Вагова і грошова справа візантійського Херсона VI–VII ст. як критерій роз- витку внутрішнього ринку провінційного міста

  • Сергій Борисович Сорочан доктор історичних наук, професор; завідувач кафедрою історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: Візантія, Таврика, Херсон, грошовий обіг, нумізматика, метрологія, ранньовізантійське місто

Анотація

У статті робиться спроба оцінити стан грошового обігу, важків та вагового обладнання візантійського Херсона VI-VII ст. Така оцінка слугує критерієм для визначення розвиненості внутрішнього ринку цього провінційного міста Візантійської імперії в перехідний період від пізньої античності до раннього середньовіччя. Застосування цього критерію дозволяє дійти висновку, що метрологічні та нумізматичні матеріали Херсона і візантійської Таврики входять у протиріччя з наявними в історіографії уявленнями про скорочення і навіть повне зникнення в цей час випуску монет, особливо мідних номіналів, як показника спаду економічної активності. У статті вказуються компенсатори скорочення грошових випусків державою і робиться висновок, що те, що сталося, не було наслідком падіння попиту на монети дрібних номіналів, які продовжували обслуговувати потреби регіональних, внутрішніх, місцевих ринків Таврики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

См.: Херсонес Таврический в середине I в. до н.э. – VI в. н.э. Очерки истлории и культуры. Харьков, 2004. С. 495–637; Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Очерки истории и культуры. М., 2013. Ч. 1. С. 142–278, 507–589; Ч. 2. С. 7–511.

Каждан А. П. Византийские города в VII IX вв. // Советская археология. 1954. Т. 21. С. 164–168; Foss C. The Persians in Asia Minor at the End of Antiquity // English Historical Review. 1975. Vol. 90. Р. 721–743; Foss C. Archaeology and the «Twenty Cities» of Byzantine Asia // American Journal of Archaeology. 1977. Vol. 81. Р. 469–486; Каждан А. Марксизм и податной способ производства (размышления над книгой: Дж. Холдэн. Государство и податной способ производства. Лондон–Нью-Йорк, 1993) // ГЕNNADIOC. К 70-летию академика Г. Г. Литаврина. М., 1999. С. 116; Laiou A. Exchange and trade, seventh-twelfth centuries // The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century. Washington, DC, 2002. Р. 697–770.

Bintliff J. The End of the Countryside: A View from the East / J. Bintliff J., A. Snodgrass // Jones R. F., Bloemers J. H. F., Dyson S. L., Biddle M. et al. First Millennium Papers: Western Europe in the First Millennium AD. Oxford, 1988. P. 212.

Russel J. Transformations in the Early Byzantine Urban Life: The Contribution and Limitations of Archaeological Evidence // XVII International Byzantine Congress: Major Papers. New Rochelle, 1986. P. 137–154.

Kennedy H. From Polis to Madina: Urban Change in Late Antique and Early Islamic Syrian // Past and Present. 1985. Vol. 106. P. 3–27.

Sodini J.-P. La contribution de l’archeologie a la connaissance du monde byzantin (IVe-VIIe siecles // Dumbarton Oaks Papers. 1993. № 47. P. 182; Saradi H. The Byzantine City in the Sixth Century: Literary images and Historical Reality. Athens, 2006. P. 31–38, 464–470.

Gregory T. E. Archaeology of Byzantine Dark Age: Problems and Prospects // Acts XVIIIth International Congress of Byzantine Studies: Selected Papers, Main and Communications: Moscow, 1991. Vol. 2: History, Archaeology, Religion and Theology. Shepherdstown, 1996. P. 221–224.

Whittow M. Ruling the Late Roman and Early Byzantine City: A Continuous History // Past and Present. 1990. Vol. 129. P. 3–29; Recent Research in Late-Antique Urbanism / Ed. by A. Lewin. Portsmouth, RJ, 2001. P. 238–245.

Haldon J. Byzantium in the Seventh Century: The Transformations of a Culture. Cambridge, 1990. P. 93–117; Saradi H. The Byzantine City in the Sixth Century… P. 96–101, 454–459, 464–470; Харви А. Экономика // Оксфордское руководство по византинистике / Ред. Э. Джеффрис, Дж. Хэлдон, Р. Кормак; пер. с англ. В. В. Швец; гл. ред. С. Б. Сорочан; ред. А. Н. Домановский, П. Е. Михалицын, А. Г. Чекаль, А. А. Роменский; пер. и адапт. указателя А. Н. Домановский. Вып. 2. Харьков, 2015 (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Т. 4). C. 664; Haldon J. The Empire That Would Not Die. The Paradox of Eastern Roman Survival, 640–740. London, 2016.

