No. 15 (2016): Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University series «Еcоlogy»