Роль комунікативних практик В. Б. Антоновича у формуванні власної наукової школи (кінець 70-х – 80-ті рр. ХІХ ст.)

  • Олена Богдашина кафедра історії України Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://orcid.org/0000-0001-8505-5075
  • Тетяна Китиченко Харківське державне вище училище фізичної культури № 1 http://orcid.org/0000-0002-3063-9185
Ключові слова: В. Б. Антонович, комунікативні практики, наукова школа

Анотація

У статті показано наслідування учнями та послідовниками В. Б. Антоновича не лише його джерелознавчої дослідницької методики, а й теорії і практики архівної і музейної справи, археографічної роботи. Виокремлені головні прийоми спілкування професора зі студентами, викладачами та співробітниками університету Cв. Володимира. На конкретних прикладах показано формування В. Б. Антоновичем серед його найбільш талановитих студентів мотивації до наукової роботи. Лідер школи використовував усі види наукової комунікації: формальні та неформальні, усні та письмові, безпосередні та заочні тощо. Головним видом комунікативних практик В. Б. Антоновича при формуванні власної наукової школи стали первинна формальна та міжособистісна неформальна усна комунікація (як запланована, так і спонтанна).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Antonovich, V. B. 1886. Otzyv na sochineniye Bagaleya D. I.: «Materialy dlya istorii kolonizatsii i byta stepnoy okrainy Moskovskogo gosudarstva v XVI–XVIII st.» [Response to the essay by Bagaley D. I.: “Materials for the history of colonization and the life of the steppe margin of the Moscow State in the 16th – 18th centuries”]. Kiyevskaya starina. Kiyev, № 3, s. 582–588. (In Russian)
Antonovich, V. 1893. Neskol’ko slov g. Korzonu [A few words to Mr. Korzon]. Kiyevskaya starina. Kiyev, kn. 1, s. 161–166. (In Russian)
Bahaliy, D. I. 1929. Materialy dlya biohrafiyi V. B. Antonovycha (z pryvodu dvadtsyatoyi richnytsi z yoho smerty) [Materials for V. B. Antonovich’s biography (about the twentieth anniversary of his death)]. Kyyiv: Vyd. VUAN. 129 s. (In Ukrainian)
Bahaliy, D. I. 1928. Narys istoriyi Ukrayiny na sotsialʹno-ekonomichnomu hrunti [Essay on the history of Ukraine on the socio-economic basis]. Kharkiv: Derzhavne vydavnytstvo Ukrayiny. 389 s. (In Ukrainian)
Bahaliy, D. I. 1923. Narys ukrayinsʹkoyi istoriohrafiyi [Essay on Ukrainian historiography]. Kyyiv: Drukarnya VUAN, t. 1, vyp. 1. 138 s. (In Ukrainian)
Berenshtam-Kistyakivsʹka, M. 1928. Ukrayinsʹki hurtky v Kyyevi druhoyi polovyny 1880-ykh ta pochatku 1890-ykh rokiv [Ukrainian circles in Kyiv in the second half of the 1880s and early 1890s]. Za sto lit. Kyyiv, kn. 3. s. 206–226. (In Ukrainian)
Bohdashyna, O. M., Portretna, T. S. 2005. Pedahohichna diyalʹnistʹ V. B. Antonovycha yak vazhlyvyy chynnyk rozvytku ukrayinsʹkoyi istorychnoyi nauky kintsya XIX – pochatku XX stolittya (za spohadamy yoho uchniv ta znayomykh) [Pedagogical activity of V. B. Antonovich as an important factor in the development of Ukrainian historical science of the late 19th - early 20th century (according to the memorіуs of his students and friends)] Istoriya ta heohrafiya: zbirnyk naukovyх pratz. Kharkiv, vyp. 18, s. 110–118. (In Ukrainian)
Vashchenko, V. V. 1998. Lektsiyi z istoriyi ukrayinsʹkoyi istorychnoyi nauky druhoyi polovyny XIX – pochatku XX stolittya (M. I. Kostomarov, V. B. Antonovych, M. S. Hrushevsʹkyy): navch. рosibnyk [Lectures on the History of Ukrainian Historical Science of the Second Half of the 19th and the Early 20th centuries (M. I. Kostomarov, V.B. Antonovich, M. S. Hrushevsky)]. Dnipropetrovsʹk: DDU. 140 s. (In Ukrainian)
Vashchenko, V. V. 1997. Vplyv verbalʹno-komunikatyvnykh osoblyvostey istoryka na vynyknennya ta isnuvannya istoriohrafichnoyi tradytsiyi: (Kharyzma V. Antonovycha) [The influence of the historian’s verbal and communicative peculiarities on the emergence and existence of a historiographical tradition: (Charisma V. Antonovich)]. Dnipropetrovsʹkyy istoryko-arkheohrafichnyy zbirnyk. Dnipropetrovsʹk, vyp. 1. s. 421–433. (In Ukrainian)
Hyrych, I. B. 1997. Orhanizatsiya M. S. Hrushevsʹkym arkheohrafichnoyi roboty u lʹvivsʹkyy period zhyttya y diyalʹnosti (1894–1914 rr.) [The organization of M. S. Hrushevsky’s archaeological work in the Lviv period of life and activity (1894--1914 gg.)]. Ukrayinsʹkyy istorychnyy zhurnal. Kyyiv, № 1, s. 72–86. (In Ukrainian)
Golubovskiy, P. 1892. Rets. na kn.: Grushevskiy M. Ocherk istorii Kiyevskoy zemli. K., 1891 [Rec. on the book: M. Grushevsky. Essay on the history of Kiev land. Kiev, 1891]. Kiyevskaya starina. Kiyev, № 9. s. 431–438. (In Russian)
Golubovskiy, P. 1890. [Rets. na kn.:] M. Grushevskiy. Yuzhnorusskiye gospodarskiye zamki v polovine XVI veka. Istoriko-statisticheskiy ocherk [[Ret. on the book:] M. Hrushevsky. South Russian gospodar castle in the middle of the 16th century. Historical statistical essay. Kiev, 1890]. Kiyevskaya starina. Kiyev, t. XXX, s. 333–334. (In Russian).
