FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF SCHOOLBOYS ENVIRONMENTALLY EDUCATIONAL ACTIVITIES SPE «SLOBOZHANSKIY»

  • А. В. Шумілова V.N.Karazin Kharkiv National University
Keywords: environmental education, ecological thinking, education, ecological and educational activities, knowledge, culture, NPP «Slobozhanskiy»

Abstract

The problems of environmental education around the world, including in Ukraine. On the basis of the National Natural Park «Slobozhanskiy» conducted an experiment to determine the change in the ecological consciousness of students the following areas: ecological knowledge, ecological thinking, ecological culture. Based on the comparison of results of testing of pupils 2-11 classes before and after their participation in the environmental education activities concluded that the effectiveness of educational activities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Андрущенко В. П. Екологічна політика і освіта: проблеми становлення / В. П. Андрущенко // Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв’ю. – К. : Знання України, 2004. – С. 253–258.

2. Берека А. Д., Червонецький В. В. Екологічна відповідальність як показник елементарної культури особистості / Бегека А.Д., Червонецький В. В. // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України : матеріали міжнар. конф. - Л., 1996. - С. 171 - 172.

3. Білявський Г. О. Основи екології: теорія та практикум : навч. посіб. / Білявський Г. О., Бутченко Л. І., Навроцький В. М. – К. : Лібра, 2002. – 352 с.

4. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори [Текст] / Г.Ващенко. Дрогобич: Відродження, 1997. – 214с.

5. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное явление. – Книга вторая / В. И. Вернадский. – М. : Наука, 1977. – 180 с.

6. Волошин І. М. Методика дослідження проблем природокористування. / Волошин І. М. – Львів: ЛДУ, 1994. – 160 с.

7. Горелов А. А. Экология. – М.: Центр, 2000. – С. 192-208.

8. Дробноход М. І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою: кол. монографія / М. І. Дробноход, Ф. В. Вольвач, С. І. Іващенко. – К.: МАУП, 2000. – 76 с.

9. Закон України “Про освіту” //Голос України.-І996. -25 квітня.

10. Зверев И. Д. Экогласность и образование // Сов. педагогика. – 1991. – № 1. – С. 9 - 14.

11. Іванченко А.В. Екологічна освіта - важ-ливий чинник формування особистості старшокласника [Електронний ресурс] / А.В. Іванченко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. – N 13. – С. 13-15. –Бібліогр.: 6 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03iavfos.zip

12. Концепція екологічної освіти України / Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2002. - №7. – С.3-23.

13. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). Постанова Колегії МОН України, Президії АПН України № 12/5-2 від 22.11.01 р.

14. Крисаченко В. С. Екологія. Культура. Політика / В. С. Крисаченко, М. І. Хилько. – К.: Знання України, 2001 – 598 с.

15. Локшина О. І. Європейська довідкова система як інструмент упровадження компетентнісного підходу в освіту країн-членів Європейського союзу // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 1(54). – C. 131–142.

16. Лось В. А. Взаимоотношения общества и природы / В. А. Лось. – М.: Знание, 1989. – 64 с.

17. Национальные системы экологического образования стран Западной Европы и США [Електронный ресурс] Режим доступа: http://eco-forchildren.ucoz.ru.

18. Національна доктрина розвитку освіти. Затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 447/2002.

19. Про концепцію екологічної освіти в Україні. Рішення Колегії Міністерства освіти та науки України № від 13/6-9 від 20.12.2001 // «Іформаційний збірник Міністерства освіти і науки України»'. – № 7, квітень, 2002. – С. 3.

20. Програма «Екологічна освіта школярів» для 10-11 класів.- К., 2010.

21. Пустовіт Г. П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1 - 9 класів у позашкільних навчальних закладах : монографія. / Г. П. Пустовіт. – К. – Луганськ : Альма-матер, 2004. - 540 с.

22. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. - М. : Большая рос. энцикл., 1993. – Т. 1. – 607 с.

23. Сідоренко Л. І. Аксіологічні аспекти сучасної екології / Л. І. Сідоренко // Практична філософія. – 2007. – № 3. – С. 22 - 29.

24. Сталий розвиток суспільства: роль освіти : путівник / [В. Підліснюк, І. Рудик, В. Кириленко, І. Вишенська,О. Маслюківська]; за ред. В. Підліснюк. – К.: Вид-во СПД «Ковальчук»,2005. – 88 с.

25. Сухомлинський В. 0. Павлиська середня школа. //Вибрані твори. В 5-ти т. К., І977. – Т. 4. – С.7-92.-

26. Сухомлинський В. 0. Серце віддаю дітям //Вибрані твори. В 5-ти т. .– К., І977. Т.3. – С. 7-282

27. Червонецький В. В. Екологічна освіта учнів у школах країн європейського регіону та Північної Америки : монографія / B. В. Червонецький. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. Даля, 2005. - 312 с.

28. Шумілова А. В. Еволюція екологічної свідомості школярів під впливом просвітницьких заходів національного природного парку «Слобожанський» / Шумілова А.В. / V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology -2015), 23-26 вересня , 2015. Зб. наук.праць. – Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2015. – 280 с.
Published
2016-04-15
How to Cite
Шумілова, А. В. (2016). FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF SCHOOLBOYS ENVIRONMENTALLY EDUCATIONAL ACTIVITIES SPE «SLOBOZHANSKIY». Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Series «Еcоlogy», 104-111. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5545