Вирішення сучасних проблем екології шляхом гармонізації докторських програм з європейськими стандартами

  • Nadiya Vasylivna Maksymenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7921-9990
  • Ganna Valeriivna Titenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-8477-0672
  • Kateryna Bogdanivna Utkina Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0632-1273
  • Alla Naumivna Nekos Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-1852-0234
  • Anton Dmytrovich Shkaruba Естонський університет природничих наук https://orcid.org/0000-0003-2536-2123
Ключові слова: національна рамка кваліфікацій, аспірант, спеціальність, екологічні науки, проблеми, менеджмент природокористування, екологічна політика, техноекологія

Анотація

На теперішній час в Україні актуальність екологічних проблем постійно зростає. Запорукою комплексного та ефективного їх вирішення є використання сучасних підходів, що може бути виражене через гармонізацію із найкращими світовими практиками. При комплексному підході підготовка фахівці вищої кваліфікації є важливою складовою. Наразі в Україні вона здійснюється за 4 спеціальностями екологічного спрямування: 03.00.16- Екологія, 08.00.06 - Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища, 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів та 21.06.01- Екологічна безпека. Окрім того ще у 15 спеціальностях Переліку 2011 року розглядаються певні питання екології. Проблема «розпорошення» екологічних питань по різних спеціальностях різних галузей знань не просто залишилась, а і зросла, оскільки кількість останніх збільшилась. Ця ситуація викликає у наукової спільноти занепокоєння.

Стаття містить результати дослідження думки фахівців, що здійснюють підготовку кадрів вищої кваліфікації в Україні за спеціальностями екологічного спрямування. Мета дослідження - з’ясування проблем, що є у національній системі підготовки аспірантів за спеціальностями екологічного спрямування і захисту ними дисертацій згідно сучасних вимог, та пошук шляхів покращення цієї ситуації, спираючись на світовий досвід. Методичною основою роботи є опитування шляхом анкетування та його статистичний аналіз, проведене у рамках реалізації Проекту Erasmus+ «Комплексна докторська програма з екологічної політики, менеджменту природокористування та техноекології – INTENSE», 586471-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP. Отримані результати показали існування проблем організаційного і наукового характеру. Важливою проблемою названа відсутність у оновленому переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у т .ч. докторів філософії («Перелік 2015») окремо кваліфікації з екологічних наук - PhD (Екологія). Проблемами наукового характеру названо спрощення глибини наукових досліджень, низький рівень застосування новітніх технологій, неузгодженість тематики із потребами суспільства, відсутність співставлень зі світовим досвідом дослідження тих же проблем тощо. До організаційного блоку віднесено: низьке матеріально-технічне забезпечення, відсутність можливості закордонного стажування аспірантів, низький рівень мовної підготовки, проблеми з опублікуванням у рейтингових журналах та очною презентацією дослідження на міжнародних конференціях тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Nadiya Vasylivna Maksymenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

доктор геогр. н., доцент

Ganna Valeriivna Titenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

канд. геогр. н., доцент

Kateryna Bogdanivna Utkina, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

канд. геогр. н., доцент

Alla Naumivna Nekos, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

доктор геогр. н., професор

Anton Dmytrovich Shkaruba, Естонський університет природничих наук

канд. геогр. н., ст. наук. співробітник

Посилання

Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrayiny vid 14.09.2011 №1057 «Pro zatverdzhennya Pere-liku naukovykh spetsialʹnostey» (Dokument z1133- 11, chynnyy, potochna redaktsiya- Redaktsiya vid 15.05.2015, pidstava - z0409-15) [Order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine of September 14, 2011 № 1057 «On the approval of the list of scientific specialities» (Document z1133-11, valid, valid version – version of 15.05.2015, basis - z0409-15)]. (2011, 14 September). zakon.rada.gov.ua. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11 [in Ukrainian].

Postanova KMU vid 29 kvitnya 2015 r. № 266 «Pro zatverdzhennya pereliku haluzey znanʹ i spetsialʹnostey, za yakymy zdiysnyuyetʹsya pidhotovka zdobuvachiv vyshchoyi osvity» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 29, 2015 № 266 «On approval of the list of branches of knowledge and specialties for which candidates for higher education are trained»]. (2015, 29 April). zakon.rada.gov.ua. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF [in Ukrainian].

Nakaz MON Ukrayiny vid 06.11.2015 r. № 1151 «Pro osoblyvosti zaprovadzhennya pereliku haluzey znanʹ i spet-sialʹnostey, za yakymy zdiysnyuyetʹsya pidhotovka zdobuvachiv vyshchoyi osvity, zatverdzhenoho postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny» [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of November 06, 2015 № 1151 «On the features of introduction of a list of fields of knowledge and specialities for higher educational in-stitutions, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of April 29, 2015 № 266»]. (2015, 06 Novem-ber). old.mon.gov.ua. Available at: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-01-18/4636/nmo-1151.pdf [in Ukrainian].

