Проблема біженців Першої світової війни у взаєминах Української Цен- тральної Ради та Тимчасового уряду Росії

  • Любов Миколаївна Жванко доктор історичних наук, професор кафедри історії і культурології Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, директор Українсько-польського культурно-освітнього центру
Ключові слова: Перша світова війна, біженці, Українська Центральна Рада, Тимчасовий уряд

Анотація

У статті, підготовленій на основі архівних документів та періодичних видань 1917 р., розкриваються взаємини Тимчасового уряду Росії та Української Центральної Ради у справі врегулювання проблеми біженців Першої світової війни. Наголошується на проблемах співпраці двох новостворених урядових структур, а також несприйняття українських гуманітрних ініціатив з боку російської влади. На жаль, протягом весни – осені 1917 р. так і не було досягнуто конструктивних рішень у справі подолання цієї гуманітарної проблеми, оскільки Тимчасовий уряд не сприймав владу Києва, як самостійного політичного гравця на постімперських теренах

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гошуляк І. Проблема територіальної соборності України в період діяльності Центральної Ради (до кінця 1917 р.) // Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття: міжнарод. наук.-теорет. конф. Київ, 2008. С. 131–132.

Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й поза Україною сущого // Вісті з Української Центральної Ради. 1917. Травень (май). № 9.

Українській Центральній Раді, евакуйованих біженців Холмської губернії в Станиці Каменській Донської Области заява // Вісті з Української Центральної Ради. 1917. Травень (май). № 6.

Жванко Л. Українська Центральна Рада і біженці Першої світової війни // Київська старовина. 2009. № 4. С. 49.

Совещание по устройству беженцев // Приложение к «Известиям Херсонского Уездного Земства». 1917. № 14. 7 апреля. С. 32.

Комиссар по делам беженцев // Бюллетень Комитета Юго-Западного фронта. 1917. 9–16 апреля.

Совещание по устройству беженцев // Приложение к «Известиям Херсонского Уездного Земства». 1917. № 14. 7 апреля. С. 32.

Довбня В. А., Дурнов Є. С., Калюк О. М. Органи внутрішніх справ УНР часів Української Центральної Ради: організаційно-правові засади діяльності Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2008. С. 10.

Кудлай О. Б. Діяльність Народного міністерства внутрішніх справ УНР. // Український історичний журнал. 2005. № 2. С. 91.

Верстюк В. Ф., Осташко Т. С. Діячі Української Центральної Ради: бібліографічний довідник. Київ [б. в.], 1998. С. 147.

Кудлай О. Б. Діяльність Народного міністерства внутрішніх справ УНР. С. 91.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління, м. Київ (далі ‒ ЦДАВО України). Ф. 2241. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 36.

Там само. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 6.

Довідник з історії України / Упоряд. та наук. ред. І. З. Підкова; ред. І. З. Підкова, Р. М. Шуст; Інститут історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. [2. вид., доопрац. і доп.]. К.: Генеза, 2001. С. 954.

ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. Спр. 27. Арк. 33.

Там само. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 20.

В Исполнительном Комитете Киевского окружного о беженцах совещания // Бюллетень Комитета Юго-Западного фронта. 1917. 11 сентября.

ЦДАВО України. Ф. 2241. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 37–37зв.

Там само. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 66–69.

Там само. Ф. 2241. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 37.

Там само. Арк. 39.

Там само. Арк. 37.

Там само. Ф. 2241. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 37 зв.

Там само. Арк. 35–35зв.

Там само.

Там само. Арк. 36.

Там само.

Там само. Арк. 36 зв.

Хроника // Маленькие одесские новости. 1917. 17 июля.

Перспективы беженцев (из Киевского окружного о беженцах совещания) // Бюллетень Комитета Юго-Западного фронта. 1917. 11 октября.

ЦДАВО України. Ф. 2241. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 39.

Перспективы беженцев (Из Киевского окружного о беженцах совещания) // Бюллетень Комитета Юго-Западного фронта. 1917. 11 октября.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 1–1зв.

Там само. Арк. 2зв.

Там само.

Там само. Арк. 5.

Там само. Арк. 6

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А. П. Коцур, Н. В. Терес. Київ–Чернівці: Книги ХХІ, 2008. С. 535–536.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 5.

Там само. Арк. 6.

Там само.

Там само. Ф. 2241. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 39.

Копиленко О. Л., Копиленко М. Л. Держава і право України 1917–1920 рр.: [навч. посіб.]. К.: Либідь, 1997. С. 26.
Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Жванко, Л. (2019). Проблема біженців Першої світової війни у взаєминах Української Цен- тральної Ради та Тимчасового уряду Росії. Дриновський збірник, 10, 327-335. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.30