АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЙ ТА ПРАКТИЦІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

  • Д. С. Мальчикова Херсонський державний університет
Ключові слова: територія, територіальні ресурси, регіональний розвиток, природокористування, планування територій, адміністративна регіоналізація

Анотація

У статті показано особливості аналізу територіальних ресурсів, інтегрального потенціалу території як основи формування схем плануванні територій регіонів, розробки стратегії регіонального розвитку, проведення адміністративної регіоналізації. Проаналізовано численні та різноманітні характеристики території, показано специфічні суспільно–географічні характеристики і особливості її використання як ресурсу. Визначено проблеми аналізу наявного природокористування в регіоні, запропоновано варіанти аналізу сумісності–несумісності різних видів природокористування на регіональному рівні (на прикладі Херсонської області). Запропоновано загальний розподіл за рівнями регіоналізації однофакторних (компонентних), багатофакторних (функціональних), комплексних (інтегральних) регіонів у теорії і практиці адміністративної регіоналізації. Обґрунтовано, що для України сильним чинником регіоналізації виступає її розмежування на історико–географічні регіони як найбільш інтегровані формування переважно вищих рівнів регіоналізації країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Д. С. Мальчикова, Херсонський державний університет
д. геогр. н., доцент

Посилання

1. Білоконь Ю. М. Регіональне планування: теорія і практика [Текст] / Ю. М. Білоконь [За ред. І. О. Фоміна]. – К.: Логос. 2003. – 246 с.
2. Булигін С. Ю. Оцінка географічного середовища та оптимізація землекористування [Текст] / С. Ю. Булигін, Ю. Д. Думін, М. В. Куценко. – Харків: ТОВ «Світло зі Сходу», 2002. – 168 с.
3. Державна стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. Постанова Кабінету Міністрів Украї-ни від 6 серпня 2014 року № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/385–2014–%D0%BF.
4. Мальчикова Д.С. Планування території регіону: суспільно–географічна концептуалізація [Текст] / Д. С. Мальчикова // Український географічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 23–29.
5. Мальчикова Д.С. Теоретико–методологічні і методичні засади геопланування сільської місцевості на регіо-нальному рівні: Монографія [Текст] / Д. С. Мальчикова. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 362 с.
6. Мезенцев К. В. Регіональний розвиток в Україні: суспільно–просторова нерівність і поляризація: Моногра-фія [Текст] / К. В. Мезенцев, Г. П. Підгрушний, Н. І. Мезенцева. – К.: ДП «Прінт сервіс», 2014. – 132 с.
7. Палеха Ю. М. Методологія проведення містобудівного аналізу при розробці схеми планування території Херсонської області [Текст] / Ю.М. Палеха, М.В. Зеркаль, А.В. Олещенко, І.В. Соломаха // Регіональні про-блеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. пр. – Херсон : ПП Вишемирський, 2011. – С. 237–245.
8. Підгрушний Г. П. Сутність територіальної організації суспільства її закономірності, процеси та форми [Текст] / Г. П. Підгрушний // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирский В.С., 2011. – С. 253–259.
9. Про засади державної регіональної політики [Текст]: Закон України від 05 лютого 2015 р. №156–VІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №13. – ст.90.
10. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально–економічного розвитку: Монографія [Текст] / [За ред. З.С. Варналія]. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.
11. Топчієв О.Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. Навч. посіб. [Текст] / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. – Херсон: ОЛДІ–ПЛЮС, 2015. – 372 с.
12. Топчієв О.Г. Територіальна організація суспільства на засадах регіоналістики: методологічні та методичні аспекти [Текст] / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. // Регіональні проблеми України: Геог-рафічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VІ Міжнародної науково–практичної конференції (8–9 жовтня 2015 р., Херсон) / [За ред. І.О. Пилипенка, Д.С. Мальчикової]. – Херсон: ПП Вишемирский, 2015. – С. 389–397.
13. Топчієв О.Г. Територія: сучасний зміст поняття; функції; ресурсний потенціал [Текст] / О. Г. Топчієв // Український географічний журнал. – 2010. – № 4 (72). – С. 3–9.
14. Царик Л. П. Еколого–географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика (на матеріалах Тер-нопільської області) [Текст] / Л. П. Царик. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 256 с.
15. Giffinger R. Territorial Capital – Understanding and Challenges for a knowledge based strategic Approach [Текст] / R. Giffinger // Territorium. – 2008. – № 8. – P. 7–15.
16. Marsden T. New rural territories: regulating the differentiated rural spaces [Текст] / T. Marsden // Journal of Rural Studies, 1998, №14 (1). – P. 107–117.
17. Perucca G. The Role of Territorial Capital in Local Economic Growth: Evidence from Italy [Текст] / Giovanni Perucca // European Planning Studies. – 2014. – Vol. 22. – №3.– P. 537–562
18. Scheer B. C. The Utah Model: Lessons for Regional Planning / Brenda C. Scheer // Brookings Mountain West. – 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1020&context=brookings_pubs
19. Stead D. The Rise of Territorial Governance in European Policy [Текст] / Dominic Stead // European Planning Studies. – 2014. – Vol. 22. – №7. – P. 1368–1383.
20. Territorial Agenda of the European Union 2020: Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eu–territorial–agenda.eu/Reference%20 Documents/Final %20TA2020.pdf
21. Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory // Second report on economic and social cohesion (adopted by the European Commission on 31 January 2001). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
22. Walsh C. Rethinking the Spatiality of Spatial Planning: Methodological Territorialism and Metageographies [Текст] / Cormac Walsh // European Planning Studies. – 2014. – Vol. 22. – №2. – P. 306–322.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Мальчикова, Д. (2016). АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЙ ТА ПРАКТИЦІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 129-134. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5755