Галицьке князівство і повстання болгар у середині 80-х років ХІІ ст.

  • Ольга Богданівна Козачок кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу історії Середніх віків Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, м. Львів
Ключові слова: Візантія, Галицьке князівство, Друге Болгарське Царство, бродники, повстання болгар, Нижнє Подунав’я

Анотація

Переглянуто роль руського населення Нижнього Подунав’я в антивізантійському повстанні болгар з середини 80-х років ХІІ ст. З’ясовано, що думка про допомогу Галицького князівства Болгарії під час повстання ґрунтується на таких аргументах: географічна близькість, ймовірне перебування у Галичі на початку ХІІІ ст. спадкоємця болгарського престолу Івана Асеня ІІ та результати співставлення відомостей візантійських хронік зі свідченнями «Слова о полку Ігоревім». Зроблено висновок, що восени 1186 р. військову підтримку болгарам надали бродники

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бибиков М. В. Byzantinorossica: Свод византийских свидетельств о Руси. Нарративные памятники. М., 2004. Т. 1. С. 373.
Литаврин Г. Г. Два етюда о восстании Петра и Асеня // Византия и славяне. М., 1999. С. 354.
Nicetae Choniatae Orationes et epistulae // Corpus fontium historiae Byzantinae. Berolini, 1972. Р. 93.18-22.
Котляр М. Давньоруські корені козацтва // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва (Київ–Дніпропетровськ, 13–17 травня 1991 р.). К., 1993. Вип. 1. С. 36; Литаврин Г. Г. Два етюда… С. 354; Успенский Ф. И. Участіе Русскихъ въ борьбѣ за независимость // Успенский Ф. И. Образованіе Втораго Болгарскаго царства. Одесса, 1879. С. 35–36; Князький И. О. Русь и Степь. М., 1996. С. 61; Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 200; Цанкова-Петкова Г. България при Асеневци. София, 1978. С. 27.
Тихомиров М. Н. Древняя Русь. М., 1975. С. 33; Войтович Л. В. Перша галицька династія // Генеалогічні записки. Львів, 2009. Вип. 7. С. 15.
Войтович Л. В. Галицько-болгарські відносини у першій третині ХІІІ століття // Княжа доба: Історія і культура. Львів, 2010. Вип. 3. С. 202, 205; Войтович Л. В. Границы Галицко-Волынского государства // Русин. Международный исторический журнал. Кишенев, 2011. № 3 (25). С. 21.
Андреев Й. История на Второто българско царство. Тырново, 1996. С. 32; Божилов И. Фамилията на Асеневци (1186–1460). Генеалогия и просопография. София, 1994. С. 29; Божилов И., Гюзелев В. История на средновековна България VII–XIV век / История на България в три тома. София, 1999. Т. 1. С. 430; Дуйчев И. Проучвания вьрху бьлгарското средневековие. София, 1945. С. 55; Иречекъ К. І. Исторія болгаръ / Пер. с чешского Ф. К. Бруна, В. Н. Палаузова. Одесса, 1878. С. 301–304; Ritter M. Die vlacho-bulgarische Rebellion und die Versuche ihrer Niederschlagung durch Kaiser Isaakios II. (1185–1195) // Byzantinoslavica. Revue internationale des Etudes Byzantines. Prague, 2013. № 1–2. S. 183.
Литаврин Г. Г. Русско-византийские отношения в XI–XII вв. / История Византии: В 3 т. М., 1967. Т. 2. С. 351.
Μιχαήλ Ακομινάτου του Χωνιάτου: τα σωζόμενα. Αθήνα, 1879. Τ. Α ’. Σ. 323.3; Войтович Л. В. Перша галицька династія. C. 14; Бибиков М. В. Древняя Русь и Византия в свете новых и малоизвестных византийских источников // Восточная Европа в древности и средневековье. Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто. М., 1978. С. 299–300.
Юревич О. Андроник I Комнин / Пер. с англ. К. Л. Дробинской. СПб., 2004. С. 242.
Войтович Л. В. Союз Візантії та Галицько-Волинської держави за династії Ангелів // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2008. Вип. 2. С. 36; Литаврин Г. Г. Становление Второго Болгарского царства и его международное значение в ХІІІ столетии // Византия и славяне. М., 1999. С. 372; Тихомиров М. Н. Древняя Русь. С. 32; Maiorov A. The Alliance between Byzantium and Rus’ Before the Conquest of Constantinople by the Crusaders in 1204 // Russian History. Brill, 2015. Vol. 42. Issue 3. Р. 301.
