Spatial analysis of the settlement system of Zaporizhia region

Keywords: settlement system, gender and age structure of the population, administrative region, population density, population density of the territory, population size of settlements, leadership index of administrative centers, level of urbanization

Abstract

Formulation of the problem. In 2020, there were some radical changes that took place in the administrative and territorial structure of Zaporizhia region; as a result, 5 new administrative districts were created on its territory instead of 20 previous ones, which significantly affected the structure of the regional settlement system. Therefore, the question arises about the study of the settlement system of the region in the new socio-geographical realities.

The purpose of the article. The purpose of the article consists in identification of the current state and spatial differences of the system of settlement of the territory of Zaporizhia region after the reform of the administrative and territorial structure.

Methods. The study used methods for calculating quantitative and relative indicators of the state of urban and rural settlement systems, the comparative analysis of the assessment results, as well as methods for typing administrative districts according to the structure of the settlement system.

Results. For each new district of the region, there were calculated the following indicators: the population density, population concentration index, the average population density of settlements, the average density of settlements, the average distance between them, the leadership index of the administrative centers of the districts, the level of urbanization of the territory by the share of the urban population, according to the hierarchical method of O. Tereshchenko and according to E. Arriaga’s approach. According to these indicators, the spatial differences in the settlement system of the administrative districts of the region were revealed. Differentiation of the system of urban settlements of the administrative districts of the region significantly exceeds the contrast of the average general indicators of the system of settlement of districts. This is especially evident when using hierarchical approaches to determine the level of urbanization. The district systems of rural settlements in Zaporizhia region have smoother differences in terms of similar indicators in comparison with the systems of urban settlement, which indicates the relative rationality of the new administrative-territorial structure. Based on the calculations, a typological grouping of the new administrative districts of Zaporizhia region according to the modern structure of settlement was carried out.As a result of this grouping, 2 types of districts were singled out: 1) districts with a monocentric settlement system; these include Zaporizhia, Melitopol and Berdyansk districts (they are clearly distinguished by the size, functions performed and the impact on the settlement system of multifunctional regional centers); 2) districts with a polycentric dispersed settlement system, these include Vasilievsky and Pologovsky districts (in these districts there are no centers with strongly marked leading positions both in terms of population and functions performed).

Scientific novelty and practical significance. For the first time, there was carriedout an assessmentof the settlement system of the new administrative districts of Zaporizhia region; the spatial differencesof the settlement system were revealed according to various indicators.

The data obtained can be used to optimize the territorial management of the region, to predict its further development and to work out strategies for socio-economic development.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oleg Baiteriakov, Bohdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University

PhD (Geography), Associate Professor

Iryna Arsenenko, Bohdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University

PhD (Geography), Associate Professor

Larisa Donchenko, Bohdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University

PhD (Geography), Associate Professor

References

Ostapenko, P., Perkhaliuk, R., Bonchkovskyi O., & Ostapenko, S. (2020). Atlas administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy. Novyi raionnyi podil ta terytorialni hromady: 2020. [Atlas of administrative-territorial organiza-tion of Ukraine. New district division and territorial communities: 2020]. Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian].

Baiteriakov, O. Z., & Voronova, V. V. (2020). Topolohichnyi analiz avtomobilnoi transportnoi dostupnosti terytorii Zaporizkoi oblasti. [Topological analysis of road transport accessibility of the territory of Zaporizhia region]. Ak-tualni naukovi doslidzhennia v suchasnomu sviti. Zhurnal. 12(68). Pereiaslav, Ukraine, 6-11. [in Ukrainian].

Baiteriakov, O. Z., & Vasylets, Ye. S. (2020). Typizatsiia administratyvnykh raioniv Zaporizkoi oblasti za strukturoiu systemy rozselennia. [Typification of administrative districts of Zaporizhia region according to the structure of the settlement system]. Priorytety finansovo-ekonomichnoho upravlinnia: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (13-15). Odesa, Ukraine: Skhidnoievropeiskyi tsentr naukovykh doslidzhen. [in Ukraini-an].

Blahova, E. Y. (1990). Formyrovanye systemy rasselenyia subrehyonalnoho urovnia v uslovyiakh yntensyvnoho razvytyia obshchestvennoho proyzvodstva (na prymere Zaporozhskoi obl.). [Formation of the system of settlement of the subregional level in the conditions of intensive development of social production (on the example of Za-porizhia region)]. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyevskyi universytet narodnoho khoziaistva, Kyiv, Ukraine. [in Russian].

Havryliuk, O. K. (2018). Analiz pidkhodiv otsinky rivnia urbanizatsii : keis pivnichno-skhidnoho makrorehionu Ukrainy. [Analysis of approaches to assessing the level of urbanization: the case of the north-eastern macro-region of Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Heohrafichni nauky, 8, 21-31.

