ТУРИСТИЧНИЙ ІМІДЖ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

  • А. А. Berestok Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: туристична привабливість, туристичний імідж, Сумська область, соціологічне опитування, суспільно–географічне дослідження

Анотація

У даній статті наведено результати авторського дослідження, проведеного шляхом соціологічного опитування населення областей України на предмет сприйняття Сумської області як регіональної туристичної дестинації. В ході соціологічного дослідження було визначено туристичну привабливість та туристичний імідж Сумщини. Регіон має рекреаційно–туристський потенціал, налічуючи велику кількість історико–культурних пам’яток та  об’єктів ПЗФ, площа яких становить близько 176 тис. га. Завдяки розвитку туристичної діяльності в регіоні є можливість підняти рівень конкурентоспроможності та підвищити ефективність функціонування Сумщини.

Застосовуючи методику суспільно–географічного дослідження розвитку туризму в регіоні, отримано інформацію про стан регіонального ринку, а саме щодо оцінки ресурсного та інфраструктурного потенціалу області, оцінки рівня розвитку туризму та окремих його складових, оцінки сприйняття населенням різних областей країни ідеї розвитку туризму як однієї з прогресивних галузей економіки, особливо в кризовий період, а також оцінка жителями України туристичних можливостей Сумської області.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. А. Berestok, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
аспірант

Посилання

1. Бейдик О. О. Рекреаційно–туристичні ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування [Текст] / О. О. Бейдик. – К.: Київський університет, 2002. – 395 с.
2. Блага М. М. Рекреаційно–ресурсний потенціал і фактори його використання [Текст] / М. М. Блага // Укр. геогр. журн. – 2000. – №2. – С. 28–30.
3. Геокешинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.geocaching.su
4. Гетьманський національний парк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: getmanski.info/
5. Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети [Текст] / М. І. Долішній. – К. : Наук. думка, 2006. – 511 с.
6. Дудкіна О. П. Регіональні особливості розвитку рекреаційних зон (методичні та організаційно–економічні основи) [Текст] / О. П. Дудкіна. – К., 1999. – 24 с.
7. Дудкіна, О. Ринок рекреаційних послуг: особливості функціонування та необхідність державного регулю-вання / Олена Дудкіна // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 180–183.
8. Заповідні скарби Сумщини [Текст] / За ред. Т. Л. Андрієнко. – Суми: Джерело, 2001. – 208 с.
9. Кифяк В. Ф. Стратегія розвитку територіальних рекреаційних систем: теорія, методологія, практика: монографія [Текст] / В. Ф. Кифяк. – Київ; Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 432 с.
10. Леонтьєва Г. Г. Географія Сумської області / Г. Г. Леонтьєва, В. О. Тюленєва. – Суми: Козацький вал, 2000. – 139 с.
11. Мацола В. І. Формування і розвиток рекреаційно–туристичного комплексу Закарпатської області [Текст] : Дис... канд. екон. наук: 08.10.02 / Мацола Василь Іванович; Ужгородський держ. ун–т. – Ужгород, 1996. – 176 с.
12. Методи суспільно–географічних досліджень людини в інформа­ційному суспільстві [Текст] / В. С.Грицевич // Інформаційне суспільство: стан і перспективи розвитку у світлі регіональних особливостей. – Тернопіль: ТІСІТ, 2012. –С. 39–42.
13. Напрями збалансованого розвитку регіональної територіальної системи [Текст]: матеріали VII міжнародної науково–практичної конференції молодих учених, 28 лютого 2014 р. – Х.: ХНУ імені В. Н.Каразіна, 2014. – 224 с.
14. Офіційний сайт всесвітньої туристичної організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.unwto.org
15. Офіційний сайт Головного управління статистики у Сумській області [Електронний ресурс] – Режим до-ступу: http://sumy.ukrstat.gov.ua
16. Поколодна М. М. Рекреаційна географія. Навч. посібник [Текст] / М. М. Поколодна. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 275 c.
17. Попов В. Д. Рекреаційні ресурси Сумського Полісся та можливості їх раціонального використання [Текст] / В. Д. Попов // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення: Матер. Міжнар. наук. конф. – У 2–х ч. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – Ч. 2. – С.14–16
18. Служба автомобільних доріг у Сумській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://su.ukravtodor.gov.ua/
19. Социально–экономический потенциал региона [Текст] / С. П. Кузик, М. И. Долишний, Е. И. Бойко и др. – К.: Наук. думка, 1985. – 218 с.
20. Формирование и развитие территориального рекреационного комплекса [Текст] / С. Кузик. Отв. ред. М. И. Долишний // Украинские Карпаты. Экономика. – Киев: Наук. думка, 1988. – С. 155–163.
21. Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник [Текст] / Н. В. Чорненька. – К.: Атіка, 2006.– 264 с.
22. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії [Текст] / О. І. Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 444 с.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
BerestokА. (2016). ТУРИСТИЧНИЙ ІМІДЖ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 101-106. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5750