Візантійський чинник у контексті європейської політики галицько-волинського князя Романа Мстиславовича

  • Тарас Олексійович Чугуй кандидат історичних наук, директор Центру українських студій імені Д. І. Багалія Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: Роман Мстиславович, Русь, Візантія, міждержавні відносиний, галицько-візантійський політичний союз, військові походи

Анотація

Стаття аналізує дослідження в історіографії питання взаємин галицько-волинського князя Романа з Візантійською імперією, на основі джерельної бази розкриває особливості міждержавних відносин Русі, Візантії та європейських країн наприкінці ХІІ – на початку ХІІІ ст. Розглядаються питання з’ясування обставин укладення другого шлюбу Романа Мстиславовича, різні гіпотези щодо походження великої княгині Романової, зв’язок нового галицько-візантійського політичного союзу з військовими походами князя Романа на половців. Простежуються недостатньо відомі аспекти зовнішньої політики галицько-волинського правителя. Зроблено висновки про роль Романа Мстиславовича у тогочасній політичній системі. Усе це є важливим для правильного розуміння історичного розвитку русько-візантійських відносин

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М.: Изд-во АН СССР, 1950. 330 с.; Його ж. Внешняя политика Древней Руси. М.: Наука, 1968. 474 с.; Полонська-Василенко Н. Княгиня Романова Ганна // Визвольний шлях. 1954. Кн. 3. С. 57–64; Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М.: Изд-во АН СССР, 1956. 556 с.; Котляр М. Ф. Чи міг Роман Мстиславич ходити на половців раніше 1187 р. // Український історичний журнал (далі – УІЖ). 1965. № 1. С. 117–120; Його ж. До питання про втечу візантійського імператора в Галич у 1204 р. // УІЖ. 1966. № 3. С. 112–117; Його ж. До питання про візантійське походження матері Данила Галицького // Археологія. 1991. № 2. С. 48–58; Його ж. Роман Великий // Історія України в особах ІХ–ХVІІІ ст. / За ред. В. Замлинського. К.: Україна, 1993. С. 107–114; Його ж. Княгиня Анна // Історія України в особах ІХ–ХVІІІ ст. / За ред. В. Замлинського. К.: Україна, 1993. С. 114–119; Його ж. Галицько-Волинська Русь // Україна крізь віки: у 15 т. К.: Альтернативи, 1998. Т. 5. 336 с.; Його ж. Дипломатія галицьких і волинських князів ХІІ–ХІІІ ст. // Київська старовина. 2000. № 5. С. 3–10; Його ж. Данило Галицький: біографічний нарис. К.: Альтернативи, 2002. 328 с.; Його ж. Історія дипломатії Південно-Західної Русі. К.: Ін-т історії України НАН України, 2002. 247 с.; Його ж. Воєнне мистецтво Давньої Русі. К.: Наш час, 2011. 280 с.; Його ж. Галицко-Волынская Русь и Византия в ХІІ–ХІІІ вв. (связи реальные и вымышленные) // Южная Русь и Византия: Сб. науч. трудов (к XVIII конгрессу византинистов). К.: Наукова думка, 1991. С. 20–33; Його ж. Дипломатия Южной Руси. СПб.: Алетейя, 2003. 300 с.; Оболенский Д. Связи между Византией и Русью в XI–XV вв. // ХІІІ Международный конгресс исторических наук (Москва, 16–23 августа 1970 г.). М.: Наука; Главная редакция восточной л-ры, 1970. С. 5–6; Grala H. Drugie małżeństwo Romana Mścisławowicza // Slavia Orientalis. Warszawa, 1982. R. 31. № 3–4. S. 115–127; Його ж. Rola Rusi w wojnach bizantyńsko-bułgarskich przełomu XII i XIII w. // Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia. Poznań, 1985. T. 2. S. 128–131; Його ж. Tradycija dziejopisarska o pobycie władcy Bizancjum w Haliczu (Jan Długosz i kronikars Hustyński) // Kwartalnik Historyczny. 1986. R. 93. № 3. S. 639–661; Kazhdan A. Ruś – Byzantine Princely Marriages in the Eleventh and Twelfth Centuries // Harvard Ukrainian Studies. 1988–1989. T. 12–13. P. 414-429.