Grushevs’kiy, M. S. 1926. Avtobiohrafiya [Autobiography]. Kyyiv. 31 s. (In Ukrainian)
Grushevs’kiy, M. 1896. [Rets. na kn.: Ivanov P. A. Istoricheskiye sud’by Volynskoy zemli s drevneyshikh vremon do kontsa XIV v. Odessa: Ekon. tip., 1895. II, 317 s.] [Ret. on the book: P. Ivanov. Historical fates of the Volyn land from ancient times to the end of the 14 th century. Odessa: Econ. typ., 1895. II, 317 p.]. Zapiski Naukovogo tovaristva ímení Shevchenka. L’vív, t. 9, kn. 1, s. 4–9. (In Russian)
Grushevs’kiy, M. S. 1890. Yuzhnorusskiye gospodarskiye zamki v polovine ХVI veka: istorikostatesticheskiy ocherk [South Russian gospodar castles in the half of the 16th century: a historical and statistical essay]. Universitetskiye izvestiya. Kiyev, № 2, s. 1–33. (In Russian)
IR NBUV. Instytut rukopysu Natsionalʹnoyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernadsʹkoho [Institute of Manuscripts of the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky], f. 83, od. zber. 13, 5 ark. (In Ukrainian)
Kamanin, I. M. 1902. Ob ekspertize drevnikh podlozhnykh dokumentov [On the examination of ancient forged documents]. Trudy XI Arkheologicheskogo s’yezda v Kiyeve 1899 g. Moskva, t. 2, s. 38–42. (In Russian)
Kamanin, I. M. 1899. Voprosy arkheografii na ХÍ-m arkheologicheskom s’yezde [Issues of archeography at the XI-th archeological congress]. Chteniya v istoricheskom obshchestve Nestora letopistsa. Kiyev, № 13, s. 167–168. (In Russian)
Kamanin, I. M. 1897. Otzyv o sochinenii D. I. Bagaleya: «Ukrainskaya starina (ocherki, zametki, materialy iz starodavnego Khar’kovskogo byta i kul’tury)» [Review of the work of D. I. Bagaley: “Ukrainian past (essays, notes, materials from the ancient Kharkov life and culture)”]. Kiyevskaya starina. Kiyev, № 1, c. 28–29. (In Russian)
Kamanin, I. M. 1889. Otzyv o sochinenii D. I. Bagaleya: «Ocherki iz istorii kolonizatsii i byta stepnoy okrainy Moskovskogo gosudarstva» [Review of the work of D. I. Bagaley: “Essays from the history of colonization and the life of the steppe margin of the Moscow state”]. Kiyevskaya starina. Kiyev, № 1, s. 250–259. (In Russian)
Kistyakivsʹkiy, O. F. 1995. Shchodennyk: 1874–1885: U 2 t. [Diary: 1874-1885: At 2 t.]. Kyyiv: Naukova dumka, t. 2 (1880–1885). 584 s. (In Ukrainian)
Kiyan, O. I. 2006. Ideyno-politychni ta metodolohichni pozytsiyi Kyyivsʹkoyi istorychnoyi shkoly Volodymyra Antonovycha [The ideological, political and methodological positions of the Kiev historical school of Vladimir Antonovich]. Ukrayinsʹkyy istorychnyy zhurnal. Kyyiv, № 2, s. 159–174. (In Ukrainian)
Kiyan, O. 2005. Volodymyr Antonovych: istoryk i orhanizator Kyyivsʹkoyi istorychnoyi shkoly [Vladimir Antonovich: historian and organizer of the Kiev historical school]. Kyyiv: Vyd. In-tu istoriyi Ukrayiny. 492 s. (In Ukrainian)
Korotkiy, V. Syn Ukrayiny: Volodymyr Bonifatiyovych Antonovych [Son of Ukraine: Vladimir Bonifatiyovich Antonovich]. Kyyiv: Zapovit, t. 1. 447 s. (In Ukrainian)
