ОЦІНКА ВПЛИВУ РІВНЕНСЬКОЇ АЕС НА РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІКИ СТИР У ТРАНСКОРДОННОМУ КОНТЕКСТІ

  • Ю. Н. Жегулина Український науково-дослідний інститут екологічних проблем
  • Г. Д. Коваленко Український науково-дослідний інститут екологічних проблем
Ключові слова: транскордонний вплив, АЕС, питома активність тритію, р. Стир, радіонукліди

Анотація

У даній роботі нами було розглянуто питання впливу Рівненської атомної електростанції на забруднення р. Стир тритієм у результаті скиду дебалансних вод у контексті транскордонного впливу. Надана стисла фізико–географічна характеристика р. Стир, а також стисла характеристика РАЕС. Наведені данні скидів тритію, залежності об’ємної активності тритію у Стирі від відстані, об’ємів скидів зі станції та сезонної водності ріки. Представлені середньорічні об’ємні активності тритію. Встановлено, що скид дебалансних вод з Рівненської АЕС безпосередньо у Стир спричиняє вплив на зміну активності тритію у річці. Надано попередній прогноз зміни фонової активності тритію у водах ріки Стир на кордоні з Республікою Білорусь у результаті нормальної роботи АЕС.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ю. Н. Жегулина, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем
наук. співробтник
Г. Д. Коваленко, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем
д. ф.-м. н., професор

Посилання

1. UNECE [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.unece.org/ru/env/eia/eia_r.html. – Загл. с экрана.
2. Жегулина Ю. Н. Оценка влияния Чернаводской и Ровенской АЭС на радиоэкологическое состояние поверх-ностных водных объектов (рек Дунай и Стырь) [Текст] / Ю. Н. Жегулина, Г. Д. Коваленко // Сборник трудов 3–й Международной научно–практической конференции молодых ученых и специалистов. Харьков, ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 26 – 27 марта 2014 г. – Х.: НТМЦ. – 2014. – С. 287 – 290.
3. Жегулина Ю. Н. Оценка трансграничного влияния Ровенскй АЭС на радиоэкологическое состояние реки Стырь [Текст] / Ю. Н. Жегулина, Г. Д. Коваленко // Проблеми охорони навколишнього природного середо-вища та екологічної безпеки: Зб. наук пр. УкрНДІЕП. – Х.: ВД „Райдер”, 2013. – Вип. ХХХV. – С. 131 – 137.
4. Жегулина Ю.Н. Содержание трития в реке Стырь [Текст] / Ю.Н. Жегулина, Г.Д. Коваленко, В.И. Витько // Сборник трудов XI международной научно–практической конференции «Экилогическая безопасность: про-блемы и пути решения». УкрНДІЕП. – Х.: ВД „Райдер”, 2015. – 77 с.
5. Карташев В.В. Воздействие на окружающую среду и население при возможном аварийном сбросе трития с Запорожской АЭС [Текст] / В.В. Карташев, Г.Д. Коваленко, В.В. Турбаевский // Сборник научных статей научно–технической конференции "Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення". – Т. 1. Алушта, АР Крым. – Харьков, 2007. – 234 – 238 с.
6. Роль естественных защитных барьеров при аварийном выходе трития в окружающую среду [Текст] / В.И. Витько, М.А. Захарченко, В.В. Карташев и др. // Гигиена населенных мест : Сб. науч. тр. – К., 2000. – Вип. 36. – Ч. 1. – 480–489 с.
7. Радиоэкологические исследования. Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна на тер-ритории Украины [Текст] / В.В. Богданов, В.И. Витько, Л.И. Гончарова и др. // Под ред. А.Г. Васенко и С.А. Афанасьева. – К.: Академпериодика, 2002. – С. 183–222.
8. Коваленко Г.Д. Радиоэкологическое состояние поверхностных вод[Текст] / Г.Д. Коваленко // Вода і водо-очисні технології, 2004. – № 3(11). –С. 27 – 34.
9. Коваленко Г.Д. Моделирование распространения трития в подземных водах [Текст] / Г.Д. Коваленко, В.В. Турбаевский // Энергоинформ. 2005. – № 1. – С. 100 – 106.
10. Коваленко Г.Д. Радиоэкологическое состояние поверхностных вод Украины [Текст] / Г.Д. Коваленко // Сборник научных статей XVIII научно–технической конференции "Экология, энерго– и ресурсосбережение, охрана окружающей среды и здоровье человека, утилизация отходов". 2009. Х.: 2010. – т. 2. – 167 с.
11. Моніторинг тритію в природних поверхневих водоймах України [Текст] / В.М. Васильченко, М.М. Давидов, О.М. Масько, П.А. Чернов // Ядерна енергетика та довкілля, № 1, 2013. –14 с.
12.Отчет по Мероприятию 1. Анализ водного режима, особенностей появления паводков и их последствий в бассейне р. Стырь. “Мониторинг и прогнозирование наводнений в бассейне Припяти” [Текст] // Наука ради мира и безопасности Проект НАТО № # 983516
13.Ровенская АЭС [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.rnpp.rv.ua. — Загл. с экрана.
14. Коваленко Г.Д. Радиоэкология Украины [Текст]: Монография / Г.Д. Коваленко. – 3–е изд., перераб. и доп. – Х.:ИД «Инжэк», 2013. – 344 с.
15. Коваленко Г.Д. Накопичення і міграція тритію в районах розташування АЕС з реакторами ВВЕР [Текст] / Г.Д. Коваленко, В.А. Седнєв, В.В. Турбаевский // Ядерна і радіаційна безпека. – 2004. – № 2. –С. 47–53.
16. Отчет о состоянии радиационной безопасности и радиационной защиты на АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» в 2010 г. [Текст]. – Киев, 2011. – 43 с.
17. Миронова Н.И. Тритий – это опасно [Текст] / Н.И. Миронова. – Челябинск, 2001. – 58 с.
18. National Report on the State of Environment in 2012. – Bucharest [Текст]. – 2013 г. – 67 с.
19. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ–97); Державні гігієнічні нормативи [Текст]. – Київ: Відділ поліграфії Українського центру Госсанепіднадзору Міністерства охорони здоров’я України, 1998. – 134 с.
20. Тритій в біосфері [Текст] / В.В. Долін, О.В. Пушкарьов, І.Ф. Шраменко та ін. – К.: „Наукова думка” НАН України, 2012. – 223 с.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Жегулина, Ю., & Коваленко, Г. (2016). ОЦІНКА ВПЛИВУ РІВНЕНСЬКОЇ АЕС НА РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІКИ СТИР У ТРАНСКОРДОННОМУ КОНТЕКСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 184-189. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5763