Postanova KMU vid 23 bereznya 2016 r. № 261 «Pro zatverdzhennya «Poryadku pidhotovky zdobuvachiv vyshchoyi osvity stupenya doktora filosofiyi ta doktora nauk u vyshchykh navchalʹnykh zakladakh (naukovykh ustanovakh)» [Resolution of March 23, 2016 № 261 «On the approval of «Order for training of PhD students and Post-Doc students in higher educational institutions (research institutions)»]. (2016, 23 March). www.kmu.gov.ua. Available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248945529 [in Ukrainian].

Postanova KMU vid 23 lystopada 2011 r. № 1341 «Pro zatverdzhennya Natsionalʹnoyi ramky kvalifikatsiy» (Arkhiv oryhinalu za 2013.08.27) [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 23, 2011 № 1341 «On the approval of National Qualification Frameworks» (Archive of originals 2013.08.27)]. (2011, 23 No-vember). zakon.rada.gov.ua. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF [in Ukrainian].

Rozporyadzhennya KMU vid 14 hrudnya 2016 r. № 1077-r «Pro zatverdzhennya planu zakhodiv iz vprova-dzhennya Natsionalʹnoyi ramky kvalifikatsiy na 2016-2020 roky» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 14, 2016 № 1077-р «On the approval of the action plan for introduction of the National Qualification Frameworks for the period 2016-2020 years»]. (2016, 14 December). zakon.rada.gov.ua. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1077-2016-%D1%80 [in Ukrainian].

Nakaz MON Ukrayiny vid 15.01.2018 № 32 «Pro zatverdzhennya Poryadku formuvannya Pereliku naukovykh fakhovykh vydanʹ Ukrayiny» [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of January 15, 2018 № 32 «On the approval of the Order of development of the List of research journals of Ukraine»]. (2018, 15 Janu-ary). zakon.rada.gov.ua. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18 [in Ukrainian].

Lyst MON Ukrayiny 1/9-150 vid 14.03.2018 «Pro vidpovidalʹnistʹ spetsializovanykh vchenykh rad za pryynyati rishennya pro prysudzhennya naukovykh stupeniv» [Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine 1/9-150, of March 14, 2018 «On the responsibility of the Special Scientific Councils on the approved decisions on giving scientific degrees»]. (2018, 14 March). www.univer.kharkov.ua. Available at: http://www.univer.kharkov.ua/ docs/work/lyst-mon-pro-vidpovidalnist-specrad.pdf [in Ukrainian].

Lyst MON Ukrayiny № 1/11-8681 vid 15.08.2018 «Rekomendatsiyi shchodo zapobihannya akademichnomu pla-hiatu ta yoho vyyavlennya v naukovykh robotakh (avtoreferatakh, dysertatsiyakh, monohrafiyakh, naukovykh do-povidyakh, stattyakh toshcho)» [Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 1/11-8681 of Au-gust 15, 2018 «Recommendations on the prevention of the academic plagiarism and its identification in research works (thesis, summaries, monographs, research reports, articles, etc)»]. (2018, 15 August). mon.gov.ua. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/akredytatsiya/instrukt-list/1-11-86 [in Ukrainian].

Postanova KMU vid 1 bereznya 1999 r. № 309 «Polozhennya pro pidhotovku naukovo-pedahohichnykh i nau-kovykh kadriv» (iz zminamy v redaktsiyi vid 21.08.2013; Vtrata chynnosti vidbudetʹsya 01.01.2019) [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 01, 1999 № 309 «Provision on the training of scientific-pedagogical and scientific staff» (with modifications, version of 21.08.2013; Not valid of 01.01.2019)]. (1999, 01 March). za-kon.rada.gov.ua. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» (Dokument 1556-VII, chynnyy, potochna redaktsiya — Redaktsiya vid 25.07.2018, pidstava - 2443-VIII) [Law of Ukraine «On the higher education» (Document 1556-VII, valid, valid version -Version of 25.07.2018, basis- 2443-VIII)]. (2014). zakon.rada.gov.ua. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Postanova KMU vid 10 travnya 2018 r. № 347 «Pro vnesennya zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 30 hrudnya 2015 r. № 1187 «Polozhennya pro pidhotovku naukovo-pedahohichnykh i naukovykh kadriv» [Resolution of the Cabinet of Ministers of May 10, 2018 № 347 «On the introduction of modifications to the Reso-lution of the cabinet of Ministers of Ukraine of December 30, 2015 № 1187 «Provision on the training of scien-tific-pedagogical and scientific staff»]. (2018, 10 May). zakon.rada.gov.ua. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF [in Ukrainian].

Postanova KMU vid 30 hrudnya 2015 r. № 1187 «Pro zatverdzhennya Litsenziynykh umov provadzhennya osvitnʹoyi diyalʹnosti zakladiv osvity» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 30, 2015 № 1187 «On the approval of licensing rules of educational services of educational institutions»]. (2015, 30 Decem-ber). Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF [in Ukrainian].

