Історія середньовічної Польщі в працях учених імператорського Харківського університету (XIX – початок XX ст.)

  • Сергій Іванович Ліман доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри туристичного бізнесу Харківської державної академії культури
Ключові слова: Польща, історія, Середні віки, історіографія, Харківський університет

Анотація

У статті розглядається вивчення істориками імператорського Харківського університету деяких проблем середньовічної Польщі. Підкреслюється, що наукові дослідження харківських учених здебільшого відображали головні тенденції розвитку дореволюційної вітчизняної полоністики, якій були властиві широке розповсюдження полонофобських ідей та теза про згубність ідейно-політичної й соціально-економічної системи Польщі, обраної нею ще у Середні віки. У проблемному плані вчених цікавили, насамперед, такі питання як історія польської культури та освіти (П. П. Гулак-Артемовський, О. Л. Погодін), характер правління Сігізмунда I Старого (О. П. Зернін), причини, хід й результати польської Реформації (В. П. Бузескул). Внеском у вітчизняну полоністику були певні розділи «Лекцій зі всесвітньої історії» М. Н. Петрова й першого в Російській імперії «Короткого нарису історії слов’ян» О. Л. Погодіна

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Хорев В. А. Русский европеизм и Польша // Славяноведение. 2004. № 1. С. 13, 15.

Коялович М. [Рец.] // Журнал Министерства народного просвещения. 1869. № 11. С. 149 (Смирнов М. Ягелло-Яков-Владислав и первое соединение Литвы с Польшей // Записки Новороссийского университета. 1868. Т. 2. С. 1–259; Приложения. С. 1–42).

Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. М.: Наука, 1979. С. 139–140, 271–272; Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян. М.: Наука, 1988. С. 87, 336; Лаптева Л. П. История славяноведения в России в конце XIX – первой трети XX в. М.: Издательство «Индрик», 2012. Глава 6.

Копилов С. А. Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина XVII – початок XX ст. ). Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. С. 122.

Лиман С. И. Харьковский период научной деятельности проф. А. Л. Погодина // Вестник Харьковского университета. 1992. № 363. Сер.: История. Вып. 26. С. 125–134; Лиман С. И., Сорочан С. Б. Харьковский период научно-педагогической деятельности Александра Петровича Зернина (1821–1866) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2007. № 762. Сер.: Історія. Вып. 39. С. 248–249.

Лиман С. І. Медієвістика в Україні в кінці XIX – на початку XX ст. (1880–1917): дис…канд. іст. наук. Х.: ХДУ, 1993. С. 164–166; Лиман С. І. Висвітлення середньовічної історії Польщі у працях славістів України кінця XIX – початку ХХ ст. (1880–1917) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2002. Сер. Історія. Вип. 6. С. 68–69; Лиман С. І. Історія середньовічної Польщі в дослідженнях учених українських земель Російської імперії в 50–60-х рр. XIX ст. // Вісник Харківської державної академії культури. 2007. Вип. 20. С. 42–43; Лиман С. И. Идеи в латах: Запад или Восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804 – первая половина 1880-х гг.). Х.: ХГАК, 2009. С. 328–329, 341–342.

Лаптева Л. П. Александр Львович Погодин (1872–1947) как исследователь истории славян // Средневековый город: межвузовский научный сборник. Саратов, 2006. Вып. 17. С. 166–184; Лаптева Л. П. Русский историк-славист Александр Львович Погодин: Жизнь и творчество (1872–1947). М.: Дом Русского Зарубежья им. Александра Солженицына, 2011. 148 с.

Бузескул В. П. Всеобщая история и её представители в России в XIX – начале XX вв. Л.: Изд-во АН СССР, 1929. Ч. 1. С. 19.

Гулак-Артемовский (Артемовский-Гулак) П. Речь в день открытия кафедры польского языка при Императорском Харьковском университете, произнесённая лектором оного // Украинский вестник. 1819. Кн. 2. С. 136.

Там же. С. 139.