Головко О. Б. Південна Русь і половецький степ у політичній діяльності галицько-волинського князя Романа Мстиславича // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: матеріали Других Всеукраїнських читань). Черкаси, 1992. С. 15–17; Його ж. Князь Роман Мстиславич та його доба: нариси з історії політичного життя Південної Русі ХІІ – початку ХІІІ століття. К.: Стилос, 2001. 249 с.; Його ж. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя. К.: Стилос, 2006. 575 с.; Його ж. Візантійська імперія, Південна Русь і Половецький степ в політичній діяльності галицько-волинського князя Романа Мстиславича // Орієнтальні студії в Україні. До ювілею Л. В. Матвєєвої. К.: Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2010. С. 192–208; Войтович Л. В. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVІ ст.): склад, суспільна і політична роль: історико-генеалогічне дослідження. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. 649 с.; Його ж. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. 784 с.; Його ж. Мати короля Данила (зауваження на полях монографії Д. Домбровського) // Княжа доба. Історія і культура. Вип. 1. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2007. С. 45–58; Його ж. Союз Візантії та Галицько-Волинської держави за династії Ангелів // Княжа доба: історія і культура. Вип. 2. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. С. 30–39; Його ж. Галицько- болгарські відносини в першій третині ХІІІ століття // Княжа доба: історія і культура. Вип. 3. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. С. 201–212; Його ж. Галицька земля і Візантія у ХІ–ХІV століттях // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. 14–15. Дрогобич: Коло, 2011. С. 37–60; Його ж. Галицько-Волинські етюди. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2011. 480 с.; Його ж. Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІVстоліть. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. 478 с.; Грабовецький В. В. Галич – столиця Ростиславовичів і Романовичів у міжнародних взаєминах ХІІ–ХІІІ ст. // Галич і Галицька земля: зб. наук. праць / Відп. ред. П. П. Толочко. К.; Галич: ІА НАНУ; НЗ «Давній Галич», 1998. С. 43–83; Майоров А. В. Малоизвестные источники по истории русско-византийских отношений начала ХІІІ века: текст, перевод, комментарий // Український історичний збірник. Вип. 12. К., 2009. С. 294–297; Його ж. Ангел в Галичі: чи міг візантійський імператор Олексій ІІІ відвідувати Романа Мстиславича // Княжа доба: історія і культура. Вип. 3. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. С. 133–164; Його ж. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 1. 318 с.; Т. 2. 462 с.; Його ж. Русь, Византия и Западная Европа. Из истории внешнеполитических и культурных связей ХІІ–ХІІІ вв. СПб.: Изд. Д. Буланин, 2011. 800 с.; Його ж. Єфросинія Галицька. Дочка візантійського імператора в Галицько-Волинській Русі: княгиня і черниця. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2013. 224 с.; Толочко О. П., Толочко П. П. Київська Русь // Україна крізь віки: у 15 т. К.: Альтернативи, 1998. Т. 4. 352 с.; Толочко А. П. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. М.: Новое литературное обозрение; К.: Критика, 2005. 544 с.; Його ж. Як звали другу дружину 159 Романа Мстиславича // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Я. Ісаєвича / Відп. ред. М. Крикун // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. пр. Вип. 15. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2006–2007. С. 98–102; Його ж. Известен ли год рождения Даниила Романовича Галицкого? // Средневековая Русь. 2007. № 7. С. 221–236; Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich. Poznań; Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 2002. 347 s.; Його ж. Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku). Kraków: Awalon, 2008. 780 s.; Nagirnyj W. Polityka zagraniczna księstw ziem Halickiej i Wołyńskiej w latach 1198(1199)–1264 // Prace Komisji wschodnioeuropejskiej PAU / Pod red. A. A. Zięby. Kraków: PAU, 2011. T. 12. 362 s.
Кралюк П. М. Роман Мстиславович, князь Волинський і Галицький: іст.-біогр. нарис. Луцьк: Надстир’я, 1999. 76 с.
Головко О. Б. Князь Роман Мстиславич та його доба: нариси з історії політичного життя Південної Русі ХІІ – початку ХІІІ століття. К.: Стилос, 2001. 249 с.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 1. 318 с.; Т. 2. 462 с.
