ЗАКОНОМІРНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СОЛЬОВОГО СКЛАДУ ПРИРОДНИХ ВОД ЗОНИ АКТИВНОГО ВОДООБМІНУ УКРАЇНИ

  • В. В. Яковлєв ТОВ «Лабораторія якості води «ПЛАЯ»
Ключові слова: іонний склад води, вода зони активного водообміну, формування складу води, нормативи якості питної води, річковий стік, підземний стік

Анотація

Запропоновано новий погляд на поняття «води зони активного водообміну» як на води, які стікають у світовий океан. Розглянута загальна закономірність формування сольового складу річкових і підземних прісних вод земної суші. Зіставлення з нормативами для питних вод дозволяє зробити висновок, що об’єктивно води зони активного водообміну – поверхневі і підземні є фізіологічно повноцінними за сольовим складом у діапазоні загальної мінералізації від 0,1 до 0,6 г/дм3. З урахуванням пристосованості живих істот до такої води нормування  фізіологічної повноцінності води щодо мінімального вмісту біофільних мікроелементів доцільно робити з врахуванням їх вмісту в природних водах вказаної мінералізації. Показано, що закономірності формування сольового складу природних вод зони активного водообміну всієї земної суші і загалом території України подібні. На основі даних багаторічних гідрологічних спостережень розраховано, що середньозважений склад води зони активного водообміну України відповідає сульфатно-гідрокарбонатній зі змішаним катіонним складом прісній воді з мінералізацією 0,45 г/дм3.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. В. Яковлєв, ТОВ «Лабораторія якості води «ПЛАЯ»
Кандидат технічних наук, головний гідрогеолог

Посилання

1. Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии [Текст]: сб. науч. тр. №13 / ВСЕГИНГЕО. – М.: Госгеолиздат, 1950. – 236 с.
2. Всеволжский В.А. К теории вертикальной гидродинамической зональности артезианских бассейнов плат-форменного типа [Текст] / В.А. Всеволжский // Вод. ресурсы. – 1974. – № 1. – С. 160–169.
3. Основы гидрогеологии. Гидрогеодинамика [Текст] / Отв. ред. И.С. Зекцер. – Новосибирск: Наука. 1983. –
241 с.
4. Мироненко В.А. Динамика подземных вод [Текст] / В.А. Мироненко. – М.: Недра, 1983. – 347 с.
5. Zektser I.S. ed. Groundwater of the World: resources, use, prognoses [Текст] / I.S. Zektser ed. – Moscow: Nauka, 2007. – 438 s. – ISBN 978-5-02-034163-0.
6. Шестопалов В.М. О гидродинамической зональности и водообмене в гидрогеологических структурах [Текст] / В.М. Шестопалов // Геологический журнал, 2014. – №4 (349). – С. 9–26.
7. Зверев В.П. Подземная гидросфера. Проблемы фундаментальной гидрогеологии [Текст] / В.П. Зверев. – М.: Научный мир. – 2011. – 260 с.
8. Экологическая геология Украины [Текст]: справ. пособие / Е.Ф. Шнюков, В.М. Шестопалов, Е.А. Яковлев и др. – К.: Наукова думка, 1993. – 407 с.
9. Шестаков В.М. Геогидрология [Текст] / В.М. Шестаков, С.П. Поздняков. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 176 с.
10. Стан підземних вод України, щорічник [Текст] / Сб. наук. пр. «Державна служба геології та надр України». Державне науково–виробниче підприємство «державний інформаційний геологічний фонд України». – Київ, 2011. – 120 с.
11. Яковлєв В.В. Стратегічні запаси прісної води мергельно–крейдяного водотриву Дніпровсько–Донецького артезіанського басейну [Текст] / В.В. Яковлєв // Вісник харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія-Географія-Екологія». – №1033. – 2012. – С. 140–147.
12. Добровольский В.В. Химия Земли [Текст] / В.В. Добровольский. – М.: Просвещение, 1980. – 176 с.
13. Комарова М.В. Некоторые вопросы формирования химического состава грунтовых вод Украины [Текст] / М.В. Комарова, О.И. Сурдутович // Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии Украины. – Вып. 2. – К.: Будивельник, 1969.– С. 87–92.
14. Валяшко М.Г. Закономерности формирования месторождения солей [Текст] / М.Г. Валяшко – М., 1962. – 261 с.
15. Классификация минеральных вод Украины: Монография [Текст] / Под. ред. В.М. Шестопалова. – К.: Мак-ком, 2003. – 121 с.
16. Бгатов. А.В. Биогенная классификация химических элементов [Текст] / А.В. Бгатов // Философия науки, №2(6). – 1999. – С. 5–17.
17. Белоусова А.П. Качество подземных вод [Текст] / А.П. Белоусова. Современные подходы к оценке. – М.: Наука, 2001. – 340 с.
18. Яковлев В.В. Некоторые направления совершенствования нормативов качества питьевой воды [Текст] / В.В. Яковлев // Коммунальное хозяйство городов: науч.–техн. сб. – Вып. 93: Технические науки и архитек-тура. – К.: «Техніка», 2010. – С. 42–52.
19. Биосфера. Экология. Охрана природы: справочное пособие [Текст] / Под. ред. К.М. Сытникa. – К.: Наук. думка, 1987. – 523 с.
20. Экологическая гидрогеология: учебник для вузов [Текст] / А.П Белоусова, И.К. Гавич, А.Б. Лисенков, Е.В. Попов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. – 397 с. ISBN 978-5-94628-317-5.
21. Справочник по водным ресурсам [Текст] / Под ред. Б.И. Стрельца. – К.: Урожай, 1987. – 302 с.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Яковлєв, В. (2016). ЗАКОНОМІРНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СОЛЬОВОГО СКЛАДУ ПРИРОДНИХ ВОД ЗОНИ АКТИВНОГО ВОДООБМІНУ УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 93-100. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5749