Питання соціальної історії Болгарії у творчому доробку С. І. Сідельникова

  • Наталя Іванівна Самойленко кандидат історичних наук, вільний дослідник, м. Полтава
Ключові слова: соціальна історія, історіографія, теорія історичного знання, болгарське національне Відродження, славістика

Анотація

У статті в межах базових концептів соціальної історії розглядається висвітлення відомим харківським болгарознавцем  С. І. Сідельниковим питань визвольного антиосманського руху болгарського народу на останньому етапі боротьби за незалежність. Автор доходить висновку, що розвідки вченого  є актуальними з огляду  на з’ясування причин успіху у становленні національної державності

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Віднянський С. В. Рецепції всесвітньої історії на сторінках «Українського історичного журналу» // Український істричний журнал (далі – УІЖ). 2007. № 6. С. 166–180.

Делургьян Г. Военно-налоговая теория государства. Предисловие // Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. / Пер. с англ. Т. Б. Менской. М., 2009. С. 10. URL: http://www.prognosis.ru/lib/Tilli_%283%29.pdf (Дата зверння: 5.05 2016).

Савельева И. М., Полетаев А. В. Теория истрического знания. СПб: Алетейя, 2008. С. 114.

Eley G. Is All the World a Text? From Social History to the History of Society. Two Decades Later. CSST CRSO Working Paper #55. Paper #445 October, 1990. Р. 7. URL: https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/51212/445.pdf?sequence=1 (Дата звернення: 03.06.2016).

Tilly C.The Old New Social History and The New Old Social History. Paper // Conference on New Direction in History, State University of New York at Buffalo, 3–5 October, 1980. P. 30. URL: http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/50992/218.pdf (Дата звернення: 03.06.2016).

Савельева И. М., Полетаев А. В. Теория истрического знания. С. 115.

Козак В. М. Вшанування проф. С. І. Сидельнікова з нагоди його 60-річчя // УІЖ. 1976. № 6. С. 157; Чернявский Г. И. Исследования С. И. Сидельникова по проблеме национально-освободительного движения болгарского народа // Советское славяноведение. 1980. № 2. С. 84–92; Чернявский Г. И., Чувпило А. А. Разработка проблем национально-освободительного движения болгарского народа (в 60–70-х гг. ХІХ в.) в трудах С. И. Сидельникова // Вопросы новой и новейщей истории. Вып. 25. Харьков: Вища школа, 1979. С. 125–129; Чернявський Г. Й., Чорній В. П. Розробка проблеми болгарського національно-визвольного руху в працях С. І. Сидельнікова // Проблеми слов’янознавства. Вип. 20. Львів: Вища школа, 1979. С. 96–102; Пугач Е. П. Профессор С. И. Сидельников – выдающийся педагог и организатор науки //Дриновський збірник /Дриновски сборник. Т. ІІ. Харків–Софія: Академічне видавництво «Проф. Марин Дринов», 2013. С. 279–282; Сохань П. С. Слово про Степана Івановича Сидельнікова – видатного вченого-болгариста, мужню і прекрасну людину // Там само. С. 283–287; Самойленко Н. И. Творческое наследие С. И. Сидельникова и современная историческая наука // Там само. С. 24–28; Червенков Н. Н. И. С. Сидельников – исследователь болгарского Возрождения // Там само. С. 288–289; Сайпанова А. А. Неопубликованные монографии С. И. Сидельникова по истории болгарского Возрождения // Там само. Т. ІV. Харків–Софія: Академічне видавництво «Проф. Марин Дринов», 2011. С. 58–65.

Сайпанова А. О.Науково-педагогічна діяльність С. І. Сідельникова: автореф. …дис. канд. іст. наук. Дніпропетровськ, 2012. 20 с.; Сайпанова А. А.Историк-болгарист С. И. Сидельников. Научная и педагогичнская деятельность. Харьков: Харьков. национ. ун-т им. В. Н. Каразина, 2016. 211 с.