Cp.: Zakythinos D. A. «La grand breche» // Charisterion eis A.K. Orlanon. Athens, 1966. T. 3. P. 300–327; Haldon J. F. Some Considerations on Byzantine Society and Economy in the Seventh Century // Byzantinischen Forschungen. 1985. Bd. 10. P. 75–112; Harvey A. Economic Expansion in the Byzantine Empire, 900–1200. Cambridge, 1989. P. 207; Оксфордское руководство по византинистике / Ред. Э. Джеффрис, Дж. Хэлдон, Р. Кормак; пер с англ. В. В. Швец; гл. ред. С. Б. Сорочан; ред. А. Н. Домановский, П. Е. Михалицын, А. Г. Чекаль. Вып. 1. Харьков, 2014 (Нартекс. Byzantina ukrainensia. Т. 3). C. 323–328; Харви А. Экономика. C. 664–665.

Haldon J. Byzantium in the Seventh Century: The Transformations of a Culture. P. 117–120; Siderapoulos K. E nomismatike kyklophoria sten yasteroromamike kai protobyzantine Messene. Typiko paradeigma e istorike exairese? // Early Christian Messene and Olympia: Urban and Agrarian Areas in the Western Peloponnese. Athens, 2002. P. 99–124; Metcalf D. M. Monetery Recession in the Middle Byzantine Period: The Numismatic Evidence // Numismatic Chronicle. 2001. Vol. 161. P. 111–155; Morrisson C. Byzance au VIIe siecle: le temoignage de la numismatique // Byzance. Hommage a Andre Stratos. Athens, 1986. Vol. 1. P. 149–163; Morrison C. Survivance de l’economie monetaire a Byzance (VIIe IXe s.) // The Dark Centuries of Byzantium (7th-9th c.). Athens, 2001. P. 377–397; Оксфордское руководство по византинистике. Вып. 1. C. 169; Haldon J. The Empire That Would Not Die. The Paradox of Eastern Roman Survival, 640–740. London, 2016; Харви А. Экономика. C. 664–665.

Sodini J.-P. et al. Dehes (Syrie du Nord). Campagnes I III (1976–1978). Recherches sur l’habitat rural // Syria. 1980. T. 57. P. 270–272, 301; Saradi H. The Byzantine City in the Sixth Century… P. 35–36, 39.

Алексеенко Н. А. Клад ранневизантийских монет из окрестностей Севастополя // Херсонесский сборник. 2003. Вып. 12. C. 343.

Ср.: Сорочан С. Б. Византия IV IX веков: этюды рынка. Изд. 2-е, испр. и доп. Харьков, 2001. C. 159; Оксфордское руководство по византинистике. Вып. 1. С. 50, 55–56.

Гурулева В. В. Перспективы изучения византийских стеклянных экзагиев как источников для датировки памятников из стекла // Византия в контексте мировой истории. СПб., 2004. C. 24–25.

C. Th. 12.6.21; C. J. 10.72.9; Законодательные памятники административной и финансовой политики ранней Византии. Ч.1: период 364–491 гг. / Пер., коммент, прим. В. В. Серова. Барнаул, 2004. C. 118–119.

Entwistle C. Byzantine weights // Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Culture from British Collections. London, 1994. P. 15; Гурулева В. В. Перспективы изучения... C. 27–28; Оксфордское руководство по византинистике. Вып. 1. С. 55–56.

Климанова Л. Г. Н. П. Лихачев: византиновнедение в рукописном наследии ученого // Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге. СПб., 1995. C. 208; Entwistle C. Byzantine weights. P. 15, 87–90, № 82–91.

Успенский Ф. И. О бронзовых весовых знаках византийского происхождения, находящихся в коллекции Эрмитажа // Нумизматика и эпиграфика. 1999. Т. 16. C. 101; Entwistle C. Byzantine weights. P. 15.

Опись коллекций за 1931 г. с № 35466–35531 // Архив Национальный заповедник «Херсонес Таврический» (далее – НЗХТ). Д. № 656 / 2. Л. 16; Белов Г. Д. Дневник раскопок Херсонеса в 1931 г.// Архив НЗХТ. Д. № 317. Л. 17.

Белов Г. Д. Отчет о раскопках в Херсонесе в 1955 г. // Херсонесский сборник. 1959. Вып. 5. С. 23–24.

Entwistle C. Byzantine weights. Р. 15; Гурулева В. В. Перспективы изучения... С. 25; Оксфордское руководство по византинстике. Вып. 1. С. 56.

