УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА У КРАЇНАХ ЗАКАВКАЗЗЯ: ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЕЛЕННЯ

  • А. І. Зубик Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: асиміляція, вузол діаспори, еміграція, інтеграція, перепис населення, титульний етнос, українська діаспора, частка українців

Анотація

Суспільно–географічні дослідження української діаспори є актуальним завданням для сучасної української географії. Дослідження українських діаспор в Закавказькому регіоні є менш популярним в порівнянні із іншими українськими діаспорами, які проживають у США, Канаді, Російській Федерації та Румунії. У статті розглянуто причини утворення української діаспори в цих країнах, здійснено аналіз чисельності та особливостей розселення української діаспори у Азербайджані, Вірменії та Грузії. Інформаційною основою дослідження стали етнокультурні критерії програм перепису населення у країнах регіону. У ході дослідження встановлено, що українські діаспори в регіоні є високоурбанізованими, головно українці проживають у столицях країн. Специфіка країн проживання української діаспори впливає на її інтеграцію в середовище титульного етносу. На підставі результатів переписів населення встановлено основні причини зменшення чисельності української діаспори в регіоні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. І. Зубик, Львівський національний університет імені Івана Франка
асистент

Посилання

1. Azbaycan Respublikasinin Dővlt Statistika Komitsi [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.azstat.org.
2. Lencyk–Pawliczko A. Ukraine and Ukrainians throughout the World: A Demographic and Sociological Guide to the Homeland and Its Diaspora [Текст] / A. Lencyk–Pawliczko. – University of Toronto Press, 1994. – 509 p.
3. Safran W. Diaporas in modern Societics: myths of Homeland and return [Text] / W. Safran // Diaspora. – 1991. – Vol. 1, №1. – P. 83–95.
4. Білецький В. Українська діаспора сьогодні: перспективи і реалії співпраці з Україною / В. Білецький. – Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубіжжям (матеріали науково–практичної конференції, м. Донецьк, 17 грудня 2004 р.). – Донецьк. – 110 с. – С. 29–34.
5. Винниченко І. І. Українці в державах колишнього СРСР: історико–географічний нарис [Текст] / І. І. Винниченко. – Житомир: Льонок, 1992. – 112 с.
6. Винниченко І. І. Закордонне українство / І. І. Винниченко // Культурні зв’язки Донеччини з українським зару-біжжям (матеріали науково–практичної конференції, м. Донецьк, 17 грудня 2004 р.). – Донецьк. – 110 с. – С. 8–14.
7. Дністрянський М. С. Етногеографія України / М. С. Дністрянський. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2008. – 232 с.
8. Етнічний склад населення Азербайджану за переписом населення 1999 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: \www/ URL: http://pop–stat.mashke.org/azerbaijan–ethnic1999.htm.
9. Етнічний склад населення Азербайджану за переписом населення 2009 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: \www/ URL: http://pop–stat.mashke.org/azerbaijan–ethnic2009.htm.
10. Етнічний склад населення Вірменії за переписом населення 2001 р. – [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: \www/ URL: http://pop–stat.mashke.org/armenia–ethnic2001.htm.
11. Етнічний склад населення Грузії за переписом населення 2002 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: \www/ URL: http://pop–stat.mashke.org/georgia–ethnic2002.htm.
12. Євтух В. Б. Українська діаспора. Соціологічні та історичні студії / В. Б. Євтух, В. П. Трощинський, О. В. Швачка // К.: Фенікс, 2003. – 228 с.
13. Зарубіжні українці [Текст] / С. Ю. Лазебник, Л. О. Лещенко, Ю. І. Макар; під заг. ред. С. Ю Лазебника. – К.: “Україна”, 1991. – 352 с.
14. Заставний Ф. Д. Східна українська діаспора [Текст] / Ф. Д. Заставний. – Л.: Світ, 1992. – 176 с.
15.Зубик А. І. Етнокультурні показники у програмах переписів населення (для потреб етногеографічних досліджень) [Текст] / А. І. Зубик // Географічна наука і практика: виклики епохи: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130–річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) / У 3–ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 1. – С. 166–169.
16. Зубик А. І. Історико–географічні особливості формування середовищ зарубіжних українців [Текст] / А. І. Зубик // Часопис соціально–економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 178–183.
17. Кабузан В. М. Украинцы в мире: динамика численности и расселения. 20–е годы ХVIII века–1989 год: фор-мирование этнических и политических границ украинского этноса [Текст] / В. М. Кабузан. – Ин–т рос. ис-тории РАН. – М.: Наука, 2006. – 658 с.
18. Лозинський Р. М. Переписи населення як джерело етнолінгвістичного дослідження території України [Текст] / Р. М. Лозинський // Вісн. Львів. ун–ту. Сер. геогр. – 2004. – Вип. 30. – С. 175–183.
19. Національна статистична служба Вірменії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/ URL: http://www.armstat.am.
20. Національний статистичний офіс Грузії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/ URL: http://geostat.ge.
21. Попков В. Д. “Классические диаспоры”: к вопросу о дефиниции понятия [Текст] / В. Д. Попков // Диаспоры. – 2002. – №1. – С. 7–22.
22. Трощинський В. П. Українці в світі [Текст] / В. П. Трощинський, А. А. Шевченко. – К.: Альтернативи, 1999. – Т. 15. – 352 с.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Зубик, А. (2016). УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА У КРАЇНАХ ЗАКАВКАЗЗЯ: ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЕЛЕННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 113-118. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5752