Горковенко А. В. Меч Романа Галицкого. Князь Роман Мстиславич в истории, эпосе и легендах. СПб.: Изд. Д. Буланин, 2011. 480 с.
Літопис руський: За Іпатським списком / Пер. з давньоруської Л. Є. Махновець; відп. ред. О. В. Мишанич. К.: Дніпро, 1989. 591 с.
Зі «Суздальського літопису» // Галицько-Волинський літопис / Переклав і пояснив Т. Коструба. Львів: Вид. І. Тиктор, 1936. Ч. 1. С. 94–99.
Полное собрание русских летописей (далі – ПСРЛ). СПб.: Археограф. комис., 1843. Т. 2: Ипатьевская и Густинская летописи. 377 с.
Хониат Н. Никиты Хониата история со времени царствования Иоанна Комнина // Византийские историки, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской Духовной Академии: в 2 т. СПб.: Тип. департамента уделов, 1862. Т. 2 / Перевод под ред. проф. Н. В. Чельцова. 541 с.
ПСРЛ. СПб.: Археограф. комис., 1843. Т. 2: Ипатьевская и Густинская летописи. С. 327.
Зі «Суздальського літопису» // Галицько-Волинський літопис / Переклав і пояснив Т. Коструба. Львів: Вид. І. Тиктор, 1936. Ч. 1. С. 94.
Зі «Суздальського літопису» // Галицько-Волинський літопис / Переклав і пояснив Т. Коструба. Львів: Вид. І. Тиктор, 1936. Ч. 1. С. 94.
ПСРЛ. СПб.: Археограф. комис., 1843. Т. 2: Ипатьевская и Густинская летописи. С. 328.
Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 86.
Соловьев С. М. История России с древнейших времен: в 15 кн. М.: Соцэкгиз, 1959. Кн. 1. Т. 1–2. С. 559.
Літопис руський: За Іпатським списком / Пер. з давньоруської Л. Є. Махновець; відп. ред. О. В. Мишанич. К.: Дніпро, 1989. С. 368.
Войтович Л. В. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. С. 477.
Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М.: Наука, 1968. С. 115.
Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ–ХІІІ вв. М.: Наука, 1982. С. 495.
Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. 2-ге вид. зі змінами і доповненнями. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. С. 111.
Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь // Україна крізь віки: у 15 т. К.: Альтернативи, 1998. Т. 5. С. 157.
Грушевський М. С. Історія України-Руси: у 11 т., 12 кн. К.: Наук. думка, 1992. Т. 2. С. 224.
Головко О. Б. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя. К.: Стилос, 2006. С. 230.
Котляр М. Ф. Чи міг Роман Мстиславич ходити на половців раніше 1187 р. // УІЖ. 1965. № 1. С. 119–120.
Князький И. О. Славяне, волохи и кочевники Днестровско-Карпатских земель с средины ХІІ ст. до нашествия монголо-татар: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1990. С. 8.
Головко О. Б. Князь Роман Мстиславич та його доба: нариси з історії політичного життя Південної Русі ХІІ – початку ХІІІ століття. К.: Стилос, 2001. С. 155.
Войтович Л. В. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. С. 475.
Котляр М. Ф. Воєнне мистецтво Давньої Русі. К.: Наш час, 2011. С. 181. Грушевський М. С. Історія України-Руси: у 11 т., 12 кн. К.: Наук. думка, 1992. Т. 2. С. 226, 560–561.
31 Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 87.
Войтович Л. В. Галицько-Волинські етюди. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2011. С. 220.
Літопис руський: За Іпатським списком / Пер. з давньоруської Л. Є. Махновець; відп. ред. О. В. Мишанич. К.: Дніпро, 1989. С. 368.
Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 496.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 1. 318 с.; Т. 2. С. 254–255.
Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М.: Наука, 1968. С. 201.
Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ–ХІІІ вв. М.: Наука, 1982. С. 495.
Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. 2-ге вид. зі змінами і доповненнями. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. С. 112.
Головко О. Б. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя. К.: Стилос, 2006. С. 230.
Хониат Н. Никиты Хониата история со времени царствования Иоанна Комнина // Византийские историки, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской Духовной Академии: в 2 т. СПб.: Тип. департамента уделов, 1862. Т. 2 / Перевод под ред. проф. Н. В. Чельцова. С. 245–246.
