ПРОСТОРОВЕ ГРУПУВАННЯ ОБЄКТІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • П. О. Кобилін Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: торговельне обслуговування, роздрібна торгівля, кластерний аналіз, метод Варда, відстань Євклідова, соціальна інфраструктура, асоційованість, унікальність

Анотація

У статті здійснюється аналіз просторово–часових особливостей розвитку торговельного обслуговування населення у Харківській області. Розглядається загальна характеристика методу кластерного аналізу, подається пояснення методу Варда, заснованого на методах дисперсійного аналізу, та відстані Євкліда, який розраховується в межах фізичного простору, що характеризують ступінь подібності та різноманіття об’єктів (змінних). Проведено групування районів та міст обласного підпорядкування Харківської області за результатами кластерного аналізу, виділено чотири групи районів та дві групи міст обласного підпорядкування. Проаналізовано територіальні особливості торговельного обслуговування населення Харківської області відповідно до виділених груп районів та міст. Визначено динаміку переходу районів області у різні групи за період 2007–2013 рр. Ідентифіковано райони, які характеризуються найбільшою унікальністю та високим ступенем асоційованості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

П. О. Кобилін, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
ст. викладач

Посилання

1. Воронова Е.Н. География торговли [Текст] / Е.Н. Воронова // Экономическая география. – К. – 1990. –
№ 42. – с. 91–97.
2. Голиков А.П. Харьковская область. Региональное развитие : состояние и перспективы: монография [Текст] / А.П. Голиков, Н.А. Казакова, М.В. Шуба. – Х.: Изд-во ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – 223 с.
3. Григорьева М.А. Территориальные особенности развития розничной торговли в условиях экономических реформ (на примере Иркутска) [Текст] : автореферат дис… на соискание ученой степени канд. геогр. наук: 25.00.24 / М.А. Григорьева. – Институт географи СО РАН. – Иркутск, 2004. – С. 22.
4. Дорошенко В.І. Територіальна організація споживчого комплексу в регіональних і локальних системах роз-селення [Текст] : автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: 11.00.02 / В.І. Дорошенко. – Київський університет імені Тараса Шевченка. – К., 1994. – 25 с.
5. Жовнір С.М. Суспільна та територіальна організація сфери послуг регіону в умовах ринкової трансформа-ції (на прикладі Вінницької області) [Текст] : автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: 11.00.02 / С.М. Жовнір. – Інститут географії НАН України. – К., 2008. – 21 с.
6. Запотоцька І.В. Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні напрямки її вдо-сконалення [Текст] : автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: 11.00.02 / І.В. Запотоцька. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2007. – 21 с.
7. Кластерный анализ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.statsoft.ru/home/textbook/ modules/stcluan.html
8. Корнус О.Г. Сфера обслуговування населення Сумської області: суспільно–географічні аспекти [Текст] / О.Г. Корнус, К.А. Нємець, Л.М. Нємець, А.О. Корнус. – Х.: Вид-во ХНУ iменні В.Н. Каразiна, 2009. – 225 с.
9. Мамчур О.І. Суспiльно–географiчнi проблеми формування ринкової iнфраструктури Львiвської областi [Текст] : автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: 11.00.02 / О.І. Мамчур. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Л., 2010. – 21 с.
10. Нємець К.А. Просторовий аналіз у суспільній географії: нові підходи, методи, моделі [Текст] / К.А., Нємець, Л.М., Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 228 с.
11. Немец, Л.Н. Устойчивое развитие: социально–географические аспекты (на примере Украины) [Текст] / Л.Н. Немец. – Харьков: «Факт», 2003. – 383 с.
12. Осіпчук І.О. Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області [Текст] : автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: 11.00.02 / І.О. Осіпчук. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с.
13. Офіційний сайт Харківської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.kharkivoda.gov.ua
14. Пiстун, М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч.посiбник для ун–тiв: [Текст] / М.Д. Пiстун. – К. : Вища школа, 1996 . – 231 с.
15. Роздрібна торгівля Харківської області у 2013 році: статистичний щорічник [Текст] / Під ред. О.В.Фінаншиної. – Харків: Головне управління статистики у Харківської області, 2014. – С. 98.
16. Топчієв, О.Г. Основи суспільної географії [Текст] / О.Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2009. – 544 с.
17. Уколова, И.И. Территориальная организация торговли Воронежской области в переходной экономике [Текст] : автореферат дис… на соискание ученой степени канд. геогр. наук: 25.00.24 / И.И. Уколова. – Во-ронежский государственный университет. – Воронеж, 2005. – с. 22
18. Харківська область у 2013 році: статистичний щорiчник [Текст] / Під ред. О.Г. Мамонтової. – Х.: Б.в., 2007 . – 561 с.
19. Цуциева, З.Б. География социальной инфраструктуры Северной Осетии [Текст] : автореферат дис… на соискание ученой степени канд. геогр. наук: 25.00.24 / З.Б. Цуциева. – Кубанский государственный універ-ситет. – Краснодар, 2012. – с. 22
20. Шаблій, О.І. Основи загальної суспільної географії [Текст] / О.І. Шаблій. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2003. – 444 с.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Кобилін, П. (2016). ПРОСТОРОВЕ ГРУПУВАННЯ ОБЄКТІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 119-124. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5753

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)