ПЕРСПЕКТИВИ ЗБІЛЬШЕННЯ РІВНІВ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ ШЛЯХОМ БУРІННЯ БОКОВИХ СТВОЛІВ

  • О. Ю. Давиденко Український науково-дослідний інститут природних газів
  • І. О. Давиденко Український науково-дослідний інститут природних газів
  • О. І. Рудик Полтавський нафтовий геолого-розвідувальний технікум полтавського НТУ ім. Кондратюка
Ключові слова: нафтогазові родовища, розробка покладів, технічний стан свердловин, об’єкт буріння

Анотація

Розглядається застосування сучасного ефективного методу збільшення вилучення вуглеводнів на завершальній стадії промислового освоєння покладів - буріння бокових стволів в бездіяльних або низькодебітних свердловинах на родовищах ПАТ «Укргазвидобування».

Розробка і освоєння нової технології дозволяє знизити вартість будівництва додаткового ствола до 50 - 60% від вартості нової свердловини. Аналізуючи ресурсну базу і технічний стан експлуатаційного фонду, автори зробили висновок, що найбільш доцільним буде буріння бокових стволів на великих родовищах, які знаходяться на завершальній стадії розробки - Шебелинське, Західно-Хрестищенське, Єфремівське, Мелихівське, Медведівське. На прикладі свердловин Західно-Хрестищенського родовища показано, що ця технологія виявляється ефективним засобом інтенсифікації видобутку вуглеводнів в Україні. Підтверджується економічна і технологічна ефективність впровадження заходів з буріння бокових стволів для розкриття продуктивних покладів вуглеводнів з метою суттєвого збільшення кінцевого коефіцієнта газовіддачі пластів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. Ю. Давиденко, Український науково-дослідний інститут природних газів
ст. наук. співроб.
І. О. Давиденко, Український науково-дослідний інститут природних газів
інженер-технолог
О. І. Рудик, Полтавський нафтовий геолого-розвідувальний технікум полтавського НТУ ім. Кондратюка
ст. викладач