Зі «Суздальського літопису» // Галицько-Волинський літопис / Переклав і пояснив Т. Коструба. Львів: Вид. І. Тиктор, 1936. Ч. 1. С. 94.
Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце 12-го столетия. С предисловием и примечаниями П. Савваитова. СПб.: Изд. Археограф. комис., 1872. С. 77–78.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 1. 318 с.; Т. 2. С. 258.
Літопис руський: За Іпатським списком / Пер. з давньоруської Л. Є. Махновець; відп. ред. О. В. Мишанич. К.: Дніпро, 1989. С. 369.
Войтович Л. В. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. С. 476.
Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 194.
Полонська-Василенко Н. Княгиня Романова Ганна // Визвольний шлях. 1954. Кн. 3. С. 57–64.
Котляр М. Ф. До питання про візантійське походження матері Данила Галицького // Археологія. 1991. № 2. С. 48–58; Його ж. Княгиня Анна // Історія України в особах ІХ–ХVІІІ ст. / За ред. В. Замлинського. К.: Україна, 1993. С. 117–119; Його ж. Історія дипломатії Південно-Західної Русі. К.: Ін-т історії України НАН України, 2002. С. 77–78; Його ж. Дипломатия Южной Руси. СПб.: Алетейя, 2003. С. 97–102.
Головко О. Б. Князь Роман Мстиславич та його доба: нариси з історії політичного життя Південної Русі ХІІ – початку ХІІІ століття. К.: Стилос, 2001. С. 141–142.
Головко О. Б. Візантійська імперія, Південна Русь і Половецький степ в політичній діяльності галицько-волинського князя Романа Мстиславича // Орієнтальні студії в Україні. До ювілею Л. В. Матвєєвої. К.: Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2010. С. 192–208.
Bieniak J. Roman // Słownik starożytności słowiańskich. Wrocław: Ossolineum, 1970. T. 4. S. 534–536.
Грицак П. Галицько-Волинська держава. Нью-Йорк: НТШ, 1958. С. 55.
Droba L. Stosunki Leszka Białego z Rusią i Węgrami // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny. Kraków: Akademia Umiejętności, 1881. T. 13. S. 37.
Abraham W. Powstanie organizacji kościoła łacińskiego na Rusi. Lwów: Nakładem. Towarzystwa dla popierania nauki polskiej, 1904. T. 1. S. 98.
Włodarski B. Polska i Ruś: 1194–1340. Warszawa: PWN, 1966. S. 24–25.
Луців В. Володар Роман Мстиславович // Визвольний шлях. 1964. № 4. С. 414.
Forsmann J. Die Beziehungen altrussischer Fürstengeschlechter zu Westeuropa. Ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Nordeuropas im Mittelalter mit 22 Stammtafeln ost- und nordeuropaischer Fürsten. Bern: Herbert Lang, 1970. S. 139.
Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні. Рим; Нью-Йорк: Укр. Католицький ун-т, 1965. Т. 1: До року 1353. С. 567–568.
Толочко О. П. Як звали другу дружину Романа Мстиславича // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Я. Ісаєвича / Відп. ред. М. Крикун // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. пр. Вип. 15. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2006–2007. С. 99.
Грушевський М. С. Історія України-Руси: у 11 т., 12 кн. К.: Наук. думка, 1993. Т. 3. С. 72.
Томашівський С. Українська історія: нарис. Львів: Вид-во «Вчора і нині», 1919. Т. 1: Старинні часи і середні віки. С. 90.
Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. 2-ге вид. зі змінами і доповненнями. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. С. 114.
Kazhdan A. Ruś – Byzantine Princely Marriages in the Eleventh and Twelfth Centuries // Harvard Ukrainian Studies. 1988–1989. T. 12–13. P. 424.
Войтович Л. В. Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІVстоліть. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. С. 113.
Баумгартен Н. Вторая ветвь князей галицких. Потомство Романа Мстиславича // Летопись Историко-родословного общества в Москве. 1909. Вып. 1 (17). С. 9–11.
Grala H. Drugie małżeństwo Romana Mścisławowicza // Slavia Orientalis. Warszawa, 1982. R. 31. № 3–4. S. 116–123.
Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich. Poznań; Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 2002. S. 34–40; Його ж. Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku). Kraków: Awalon, 2008. S. 265–266.
