Напередодні: організаційний стан українського руху в Російській імперії на початку 1917 року

  • Сергій Олександрович Наумов доктор історичних наук, професор кафедри історії України історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: 1917 рік, український національний рух, УСДРП, УПСР, ТУП, УНП, Юнацька спілка

Анотація

У статті аналізується організаційний стан українського політичного руху (національних партій та молодіжних об’єднань) в Російській імперії напередодні Лютневої революції 1917 р. Досліджуються питання про рівень активності та взаємодії центральних і місцевих структур, а також міжпартійні відносини та роль окремих організаційних складових національного руху

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Висоцький О. Ю. Українські соціал-демократи та есери: досвід перемог і поразок. К.: Основні цінності, 2004. 272 с.; Бевз Т. А. Партія соціальних перспектив і національних інтересів (Політична історія УПСР). К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. 587 с.; Головченко В. І., Солдатенко В. Ф. Українське питання в роки Першої світової війни. К. :Парламентське вид-во, 2009. 448 с.; та ін.

Головченко В. Від «Самостійної України» до Союзу визволення України: Нариси з історії укр. соціал-демократії поч. ХХ ст. Х.: Майдан, 1996. 190 с.; та ін.

Кудрявська Я. В. Український соціалізм напередодні революції 1917 року // Політологічний вісник. 2009. Вип. 43. С. 83–94; Кліщинський П. В. Осередки соціалістичних партій Правобережної України в роки Першої світової війни: умови діяльності, основні форми і методи роботи (1914 – лютий 1917 рр.) // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. 2015. Вип. 8. С. 300–310; та ін.
Праця. Львів, 1909. Ч. 1. С. 1; Чацький [Порш] М. Сучасний момент в життю української нації і завдання української соціал-демократії // На теми дня: Зб. статей. Львів, 1910. С. 12; Доклад Української соціал-демократичної робітничої партії Росії Міжнародному соціалістичному конгресові в Копенгазі. Львів, 1910. С. 1–2; Короткий нарис партійної історії // Наш голос. 1911. Ч. 6–8. С. 293–294.

Наумов С. О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. С. 204.

Докл. див.: Там само. С. 185–189.

Висоцький О. Ю. Українські соціал-демократи та есери: досвід перемог і поразок. С. 47.

Тищенко Ю. Участь В. Винниченка в революційному русі 1914–1916 рр. // Володимир Винниченко (Статті й матеріали). Нью-Йорк, 1953. С. 45, 47.

Степанюк В., Довбищенко Я. З історії українського соціал-демократичного руху (1900–1918 рр.). Харків, 1918. С. 22.

Державний архів Харківської області (далі – ДАХО). Ф. 3. Оп. 287. Спр. 5760. Арк. 70, 118.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАК України). Ф. 336. Оп. 2. Спр. 97. Арк. 103, 107.

ДАХО. Ф. 3. Оп. 287. Спр. 6058. Арк. 38; Спр. 6078. Арк. 65.

Животко А. 50 років (До історії Української партії соціалістів-революціонерів). Прага: Вільна Спілка, 1936. С. 9; Политические партии России: Конец ХІХ – первая треть ХХ в.: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 1996. С. 641; Висоцький О. Ю. Українські соціал-демократи та есери: досвід перемог і поразок. С. 39.

Ковалевський М. При джерелах боротьби: Спомини, враження, рефлексії. Інсбрук, 1960. С. 182–183.

Висоцький О. Ю. Українські соціал-демократи та есери: досвід перемог і поразок. С. 47.

Енциклопедія українознавства: Словник. частина. Париж; Нью-Йорк: Молоде життя, 1980. Т. 9. С. 3230.

Мірчук П. Микола Міхновський: Апостол української державности. Філадельфія, 1960. С. 53; Головченко В. Українська народна партія: політична реальність чи історико-патріотичний міф? // Нова політика. 2000. № 4. С. 35; Турченко Ф. Г. Микола Міхновський: життя і слово. К.: Генеза, 2006. С. 179.

Чикаленко Є. Щоденник. Т. 2 (1918–1919). К., Темпора, 2004. С. 103.

ЦДІАК України. Ф. 336. Оп. 4. Спр. 35. Арк. 230 зв.; Спр. 36. Арк. 16, 242.

Бевз Т. А. Партія соціальних перспектив і національних інтересів (Політична історія УПСР). С. 139.

Чикаленко Є. Щоденник. Т. 2. С. 197.

Там само. С. 177.
Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
Наумов, С. О. (2019). Напередодні: організаційний стан українського руху в Російській імперії на початку 1917 року. Дриновський збірник, 10, 305-313. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.27