Donchenko, L. M. (2002). Terytorialna orhanizatsiia Prymorskoi rekreatsiinoi systemy rozselennia (na prykladi Zaporizkoho Pryazovia). [Territorial organization of the Primorye recreational settlement system (on the example of Zaporizhia Priazovye)]. (Extended abstract of PhD dissertation). Odeskyi natsionalnyi universytet imeni I.Mechnykova, Odesa, Ukraine. [in Ukrainian].

Dotsenko, A. I. (2010). Terytorialna orhanizatsiia rozselennia (teoriia ta praktyka: monohrafiia). [Territorial or-ganization of settlement (theory and practice: monograph)]. Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian].

Zavarika, H. M. (2012). Transformatsiia rozselennia Luhanskoi oblasti: monohrafiia. [Transformation of settle-ment of Luhansk region: monograph] Luhansk, Ukraine: Noulidzh. [in Ukrainian].

Zaporizka oblast (2020). Atlas Administratyvno-terytorialnoho ustroiu oblasti. [Zaporizhia region. Atlas of the Administrative and Territorial System of the region]. Upravlinnia mistobuduvannia ta arkhitektury Zaporizkoi ob-lasnoi derzhavnoi administratsii. [in Ukrainian].

Zastavetska, L. B. (2013). Systemy rozselennia i heoprostorovi problemy vdoskonalennia administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy: monohrafiia. [Settlement systems and geospatial problems of improving the ad-ministrative-territorial structure of Ukraine: monograph]. Ternopil, Ukraine: TNPU im. V. Hnatiuka. [in Ukraini-an].

Lazhnik, V., & Vovchuk, Ya. (2013). Osoblyvosti rozvytku suchasnykh urbanizatsiinykh protsesiv u Cheskii Respu-blitsi. [Peculiarities of development of modern urbanization processes in the Czech Republic]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Heohrafichni nauky, 16, 101-112.

Nelipa, K. H. (2019). Transformatsiia systemy rozselennia Zaporizkoi oblasti (suspilno-heohrafichne doslidzhen-nia). [Transformation of the settlement system of Zaporizhia region (socio-geographical study)]. (Extended ab-stract of PhD dissertation). Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv, Ukraine. [in Ukrain-ian].

Pylypenko, I. O. (2010). Metody ta pryiomy rozpodilu heoprostoru za oznakamy «tsentr–peryferiia». [Methods and techniques of geospatial distribution on the grounds of «center-periphery»]. Ekonomichna ta sotsialna heohrafi-ia, 60, 29–37. [in Ukrainian].

Semiv, L. K. (Eds.). (2007). Rehionalni suspilni systemy. [Regional social systems]. Lviv, Ukraine. [in Ukrainian].

Rozpodil postiinoho naselennia Ukrainy za stattiu ta vikom na 1 sichnia 2021 roku. [Distribution of the perma-nent population of Ukraine by sex and age as of January 1, 2021]. Kyiv, Ukraine: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from. http://surl.li/acayn [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. V. (1991). Potentsyal horodov (metody statystycheskoho yzuchenyia): monohrafyia. [Potential of cities (methods of statistical study): monograph]. Novosybyrsk: Novosyb. unyversytet. [In Russian].

Topchiiev, O. H. (2001). Osnovy suspilnoi heohrafii. [Fundamentals of social geography]. Odesa, Ukraine: Astro-prynt. [in Ukrainian].

Datsenko, L. M. (Eds.). (2014). Fizychna heohrafiia Zaporizkoi oblasti: Khrestomatiia. [Physical geography of Zaporizhia region]. Melitopol, Ukraine: Vyd-vo MDPU im. B. Khmelnytskoho. [in Ukrainian].

Chyslennist naiavnoho naselennia Ukrainy na 1 sichnia 2021 roku. Statystychnyi zbirnyk. [The current popula-tion of Ukraine as of January 1, 2021]. Kyiv, Ukraine: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from http://surl.li/acayr

Shablii, O. I. (2001). Suspilna heohrafiia: teoriia, istoriia, ukrainoznavchi studii. [Social geography: theory, histo-ry, Ukrainian studies]. Lviv, Ukraine: Lvivskyi natsionalnyi universytet im. I. Franka. [in Ukrainian].