Основание Краковского университета. Учредительная грамота Казимира III Великого (1364) // Документы по истории университетов Европы XII–XV вв. / Вступ. ст., пер. и примеч. Г. И. Липатниковой. Воронеж, 1973. С. 60–65.

Гулак-Артемовский (Артемовский-Гулак) П. Речь в день открытия кафедры польского языка при Императорском Харьковском университете, произнесённая лектором оного. С. 143.

Długosz J. Dzieje Polskie / J. Długosz ; [przekł. K. Mecherzynskiego]. Kraków: W druk. «Czasu» W. Kirchmayera, 1867. T. 1. I., S. 95.

Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских / Предисл., пер. и примеч. Л. М. Поповой. М.: Изд-во АН СССР, 1961. I. 4., С. 31.

Гулак-Артемовский (Артемовский-Гулак) П. Речь в день открытия кафедры польского языка при Императорском Харьковском университете, произнесённая лектором оного. С. 155–156.

Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905) / Под ред. М. Г. Халанского, Д. И. Багалея. Х.: Тип. А. Дарре, 1908. С. 320.

Любарский И. В. Воспоминания о Харьковском университете. 1850–1855 гг // Исторический вестник. 1891. № 8. С. 387.

[Срезневский В. И.] В. С. Вступительная лекция И. И. Срезневского в Харьковском университете 16 октября 1842 г. // Журнал Министерства народного просвещения. 1893. № 5. С. 118.

См., например, отзывы современников на эту тему: Записки об университетской жизни (1860–1864) // Киевлянин. 1864. № 12, № 13; Авсеенко В. Г. Школьные годы. Отрывки из воспоминаний, 1852–1863 // Исторический вестник. 1881. Т. 4. С. 733; Костомаров Н. И. Литературное наследие. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1890. С. 66.

Шпорлюк Р. Україна: від імперської окраїни до незалежної держави // Схід-Захід. 2001. Вип. 4. С. 12.

Максимович М. О причинах взаимного ожесточения поляков и малороссиян, бывшего в XVII в. (Письмо к М.А. Грабовскому) // Русская беседа. 1857. Кн. 8. С. 48.

Ср.: Дыбковская А, Жарын М., Жарын Я. История Польши с древнейших времен до наших дней / Пер., под ред. А. Сухени-Грабовской, Э. Ц. Круля. Варшава: ПВН, 1995. С. 61, 95.

Зернин А. П. Очерки, служащие к разъяснению истории Польши в первой половине XVI столетия. Б. м., 1858. С. 8, 11.

Главными причинами инкорпорации 1569 г. Н. П. Дашкевич считал не только «насильственность мер, которыми была проведена уния» , но и интерес к польским привилегиям литовских городов и особенно литовского дворянства, готового «ради шляхетских вольностей пожертвовать самостоятельностью родной страны». См.: Дашкевич Н. П. Люблинская уния и ее последствия // Университетские известия. 1885. № 1. С. 4, 14.

Зернин А. П. Очерки, служащие к разъяснению истории Польши в первой половине XVI столетия. С. 19–21.

Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. I. 11., С. 41.

Воронов А. [Г]. Воспоминания бывшего студента Харьковского университета 60-х гг. // Русская старина. 1913. Кн. 6. С. 582.

Каченовский Д. И. Курс международного права. Х.: Тип. университета, 1863. Ч. 1. С. 225, 231.

См.: Владимирский-Буданов М. Ф. Немецкое право в Польше и Литве // Журнал Министерства народного просвещения. 1868. №8. С. 517.

Собестианский И. М. Круговая порука у славян по древним памятникам их законодательства. Х.: Тип. Зильбельберга, 1888. С. 106.

Петров М. Н. Лекции по всемирной истории. Х.: Изд. Д. П. Полуехтова, 1888. Т. 2. История средних веков. С. 98.

Там же. С. 110.

Там же. С. 255–256.

Там же. С. 256.

Там же. С. 257.

Там же. С. 262.

Там же. С. 263.