Сідельников С. І. Болгарський революціонер Георгій Раковський: життя і діяльність. 1821–1866. Харьков, 1959. 174 с.; Його ж. Борьба течений в Первом Болгарском революционном центральном комитете. Харьков, 1962. 116 с.; Його ж. Болгарский революционный центральный комитет (1869–1872). Харьков, 1970. 176 с.

Гришина Р. П. Лики модернизации в Болгарии в конце XIX – начале XX вв. (бег трусцой по пересеченной местности). Серия «Человек на Балканах». М., 2008. С. 5; Гришина Р. П. Процессы модернизации и роль государства в них // Дриновській збірник // Дриновски сборник. Т. ІІІ. Харків–Софія: Академічне видавництво «Проф. Марин Дринов», 2009. С. 279–282.

Барулин В. С. Социальная жизнь общества: вопросы методологии. М, 1987. С. 14–15, 24, 29.

Сидельников С. И. Болгарский революцинный центральний … С. 6, 17, 18; Його ж. Г. Раковський... С. 7–8, 10–11.

Червенков Н. Н. Вказ. праця. С. 289, Сайпанова А.О. Науково-педагогічна діяльність С.І.Сідельникова. С. 13.

Сидельников С. И. Борьба течений… С. С.11, 14, Його ж. Болгарский революцинный центральний … С. 5, 6, Його ж. Г.Раковський … С. 156.

Сидельников С. И. Болгарский революцинный центральний … С. 6.

Гришина Р. П. Лики модернизации в Болгарии в конце XIX – начале XX вв. С.17.

Червенков Н. Н. С. И. Сидельников – исследователь болгарского Возрождения. С. 288.

Чорбаджия. URL: http://enc-dic.com (Дата звернення: 13.06.2016).

Сидельников С. І. Г. Раковський… С. 26–27.

Сидельников С. І. До питання про класовий характер чорбаджійства в Болгарії в період турецького панування // Учен. записки Харківськ. ун-ту. Т. 69. Труди історич. факультету. Т. 4. Харків: Вид-во Харк. ун-ту, 1956. С. 189–203.

Топольський Є. Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації / Пер. з польськ. Н. Гончаренко. Київ: «К.І.С», 2012. С. 361.

Сайпанова А. О. Историк-болгарист С. И. Сидельников. С. 128.

Маркова И. К истории реформы образования в Дунайском вилайете в 60-е гг. ХІХ века // България, Балканите и Русия. XVIII–XIX век. Българо-руски научни дискусии. София, 2011. С. 229–244.

Сайпанова А. О. Политическая деятельность Г. С. Раковского в освещении профессора С. И. Сидельникова // Българите в Северно Причерноморието. Изследвания и материали. Т. 10. Одеса–Велико Търново: Фабер, 2009. С. 127–135.

Сідельников С. І. Початок революційної діяльності Васила Левського // Учен. зап. Харк. ун-ту. Т. 101. Труди істор. ф-ту. Т. 7. Харків: Вид-во Харк. ун-ту, 1959. С. 27–49; Його ж. Роль двох поїздок Василя Левського в Болгарію (груд.1868 – серп. 1869рр.) у створенні Першого болгарського революційного комітету // Питання нової та новітньої історії. К: Вища школа, 1965. № 1. С. 97–109.

Сидельников С. Участието на Любен Каравелов в руския периодичен печат // Исторически преглед. 1962. № 5. С. 66–84.

Gallant N. Long Time Coming, Long time Gone: the Past, Present and Future of Social History // Historien. 2012. Vol. 12. P. 9–20. URL: http: // epublishing.ekt.gr (Дата звернення: 03.06.2016).

Сидельников С. И. О численном и социальном составе болгарских революционных организаций в 1869–1873 гг. // Историко-социологические исследования (на материалах славянских стран). М.: Наука, 1970. С. 254–283.

Петков П. С. Преди сто и повече години. Изследвания и очерци по нова история на България. Велико Търново: Университетско издтателство «Св.Св. Кирил и Методий», 2009. С. 99.
Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Самойленко, Н. (2019). Питання соціальної історії Болгарії у творчому доробку С. І. Сідельникова. Дриновський збірник, 10, 404-408. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.39