БІОСТРАТИГРАФІЯ ТУРОНА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ ПО ВАПНЯНОМУ НАНОПЛАНКТОНУ

  • A. В. Матвеев Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • И. В. Колосова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: вапняний нанопланктон, турон, біостратиграфія, північно-західний Донбас, літологія, іхнотекстури, крейда

Анотація

В туронських відкладах північно-західного Донбасу (в межах Харківської області), досліджені літологічні особливості крейдових порід. По текстурним особливостям виділені три пачки: крейдова брекчія, крейда з прошарками глин та пластовими кременями, крейда з ходами мулоїдів та рештками мушель іноцерамів.

В дослідженому інтервалі (верхній сеноман – нижній коньяк) встановлено 51 вид вапняного нанопланктону. Аналіз стратиграфічного поширення нанофоссилій дозволив виділити зони UC6, UC7 шкали Барнет в нижньому туроні, зону UC8 - в средньому і підзони a+b зони UC9 – в верхньому туроні. Межа туронського і коньякского ярусів проводиться по підошві підзони UC9c. Також встановлена зона UC10 нижнього коньяка. Регіональна перерва на межі нижнього і середнього турона представлена не однією, а серією зближених незгідностей, пов'язаних не стільки з регресією, скільки з ненакопиченням або змивом осадку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

A. В. Матвеев, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
к.геол.н., доцент
И. В. Колосова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Викладач

Посилання

1. Бланк, М.Я. О стратиграфии верхнемеловых отложений Северного Донбасса [Текст] / М.Я. Бланк, В.Ф. Горбенко // Докл. АН СССР. – 1965. – Т. 162, №2. – С. 397–400.
2. Бланк, М.Я. Стратиграфия верхнемеловой толщи Северного Донбасса [Текст] / М.Я. Бланк, В.Ф. Горбенко // Материалы по геологии Донецкого бассейна. – М.: Недра, 1968. – С. 34–46.
3. Бушинский, Г.И. Литология меловых отложений Днепровско-Донецкой впадины [Текст] // Тр. ИГН АН СССР. – 1954. – В. 156. – 160 с.
4. Веклич, О.Д. Нові дані про стратифікацію верхньокрейдових відкладів північної окраїни Донбасу (район с. Глафирівка) [Текст] // Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України: Зб.наук.пр. Ін-ту геол.наук НАН України. – К., 2008. – С. 119–120.
5. Горбенко, В.Ф. Детальное стратиграфическое расчленение верхнемеловых отложений северо-западного Донбасса и увязка микрофаунистических комплексов с диаграммами стандартного электрокаротажа [Текст] // ДАН СССР. – 1959. – Т. 128, №3. – С. 548–581.
6. Горбенко, В.Ф. Краткий анализ вертикального распространения фораминифер в верхнемеловом разрезе северо-западной окраины Донбасса [Текст] // Тр. Горнометалург.ин-та. – 1960. – Т. 1. – С. 132–135.
7. Конопліна, О.Р. Стратиграфія верхньокрейдових відкладів північно-західної окраїни Донецького басейну по форамініферах [Текст] // Геол. журн. АН УРСР. – 1952. – Т. ХІІ, вип.1. – С. 29–41.
8. Матвеев, А.В. Биостратиграфия турона юга Восточно-Европейской платформы по известковому наноп-ланктону [Текст] // Вісник Харківського ун-та. – 2010. – №924. – С. 53–55.
9. Матвеев, А.В. Особенности методики изучения известкового нанопланктона [Текст] // Вісник Харківського ун-та. – 2011. – №956. – С. 43–46.
10. Практическое руководство по микрофауне СССР. Т.1. Известковый наннопланктон. [Текст] / Л.: Недра. – 1987. – 240 с.
11. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України [Текст] // Гол. ред. П.Ф. Гожик. – К.: ІГН НАН України, Логос, 2013. –638 с.
12. Стратиграфія УРСР. Т. VIII. Крейда [Текст] / Відп. ред. О.К.Каптаренко-Черноусова. Київ: Наук.думка. – 1971. – 320 с.
13. Шатский, Н.С. Стратиграфия и тектоника верхнемеловых и нижнетретичных отложений северной окраитны Донецкого кряжа [Текст] // Тр. Особой комисс.по иссл. КМА. Тр.геол.отд. – 1924. – Вып. 5.
14. Шуменко, С.И. Новые род и виды кокколитофорид из туронских отложений юга Европейской части СССР [Текст] // Палеонт.сб. – 1969. – №6, вып. 1. – С. 62–66.
15. Шуменко, С.И. Электронно-микроскопическое изучение туронских кокколитофорид востока УССР и обла-сти Курской магнитной аномалии [Текст] // Палеонт. сб. – №6, вып. 2. – 1969. – С. 68–73.
16. Шуменко, С.И. Электронно-микроскопическое изучение туронских кокколитофорид востока УССР и обла-сти Курской магнитной аномалии [Текст] // Палеонт. сб. – №7, вып. 1. – 1970. – С. 71–76.
17. Шуменко, С.И. Известковый наннопланктон мезозоя европейской части СССР [Текст] // М., Наука. – 1976. – 140 с.
18. Bown, P.R. Mesozoic calcareous nannoplankton classification [Текст] / P.R. Bown, J.R. Young // Jornal of Nannoplankton Research. – 1997. – 19. – P. 21–36.
19. Burnett, J.A. Upper Cretaceous [Текст] // Calcareous nannofossil biostratigraphy. – 1998. – P. 132–198.
20. Shumenko, S.I. Problems in Calcareous Nannofossil Biostratygraphy of the Upper Cretaceous of the Ukrraine [Текст] // Proc. 4 INA conference Prague, 1991. – P. 207–210.
21. Young J.R. Coccolith and calcareous nannoplankton terminology [Текст] // Paleontology. – 1997. – Vol.40, pt.4. – P. 875–912.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
МатвеевA., & Колосова, И. (2016). БІОСТРАТИГРАФІЯ ТУРОНА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ ПО ВАПНЯНОМУ НАНОПЛАНКТОНУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 69-75. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5745