Там же. С. 264.

См. напр.: Бережков М. Н. Об истории, как народном самосознании. (Вступительная лекция). Б.м., б.и, 1882. С. 8.

Пыпин А. Н. [Рец.] // Вестник Европы. 1888. № 7. С. 400 (Петров М. Н. Лекции по всемирной истории. Х.: Изд. Д. П. Полуехтова, 1888. Т. 2. История средних веков.).

Любович Н. Н. История Реформации в Польше. Кальвинисты и антитринитарии (по неизданным источникам). Варшава: Тип. Земковича и Ноаковского, 1883. С. 36–37.

Кареев Н. Очерк истории реформационного движения и католической реакции в Польше. М.: Тип. А. И. Мамонтова и Кº, 1886. С. 34.

Любович Н. Н. История Реформации в Польше. С. 10–11.

Бузескул В. П. Реформация и католическая реакция в Польше. Х.: Тип. Окружного штаба, 1888. С. 3.

Там же. С. 4.

Там же. С. 10.

Кареев Н. Очерк истории реформационного движения и католической реакции в Польше. С. 38.

Ранке Л. Римские папы в последние три столетия. Б.м., 1848. С. 10.

Бузескул В. П. Реформация и католическая реакция в Польше. С. 11.

Ильинский Г. А. История славян. Курс, читанный в императорском Харьковском университете в осеннем полугодии 1908 г. Х.: Типо-Литография С. Иванченко, 1908. Ч. 1. История западных славян. С. 9.

Там же. С. 22.

Там же. С. 11.

Там же. С. 19..

Там же. С. 20.

Там же. С. 70..

Там же. С. 71.

Надлер В. К. Лекции по истории средних веков. [Литография]. Х.: Б.и., 1887. С. 68–69.

Ильинский Г. А. История славян. С. 119.

Там же. С. 164.

Погодин А. Л. Наследство славянофилов // Южный край. 1910. 3 октября.

Погодин А. Л. Зигзаги нашей внешней политики // Южный край. 1910. 9 октября.

Погодин А.Л. Лекции по истории польской литературы. Х.: Тип. Печатное дело, 1913. Ч. 1. Средние века и польско-латинский гуманизм первой половины XVI в. 266 с.

Марский В. [Рец.] // Исторический вестник. 1914. № 1. С. 303 (Погодин А. Л. Лекции по истории польской литературы. Х., 1913. Ч. 1. Средние века и польско-латинский гуманизм первой половины XVI в. 266 с.)

Погодин А. Л. История польской литературы. Х.: Типо-лит. С. Иванченко, 1911. С. 2.

Там же. С. 3.

Погодин А. Л. Лекции по истории польской литературы. С. 2–3.

Погодин А. Л. История польской литературы. С. 6.

Там же.

Погодин А. Л. Лекции по истории польской литературы. С. 16

Погодин А. Л. История польской литературы. С. 82.

Бузескул В. П. Реформация и католическая реакция в Польше. С. 10.

Погодин А. Л. Лекции по истории польской литературы. С. 208.

См.: Погодин А. Л. Краткий очерк истории славян. М.: Изд. Г. А. Лемана, 1915; Погодин А. Л. Краткий очерк истории славян. 2-е издание. М.: Едиториал УРСС, 2003.

Вознесенский С. [Рец.] // Русская мысль. 1915. № 2. С. 17–18 (Погодин А.Л. Краткий очерк истории славян. – М., 1915); Пичета В. И. [Рец.] // Голос минувшего. 1916. № 10. С. 20 (Погодин А. Л. Краткий очерк истории славян. М., 1915).

Погодин А. Л. Краткий очерк истории славян. М.: Изд. Г. А. Лемана, 1915. С. 22.

Там же. С. 23.

Там же. С. 33.

Там же. С. 37.
Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Ліман, С. (2019). Історія середньовічної Польщі в працях учених імператорського Харківського університету (XIX – початок XX ст.). Дриновський збірник, 10, 381-391. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.36