УРБАНІЗАЦІЯ ЯК ГОЛОВНА ДЕТЕРМІНАНТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГО-ТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Н. М. Ганич Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: готельне господарство, територіальна організація, заклади розміщення, урбанізація, центрографічний аналіз

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей територіальної організації готельного господарства Львівської області в результаті впливу чинника урбанізації. Виявлено залежність територіальної організація готельного господарства від системи розселення.

У статті досліджено вплив урбанізації на територіальну організацію готельного господарства високоатрактивної у туристичному відношенні Львівської області. Застосування центрографічного аналізу у дослідженні підтверджує безпосередній вплив територіальної концентрації населення у містах на місцерозташування закладів розміщення. Зафіксовано також неоднозначність впливу урбанізації на географію підприємств готельного господарства у великих містах та периферійних районах області.

В результаті центрографічного аналізу виявлено взаємовплив між рівнем урбанізації та географією закладів розміщення. У статті доведено, що місцями найбільшого формування попиту на послуги закладів розміщення є великі міста та рекреаційно–туристичні території. Висвітлено тенденції розташування готельних комплексів у структурі міста. Обґрунтовано думку про те, що значною мірою на розташування готелів в планувальній структурі міста впливає їх функціональне призначення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Н. М. Ганич, Львівський національний університет імені Івана Франка
асистент кафедри туризму

Посилання

1. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация [Текст] / С. И. Байлик. – К.: Альтерпрес, 2005. – 208 с.
2. Заставецький Т. Б. Система міських поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспіль-ства [Текст] : монографія / Т. Б. Заставецький – Тернопіль: Ред.–вид. відділ ТНПУ, 2005. – 160 с.
3. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес [Текст] : учеб. пособие / Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 352 с.
4. Ганич Н. М. Готельне господарство Львівської області: сучасний стан та шляхи оптимізації розвитку [Текст] / Н. М. Ганич // Вісник Львів. ун–ту. Сер. міжн. відн. – 2012. – Вип. 29, Ч.1. – С. 24–29.
5. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lv.ukrstat.gov.ua/
6. Ефимова О. П. Экономика гостиниц и ресторанов [Текст] / О. П. Ефимова, Н. А. Ефимова. – М.: Новое знание, 2006. – 392 с.
7. Круль Г. Я. Основи готельної справи [Текст] : навч. посібник / Г. Я. Круль. – К.: ЦУЛ, 2011. – 280 с.
8. Кузнецова Н. М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства [Текст] : навч. посібник /
Н. М. Кузнецова. – К., 1997. – 174 с.
9. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) [Текст] / О. О. Любіцева. – К.: Альтер-прес, 2002. – 436 с.
10. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика [Текст] : навч. посібник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
11. Мальська М. П. Організація готельного обслуговування [Текст] : підручник / І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. –
К. : Знання, 2011. – 366 с.
12. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
13. Організація готельного господарства [Текст] : навч. посібник / О. М. Головко, Н. С. Кампов, С. С. Махли-нець, Г. В. Симочко. – К. : Кондор, 2011. – 410 с.
14. Перхач О. Р. Демогеографія регіону в умовах депопуляції населення (на матеріалах Львівської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 11.00.02 / О. Р.Перхач. – Львів, 1999. – 17 с.
15. Семенов В. Т. Формирование устойчивого развития мегаполисов. Урбанистические аспекты [Текст] /
В. Т. Семенов, Н. Э. Штомпель. – Х. : Харьк. нац. акад. город. хоз–ва, 2009. – 340 с.
16. Степаненко А. В. Социально–экономическое развитие городов [Текст] / А. В. Степаненко. – К.: Наукова думка, 1988. – 206 с.
17. Стецюк О. В. Готельне господарство Львова: сучасні тенденції розвитку [Текст] / О. В.Стецюк // Вісник Львів. ун–ту. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40. – Ч. 2. – С. 163–169.
18. Тлумачний словник сучасної української мови: Близько 50000 сл. [Текст] / уклад. І. М. Забіяка. – К.: Арій, 2007. – С. 464.
19. Уніфіковані технології готельних послуг [Текст]: навч. посіб / за ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Вища школа, 2001. – 237 с.
20. Урбанізація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Урбанізація
21. Шаблій О. І. Математичні методи в соціально–економічній географії [Текст] : Навч. видання / О. І. Шаблій. – Львів, 1994. –304 с.
22. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії [Текст] / О. І. Шаблій. – Львів, 2003. – 444 с.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Ганич, Н. (2016). УРБАНІЗАЦІЯ ЯК ГОЛОВНА ДЕТЕРМІНАНТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГО-ТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 107-112. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5751