ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ

  • І. О. Полевич Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, інноваційно–інвестиційний потенціал, інноваційно–інвестиційна інфраструктура, кластерний аналіз

Анотація

В статті представлено інституційне забезпечення та управлінську структуру інноваційно–інвестиційної діяльності Харківського регіону. Наведено складові інноваційно–інвестиційної інфраструктури регіону. За галузевою спрямованістю у Харківській області ідентифіковано за масштабністю дев’ять основних кластерних структур, які мають потенціал до розвитку. Наведено джерела фінансування та структуру робіт інноваційної діяльності Харківського регіону у порівнянні із Україною: структура обсягу робіт, виконаних власними силами підприємств у Харківській області дещо відрізняється переважанням частки науково–технічних розробок. Виконано кластерний аналіз окремих видів економічної діяльності за інноваційною активністю, встановлено, що найбільш подібними за показниками інноваційно–інвестиційної діяльності є галузі, що займаються деревообробкою та металургією. Визначено заходи раціонального використання інноваційно–інвестиційного потенціалу Харківського регіону та реалізації його можливостей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. О. Полевич, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
ст. викладач

Посилання

1. Булыга С. Н. Инновационный потенциал Харьковской области и некоторые возможности его использования / С. Н. Булыга, В. А. Гусев [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30561/ 1/82.pdf
2. Валюх А.М. Стратегія регіонального розвитку інноваційної діяльності (організація та управління) [Текст]: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / А.М. Валюх ; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 2005. – 20 с. – укp.
3. Глухова Д. А. Нанотехнологічні інновації в системі факторів міжнародної конкурентоспроможності Укра-їни [Текст]: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Д. А. Глухова ; Київ. нац. ун–т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 18 с. – укp.
4. Інноваційна діяльність у Харківській області за 2013 рік. Статистичний збірник [Текст] / Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2014. – 99 с.
5. Інфраструктурне забезпечення конкурентної економіки регіонів (методологія і механізм) [Текст] / НАН України. Ін–т регіональних досліджень; [ред. П. Ю. Бєлєнький]. – Львів, 2002. – С. 308.
6. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва [Текст] / С. І. Іщук, А.В. Паливода. – К., 2002. – 260 с.
7. Мезенцев К. В. Регіональне прогнозування соціально–економічного розвитку [Текст]: Навчальний посібник / К. В. Мезенцев. – К.: ВПУ «Київський університет», 2004. – 82 с.
8. Мельникова В. І. Національна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/ 12461220/ekonomika/harakteristika_ ekonomichnogo_potentsialu
9. Мешко Н. П. Інвестиційно–інноваційний потенціал регіону: критерії оцінки та проблеми формування [Текст] / Н. П. Мешко // Екон. простір. – 2008. – № 10. – С. 78–88.
10. Михайловська О. В. Інформаційне середовище інноваційно–інвестиційної діяльності в умовах глобалізації [Текст]: автореф. дис. ... д–ра екон. наук : 08.00.02 / О. В. Михайловська ; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – К., 2010. – 33 с.. – 33 с.: a–рис. – укp.
11. Офіційний сайт Головного управління статистики в Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ukrstat.gov.ua
13. Офіційний сайт Харківського регіонального центру інвестицій і розвитку [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.investment.kharkov.ua/
14. Офіційний сайт Харківської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.kharkivoda.gov.ua
15. Оцінка конкурентоспроможності регіонів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feg.org.ua
16. Перший з’їзд представників інноваційної інфраструктури Харківської області року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kt.kharkov.ua/Ukrainian/news_article/21.html
17. Пістун М. Д. Сучасні проблеми регіонального розвитку [Текст] / М. Д. Пістун, А. П. Мельничук. – К.: Київ-ський університет, 2009. – 220 с.
18. Смоквіна Г. А. Формування політики інноваційно–інвестиційного розвитку регіону в умовах його ринкової трансформації (на прикладі Одеського регіону) [Текст]: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / Г. А. Смоквіна ; НАН України, Ін–т пробл. ринку та екон.–екол. дослідж. – О., 2009. – 20 с. – укp.
19. Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf
20. Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим досту-пу: www–rada.univer.kharkov.ua/files/strategy.pdf
21. Черних С. С. Моделювання процесів фінансового забезпечення інноваційної діяльності в регіоні [Текст]: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11 / С. С. Черних ; Донец. нац. ун–т. – Донецьк, 2011. – 20 с. – укp.
22. Чорнобаєв В.В. Інноваційно–інвестиційна діяльність та її регулювання в економіці України [Текст]: авто-реф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / В. В. Чорнобаєв ; Нац. гірн. ун–т. – Д., 2008. – 19 с. – укp.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Полевич, І. (2016). ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 140-147. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5757