Войтович Л. В. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVІ ст.): склад, суспільна і політична роль: історико-генеалогічне дослідження. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. С. 67, 71–72, 224, 376, 380–281; Його ж. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. С. 484; Його ж. Союз Візантії та Галицько-Волинської держави за династії Ангелів // Княжа доба: історія і культура. Вип. 2. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. С. 37.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 1. С. 208.
Nagirnyj W. Polityka zagraniczna księstw ziem Halickiej i Wołyńskiej w latach 1198(1199)–1264 // Prace Komisji wschodnioeuropejskiej PAU / Pod red. A. A. Zięby. Kraków: PAU, 2011. T. 12. S. 96.
Grala H. Drugie małżeństwo Romana Mścisławowicza // Slavia Orientalis. Warszawa, 1982. R. 31. № 3–4. S. 116–123; Його ж. Rola Rusi w wojnach bizantyńsko-bułgarskich przełomu XII i XIII w. // Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia. Poznań, 1985. T. 2. S. 128–131.
Літопис руський: За Іпатським списком / Пер. з давньоруської Л. Є. Махновець; відп. ред. О. В. Мишанич. К.: Дніпро, 1989. С. 369.
Dąbrowski D. Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku). Kraków: Awalon, 2008. S. 265.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 2. С. 338; Його ж. Єфросинія Галицька. Дочка візантійського імператора в Галицько-Волинській Русі: княгиня і черниця. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2013. С. 21.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 2. С. 347; Його ж. Єфросинія Галицька. Дочка візантійського імператора в Галицько-Волинській Русі: княгиня і черниця. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2013. С. 30.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 2. С. 381; Його ж. Єфросинія Галицька. Дочка візантійського імператора в Галицько-Волинській Русі: княгиня і черниця. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2013. С. 64–65.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 2. С. 488; Його ж. Єфросинія Галицька. Дочка візантійського імператора в Галицько-Волинській Русі: княгиня і черниця. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2013. С. 124.
Войтович Л. В. Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІVстоліть. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. С. 114.
Grala H. Drugie małżeństwo Romana Mścisławowicza // Slavia Orientalis. Warszawa, 1982. R. 31. № 3–4. S. 116–123; Його ж. Rola Rusi w wojnach bizantyńsko-bułgarskich przełomu XII i XIII w. // Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia. Poznań, 1985. T. 2. S. 128–131.
Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich. Poznań; Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 2002. S. 40; Його ж. Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku). Kraków: Awalon, 2008. S. 265.
Nagirnyj W. Polityka zagraniczna księstw ziem Halickiej i Wołyńskiej w latach 1198(1199)–1264 // Prace Komisji wschodnioeuropejskiej PAU / Pod red. A. A. Zięby. Kraków: PAU, 2011. T. 12. S. 97.
Войтович Л. В. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVІ ст.): склад, суспільна і політична роль: історико-генеалогічне дослідження. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. С. 224; Його ж. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. С. 487.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 2. С. 488; Його ж. Єфросинія Галицька. Дочка візантійського імператора в Галицько-Волинській Русі: княгиня і черниця. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2013. С. 124.
Толочко А. П. Известен ли год рождения Даниила Романовича Галицкого? // Средневековая Русь. 2007. № 7. С. 234–235.
Хониат Н. Никиты Хониата история со времени царствования Иоанна Комнина // Византийские историки, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской Духовной Академии: в 2 т. СПб.: Тип. департамента уделов, 1862. Т. 2 / Перевод под ред. проф. Н. В. Чельцова. С. 245–246.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 1. С. 262.
Зі «Суздальського літопису» // Галицько-Волинський літопис / Переклав і пояснив Т. Коструба. Львів: Вид. І. Тиктор, 1936. Ч. 1. С. 94.
Грушевський М. С. Історія України-Руси: у 11 т., 12 кн. К.: Наук. думка, 1992. Т. 2. С. 227.
Хониат Н. Никиты Хониата история со времени царствования Иоанна Комнина // Византийские историки, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской Духовной Академии: в 2 т. СПб.: Тип. департамента уделов, 1862. Т. 2 / Перевод под ред. проф. Н. В. Чельцова. С. 245–246.
