Из българо-македонските историографски спорове през втората половина на ХХ век: случаят „Славко Димевски“. Историческо разследване

  • Светлозар Елдаров доктор історичних наук, професор Інституту балканістики з Центром тракології Болгарської академії наук, м. Софія
Ключові слова: Македонски въпрос, историографски спорове, документални мистификации и фалшификации, Славко Димевски

Анотація

В началото на 80-те години на ХХ в. българската и македонската историография влязоха в челен сблъсък, който немалко накърни авторитета на историята като наука. Ролята на casus belli изиграха «Правилата на Македонския въстанически комитет», публикувани от македонския протойерей д-р Славко Димевски. По неговите твърдения става въпрос за оригинален документ от Кресненско-Разложкото (Македонското) въстание от 1878–1879 г., съхраняван в личния архив на Българския патриарх Кирил, до който Сл. Димевски е имал достъп през 60-те години на ХХ век. В Скопие през 1980 г. (девет години след смъртта на Българския патриарх) се появи сборник със студии на македонски историци, посветени на «документа» и неговото значение за историята на освободителните борби на Македония. Българската историография реагира бурно на тази документална мистификация. В статията на основата на проучвания в архива на патриарх Кирил и на разменената кореспонденция между него и Сл. Димевски, както и от други архивни източници, се прави заключението, че такъв «документ» няма и никога не е съществувал. Установява се още, че македонският църковник и историк е злоупотребявал с историческата истина и научния морал и по други подобни поводи. Разкрита е и българската позиция по случая, която също не винаги е била на висотата на историческата наука

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Освободителните борби на Македония от Източната криза до Балканските войни. Сборник с доклади от Международната научна конференция, посветена на 112-ата годишнина от Илинденско-Преображенското въстание, организирана от Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата, Битоля, 24 юли 2015 г. София, 2016.

Ристовски Б. Македонската национална свест от Лозарството до Другарството // Освободителните борби на Македония от Източната криза до Балканските войни. София, 2016. С. 29–30; Поповски В. Борбата за создавање македонска државност во периодот на големата Источна криза // Освободителните борби на Македония от Източната криза до Балканските войни. София, 2016. С. 77–84.

Димевски С. Востанически проекто-устав и други акти за создавање на македонска држава, донесени по Берлинскиjа конгрес (1878-1880) // Гласник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопjе. 1975. № 1.

Македониjа во Источната криза 1875-1881. Зборник. Скопjе, 1978.

Катарџиев И. Кресненското востание 1878. Скопjе, 1978; Пандевски М. Македониjа и Македонците во годините на Источната криза 1876-1878. Скопjе, 1978; Поплазаров Р. Македонското Кресненско-Разложко въстание. Скопjе, 1979.

Правилата – Уставот на Македонскиот востанически комитет во Кресненското востание. Скопjе, 1980.

Документи за борбата на македонскиот народ за самостоjност и за национална држава. Т. І. Од заселувањето на славените во Македониjа до краjот на Првата светска воjна. Скопjе, 1981. С. 11.

Църковен вестник. 1979. № 4. 1 февруари.

Поглед. 1979. № 8. 19 февруари; Славяни. 1979. № 5. С. 22–24, 36.

Христов Х. По следите на една историко-документална фалшификация // Исторически преглед. 1983. № 4. С. 100–106.

Църнушанов К За още един фалшификат на скопските историци // Военноисторически сборник. 1984. № 3. С. 94–113.

Елдъров С. Паметни бележки на Българския патриарх Кирил за срещите и разговорите си с протойерей д-р Славко Димевски през 1964 година // Македонски преглед. 2016. № 2. С. 115–134; Елдъров С. Взаимоотношенията между българския патриарх Кирил и македонския протойерей д-р Славко Димевски през 60-те години на ХХ век и техните последици за историографията (по документи от архива на патриарх Кирил) // История, религия и политика. Сборник със студии и статии от сътрудничеството между Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата по проекта «Православие и католицизъм на Балканите ХІХ – ХХ век». София, 2016. С.236–294.

Грозданоски Р. Библија за историјата на Македонската православна црква (Промотивна реч по повод промовирањето на Зборникот: Животот и делото на д-р Славко Димевски 1920–1994. Скопје, 2007.URL: http://www.rrgrozdanoski.mk/naucna-dejnost/promotivna-rec-po-povod-promoviranjeto-na-zbornikot/ (Дата на посещаване: 21.08.2017 г.)

Бугарски фалсификати за Македонскиот народ!! URL: http://forum.idividi.com.mk/forum_posts.asp?TID=12066&PN=37 (Дата на посещаване: 21.08.2017 г.)

Биографичните данни за Сл. Димевски черпя от македонска публикация, достъпна в интернет, и от паметните записки на патриарх Кирил за срещите и разговорите си с него: Грозданоски Р. Библија за историјата на Македонската православна црква (Промотивна реч по повод промовирањето на Зборникот: Животот и делото на д-р Славко Димевски 1920–1994. Скопје, 2007. URL: http://www.rrgrozdanoski.mk/naucna-dejnost/promotivna-rec-po-povod-promoviranjeto-na-zbornikot/ (Дата на посещаване: 21.08.2017 г. ); Централен държавен архив (по-нататък – ЦДА). Ф. 1318 К. Оп. 1. А. е. 2685. Л. 1-15.