Посилання

1. Авторський нагляд та аналіз поточного стану розробки ДК «Укргазвидобування» і рекомендації щодо обся-гів видобутку газу і конденсату на 2014 р. [Текст] / С. В. Кривуля, Є. С. Бікман, Т. М. Галко. – 51.341/2013-2014. – Х., УкрНДІгаз, 2014. – 294 с.
2. Розробка технологій технічних заходів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні [Текст] / О. Є. Божко, О. В. Кравченко, Я. В. Кацкулич та інші. – Харків: Новое слово. – 2010. – 548 с.
3. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Кн. VI. Перспективи освоєння ресурсів газу ущільнених порід у Східному нафтогазоносному регіоні України [Текст] / С. Г. Вакарчук, Т. Є. Довжок, К. К. Філюшкін та інші. – К.: ТОВ «ВТС ПРИНТ». – 2013. – 207 с.
4. Височанський І. В. Нафтогазогеологічне районування північного борту ДДЗ – основа для реалізації подаль-ших напрямків ГРР [Текст] / І. В. Височанський, Є. Є. Волосник // Питання розвитку газової промисловості України: зб. наук. праць. – Х. : УкрНДІгаз, 2011. – Вип. ХХХІХ. – С. 17 – 26.
5. Збільшення обсягів відбору газу в умовах періодичної експлуатації газоконденсатних свердловин [Текст] /
В. Б. Воловецький, О. М. Щирба, О. Ю. Витязь, Я. В. Дорошенко // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2013. – Вип. 2 (35). – С. 111-120.
6. Гилязов Р. М. Бурение нефтных скважин с боковыми стволами [Текст] / Р. М. Гилязов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002. – 255 с.
7. Нафтогазоперспективні обєкти України. Наукові і практичні основи пошуків родовищ вуглеводнів в україн-ському секторі Прикерченського шельфу Чорного моря [Текст] / П. Ф. Гожик, М. І. Євдощук, В. В. Гладун та інші. – К.: НАН України, ДГС України, НАК «Нафтогаз України», 2011. – 576 с.
8. Сланцевый газ и проблемы энергообеспечения Украины [Текст] / Д. С. Гурский, В. А. Михайлов, П. М. Чепиль та інші // Мінеральні ресурси Ураїни, 2010. – № 3. – С. 3–8.
9. Євдощук М. І. Науково-тематичні дослідження генераційного потенціалу – основа для пошуку альтернати-вних джерел вуглеводнів [Текст] / М. І. Євдощук, Е. А. Ставицький, Я. С. Шморг // Мінеральні ресурси Укра-їни. – 2012. - №2. – С. 11 – 12.
10. Кабышев Б. П. История и достоверность прогнозов нефтегазоносности Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / Б. П. Кабышев. – К.: УкрГГРИ. – 2001. – 420 с.
11. Кабышев Ю. Современное состояние исследований газа центральнобассейнового типа в ДДВ [Текст] /
Ю. Кабышев, С. Вакарчук и др. // Геолог Украины. – 2011. – С. 120 – 125.
12. Корективи проекту розробки Єфремівського ГКР: звіт (заключ.) 51.329, 2011-2012, УкрНДІгаз / О. Пала-гейченко, С. Кривуля, О. Давиденко та інші. – Х., 2012. – 304 с.
13. Кривуля С. В. Напрямки геологорозвідувальних робіт по нарощуванню ресурсів, запасів та видобутку газу на родовищах ДК «Укргазвидобування» у центральній та південно-східній частині ДДЗ [Текст] / С. В. Кри-вуля // Питання розвитку газової промисловості України: зб. наук. прць. – Х.: УкрНДІгаз, 2011. – Вип. ХХХІХ. – С. 3–11.
14. Кривуля С. В. К вопросу изучения особенностей освоения нетрадиционных ресурсов газа в свете современ-ных технологий [Текст] / С. В. Кривуля, И. М. Фык, Н. И. Камалов // Питання розвитку газової промислово-сті Укриїни: зб.наук.праць. – Х. : УкрНДІгаз, 2011. – Вип. ХХХІХ. – С. 235 – 243.
15. Кривуля С. В. Особливості геологічної будови і нарощування запасів в процесі розробки великих родовищ у відкладах Р1-С3 в ДДЗ на прикладі Шебелинського газоконденсатного родовища [Текст] / В. О. Терещенко, С. В. Кривуля // Вісник Харківського національного університету. Серія: «Геологія – географія – екологія». – 2012. – № 1033. – С. 15 – 31.
16. Ковалко М. П. Сучасний стан та пріоритетні напрямки підвищення енергоефективності в газовій промис-ловості [Текст] / М. П. Ковалко // Нафт. і газова промисловість. – 1998. – №5. – С. 3-5.
17. Науково-обгрунтований підбір свердловин для проведення зарізки бокових стволів, у тому числі з горизон-тальними закінченнями: звіт (заключ.) 51.129/2008-2008 / Т. М. Галко, О. Ю. Давиденко, В. В. Аксьонов. – Х.: УкрНДІгаз, 2008. – 196 с.
18. Світлицький В. М. Машини та обладнання для видобування нафти і газу [Текст] / В. М. Світлицький, С. В. Кривуля, А. М. Матвієнко, В. І. Коцаба. – Довідковий посібник. – 2014. – С. 81-94.
19. Стандарт організації України. Буріння бокового ствола СОУ 11.2-30019775-111:2007, УкрНДІгаз / Б. Буняк, О. Нежильський, В. Артимович, Ю. Верьовкіна. – Х., 2007. – 69 с.
20. Чорний О. М. Підвищення якості розкриття продуктивних відкладів при бурінні свердловин [Текст] / О. М. Чорний, М. І. Чорний, Я. М. Коваль // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2013. – № 2. – С. 117-124.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Давиденко, О., Давиденко, І., & Рудик, О. (2016). ПЕРСПЕКТИВИ ЗБІЛЬШЕННЯ РІВНІВ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ ШЛЯХОМ БУРІННЯ БОКОВИХ СТВОЛІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 38-45. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5740