Книга Паломник. Сказание мест святых во Цареграде Антония, архиепископа Новгородского, в 1200 г. / Под ред. Х. М. Лопарева // Православный Палестинский сборник. Вып. 51. Т. 15. СПб.: Правосл. Палест. об-во, 1899. С. 15; Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце 12-го столетия. С предисловием и примечаниями П. Савваитова. СПб.: Изд. Археограф. комис., 1872. С. 78–79.
Феннел Дж. Кризис средневековой Руси. 1200–1304 / П ер. с англ. В. В. Голубчикова. М.: Прогресс, 1989. С. 64.
Головко О. Б. Південна Русь і половецький степ у політичній діяльності галицько-волинського князя Романа Мстиславича // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: матеріали Других Всеукраїнських читань). Черкаси, 1992. С. 16.
Кучинко М. М. Нариси стародавньої і середньовічної історії Волині (від палеоліту до середини ХІV ст.). Луцьк: Надстир’я, 1994. С. 173–174; Його ж. Волинська земля в Х – першій половині ХІV ст.: дис. … д-ра іст. наук. Луцьк, 1998. С. 344.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 2. С. 713.
Головко О. Б. Князь Роман Мстиславич та його доба: нариси з історії політичного життя Південної Русі ХІІ – початку ХІІІ століття. К.: Стилос, 2001. С. 162.
Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. 2-ге вид. зі змінами і доповненнями. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. С. 112.
Котляр Н. Ф. Дипломатия Южной Руси. СПб.: Алетейя, 2003. С. 266; Його ж. Воєнне мистецтво Давньої Русі. К.: Наш час, 2011. С. 181.
Грушевський М. С. Історія України-Руси: у 11 т., 12 кн. К.: Наук. думка, 1993. Т. 3. С. 10.
Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ–ХІІІ вв. М.: Наука, 1982. С. 495.
Войтович Л. В. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. С. 477.
Літопис руський: За Іпатським списком / Пер. з давньоруської Л. Є. Махновець; відп. ред. О. В. Мишанич. К.: Дніпро, 1989. С. 368.
Феннел Дж. Кризис средневековой Руси. 1200–1304 / П ер. с англ. В. В. Голубчикова. М.: Прогресс, 1989. С. 65.
Головко О. Б. Князь Роман Мстиславич та його доба: нариси з історії політичного життя Південної Русі ХІІ – початку ХІІІ століття. К.: Стилос, 2001. С. 160–163.
Волощук М. М. Військово-політичні стосунки Угорського королівства з Галицьким та Галицько-Волинським князівством (кінець ХІІ–ХІІІ ст.): дис. … канд. іст. наук. Івано-Франківськ, 2005. С. 65.
Толочко А. П. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. М.: Новое литературное обозрение; К.: Критика, 2005. С. 289.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 1. С. 286, 291.
Літопис руський: За Іпатським списком / Пер. з давньоруської Л. Є. Махновець; відп. ред. О. В. Мишанич. К.: Дніпро, 1989. С. 368.
Кійко В. І. Військова справа у Галицькому та Волинському князівствах, ХІ–ХІV ст.: дис. … канд. іст. наук. Львів, 2009. С. 58.
Зі «Суздальського літопису» // Галицько-Волинський літопис / Переклав і пояснив Т. Коструба. Львів: Вид. І. Тиктор, 1936. Ч. 1. С. 99.
Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисловием А. Насонова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 240.
Хониат Н. Никиты Хониата история со времени царствования Иоанна Комнина // Византийские историки, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской Духовной Академии: в 2 т. СПб.: Тип. департамента уделов, 1862. Т. 2 / Перевод под ред. проф. Н. В. Чельцова. С. 245–246.
Зі «Суздальського літопису» // Галицько-Волинський літопис / Переклав і пояснив Т. Коструба. Львів: Вид. І. Тиктор, 1936. Ч. 1. С. 96.
Грушевський М. С. Історія України–Руси: у 11 т., 12 кн. К.: Наук. думка, 1993. Т. 3. С. 9.
Літопис руський: За Іпатським списком / Пер. з давньоруської Л. Є. Махновець; відп. ред. О. В. Мишанич. К.: Дніпро, 1989. С. 368.
Толочко О. П., Толочко П. П. Київська Русь // Україна крізь віки: у 15 т. К.: Альтернативи, 1998. Т. 4. С. 257.
