СУСПІЛЬНО–ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОР-ГАНІЗАЦІЇ АПК

  • А. Ю. Саркісов Херсонський державний університет
Ключові слова: агропромисловий комплекс, територіальна організація, агробізнес, агропромислова інтеграція, агропромисловий кластер, розвиток, структурні здвиги

Анотація

У статті розглядаються особливості дослідження територіальної організації агропромислового комплексу. Автор виділяє основні підходи до дослідження агропромислового комплексу. У статті визначені наступні основні недостатньо вивчені проблеми: зміни організаційно–економічних форм агропромислового комплексу на регіональному рівні; трансформація сільськогосподарського землекористування та землеволодіння на регіональному рівні; дослідження сучасних форм агропромислової інтеграції; особливості сучасної системи управління в агропромисловому комплексі на різних територіальних рівнях. До форм територіальної організації віднесено: спеціалізовані сільськогосподарські території (зони, райони, підрайони, ареали), агропромислові системи (АПС) та агропромислові кластери. Формування АПС можливе на основі одного з типів агропромислової інтеграції, відповідно утворюючи наступні системи: аграрна (сільськогосподарська неспеціалізована); агропромислова, агропромислово–фінансова та агросервісна системи. Визначені пріоритетні напрямки сучасних суспільно–географічних досліджень територіальної організації агропромислового комплексу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. Ю. Саркісов, Херсонський державний університет
к. геогр. н., доцент

Посилання

1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку [Текст] / П.К. Канівський (ред. та упоряд.) та ін. – К.: Ін–т аграр. економіки, 2005. – 292 с.
2. Алаев, Э.Б. Социально–экономическая география: Понятийно–терминологический словарь [Текст] / Э.Б. Алаев. – М.: Мысль, 1983. – 350 c.
3. АПК УРСР: Посібник для вчителя [Текст] / М.М. Паламарчук (ред.), В.П. Нагірна, В.М. Паламарчук. – К.: Радянська школа, 1980. – 175 с.
4. Балабанов, Г.В. Территориальная сегментация продовольственного рынка Украины [Текст] / Г.В. Балабанов. – К.: ЦПЕР, 2000. – 187 с.
5. Балабанов, Г.В. Трансформація структури сільськогосподарського виробництва України: регіональний ас-пект [Текст] / Г.В. Балабанов, О.М. Кобзєв, Г.В. Семенченко. – Київ: UAPP / ПАП, 2000. – 29 с.
6. Деречин, В.В. Анализ эффективности использования основных фондов в агропромышленном комплексе: Методологический аспект [Текст] / В.В. Деречин, Р.Д. Довгопалова (ред.). – К.: Лыбидь, 1991. – 104 с.
7. Дудник, І.М. Суспільно–географічні системи низового рівня (теоретичні та методологічні аспекти) [Текст] / І.М. Дудник. – Полтава: Полтавський літератор, 1997. – 248 с.
8. Крючков, В.Г. Территориальная организация сельского хозяйства (Проблемы и методы экономико–географического исследования) [Текст] / В.Г. Крючков. – М.: Мысль, 1978. – 268 с.
9. Мармуль, Л.О. Ефективність функціонування регіонального АПК в умовах ринкової економіки [Текст] / АН України, РВПС України; Мелітопольський державний педінститут / Л.О. Мармуль. – К., 1993.
10. Мукомель, І.Ф. Сільськогосподарські зони Української РСР [Текст]: монографія / І.Ф. Мукомель. – К.: Вид–во Київського ун–ту, 1961. – 396 с.
11. Пістун, М.Д. Географія агропромислових комплексів [Текст]: навч. посібник] / М.Д. Пістун, В.О. Гуцал, Н.І. Провотар. — К.: Либідь, 1997. — 198 с.
12. Ракитников, А.Н. География сельского хозяйства (Проблемы и методы исследования) [Текст] / А.Н. Ракитников. – М.: Мысль, 1970. – 342 с.
13. Регіональні АПК України (теорія та практика розвитку) [Текст] / П.П. Борщевський (ред.), В.О. Ушкаренко, Л.Г. Чернюк, Л.О. Мармуль. – К.: Наукова думка, 1996. – 263 с.
14. Розвиток різноукладності на селі: особливості, проблеми [Текст] / В.В. Юрчишин (ред.), Л.М. Шевченко, В.Х. Брус. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 446 с.
15. Розвиток сільських територій України [Текст]: зб. наук. праць / Упорядник О.Г. Осауленко та ін. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – 751 с.
16. Саркісов, А.Ю. Особливості розвитку різних форм господарювання в АПК Херсонської області [Текст] / А.Ю. Саркісов // Часопис соціально–економічної географії ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2009. – Випуск 6 (1). – С. 188–193.
17. Саркісов, А.Ю. Особливості та тенденції сучасного розвитку АПК Херсонської області [Текст] / А.Ю. Саркісов // Культура народів Причорномор’я. – 2010. – № 177. – С. 131–133.
18. Саркісов, А.Ю. Сутність та значення агропромислової інтеграції [Текст] // А.Ю. Саркісов // Молодь – гео-графічній науці. – К.: Обрій, 2008. – Вип. IV. – С. 332–333.
19. Саркісов, А.Ю. Теоретико–методологічні принципи дослідження трансформації територіальної організації АПК в сучасних умовах [Текст] / А.Ю. Саркісов // Культура народів Причорномор’я. – 2010. – № 191. – С.
7–9.
20. Саркісов, А.Ю. Трансформація землекористування та землеволодіння в АПК Херсонської області [Текст] / А.Ю. Саркісов // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень» (28–30 квітня 2009). – Дніпропетровськ, 2009. – С. 377–379.
21. Саркісов, А.Ю. Трансформація територіальної організації АПК Херсонського регіону в сучасних умовах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 – «Економічна та соціа-льна географія» / А.Ю. Саркісов. – Одеса, 2011. – 20 с.
22. Семенов, В.Ф., Региональный АПК: теория, практика, проблемы [Текст] / В.Ф. Семенов, В.В. Деречин. – Одесса: ОКФА, 1995. – 164 с.
23. Соколенко, С.І. Кластери в глобальній економіці [Текст] / С.І. Соколенко. – К.: Логос,2004. – 848 с.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Саркісов, А. (2016). СУСПІЛЬНО–ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОР-ГАНІЗАЦІЇ АПК. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 159-163. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5760