ГЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФЛЮЇДНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ БАГАТОПЛАСТОВИХ РОДО-ВИЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

  • В. М. Абєлєнцев Український науково-дослідний інститут природних газів
  • А. Й. Лур’є Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Л. O. Міщенко Український науково-дослідний інститут природних газів
Ключові слова: багатопластові родовища, флюїдна зональність, поклади вуглеводнів, поровий об’єм, перспективи нафтогазоносності

Анотація

На прикладі Північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) розглянуті геологічні умови залягання багатопластових родовищ вуглеводнів з метою виявлення недорозвіданих перспективних ділянок. Розглянуто основні фактори, які впливають на особливості геологічної будови багатопластових родовищ: структурно-тектонічні, стратиграфічні, літолого-фаціальні, морфологічні, фільтраційно-ємнісні, гідрогеологічні, термобаричні. Проведено аналіз геологічних особливостей локалізації скупчень ВВ багатопластових родовищ Північної прибортової зони ДДЗ. За його результатом із застосуванням параметрів ефективних нафтогазонасичених порових об’ємів покладів ВВ визначені особливості вертикальної флюїдної зональності родовищ. За результатами співставлення ефективних нафтогазонасичених порових об’ємів по розрізу окремого родовища Північної прибортової зони ДДЗ визначений базовий горизонт, який характеризується найбільшим ефективним нафтогазонасиченим поровим об’ємом. Встановлені особливості флюїдної зональності кожного з родовищ відносно їх базових горизонтів, в результаті виділені три її типи. За встановленою типізацією флюїдної зональності здійснено прогнозування нових перспективних горизонтів та недорозвіданих ділянок в межах відкритих родовищ ДДЗ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. М. Абєлєнцев, Український науково-дослідний інститут природних газів
Кандидат геологічних наук, завідувач сектором
А. Й. Лур’є, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
д. г.-м. н., професор
Л. O. Міщенко, Український науково-дослідний інститут природних газів
ст. наук. співр.

