Формування екологічної свідомості школярів екологоосвітніми заходами НПП «Слобожанський»

  • А. В. Шумілова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: екологічна освіта, екологічне мислення, виховання, еколого-освітня діяльність, знання, культура, НПП «Слобожанський»

Анотація

Розглянуто питання екологічної освіти в різних країнах світу, в тому числі і в Україні. На базі Національного природного парку «Слобожанський» проведено експеримент по визначенню зміни в  екологічній свідомості школярів за напрямками: екологічні знання, екологічне мислення, екологічна культура. На основі порівняння результатів тестування учнів 2-11 класів до їх участі в екологоосвітніх заходах і після зроблено висновок про дієвість просвітницької діяльності.   

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Андрущенко В. П. Екологічна політика і освіта: проблеми становлення / В. П. Андрущенко // Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв’ю. – К. : Знання України, 2004. – С. 253–258.

2. Берека А. Д., Червонецький В. В. Екологічна відповідальність як показник елементарної культури особистості / Бегека А.Д., Червонецький В. В. // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України : матеріали міжнар. конф. - Л., 1996. - С. 171 - 172.

3. Білявський Г. О. Основи екології: теорія та практикум : навч. посіб. / Білявський Г. О., Бутченко Л. І., Навроцький В. М. – К. : Лібра, 2002. – 352 с.

4. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори [Текст] / Г.Ващенко. Дрогобич: Відродження, 1997. – 214с.

5. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное явление. – Книга вторая / В. И. Вернадский. – М. : Наука, 1977. – 180 с.

6. Волошин І. М. Методика дослідження проблем природокористування. / Волошин І. М. – Львів: ЛДУ, 1994. – 160 с.

7. Горелов А. А. Экология. – М.: Центр, 2000. – С. 192-208.

8. Дробноход М. І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою: кол. монографія / М. І. Дробноход, Ф. В. Вольвач, С. І. Іващенко. – К.: МАУП, 2000. – 76 с.

9. Закон України “Про освіту” //Голос України.-І996. -25 квітня.

10. Зверев И. Д. Экогласность и образование // Сов. педагогика. – 1991. – № 1. – С. 9 - 14.

11. Іванченко А.В. Екологічна освіта - важ-ливий чинник формування особистості старшокласника [Електронний ресурс] / А.В. Іванченко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. – N 13. – С. 13-15. –Бібліогр.: 6 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03iavfos.zip

12. Концепція екологічної освіти України / Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2002. - №7. – С.3-23.

13. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). Постанова Колегії МОН України, Президії АПН України № 12/5-2 від 22.11.01 р.

14. Крисаченко В. С. Екологія. Культура. Політика / В. С. Крисаченко, М. І. Хилько. – К.: Знання України, 2001 – 598 с.

15. Локшина О. І. Європейська довідкова система як інструмент упровадження компетентнісного підходу в освіту країн-членів Європейського союзу // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 1(54). – C. 131–142.

16. Лось В. А. Взаимоотношения общества и природы / В. А. Лось. – М.: Знание, 1989. – 64 с.

17. Национальные системы экологического образования стран Западной Европы и США [Електронный ресурс] Режим доступа: http://eco-forchildren.ucoz.ru.

18. Національна доктрина розвитку освіти. Затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 447/2002.

19. Про концепцію екологічної освіти в Україні. Рішення Колегії Міністерства освіти та науки України № від 13/6-9 від 20.12.2001 // «Іформаційний збірник Міністерства освіти і науки України»'. – № 7, квітень, 2002. – С. 3.

20. Програма «Екологічна освіта школярів» для 10-11 класів.- К., 2010.

21. Пустовіт Г. П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1 - 9 класів у позашкільних навчальних закладах : монографія. / Г. П. Пустовіт. – К. – Луганськ : Альма-матер, 2004. - 540 с.

22. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. - М. : Большая рос. энцикл., 1993. – Т. 1. – 607 с.

23. Сідоренко Л. І. Аксіологічні аспекти сучасної екології / Л. І. Сідоренко // Практична філософія. – 2007. – № 3. – С. 22 - 29.

24. Сталий розвиток суспільства: роль освіти : путівник / [В. Підліснюк, І. Рудик, В. Кириленко, І. Вишенська,О. Маслюківська]; за ред. В. Підліснюк. – К.: Вид-во СПД «Ковальчук»,2005. – 88 с.

25. Сухомлинський В. 0. Павлиська середня школа. //Вибрані твори. В 5-ти т. К., І977. – Т. 4. – С.7-92.-

26. Сухомлинський В. 0. Серце віддаю дітям //Вибрані твори. В 5-ти т. .– К., І977. Т.3. – С. 7-282

27. Червонецький В. В. Екологічна освіта учнів у школах країн європейського регіону та Північної Америки : монографія / B. В. Червонецький. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. Даля, 2005. - 312 с.

28. Шумілова А. В. Еволюція екологічної свідомості школярів під впливом просвітницьких заходів національного природного парку «Слобожанський» / Шумілова А.В. / V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology -2015), 23-26 вересня , 2015. Зб. наук.праць. – Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2015. – 280 с.
Опубліковано
2016-04-15
Як цитувати
Шумілова, А. (2016). Формування екологічної свідомості школярів екологоосвітніми заходами НПП «Слобожанський». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 104-111. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5545