Lazar, M. G. 2011. Kommunikatsiya v sovremennoy nauke: sotsiologicheskiye i eticheskiye aspekty [Communication in modern science: sociological and ethical aspects].Uchenyye zapiski Rossiyskogo gosudarstvennogo gidrometeorologicheskogo universiteta. Sankt-Peterburg, Seriya Sotsial’nogumanitarnyye nauki, № 18, s. 236–246. (In Russian)
Linnichenko, I. A. 1910. Vladimir Bonifat’yevich Antonovich (1830–1908) [Vladimir Bonifatevich Antonovich (1830-1908)]. Moskva: Tip. O-va rasprostraneniya poleznykh knig. 15 s. (In Russian)
Lototsʹkiy, O. 1932. Storinky mynuloho [Pages of the past]. CH. 1. Varshava: Ukr. nauk. in-t. 286 s. (In Ukrainian)
Mikhal’chenko, S. I. 1997. Kiyevskaya shkola v rossiyskoy istoriografii: V. B. Antonovich, M. V. Dovnar-Zapol’skiy i ikh ucheniki [Kiev school in Russian historiography: V. B. Antonovich, M. V. Dovnar-Zapolsky and their students]. Moskva: Prometey; Bryansk: Izd-vo ped. un-ta. 228 s. (In Russian)
MI KhNU. Muzey istoriyi Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. V. N. Karazina [Museum of History of Kharkiv National University named after V. N. Karazin], f. 8, op. 2, p. 22, 24, 25, 27, 31, 32, 35, 36. (In Ukrainian)
Ohloblyn, O. 1993. Volodymyr Antonovych ta yoho istorychna shkola [Volodymyr Antonovich and his historical school]. 125 rokiv ukrayinsʹkoyi akademichnoyi tradytsiyi. Nʹyu-York, s. 105–122. (In Ukrainian)
Syn Ukrayiny: Volodymyr Bonifatiyovych Antonovych [Son of Ukraine: Vladimir Bonifatiyovich Antonovich]. Kyyiv: Zapovit, t. 1. 447 s. (In Ukrainian)
Sytnyk, O. 1991–1992. Rolʹ Volodymyra Antonovycha u formuvanni Mykhayla Hrushevsʹkoho yak istoryka [The role of Volodymyr Antonovich in the formation of Mikhail Hrushevsky as a historian]. Ukrayinsʹkyy istoryk. Nʹyu-Уork, № 3–4 [1991], 1–4 [1992], s. 169–177. (In Ukrainian)
Tolochko, O. P. 1993. Dvi ne zovsim akademichni dyskusiyi (I. A. Lynnychenko, D. I. Bahaliy, M. S. Hrushevsʹkiy) [Two are not entirely academic discussions (I. A. Lynnychenko, D. I. Bagalyi, M. Hrushevsky)]. Ukrayinsʹkyy arkheohrafichnyy shchorichnyk. Kyyiv, vyp. 2, s. 92–103. (In Ukrainian)
Ustyuzhanina, Ye. V., Yevsyukov, S. G. 2011. Nauchnaya shkola kak strukturnaya yedinitsa nauchnoy deyatel’nosti [Scientific school as a structural unit of scientific activity]. Moskva: TSEMI RAN. 73 s. (In Russian)
TSDIAK Ukrayiny. Tsentralʹnyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. Kyyiv [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv], f. 1235, op. 1, spr. 326, 1–6 ark. (In Ukrainian)
TSDIAK Ukrayiny. Tsentralʹnyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. Kyyiv [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv], f. 237, op. 1, spr. 2, 92 ark.; spr. 64, 119 ark.; spr. 65, 141 ark. (In Ukrainian)
TSDIAK Ukrayiny. Tsentralʹnyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. Kyyiv [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv], f. 262, op. 1, spr. 1, 2 ark; spr. 159, 5 ark. (In Ukrainian)
Опубліковано
2020-03-01
Як цитувати
Богдашина, О., & Китиченко, Т. (2020). Роль комунікативних практик В. Б. Антоновича у формуванні власної наукової школи (кінець 70-х – 80-ті рр. ХІХ ст.). Дриновський збірник, 12, 251-260. https://doi.org/10.7546/DS.2019.12.26