ГЕОДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ)

  • К. Ю. Сегіда Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: населення Харківської області, демографічна ситуація, демографічний розвиток, геодемографічне прогнозування, метод екстраполяції

Анотація

Стаття присвячена розробці короткострокового прогнозу чисельності населення Харківської області та окремих її районів за допомогою методу екстраполяції. В статті представлено сучасні демографічні тенденції, характерні для області, обчислено темпи зміни чисельності населення області за 2009–2014 рр., визначено тенденції в розрізі районів області. Наведено методичні основи обчислення прогнозних значені чисельності населення за допомогою методу екстраполяції. Представлено вихідну базу даних, яка включає чисельність населення 2001–2014 рр., яка відповідає динаміці лінійного розподілу. Розроблено прогноз чисельності населення області в цілому та окремо для чоловічого й жіночого населення, визначено песимістичні та оптимістичні значення прогнозу за допомогою визначення стандартного відхилення. Розроблено прогнози чисельності населення для усіх район області, представлено перспективні темпи зміни чисельності населення за прогнозний період (2014–2018 рр.) в розрізі районів області.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

К. Ю. Сегіда, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кандидат географічних наук, доцент

Посилання

1. Niemets L. Demographic potential as the basis for social and economic development [Text] / L. Niemets, K. Segida, N. Guseva // Економічний часопис–ХХІ. – 2015. – № 3–4. – с.93–97.
2. Демография и статистика населения [Текст]: Учебник для вузов / Коллект. автор.: И. И. Елисеева, Э. К. Васильева, М. А. Клупт, О. Н. Никифоров. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 687 с.
3. Дорошенко Л. С. Демографія: Навчальний посібник для вузів / Л. С. Дорошенко. – К.: МАУП, 2005. – 111 с.
4. Єсінова Н. І. Демографічний розвиток населення України [Текст] / Н. І. Єсінова, Т. В. Безугла // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць / ХДУХТ. – Харків, 2008. – С. 368 – 375.
5. Заставецька О. В. Географія населення України [Текст] / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. – Тернопіль, 2007. – 187 с.
6. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. [Текст] / колектив авторів, за ред. Е. М. Лібанової. – К.: Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.
7. Лібанова Е. М. Демографічні перспективи України: 2000 – 2075 роки [Текст] / Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, О. В. Позняк та ін. // Зайнятість та ринок праці: Міжвід. наук. зб. – К.: РВПС України НАН України, 1999. – Вип. 11. – С. 126–141.
8. Мезенцев К. В. Суспільно–географічне прогнозування регіонального розвитку [Текст]: Монографія / К. В. Мезенцев. – К.: Видавничо–поліграфічний центр «Київський університет», 2005 р. – 253 с.
9. Нємець Л. М. Демографічний розвиток Харківського регіону [Текст]: монографія / Л. М. Нємець, К. Ю Се-гіда, К. А. Нємець. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 200 с.
10. Офіційний сайт Головного управління статистики в Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.kharkov.ukrtel.net/ua
11. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
12. Офіційний сайт Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua/index.html
13. Офіційний сайт Харківської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kharkivoda.gov.ua
14. Пальян З. О. Демографічна статистика [Текст]: Навчально–методичний посібник для самостійного ви-вчення дисципліни / З. О. Пальян. – К.: КНЕУ, 2003. – 132 с.
15. Підгорний А. З. Демографічна статистика [Текст]: Навчальний посібник / А. З. Підгорний. – Одеса, ОДЕУ, 2010. – 165 с.
16. Практическая демография [Текст] / Коллект. автор.: В. Н. Архангельский, А. Е. Иванова, Л. Л. Рыбаковский, С. В. Рязанцев. – М.: Центр социального прогнозирования. – 2005. – 278 с.
17. Прогнозирование и планирование экономики [Текст]: Уч. пос. / Под ред. В. Н. Борисевича, Г. А. Кандауровой. – Мн.: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001. – 380 с.
18. Сегіда К. Ю. Внутрішньорегіональні особливості формування демографічного капіталу Харківської області / К. Ю. Сегіда // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія – Гео-графія – Екологія». – № 1084. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 187 – 192.
19. Стеценко С. Г. Демографічна статистика [Текст]: Підручник / С. Г. Стеценко. – К.: Вища школа, 2005. – 415 с.
20. Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року [Текст]. – Харків, 2015. – 177 с.
21. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії [Текст]: Підручник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О. Г Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2009. – 544 с.
22. Фащевський М. І. Методологічні аспекти дослідження географії населення [Текст] / М. І. Фащевський // Український географічний журнал. – 2004. – № 3. – С. 58–62.
23. Цьома А. П. Про демографічний стан населення України [Текст] / А. П. Цьома // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць ХДУХТ. – Харків, 2007. – С. 393 – 400.
24. Яворська В. В. Регіональні демографічні процеси в Україні [Текст]: монографія / В. В. Яворська. – Кам’янець–Подільський: Аксіома, 2013. – 384с.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Сегіда, К. (2016). ГЕОДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 164-173. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5761

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)