Postanova KMU vid 24 lypnya 2013 r. № 567 «Pro zatverdzhennya Poryadku prysudzhennya naukovykh stupeniv i prysvoyennya vchenoho zvannya starshoho naukovoho spivrobitnyka» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 24, 2013 № 567 «On the approval of the Procedure of the giving scientific degrees and seniour re-searcher title»]. (2013, 24 July).Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF [in Ukrainian].

Postanova KMU vid 27 lypnya 2016 r. № 567 «Deyaki pytannya diyalʹnosti Natsionalʹnoho ahentstva iz zab-ezpechennya yakosti vyshchoyi osvity» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 27, 2016 № 567 «Some issues of the activity of the National Agency for Assurance of the Quality of the Higher Education»]. (2016, 27 July). zakon.rada.gov.ua. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2016-%D0%BF [in Ukrainian].

Postanova KMU vid 4 lypnya 2018 r. № 519 «Pro vnesennya zmin do postanovy Kabinetiv ministriv Ukrayiny vid 27 lypnya 2016 r. № 567» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 4, 2018 № 519 «On the in-troduction of modifications to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, of July 27, 2016 № 567»]. (2018, 4 July). asp.univ.kiev.ua. Available at: http://asp.univ.kiev.ua/index.php/normatyvno-pravova-baza [in Ukrainian].

Postanova KMU vid 24 lypnya 2013 r. № 567 «Pro zatverdzhennya Poryadku prysudzhennya naukovykh stupen-iv» (Vtrata chynnosti vidbudetʹsya 01.01.2019) [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 24, 2013 № 567 «On the approval of the Procedure of the giving scientific degrees» (Not valid of January 01, 2019)]. (2013, 24 July). zakon4.rada.gov.ua. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF [in Ukrainian].

Nakaz MON Ukrayiny vid 12.01.2017 r. № 40 «Pro zatverdzhennya Vymoh do oformlennya dysertatsiyi» [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of January 12, 2017 № 40 «On the approval of the Require-ments for development of thesis»]. (2017, 12 January). zakon.rada.gov.ua. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0155-17 [in Ukrainian].

Lyst MON Ukrayiny vid 05 lyutoho 2016 r. № 1/9-64 «Shchodo vykorystannya u praktychniy roboti vyshchykh navchalʹnykh zakladiv anhlomovnoho variantu Pereliku haluzey znanʹ i spetsialʹnostey, za yakymy zdiysnyuyetʹsya pidhotovka zdobuvachiv vyshchoyi osvity» [Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine of Febru-ary 5, 2016 № 1/9-64 «On the use in routine work of higher educational institutions the English version of the List of fields of knowledge and specialities for higher educational institutions»]. (2016, 05 February). old.mon.gov.ua. Available at: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-02-08/5048/lmon_64.pdf [in Ukrainian].

Prava ta obovyazky aspirantiv (Normatyvna dokumentatsiya z pytanʹ atestatsiyi naukovykh i naukovo-pedahohichnykh kadriv) [Rights and obligations of PhD students (Normative document on the issues related to the attestation of scientific-pedagogical and scientific staff)]. (n.d.). asp.univ.kiev.ua. Available at: http://asp.univ.kiev.ua/index.php/normatyvno-pravova-baza/93-nakazy-ta-rozporiadzhennia-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrainy [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya «Tymchasovoho Poryadku prysudzhennya naukovo-osvitnʹoho stupenya doktora filosofiyi (proekt postanovy)» [On the approval of «Temporary procedure for giving PhD degree (draft regulations)»]. (2018, 10 August) mon.gov.ua. Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proekt-timchasovogo-poryadku-prisudzhennya-naukovo-osvitnogo-stupenya-doktora-filosofiyi [in Ukrainian].

Maksymenko, N., & Shirokostup, S. (2015). Ochikuvannya vypusknykiv-ekolohiv shchodo pratsevlashtuvannya za fakhom [Expectation of graduates from environmental specialities on their future employment]. Problemy suchas-noyi osvity : zbirnyk naukovo- metodychnykh pratsʹ – Problems Of Modern Education : Collections Of Scientific-Methodological Works, (6), 13-23 [in Ukrainian].

Nadiya V. Maksymenko, Ganna V. Titenko, Kateryna B. Utkina &Alla N. Nekos (2019) Contemporary problems in the national system of Postgraduate training in Ukraine. Warsaw East European Conference 2019. Available at: https://www.weec.uw.edu.pl (in press)

Опубліковано
2019-07-10
Як цитувати
Maksymenko, N., Titenko, G., Utkina, K., Nekos, A., & Shkaruba, A. (2019). Вирішення сучасних проблем екології шляхом гармонізації докторських програм з європейськими стандартами. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (50), 178-196. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-50-14