См.: Золотарев М. И. Метрология средневекового Херсона. Симферополь, 1973 (рукопись) // Архив НЗХТ. Д. № 1694. Л. 40–41. В НЗХТ (инв. № 12984) хранится тремисс Льва III с Константином (717–741), а еще два таких же номинала – Филиппика Вардана (711–713) и Льва III с Константином происходят из Скалистинского могильника в Юго-Западном Крыму. Вероятно, на внутреннем рынке византийских центров Таврики постоянно, а не только в VIII в., ощущалась нехватка разменной монеты, в том числе низких номиналов золотых монет (Гурулева В. В. Золотые монеты Константина V (741–775), найденные в Судаке // Сугдейский сборник. Киев; Судак, 2004. С. 440, прим. 4).

Бородин О. Р. Римский папа Мартин I и его письма из Крыма (ст., пер., коммент.) // Причерноморье в средние века. М., 1991. С. 179, письмо XVII.

Отчет за 1899 год // Архив НЗХТ. Д. № 8. Л. 34; Косцюшко-Валюжинич К. К. Извлечение из отчета о раскопках в Херсонесе Таврическом в 1899 году // Известия Археологической комиссии. 1901. Вып. 1. С. 42, прим. 4; С. 44; Васильев А. А. Описание византийских гирь и эксагиев, хранящихся в Академии // Известия Российской академии истории материальной культуры. Пб., 1922. Т. 2. С. 237–240.

Васильев А. А. Описание византийских гирь…С. 237–240; Чуистова Л. И. Античные и средневековые весовые системы, имевшие хождение в Северном Причерноморье // Археология и история Боспора. Симферополь, 1962. Т. 2. С. 101–112, №77, 94, 98, 100, 106, 122, 149, 159, рис. 21, 22, 24, 25; Гурулева В. В. Византийские весовые знаки с изображением храма из Херсонеса // Византия: кумуляция и трансляция культур. Тезисы докладов IX научных Сюзюмовских чтений. Екатеринбург, 1997. С. 11; ср.: Оксфордское руководство по византинистике. Вып. 1. С. 54.

Отчет за 1904 год // Архив НЗХТ. Д. №13. Л. 12–13 (А. Л. Бертье-Делагард принял находки за «клише для облаток»); Чуистова Л. И. Античные и средневековые весовые системы... С. 101, прим. 1, №77.

Отчет за 1904 год. Л. 30–31.

Косцюшко-Валюжинич К. К. Отчет о раскопках в Херсонесе таврическом в 1903 году // Известия Археологтческой комиссии. 1905. Вып. 16. С. 2, рис. 1, 2.

Отчет за 1904 год. Л. 18.

См.: Производство археологических раскопок и разведок в Таврической губернии // Отчеты Археологической комиссии за 1896 год. СПб., 1898. С. 71, рис. 315; Отчет заведующего раскопками в Херсонесе К. К. Косцюшко-Валюжинича за 1896 год // Отчеты Археологической комиссии за 1896 год. СПб., 1898. С. 165–166, рис. 531; Сорочан С. Б Херсонес Херсон – Корсунь / С. Б. Сорочан, В. М. Pубарь, Л. В. Марченко. Киев, 2003. С. 81–83.

Гурулева В. В. Византийские весовые знаки бывшего музея Русского Археологического института в Константинополе // Нумизматика и эпиграфика. 1999. Т. 16. С. 84.

Entwistle C. Byzantine weights. Р. 15; Ousterhout R. Secular аrchitecture // Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era AD 843–1261. New York, 1997. Р. 196.

Cp.: Kazdan A. Zygostates // The Oxford Dictionary of Byzantium. New York; Oxford, 1991. Vol. 3. Р. 2232.

«...часть небольшого бронзового безмена, впервые встречаемого устройства: взвешиваемый предмет прикреплялся к цепочке, которая при помощи петли свободно вращалась вокруг стержня, удерживаемая на конце его заостренной головкой. Уцелела лишь верхняя часть цепочки. Отсюда на стержне четырехгранной формы, на ушках, наглухо заклепанных, обращенных в разные стороны и в разном друг от друга расстоянии, прикреплены 3 крючка и далее идет уже более тонкий стержень с делениями, от которого сохранилась незначительная часть; тоже, но больших размеров, причем для прикрепления 3-х крючков в стержне проделаны выемки и сохранились бронзовые болтики, удерживающие крючки. От более тонкой, также 4-хгранной, части стержня с делениями разной величины на 3-х сторонах, уцелели два куска 0,21 м общей длины. Деления сильно пострадади от окиси, но доступны для расследования специалистов; ясно читается буква N (50); цепь бронзовая массивная, 0,17 м длины, от большого безмена с крючком для взвешиваемого груза с одной и с приспособлением для вращения вокруг стержня с другой стороны. См. описание двух предыдущих частей» (Отчет за 1904 год. Л. 17).