Посилання

1. Абєлєнцев, В.М. Геологічні умови вилучення залишкових запасів і дорозвідки родовищ вуглеводнів північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини [Текст] : монографія / В.М. Абєлєнцев, А.Й. Лур’є, Л.О. Міщенко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 192 с. – Бібліогр. : с. 183–190. –ISBN 978-966-285-098-7.
2. Абєлєнцев, В.М. Щодо причин зародження та дії механізму вибіркового обводнення газоконденсатних покла-дів [Текст] / В.М. Абєлєнцев // Зб. наук. пр. Питання розв. газової пром-ті України: Харків, УкрНДІгаз – 2004. – Вип. 37. –С. 199-202.
3. Абєлєнцев, В.М. Особливості обводнення газоконденсатних та нафтових покладів родовищ Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / В.М. Абєлєнцев, А.Й. Лур’є, М.Ю. Нестеренко // Вісник ХНУ імені В. Н. Кара-зіна, 2013. – № 1084, випуск 39. – Харків. – С. 9-14.
4. Лур’є, А.Й. Геологічні особливості багатопластових родовищ вуглеводнів як основа визначення критеріїв їх дорозвідки [Текст] / А.Й. Лур’є, В.М. Абєлєнцев, Л.О. Міщенко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна – 2015. – № 1157, випуск 42. – Харків. – С. 27-31.
5. Абєлєнцев, В.М. Умови виникнення защемлених газових скупчень в процесі вибіркового обводнення покладів [Текст] / В.М. Абєлєнцев, Т.Я. Сусяк // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна – 2015. – № 1157, випуск 42. – Харків. – С. 7-11.
6. Абєлєнцев, В.М. Особливості видобутку вуглеводнів із родовищ, які перебувають на завершальній стадії їх розробки [Текст] / В.М. Абєлєнцев, Л.З. Лещенко // зб. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна – 2010. – № 924. – Харків. – С. 6-9.
7. Височанський, І.В. Наукові засади пошуків несклепінних пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому авла-когені [Текст] : монографія / І.В. Височанський. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 236 с. – Бібліогр. : с. 224-235. –ISBN 978-966-285-195-3.
8. Дем’яненко, І.І. Проблеми і оптимізація нафтогазопошукових і розвідувальних робіт на об’єктах Дніпровсь-ко-Донецької западини [Текст] : монографія / І.І. Дем’яненко. – Чернігів.: ЦНТЕІ, 2004. – 220 с. – Бібліогр. : с. 206–217. –ISBN 966-7905-50-0.
9. Линецкий В.Ф. Миграция нефти и формирование ее залежей [Текст] / В.Ф. Линецкий. – Киев : «Наукова ду-мка», 1965. – 200 с.
10. Завьялов В.М. Условия аккумуляции нефти и газа и закономерности размещения их в Днепровско-Донецкой впадине [Текст] / В.М. Завьялов. – М. : «Недра», 1973. – 120 с.
11. Терещенко В.А. Некоторые закономерности размещения залежей нефти и газа в связи со стадиями преоб-разования пород и геотемпературными условиями [Текст] / В.А. Терещенко // Тезисы докладов Республика-нского совещания.– Львов, 1977. – С. 140–141.
12. Доленко, Г.Н. Разломная тектоника и нефтегазоносность Украины [Текст] / Г.Н. Доленко, С.А. Варичев, В.В. Колодий и др. – Киев : «Наукова думка», 1989. – 116 с.
13. Высочанский И.В. Тектонические нарушения и вопросы нефтегазоносности (особенности тектоники Дне-провско-Донбасского авлакогена) [Текст] / И.В. Высочанский, В.В. Крот, И.И. Чебаненко и др. –Киев: ИГН АН УССР, 1990. – 38 с.
14. Арсирий, Ю.А. К вопросу о строении и тектоническом районировании прибортовых зон Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / Ю.А. Арсирий, А.Б. Холодных, В.П. Стрижак // Геологический журнал, 2002. – №4. – Киев. – С. 33-41.
15. Кривуля, С.В. Критерії дорозвідки великих родовищ вуглеводнів у нижньопермсько-верхньокам’яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини [Текст] : монографія / С.В. Кривуля. – Х.: УкрНДІгаз, НТУ «ХПІ», 2014. – 174 с. – Бібліогр. : с. 160–172. –ISBN 978-966-2166-93-4.
16. Височанський, І.В. Структури-пастки нафти і газу плат формових регіонів (на прикладі Дніпровсько-Донецької западини) [Текст]: дис. … д. геол.-мінер. наук: 04.00.17: у вигляді наукової доповіді / Височанський Іларіон Володимирович – Львів, 1994. – 61 с.
17. Мищенко, Л.А. Особенности поисков залежей углеводородов в неантиклинальных клиноформных телах Днепровско-Донецкой впадины [Текст] : Л.А. Мищенко. // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2014. – Т.9. – №2. – Режим доступу: http://www.ngtp.ru/rub/4/28_2014.pdf
18. Абєлєнцев, В.М. Дослідження неоднорідності порового середовища пластів-колекторів з метою оптиміза-ції вилучення вуглеводнів [Текст] / В.М. Абєлєнцев, А.Й. Лур’є, Л.О. Міщенко // Вісник ХНУ імені В. Н. Кара-зіна – 2014. – № 1128, випуск 41. – Харків. – С. 9-14.
19. Абєлєнцев, В.М. Оцінка диференціації щільності залишкових запасів та їх об’ємів по площі та розрізу пок-ладів газоконденсатного горизонту С-5 Західно- та Східно-Березівського родовищ [Текст] / В.М. Абєлєнцев // “Питання розвитку газової промисловості України” УкрНДІгаз, 2002. – Вип. ХХХ. – Харків. – С. 23-31.
20. Лур’є, А.І. Нові дані про геологічну будову та газоносність верхньовізейських покладів Гадяцького родовища [Текст] / А.І. Лур’є, В.М. Абєлєнцев, Є.С. Бікман, Л.О. Міщенко // “Питання розвитку газової промисловості України” УкрНДІгаз, 2004. – Вип. ХХХІІІ. – Харків. – С. 10-12.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Абєлєнцев, В., Лур’є, А., & Міщенко, Л. (2016). ГЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФЛЮЇДНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ БАГАТОПЛАСТОВИХ РОДО-ВИЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 9-16. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5736

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)