ОСОБЛИВОСТІ ФЛЮЇДНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ БАГАТОПОКЛАДНИХ РОДОВИЩ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЇХ ВИНИКНЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ КРЕМЕНІВСЬКОГО РОДОВИЩА)

  • Ю. М. Дмитровський Український науково-дослідний інститут природних газів

Анотація

На базі аналізу літературних джерел автором зроблені висновки про механізм утворення багатопокладних родовищ
за рахунок вертикальної міграції по тектонічних порушеннях та особливості флюїдної зональності фазового стану покла-
дів на прикладі західного склепіння Кременівського родовища. Передбачається, що по розрізу західного склепіння процес
нафтогазонакопичення відбувся протягом трьох циклів. Зроблено припущення, що виходячи зі співвідношення фаз в покла-
дах зверху-вниз по розрізу, перший цикл нафтогазонакопичення є найбільш "старим" - в покладах відбулася диференціація
пластових флюїдів; другий цикл проміжний - процеси диференціації в ньому відбуваються сьогодні; третій цикл знахо-
диться на стадії формування покладів, тобто найбільш "молодим". Зроблено висновок про ймовірне існування газоконден-
сатного покладу в верхньодевонських відкладах з початковими запасами понад 5 млрд м3 газу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю. М. Дмитровський, Український науково-дослідний інститут природних газів

Посилання

1. Височанський І. В. Нові аспекти систематизації нафтогазоносних структур [Текс] / І. В. Височанський, М.
П. Зюзькевич // Збірник: “Питання розвитку газової промисловості України”. – Харків, УкрНДІгаз, вип.
XXVІІ. – 1999. – С. 113–116.
2. Корективи геологічної будови Кременівського НГКР з метою уточнення запасів вуглеводнів та надання ре-
комендацій щодо буріння додаткових свердловин [Текст]: Звіт про НДР: 100 ХГВ, УкрНДІгаз / В. М. Абєлє-
нцев, Ю. М. Дмитровський 2009-2009 (тема 49.204/2009-2010). – Харків, 2010. – 190 с.
3. Линецкий В. Ф. Миграция нефти и формирование ее залежей [Текст] / В. Ф. Линецкий. – Киев : «Наукова
думка», 1965. – 200 с.
4. Завьялов В. М. Условия аккумуляции нефти и газа и закономерности размещения их в Днепровско-Донецкой
впадине [Текст] / В. М. Завьялов. – М. : «Недра», 1973. – 120 с.
5. Новосилецкий Р. М. Геогидродинамические и геохимические условия формирования залежей нефти и газа Ук-
раины [Текст] / Р. М. Новосилецкий. –М. : «Недра», 1975. – 228 с.
6. Доленко Г. Н. Разломная тектоника и нефтегазоносность Украины [Текст] / Г. Н. Доленко, С. А. Варичев, В.
В. Колодий и др. – Киев : «Наукова думка», 1989. – 116 с.
7. Высочанский И. В. Тектонические нарушения и вопросы нефтегазоносности (особенности тектоники Дне-
провско-Донбасского авлакогена) [Текст] / И. В. Высочанский, В. В. Крот, И. И. Чебаненко и др. –Киев :
ИГН АН УССР, 1990. – 38 с.
8. Кривошея В. А. Особенности распределения залежей и фазовое состояние углеводородных систем в пределах
Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / В. А. Кривошея // Тезисы докладов Республиканского совещания. –
Львов, 1977. – С. 132.
9. Высочанский И. В. О вертикальной миграции углеводородов в Днепровско-Донецкой впадине [Текст] / И. В.
Высочанский, В. В. Колодий, Л. И. Корниленко // Тезисы докладов Республиканского совещания. – Львов,
1977. – С. 117–118.
10. Литвин С. В. Закономерности размещения газовых залежей в нижнекаменноугольных отложениях Днепро-
вско-Донецкой впадины [Текст] / С. В. Литвин, М. Е. Долуда, Е. И. Уманова // Тезисы докладов Республикан-
ского совещания.– Львов, 1977. – С. 143–144.
11. Гавриш В. К. Влияние глубинных разломов на закономерности размещения нефтяных и газовых месторож-
дений [Текст] / В. К. Гавриш // Тезисы докладов Республиканского совещания. – Львов, 1977. – С. 72–73.
12. Терещенко В. А. Некоторые закономерности размещения залежей нефти и газа в связи со стадиями преоб-
разования пород и геотемпературными условиями [Текст] / В. А. Терещенко // Тезисы докладов Республика-
нского совещания.– Львов, 1977. – С. 140–141.
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Дмитровський, Ю. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ФЛЮЇДНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ БАГАТОПОКЛАДНИХ РОДОВИЩ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЇХ ВИНИКНЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ КРЕМЕНІВСЬКОГО РОДОВИЩА). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 37-41. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1076