Татищев В. Н. История Российская: в 7 т. М., Л.: Наука, 1964. Т. 3. С. 116.
Котляр М. Ф. Данило Галицький: біографічний нарис. К.: Альтернативи, 2002. С. 52.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 1. С. 294.
Войтович Л. В. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. С. 479; Його ж. Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІVстоліть. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. С. 115.
Літопис руський: За Іпатським списком / Пер. з давньоруської Л. Є. Махновець; відп. ред. О. В. Мишанич. К.: Дніпро, 1989. 591 с.
Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (Книги I–VI): текст, перевод, комментарий. М.: Памятники исторической мысли, 2004. С. 343; ПСРЛ. СПб.: Археограф. комис., 1843. Т. 2: Ипатьевская и Густинская летописи. С. 327.
Зубрицкий Д. И. История древнего Галичско-Русского княжества: в 3 ч. Львов: Тип. Ставропиг. ин-та, 1852–1855. Ч. 3. С. 20; Дашкевич Н. П. Княжение Даниила Галицкого, по русским и иностранным известиям. К.: Унив. тип., 1873. С. 96; Андрияшев А. М. Очерк по истории Волынской земли до конца ХIV ст. К.: Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1887. С. 152; Мавродин В. В. Очерк истории Древней Руси до монгольского завоевания // История культуры Древней Руси. Домонгольский период. Материальная культура / Под ред. Б. Д. Грекова, М. И. Артамонова, Н. Н. Воронина: в 2 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948–1951. Т. 1. С. 35; Лихачев Д. С. Комментарий исторический и географический // Слово о полку Игореве / АН СССР; Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 445; Коструба Т. Вибрані твори. Торонто: Добра книжка, 1961. Т. 2. С. 253; Forsmann J. Die Beziehungen altrussischer Fürstengeschlechter zu Westeuropa. Ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Nordeuropas im Mittelalter mit 22 Stammtafeln ost- und nordeuropaischer Fürsten. Bern: Herbert Lang, 1970. S. 126; Prinzing G. Die Bedeutung Bulgariens und Serbiens in den Jahren 1204–1219 im Zusammenhang mit der Entstehung und Entwicklung der byzantinischen Teilstaaten nach der Einnahme Konstantinopels infolge des 4. Kreuzzuges. München, 1972. S. 7, 19; Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ–ХІІІ вв. М.: Наука, 1982. С. 515; Александров Д. Н. Южная, Юго-Западная и Центральная Русь в ХIII–XIV вв. и образование Литовского государства. М.: Рос. акад. естественных наук, 1994. С. 52; Борисенко В. Й. Курс української історії. З давніших часів до ХХ ст. К.: Либідь, 1996. С. 77; Яковенко Н. М. Нарис історії України. З найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття: навч. пос. К.: Генеза, 1997. С. 71; Грабовецький В. В. Галич – столиця Ростиславовичів і Романовичів у міжнародних взаєминах ХІІ–ХІІІ ст. // Галич і Галицька земля: зб. наук. праць / Відп. ред. П. П. Толочко. К.; Галич: ІА НАНУ; НЗ «Давній Галич», 1998. С. 43; Ісаєвич Я. Д. Галицько- Волинська держава: короткий нарис історії галицько-волинських земель в кінці ХІ–ХІV ст. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. С. 13; Войтович Л. В. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. С. 480; Ідзьо В. С. Українська держава в ІХ–ХІІІ століттях. Львів: Сполом, 2004. С. 204.
Грушевський М. С. Історія України-Руси: у 11 т., 12 кн. К.: Наук. думка, 1993. Т. 3. С. 12; Nagirnyj W. Polityka zagraniczna księstw ziem Halickiej i Wołyńskiej w latach 1198(1199)–1264 // Prace Komisji wschodnioeuropejskiej PAU / Pod red. A. A. Zięby. Kraków: PAU, 2011. T. 12. S. 100–108.
Котляр М. Ф. До питання про втечу візантійського імператора в Галич у 1204 р. // УІЖ. 1966. № 3. С. 112–117; Його ж. Дипломатия Южной Руси. СПб.: Алетейя, 2003. С. 89–97.