См.: Bass G. F. A 7th Century Byzantine Shipwreck / G. F. Bass, F. H. van Doornivk // Nautical Archaeology. Texas, 1982. P. 121–140; cр.: Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Culture from British Collections / Ed. by D. Buckton. London, 1994. P. 100, 109; Оксфордское руководство по византинистике. Вып. 1. C. 56–57.

Иващенко М. М. Находка византийского экзагия в Грузии // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. М.; Л., 1948. Вып. 19. C. 43–44; Золотарев М.И. Метрология... C. 42; ср.: Гурулева В. В. Византийские весовые знаки… C. 87. Свинцовая сферическая гиря с железной петлей для подвешивания к крюку подобного кампана присутствует среди материалов жилой усадьбы 2 (пом. 20) северного квартала Х, сгоревшего в XIII в. (Голофаст Л. А. Раскопки квартала Х в северном районе Херсонеса / Л. А. Голофаст, С. Г. Рыжов // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2003. Вып. 10. С. 214, рис. 18, 8).

НЗХТ. Инв. № 36675 / 3.

Кроме указанных выше находок в 1904 г. эксагиев и обломков кампанов в виде четырехгранных стержней, к которым на цепочках крепились по три крючка, а на стержнях были нанесены буквенные деления, в 1906 г. в этом же районе были обнаружены бронзовая цепь 0,20 м длины с крючком для удерживания груза, разновесы в виде квадратных бронзовых пластинок: 0,007 х 0,007х 0,002; 0,008 х 0.008 х 0,002; 0,009 х 0,009 х 0,003; 0,01 х 0,01 х 0,004 м, бронзовый четырехгранный стержень 0,32 м длины, оканчивающийся наконечником с двумя перехватами. На толстом конце стержня были просверлены четыре дырки, причем от последней до конца стержня с двух противоположных сторон вырезаны деления, разграниченные буквами /\ и Х (Отчет за 1906 год // Архив НЗХТ. Д. № 15. Л. 40 об.). См.: Чуистова Л. И. Античные и средневековые весовые системы... С. 136–137, № 5–8, табл. 72, 41–43).

Отчет за 1905 год // Архив НЗХТ. Д. № 14. Л. 3; Косцюшко-Валюжинич К. К. Отчет о раскопках в Херсонесе Таврическом в 1905 году // Известия Археологической комиссии. 1907. Вып. 25. С. 135, рис. 27; ср.: Оксфордское руководство по византинистике. Вып. 1. С. 51.

Похожая бронзовая гиря точно такого же веса, но диаметром 3,5 см (sic!) изветна в собрании Гос. Эрмитажа (инв. №8 б). Веночка на ней нет, а крестик имеет «латинскую» форму. Знаки в центре в виде стрелки и буквы А тоже возобновлены каким-то тупым орудием (Чуистова Л. И. Античные и средневековые весовые системы... C. 112, № 161, табл. 50, 110).

Byzantium. P. 99–100, №108.

Ср.: Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес // Материалы и исследования по археологии СССР. 1959. № 63. C. 33.

Ср.: Сорочан С. Б. Ранневизантийский сектор услуг: менялы (IV IX вв.) // Вісник Харківського національного університету імені. В. Н. Каразіна. 2000. Історія. Вип. 32. C. 39–48.

Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999. C. 94.

Чореф М. М. История византийской Таврики по данным нумизматики. Тюмень; Нижневартовск, 2015 (Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма; suppl. 1). C. 24.

См.: Seibt W. Probleme der staatsrechtlichen Stellung Chersons im 7. und 8 Jh. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2000. Вып. 7. S. 302–303.

Чореф М. М. История византийской Таврики по данным нумизматики. C. 29–38.

Там же. C. 38.

См.: Morrisson C., Barrandon J. N., Poirie J. Nouvelles recherches sur l’histoire monetaire byzantine: evolution comparee de la monnaie d’or a Constantinople et dans les provinces d’Afrique et de Sicile // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. 1983. Bd. 33. P. 278.

Анохин В. А. Монетное дело Херсонеса. Киев, 1977. C. 105–108; Гурулева В. В. Редкие и неизданные монеты из коллекции Д. П. Вашкова // Византийский временник. 1997. Т.57 (82). C. 184; Чореф М. М. История византийской Таврики по данным нумизматики. C. 38–39.