ЦДА. Ф. 1318 К. Оп. 1. А. е. 450; А. е. 2685.

Германов С. Македонският въпрос 1944–1989. Възникване, еволюция, съвременност. София, 2012. С. 153–158.

Елдъров С. Асистент срещу патриарх. Една задочна дискусия отпреди 35 години и нейните последици за българската историческа наука // Българска историческа библиотека. 2000. № 1. С. 64–72.

Димевски С. Митрополитот скопски Теодосиj – живот и деjност (1846–1926). Скопjе, 1965.

Пак там. С. 66. бел. № 16.

Пак там. С. 104. бел. № 29.

ЦДА. Ф. 176 К. Оп. 1. А. е. 596. Л. 18–19.

Димевски С. Митрополитот скопски Теодосиj… С. 162–163.

Архив на Министерството на външните работи (По-нататък – АМВнР). Оп. 21. А. е. 2786. Л. 2–6.

Пак там. Л. 15–18, 19–20, 21, 26–30; Оп. 23. А. е. 2854. Л. 2–4, 5–6, 7–8.

Пак там. Оп. 21. А. е. 2786. Л. 7–8.

Пак там. А. е. 2779. Л. 103–104.

Пак там. Оп. 22. А. е. 2960. Л. 15–16.

Пак там. Оп. 21. А. е. 2794. Л. 136–137.

Пак там. А. е. 2779. Л. 65–67.

Actes du Premier congres international des etudes balkaniques et sud-est europeennes. I. Manifestations officielles. Sofia, 1967.

Тодоров Н. Дневник 1966–1998. Съставителство, научна редакция, предговор и именен показалец Върбан Тодоров. Т. І (1966–1983). София, 2007. С. 92.

АМВнР. Оп. 22. А. е. 3790. Л. 28–30.

Пак там. Л. 32–39, 59, 60.

Пак там. А. е. 3790. Л. 31,

Пак там. А. е. 3789. Л. 98–104, 125–144.

Германов С. Македонският въпрос… С. 168.

Пак там. С. 173.

Пак там. С. 176–177.

Македония. Сборник от документи и материали. София, 1978.

Освободителната борба на българите в Македония и Одринско 1902–1904. Дипломатически документи. София, 1978.

Пандев К. Националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1878–1903. София, 1979.

Историческите изследвания изискват обективност, непредубеденост, етичност! По повод статията на Сл. Димевски «Свидетелство за национално развитие» // Църковен вестник. 1979. № 4. 1 февруари.

Борба. 1978. 28–30 ноември.

Христов Х. По следите на една историко-документална фалшификация… С. 100.

Македония и Одринско (1893–1903). Мемоар на Вътрешната организация. София, 1904. С. 13–15.

Силянов Х. Освободителните борби на Македония. Т. 1. София, 1933. С. 15–17.

Кирил Български патриарх. Съпротивата срещу Берлинския договор. Кресненското въстание. София, 1955. С. 74.

Кресненско-Разложкото въстание 1878. Доклади от научната сесия и тържественото чествуване на 90-годишнината от Кресненско-Разложкото въстание в Благоевград, документи и други материали. София, 1970.

Национален военноисторически музей (По-нататък – НВИМ), X – A – 45731.

Елдъров С. Македонското (македоно-одринското) движение в България 1878–1912 г. // Освободителните борби на Македония от Източната криза до Балканските войни… С. 88.

Христов Х. По следите на една историко-документална фалшификация… С. 101.

Дойнов Д. Кресненско-Разложкото въстание 1878–1879. София, 1979. С. 154.

Дойнов Д. Нови документи за Кресненско-Разложкото въстание // Известия на Националния военноисторически музей. 1973. № 1. С. 184–218.

НВИМ, Х – А – 45716.

Билярски Ц., Пасков И. Писма на Петко Рачев Славейков по унията в Македония през 1874 г. // Векове. 1989. № 1. С. 55–77.

Димевски С. Две писма на Петко Рачов Славеjков за македонизмот // Разгледи. Скопjе. 1972. С. 557–566.

Кирил Български патриарх. Екзарх Антим І (1816–1888). София, 1956. С. 542–545.

Билярски Ц., Пасков И. Писмата на Петко Рачев Славейков... С. 55–77.

Димевски С. Даме Груев и македонското национално прашање до создаването на ТМОРО // Прилози за Даме Груев (материjали от тркалезната маса за Даме Груев одржана во Битола на 23 декември 1982 година по повод 75-годишницата од неговото загинување). Битола, 1983. С. 66–71.
Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Елдаров, С. (2019). Из българо-македонските историографски спорове през втората половина на ХХ век: случаят „Славко Димевски“. Историческо разследване. Дриновський збірник, 10, 451-467. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.45