КАРТОГРАФУВАННЯ ПРИРОДНОЇ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В РАМКАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

  • К. В. Шпурік Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті проаналізована Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки. Визначено
сутність регіонального картографування природної та історико-культурної спадщини. На основі аналізу картографічних
творів виявлено особливості відображення об'єктів спадщини на картах туристичної тематики. Доведено значущість та
необхідність створення карт спадщини, та запропоновані їх експериментальні зразки як складові регіональної програми
розвитку туризму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

К. В. Шпурік, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Бейдик О. О. Картографування та критерії класифікації суспільно-історичних рекреаційно-туристських
ресурсів [Текст] / О. О. Бейдик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць.
– Харків, 2001. – Вип. 2. – С. 164–171.
2. Герасименко, Т. И. Всемирное и национальное культурное наследие региона как основа развития историко-
культурного туризма [Текст] / Т. И. Герасименко, И. Ю. Гладкий // Туризм и культурное наследие : межвуз.
сб. науч. тр. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2006. – Вып. 3. – С. 133–138.
3. Культурное наследие России и туризм [Текст] : монография / Под. ред. Ю. А. Веденина. – М. : Институт
Наследия, 2005. – 172 с.
4. Нефедова О. В. Туризм и культурное наследие: проблемы взаимодействия [Текст] / О. В. Нефедова // Гло-
бализация и туризм: проблемы взаимодействия: Материалы международной научной конференции. – Са-
ратов, 2009. – С. 85–92.
5. Пересадько В. А. Програма регіонального картографування природної та історико-культурної спадщини
[Текст] / В. А. Пересадько, Ю. І. Прасул, К. В. Шпурік, О. В. Шпурік // Проблеми безперервної географічної
освіти і картографії : збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 14. – С. 74–77.
6. Поливач К. А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України [Текст] : монографія / К. А.
Поливач. – К. : Ін-т географії, 2012. – 208 с.
7. Прасул Ю. І. Наукові основи системного картографування регіонів України для потреб туризму (на прик-
ладі Харківської області) [Текст] / Ю. І. Прасул. Автореф. дис. канд. геогр. наук: 11.00.12. – ХНУ ім. В. Н.
Каразіна. – К., 2004. – 20 с.
8. Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки : Рішен-
ня Харківської обласної ради від 29.08.13 р., № 789-VI.
9. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022
року [Текст] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 638-р // Офіційний вісник
України. – 2013. – № 68. – С. 224. – Ст. 2496.
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Шпурік, К. (2015). КАРТОГРАФУВАННЯ ПРИРОДНОЇ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В РАМКАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 125-131. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1121