Анохин В. А. Монетное дело Херсонеса. C. 105–108; Алексеенко Н .А. Клад ранневизантийских монет... C. 345.

Чореф М. М. История византийской Таврики по данным нумизматики. C. 39.

Там же. С. 39.

Hendy M. F. On the administrative basis of the Byzantine coinage c. 400 – c. 900 and the reforms of Heraclius // Hendy M. F. The Economy, Fiscal Administration and Coinage of Byzantium. London, 1989. VIII, Р. 142; Соколова И. В. Монеты и печати византийского Херсона. Л., 1983. C. 110–111.

Романчук А. И. Этнические изменения в Юго-Западном Крыму в IV VII вв. и судьбы причерноморских городов: концептуально-интерпретационный подход // Проблемы археологии Юго-Восточной Европы. VII Донская археологическая конференция. Ростов-на-Дону, 1998. C. 136–137.

Чореф М. М. История византийской Таврики по данным нумизматики. C. 22–23.

Кадеев В. И., Сорочан С. Б. Экономические связи античных городов Северного Причерноморья в I в. до н.э. – V в. н.э. Харьков, 1989. С. 60–76, 80, 86–87, 93, 98–100; Зубарь В. М. Херсонес Таврический в античную эпоху (экономика и социальные отношения). Киев, 1993. С. 31–37, 43–45, 53–60, 111–117.

Чореф М. М. История византийской Таврики по данным нумизматики. С. 22.

Там же. С. 23.

См.: Гилевич А. М. Монеты из раскопок в Херсонесев 1950 году // Херсонесский сборник. 1959. Вып. 5. С. 192–193; Гилевич А. М. Античные иногородние монеты из раскопок Херсонеса // Нумизматика и сфрагистика. 1968. Вып. 3. С. 32–34; Анохин В. А. Монетное дело Херсонеса. С. 97, 104–107; Соколова И. В. Монеты и печати византийского Херсона. С. 109; Алексеенко Н. А., Ковалевская Л. А. Клад позднеантичных и раннесредневековых монет из округи Херсонеса // Проблемы античной культуры. Тезисы докладов Крымской научной конференции. Симферополь, 1988. Ч. 3. С. 231–232; Зубарь В. М. По поводу датировки христианской росписи склепов из некрополя Херсонеса // Научно-атеистические исследования в музеях. Л., 1988. С. 3–14; Зубарь В. М. Проникновение и утверждение христианства в Херсонесе Таврическом // Византийская Таврика. Киев, 1991. С. 17; Зубарь В. М. Херсонес Таврический в античную эпоху (экономика и социальные отношения). С. 120; Алексеенко Н. А. Денежное обращение византийского Херсона в начале VII в. // Третья Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов. М., 1995. С. 25–26; ср.: Пономарев А. Л. Чего нет, того не сосчитать? Или сколько в Византии чеканили монет. // Математическое моделирование исторических процессов / Отв. ред. Л. И. Бородкин. М., 1996. С. 224–235.

Чореф М. М. История византийской Таврики по данным нумизматики. С. 23.

Грандмезон Н. Н. Заметки о херсоно-византийских монетах // Византийский временник. 1986. Т. 46. С. 212.

Чореф М. М. История византийской Таврики по даннім нумизматики. С. 28.

Соколова И. В. Монеты и печати ... С. 24.

Grierson Ph. Catalog of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and the Whittemore Collection. Washington, 1968. Vol. 2. Р. 38, 381; Соколова И. В. Монеты и печати ... С. .27.

Анохин В. А. Монетное дело Херсонеса. С. 104–109; Алексеенко Н. А. Денежное обращение византийского Херсона в начале VII в. С. 25–26; Чореф М. М. История византийской Таврики по данным нумизматики. С. 38–39.

Чореф М. М. История византийской Таврики по данным нумизматики. С. 42.

Там же. С. 50.

Там же. С. 29.

Местные херсонесские монеты и прежде, в первые века н.э., сравнительно редко покидали пределы города, концентрируясь преимущественно в его ближайшей округе и Хараксе (см. Кадеев В. И, Сорочан С. Б. Экономические связи античных городов Северного Причерноморья ... С. 77–80, 87, 93, 99). В «дальнем зарубежье», малоазийских и западнопонтийских провинциях они почти не встречались.

Подр. см.: Чореф М. М. История византийской Таврики по данным нумизматики. С. 50–61.
Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
Сорочан, С. (2019). Вагова і грошова справа візантійського Херсона VI–VII ст. як критерій роз- витку внутрішнього ринку провінційного міста. Дриновський збірник, 10, 165-174. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.14