче и переработке угля [Текст]. – Пермь : Минуглепром РФ, 1998. – 39 с.
12. Утилизация отходов тепловых электростанций Украины, использующих пылеугольное и жидкое топливо [Текст] : сб. научных трудов. / А. М. Касимов, А. А. Ковалев, А. М. Коваленко. // Вестн. ХНАДУ Вып. 52. – 2011. – С. 72–77.
13. Касимов, А. М. Миграция тяжелых и редких металлов в почвах в районе размещения золошлаковых отвалов угольных ТЭС [Текст] / А. М. Касимов, А. А. Ковалев, Н. И. Мисюра // Экология и промышленность. – 2011. – № 1. – С. 96–101.
14. Анализ технологий и методов утилизации твёрдых продуктов десульфуризации и частиц золы. – Украин-ский финансово–промышленный концерн "УФПК" [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ufpk.com.ua/files/p3/analiz.html
15. Челядин, Л. І. Техногенні матеріали та їх утилізація і вплив на екологію регіону [Текст] / Л. І. Челядин, В. Л. Челядин, В. Я. Тимошенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. – № 1. – С. 80 – 86.
16. Никитин, А. Н. Шламовые отходы тепловых электростанций – источники загрязнения атмосферного воз-духа и потенциальные ресурсы минерального сырья [Текст] / А. Н. Никитин, Е. В. Ермакова // Известия ТулГУ. Серия Физика. – Вып. 6. – 2006. – С. 96–111.
17. Сергеев, А. М. Использование в строительстве отходов энергетической промышленности [Текст] / А. М. Сергеев. – К. : Будівельник, 1984. – 120 с.
18. Золошлаковые отходы и их использование Техносферная и экологическая безопасность [Текст] : сб. матер. межвузовской студенческой научно–практич. конф. / А.С. Миронов / – Иркутск, ИрГУПС, 2009. – С. 66–68.
19.Технология утилизации золошлаковых отходов твёрдотопливных электростанций : Сотрудничество для решения проблемы отходов [Текст] : материалы III международной конференции / В. В. Соловей, И. А. Во-робьёва, Т. В. Воловина / – Х., 2006. – С. 142.
20. Элинзон, М. П. Топливосодержащие отходы промышленности в производстве строительных материалов [Текст] / М. П. Элинзон, С. Г. Васильков. – М. : Стройиздат, 1980. – 223 с.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Касимов, А., & Удалов, И. (2016). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МІГРАЦІЇ ІОНІВ ВАЖКИХ І РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ В ГРУНТАХ В ЗОНІ РОЗМІЩЕННЯ НАКОПИЧУВАЧІВ ЗОЛОШЛАКОВ ВУГІЛЬНИХ ТЕС. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 189-200. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5764

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)