Grala H. Tradycija dziejopisarska o pobycie władcy Bizancjum w Haliczu (Jan Długosz i kronikars Hustyński) // Kwartalnik Historyczny. 1986. R. 93. № 3. S. 650–651.
Майоров О. В. Ангел в Галичі: чи міг візантійський імператор Олексій ІІІ відвідувати Романа Мстиславича // Княжа доба: історія і культура. Вип. 3. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. С. 133–164; Його ж. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 1. С. 221–230.
Chronica Albrici monachi Trium fontium, a monacho Novi monasterii hoiensis interpolata. 1241 / Ed. P. Scheffer-Boichorst // Monumenta Germaniae Historica, Scriptores. Hannoverae, 1874. T. 23. P. 881.
Хониат Н. Никиты Хониата история со времени царствования Иоанна Комнина // Византийские историки, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской Духовной Академии: в 2 т. СПб.: Тип. департамента уделов, 1862. Т. 2 / Перевод под ред. проф. Н. В. Чельцова. C. 283, 296.
Майоров О. В. Ангел в Галичі: чи міг візантійський імператор Олексій ІІІ відвідувати Романа Мстиславича // Княжа доба: історія і культура. Вип. 3. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. С. 155; Його ж. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 1. С. 235.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 1. С. 215.
Котляр Н. Ф. Дипломатия Южной Руси. СПб.: Алетейя, 2003. С. 95.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 1. С. 226.
Войтович Л. В. Союз Візантії та Галицько-Волинської держави за династії Ангелів // Княжа доба: історія і культура. Вип. 2. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. С. 39.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 1. С. 208.; Т. 2. С. 718.
Библиотека Российская историческая, содержащая древние летописи и всякие записки, способствующие к объяснению истории и географии российской древних и средних времен / Сост.: С. С. Башилов, И. И. Тауберт. СПб.: Имп. АН, 1767. Ч. 1: Летопись Несторова с продолжателями по Кенигсбергскому списку, до 1206 года. С. 299–301.
Войтович Л. В. Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІVстоліть. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. С. 121.
Библиотека Российская историческая, содержащая древние летописи и всякие записки, способствующие к объяснению истории и географии российской древних и средних времен / Сост.: С. С. Башилов, И. И. Тауберт. СПб.: Имп. АН, 1767. Ч. 1: Летопись Несторова с продолжателями по Кенигсбергскому списку, до 1206 года. С. 300–301.
Библиотека Российская историческая, содержащая древние летописи и всякие записки, способствующие к объяснению истории и географии российской древних и средних времен / Сост.: С. С. Башилов, И. И. Тауберт. СПб.: Имп. АН, 1767. Ч. 1: Летопись Несторова с продолжателями по Кенигсбергскому списку, до 1206 года. С. 300–301.
Chronica Albrici monachi Trium fontium, a monacho Novi monasterii hoiensis interpolata. 1241 / Ed. P. Scheffer-Boichorst // Monumenta Germaniae Historica, Scriptores. Hannoverae, 1874. T. 23. P. 885.
Паславський І. Коронація Данила Галицького в контексті політичних і церковних відносин ХІІІ століття / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів: Місіонер, 2003. С. 24.
Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. Т. 1. С. 164.
Historia dyplomacji polskiej: (połowa X–XX w.) / Pod red. G. Labudy. Wyd. 2. Warszawa: PWN, 1982. T. 1: Połowa X w. – 1572 / Pod red. M. Biskupa. S. 144–145.
Włodarski B. Polityka ruska Leszka Białego. Lwów: Tow. Naukowe, 1925. S. 19–21; Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М.: Наука, 1968. С. 165, 344; Щавелева Н. И. Польские латиноязычные средневековые источники: тексты, перевод, комментарий / АН СССР; Ин-т истории СССР; отв. ред. В. Л. Янин. М.: Наука, 1990. С. 152.
Зі «Суздальського літопису» // Галицько-Волинський літопис / Переклав і пояснив Т. Коструба. Львів: Вид. І. Тиктор, 1936. Ч. 1. С. 96.
Войтович Л. В. Галицько-Волинські етюди. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2011. С. 228.
Опубліковано
2019-08-20
Як цитувати
Чугуй, Т. (2019). Візантійський чинник у контексті європейської політики галицько-волинського князя Романа Мстиславовича. Дриновський збірник, 10, 150-164. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.13