Chen Y.G. (2016). The evolution of Zipf’s law indicative of city development. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 44. 555–567. https://doi.org/10.1016/j.physa.2015.09.083

Dong, N., Yang, X., Cai, H. & Wang, L. (2015). A novel method for simulating urban population potential based on urban patches: A case study in Jiangsu Province, China. Sustainability. 7(4). 3984–4003. https://doi.org/10.3390/su7043984

Fee, K. & Hartley, D. (2011). Urban Growth and Decline: The Role of Population Density at the City Core. Cleve-land, OH: Federal Reserve Bank of Cleveland. http://surl.li/blyrd

Feng, J., Wang, F.H. & Zhou, Y.X. (2009). Spatial Restructuring of Population in Beijing Metropolitan Area to-wards Polycentricity in the Post-Reform Era. Urban Geography. 30. 779–802. https://doi.org/10.2747/0272-3638.30.7.779

Feng, J. & Chen, Y. (2021). Modeling. Urban Growth and Socio-Spatial Dynamics of Hangzhou, China: 1964–2010. Sustainability. 13. 463. https://doi.org/su13020463

Gallego, F.J. (2010). A population density grid of the European Union. Popul. Environ. 31. 460–473. https://www.jstor.org/stable/40666610

Knox, Paul L., & Pinch, Steven (2009). Urban social geography: an introduction. 6th ed.

Knox, Paul L., & McCarthy, Linda M. (2011). Urbanization: an introduction to urban geography. Pearson; 3rd edition.

Luo, P., Zhang, X.F., Cheng, J.Y. & Sun Q. Modeling population density using a new index derived from Multi-Sensor Image Data. Remote Sens. 11(22). 2620. https://doi.org/10.3390/rs11222620

Man, X.M. & Chen, Y.G. (2020). Fractal-based modeling and spatial analysis of urban form and growth: A case study of Shenzhen in China. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 9 (11). 672. https://doi.org/10.3390/ijgi9110672

Mariani, F., Zambon, H. & Salvati, L. (2018). Population Matters: Identifying Metropolitan Sub-Centers from Dia-chronic Density-Distance Curves, 1960–2010. Sustainability. 10, 4653. https://doi.org/10.3390/su10124653

Moghadam, A.S., Soltani. A., Parolin, B. & Alidadi, M. (2018). Analysing the space-time dynamics of urban struc-ture change using employment density and distribution data. Cities. 81, 203–213. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.04.009

Niemets, L., Melniichuk, M., Segida, K., & Pogrebskyi, T. (2016). Demographic situation as an indicator of socio-economic development (on example of Volyn and Kharkiv regions of Ukraine). Acta Geographica Silesiana, 22. WNoZ UŚ, Sosnowiec. 43-57.

Niemets, L., Niemets, K., Segida, K., & Pogrebskyi, T. (2014). Regional settlement system as a factor of distribution of health care institutions (on example of Volyn region of Ukraine). Canadian Journal of Science, Education and Culture. 1 (5) (January-June). Volume II. Toronto: «Toronto Press». 85-190.

Ofori-Amoah, Benjamin. (2006). Beyond the Metropolis: Urban Geography as if Small Cities Mattered. UPA.

Polinesi, G., Recchioni, M.C., Turco, R., Salvati, L., Rontos, K., Rodrigo-Comino, J. & Benassi, F. (2020). Popula-tion trends and urbanization: Simulating density effects using a local regression approach. Int. J. Geo-Inf. 9. 454. https://doi.org/10.3390/ijgi9070454

Qiang, Y., Xu, J.W. & Zhang, G.H. (2020). The shapes of US cities: Revisiting the classic population density func-tions using crowdsourced geospatial data. Urban Stud. 57. 2147–2162. https://doi.org/10.1177/0042098019871191

Ren, H., Guo, W., Zhang, Z., Kisovi, L.M. & Das P. (2020). Population Density and Spatial Patterns of Informal Set-tlements in Nairobi, Kenya. Sustainability. 12. 7717. https://doi.org/10.3390/su12187717

Roberts, B.H. (2007). Changes in Urban Density: Its Implications on the Sustainable Development of Australian Cities. SOAC. http://surl.li/blysa

Rozenfeld, H.D., Rybski, D., Gabaix, X. & Makse, H.A. (2011). The area and population of cities: New insights from a different perspective on cities. American Economic Review. 101(5), 2205–2225. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.101.5.2205

Shapiro, Michael J. (2010). The time of the city: politics, philosophy and genre. Routledge; 1st edition.

Song, X., Feng, Q., Xia, F., Li, X. & Scheffrand, J. (2021). Impacts of changing urban land-use structure on sustain-able city growth in China: A population-density dynamics perspective. Habitat International. 107, 102296. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2020.102296

Published
2022-12-01
Cited
How to Cite
Baiteriakov, O., Arsenenko, I., & Donchenko, L. (2022). Spatial analysis of the settlement system of Zaporizhia region. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", (57), 48-67. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-57-05