ЛІТОЛОГО-ФАЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НОВОУТВОРЕНИХ ТЕХНОГЕННИХ КОЛЕКТОРІВ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГЛЕГАЗОВОГО БАСЕЙНУ

  • Г. А. Лівенцева Інститут геологічних наук НАН України
Ключові слова: техногенний колектор, вуглегазовий басейн, вуглепородний масив

Анотація

Виконані дослідження визначають можливий літофаціальний склад техногенних колекторів у товщі вироблених вугільних пластів у межах Львівсько-Волинського вуглегазового басейну, де поширені утворення нижнього карбону (турнейського, візейського, серпуховського ярусів), нижньої частини башкирського ярусу середнього карбону. Вони представлені подрібненими аргілітами, алевролітами, пісковиками, вапняками та рештками вуглистих прошарків вуглепородної товщі. Конгломерати, гравеліти складають всього 0,25% розрізу вугленосної формації, обмежене поширення мають гравелітові пісковики. Вугільні пласти складені гумусовим, ліптобіолітовим, сапропелевим та гумусово-сапропелевим вугіллям.

Для ознайомлення, як приклад розрізу вуглепородного масиву, запропоновано частину кам’яного матеріалу свердловини 7427, розташованої в північній частині Любельського родовища. У розріз верхньої алювіалъно-озерно-болотно-лагунної вугленосної підформації (середня частина) виділяються чотири літоцикли першого порядку (перший літоцикл – лагунно-морський трансгресивний, другий – морсько-лагунний регресивний, третій – лагунний однорідний, четвертий – лагунно-морський трансгресивний) та один  – другого порядку – морський однорідний.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Г. А. Лівенцева, Інститут геологічних наук НАН України
пров. геолог

Посилання

1. Геология месторождений углей и горючих сланцев СССР. [Текст] Т. 1. В кн. Угольные бассейны и место-рождения юга европейской части СССР. – М.: Госгеолтехиздат, 1963. – 1210 с.
2. Загальний звіт по нафтогазоносності площ Скибової зони Карпат, внутрішньої і зовнішньої зон Передкар-патського прогину, Складчастих Карпат, Середньоєвропейської платформи, Зони Кросно [Текст]. – К: Ге-ологічний фонд ЗАТ «Концерн Надра», 2014. – 290 с.
3. Знаменская Т.А. Блоковая тектоника Волыно-Подолии [Текст] / Т.А. Знаменская, И.И. Чебаненко; К.: Наук. думка, 1985. – 156 с.
4. Єршов В.З. Про деякі закономірності нагромадження вугленосної товщі Львівсько-Волинського басейну [Текст] / В.З. Єршов // Матеріали з геології західних областей Української РСР. – Київ: Видавництво Ака-демії наук Української РСР, 1960. – С. 69-82.
5. Костик І. Перспективи сучасної природної газоносності вугільних пластів глибоких горизонтів Львівсько-Волинського басейну [Текст] / І. Костик, М. Матрофайло, М. Король // Геолог України. – 2013. – № 3. – С. 50-59.
6. Кушнирук В.А. Газоносность угленосной толщи Львовско- Волынского бассейна [Текст] / В.А Кушнирук. – К.: Наук. думка, 1978. – 120 с.
7. Лелик Б.І. Оцінка стану та напрями комплексного геоекологічного відновлення Львівсько-Волинського ба-сейну [Текст] / Б.І. Лелик, Г.А. Лівенцева // Геолог України. – 2013. – № 3. –С. 159-163.
8. Лівенцева Г.А. Особливості геологічної будови та перспективи подальшого освоєння Львівсько-Волинського басейну [Текст] / Г.А. Лівенцева // Геологічний журнал. – 2015. – №1(350). – С. 35-44.
9. Майданович И.А. Особенности тектоники угольных бассейнов Украины. [Текст] / И.А. Майданович, А.Я. Радзивилл. – К.: Наук. думка, 1984. – 120 с.
10. Матвеев А.К. Геология угольных месторождений СССР [Текст] / А.К. Матвеев. – М.: Гос. науч.-техн. из-во ли-ры по горному делу, 1960. – 496 с.
11. Матрофайло М.М. Етапи геодинамічного розвитку території Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну [Текст] / М.М. Матрофайло // Геологія горючих копалин: досягнення та перспективи. Матеріали міжнарод. наук. конф. – 2015. – С. 53-57.
12. Радзивилл А.Я. Краевые системы Украинских Карпат и Пра-Карпат. [Текст] / А.Я. Радзивилл // Тектоника и стратиграфия. – 1975. – Вып 8. – С. 10-20.
13. Радзивилл А.Я. Углеродистые формации и тектоно-магматические структуры Украины. [Текст] / А.Я. Радзивилл. – К.: Наук. думка, 1994. – 176 с.
14. Радзівілл А.Я. Геологія вуглегазових басейнів (провінцій) України. [Текст] / А.Я. Радзівілл, А.В. Іванова, Л.Б. Зайцева. – К.: Логос, 2007. – 180 с.
15. Радзівілл А. Я. Етапи утворення вуглецевих формацій в геологічних структурах України. [Текст] / А.Я. Ра-дзівілл, В.Ф. Шульга, А.В. Іванова, С.О. Мачуліна, Н.В. Вергельська, А.В. Алєксандрова, Л.Б. Зайцева – К: LAT&K, 2012. – 216 с.
16. Струев М. И. Львовско-Волынский каменноугольный бассейн: Геолого-промышленный очерк. [Текст] / М. И. Струев, В. И. Исаков., В. Б. Шпакова, В. Я. Караваев, В. И. Селинный, Б. С. Попель. – К: Наук. думка, 1984. – 272 с.
17. Шульга В. Ф. Подформации угленосной мегаформации Львовско-Волынского бассейна. [Текст] В кн.: Про-блемы геологии и геохимии горючих ископаемых Запада Украинской ССР: Тез. докл. респ. конф. (окт 1989) // В. Ф. Шульга, Б. И. Лелик, В. И. Гарун, С. С. Савенок, В. И. Маничев, В. П. Стасив. – Л., 1989. – Т. 3. – С.
85-86.
18. Шульга В.Ф. Атлас литогенетических типов и условия образования угленосных отложений Львовско-Волынского бассейна [Текст] / В.Ф. Шульга, Б.И. Лелик, В.И Гарун., В.И. Маничев, В.П. Стасив, С.С. Савенок, К.М. Садаева, Е.Г. Шварцман. – К: Наук. думка, 1992. – 176 с.
19. Шульга В.Ф. Корреляция карбоновых угленосных формаций Львовско-Волынского и Люблинского бассейнов [Текст] / А. Здановски, Л.Б. Зайцева, А.В. Иванова, А.В. Иванина, Н.Д. Король, А. Котасова, А. Котас, И.Е. Костик, Б.И. Лелик, Т. Мигер, В.И. Маничев, М.Н. Матрофайло, Б. Птак, В.С. Савчук, Г.М. Седаева, Я.Г. Степаненко. – К, 2007. – 428 с.
20. Coal-Bearing Formation of the Lviv-Volyn Basin [Текст]: 7-th European Coal Conference / Leaders: V. Shulga, S. Byk, I. Dudok – lviv, 2008. – 60.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Лівенцева, Г. (2016). ЛІТОЛОГО-ФАЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НОВОУТВОРЕНИХ ТЕХНОГЕННИХ КОЛЕКТОРІВ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГЛЕГАЗОВОГО БАСЕЙНУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 50-56. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5742