АГРОЛАНДШАФТИ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ

  • Л. С. Кульбіда Вінницький Транспортний коледж
Ключові слова: Середнє Побужжя, сільськогосподарське виробництво, фітосанітарний стан, дегуміфікація грунтів, монокультура, ерозія, культура землеробства, ландшафти

Анотація

 

Сільськогосподарське виробництво Середнього Побужжя має певну специфіку, свої особливості, які зумовлені грунтово – кліматичними умовами, рельєфом, структурою земельних угідь та земельними відносинами. Відсутність інфраструктури, науково – методичного і матеріального обслуговування чисельних сільських господарств, низька культура землеробства зумовили погіршення фітосанітарного стану в агроценозах, знизили продуктивність угідь, підвищили ерозію і дегуміфікацію грунтів, погіршили загальний стан довкілля. Значного поширення набуває багаторічне використання сільськогосподарських угідь під монокультури (соняшник, кукурудза, рапс) з метою одержання швидкого прибутку. Сільськогосподарські ландшафти у межах Вінниччини, зокрема й Середнього Побужжя, займають необгрунтовано значні площі. Це пояснюється тим, що їх освоєння проходило стихійно і без розгляду специфіки природних умов. На початку XXI ст. сільсько­господарські ландшафти займають 62 % їх території, тоді як оптимально по­винно бути 32 %.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л. С. Кульбіда, Вінницький Транспортний коледж
викладач

Посилання

1. Володин В. М. Оценка систем земледелия на биоэнергетической основе [Текст] / В. М. Володин, Р. Ф. Ере-мина // Земледелие. – 1989. – №2. – С. 35 – 37.
2. Кульбіда Л. С. Організація агроландшафтів Середньобузької височинної області [Текст] / Л. С. Кульбіда // Наук. Зап. ВДПУ. Серія: Географія – 2006. – Вип. 12. – C. 53 – 56.
3. Мудрак О. В. Екологічна оцінка агроландшафтів Вінницької області [Текст] / О. В. Мудрак, Т. І. Демчук // Наук. Зап. ВДПУ. Серія: Географія. – 2002. – Вип. 3. – С. 57 – 64.
4. Мудрак О. В. Екологічні аспекти сучасного стану агроландшафтів Вінницької області [Текст] / О. В Муд-рак, С. В. Палій // Агроекологічний журнал. – 2003. – №2. – С. 8 – 16.
5. Насєдкін І. Ю. Негативні результати осушення боліт в Україні та сучасні підходи до покращення їх стану [Текст] / І. Ю. Насєдкін // Шляхи покращення збереження торфових та інших видів боліт України. – 1999. – С. 24 – 28.
6. Трегобчук В. М. Екологічні проблеми агропромислового виробництва, використання земельних і лісових ре-сурсів [Текст] / В. М. Трегобчук // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1997. – №1. – С. 54 – 56.
7. Шмагельська М. О. Несприятливі мікросередкові процеси у сільськогосподарських ландшафтах Подільсько-го Побужжя [Текст] / М. О. Шмагельська // Наук. Зап. ВДПУ. Серія: Географія. – 2010. – Вип. 21 – С. 311 – 317.
8. Добряк Д. С. Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх еколого безпечного викори-стання [Текст] / Д. С. Добряк, О. П. Канаш, І. А. Розумний, Д. І. Бабміндра. – К.: Урожай, 2007. – 464 с.
9. Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони грунтів [Текст] / В. М. Кривов. – 2-ге вид. – К.: Урожай, 2008. – 304 с.
10. Примак І. Д. Екологічні проблеми землеробства [Текст] / І. Д. Примак, Ю. П. Манько, Н. М. Рідей та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 456 с.
11. Сайко В. Ф. Наукові основи стійкого землеробства в Україні [Текст] / В. Ф. Сайко // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН» – К.: ВД «ЕКМО», 2010. – Вип. 3. – С. 3 – 17.
12. Мудрак О. В. Водно – болотні угіддя Вінницької області – резерви збереження біорізноманітності [Текст] / О. В. Мудрак // Агроекологічний журнал. – 2005. – №1. – С. 22 – 29.
13. Денисик Г. І. Природнича географія Поділля [Текст] / Г. І. Денисик. – Вінниця : ЕкоБізнесЦентр, 1998. –
184 с.
14. Грищенко А .М. Національна стратегія збереження водно – болотних угідь України [Текст] / А. М. Гри-щенко, І. М. Іваненко // Рідна природа. – 2003. – №6. – С. 9 – 12.
15. Денисик Г. І. Сучасні ландшафти заплави Південного Бугу та їх раціональне використання [Текст] / Г. І. Денисик // Наук. Зап. ВДПУ. Серія: Географія. – 2014. – Вип. 26 – С. 5 – 11.
16. Лаврик О. Д. Просторово – часовий аналіз господарського освоєння ландшафтів річок Побужжя [Текст] / О. Д. Лаврик // Наук. Зап. ВДПУ. Серія: Географія. – 2010. – Вип. 20 – С. 101 – 111.
17. Шевченко І.П. Стан і перспективи розвитку грунтозахисного землеробства[Текст] / І. П. Шевченко// Зем-леробство. – 1999. – №73. – С. 28 –35.
18. Klapp, E. Wiesen und Weiden. Eine Grunlandlehre. 4. Aufl. Berlin und Hamburg: Verlag Paul Parey, 1971. –
620 p.
19. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2010 році [Текст] – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – С. 94 – 105.
20. Дєдов О. В. Еколого – ландшафтне землеробство, як панацея деградації грунтів Вінницької області [Текст] / О. В. Дєдов, Л. М. Кирилюк, О. О. Дєдов // Наук. Зап. ВДПУ. Серія: Географія. – 2012. – Вип. 24 – С. 20 – 26.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Кульбіда, Л. (2016). АГРОЛАНДШАФТИ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 125-128. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5754