Пашуто В. Т. Внешняя политика… С. 202.
Татищев В. История Российская. В 3 т. М., 2003. Т. 2. С. 272.
Там же. С. 274.
Там же.
Nicetae Choniatae Historia // Corpus fontium historiae Byzantinae. Berolini, 1975. P. 1: Praefationem et textum continens. Vol. XI, 1: Series Berolinensis. Р. 368.
Ibidem. P. 368.44-52.
Ангелов Д. С. Восстание Асеней и восстановление средневекового Болгарского государства // Византийский временник. М., 1986. Т. 47 (72). С. 57; Каждан А. П., Литаврин Г. Г. Южнословянские народы под властью Византии // Очерки истории Византии и южных славян. СПб, 1998. С. 191; Литаврин Г. Г. Новое исследование о восстании в Паристрионе и образовании Второго Болгарского царства // Византийский Временник. М., 1980. Т. 41 (66). С. 94; Madgearu A. Frontiera dunăreană a Imperiului Bizantin în secolul al XII-lea // History & Politics. Chişinău, 2008. № 1–2. Р. 124.
Γεωργίου του Ακροπολίτου Χρονική συγγραφή // Bibliotheca scriptorium Graecorum et Romanorum Teubneriana. Stutgardiae, 1978. Vol. 1. Σ. 18.6–15.
Nicetae Choniatae Historia. P. 368. 58-69.
Успенский Ф. И. Образованіе… С. 109.
Nicetae Choniatae Historia. P. 374.88–95.
Ibid. P. 374.96-97.
Успенский Ф. И. Образованіе… С. 117; Madgearu A. Confrontations between Hungary, the Byzantine Empire and Bulgaria for the Belgrade–Vidin Border Region // Transylvanian Review. 2013. Vol. 22. Р. 128.
Литаврин Г. Г. Новое исследование… С. 101.
Каждан А. П., Литаврин Г. Г. Южнословянские народы… С. 197; Ангелов Д. С. Восстание Асеней… С. 55.
Литаврин Г. Г. Два етюда… С. 354; Ангелов Д. С. Восстание Асеней… С. 60.
Nicetae Choniatae Historia. P. 373.58-59.
Ibid. P. 374.79-81.
Ангелов Д. С. Восстание Асеней… С. 61; Литаврин Г. Г. Два етюда… С. 362.
Ritter M. Die vlacho-bulgarische Rebellion… S. 183.
Пашуто В. Т. Внешняя политика… С. 202–203.
Успенский Ф. И. Участіе Русскихъ… С. 35–36.
Fontes rerum Austriacarum: Abt. 2. Diplomataria et acta. Wien, 1857. Vol. 15. P. 18.
Ibid. P. 23.
Котляр М. Ф. Русь на Дунаї // Український історичний журнал. К., 1966. № 9. С. 19.
Котляр М. Давньоруські корені козацтва. С. 38.
Malingoudis Ph. Die Nachrichten des Nicetas Choniates über die Entstehung des Zweiten Bulgarischen Staates // Byzantina. Thessaloniki, 1978. Vol. 10. P. 136.
Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. М., 1962. Т. 2. С. 342.
Головко О. Б. Слов’яни Північного Причорномор’я доби Київської Русі та проблема витоків українського козацтва // Український історичний журнал. К., 1991. № 11. С. 32. О. Головко висновує, що «бродники у широкому розумінні цього слова – східнослов’янське населення, котре мешкало в Південно-Східній Європі і не підкорялося або майже не підкорялося князівській адміністрації» (Головко О. Б. Слов’яни Північного Причорномор’я… С. 33).
Литаврин Г. Г. Два етюда… С. 355–356.
Malingoudis Ph. Die Nachrichten des Nicetas Choniates… P. 137.
Ibid.
Литаврин Г. Г. Два етюда… С. 357.
Дуйчев И. Проучвания вьрху бьлгарското средневековие. С. 55–57, 80.
Виллардуэн Жоффруа де. Взятие Константинополя. Песни труверов / Пер. со старофранц. О. Смолицкой и А. Парина. М., 1984. С. 150–152
Spinei V. The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the Tenth to the Mid-Thirteenth Century / East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450. Leiden–Boston, 2009. Р. 159.
Головко О. Б. Слов’яни Північного Причорномор’я… С. 33.
Литаврин Г. Г. Два етюда… С. 357–359; Maiorov A. The Alliance… Р. 300; Головко О. Б. Давня Русь в системі Byzantine Commonwealth // Східний світ. К., 2003. № 1. С. 57. Ипатьевская летопись. С. 741.
Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.–Л., 1950. С. 64.
Успенский Ф. И. Образованіе… С. 100.
Павлов П. Руски «бродници», политически бегълци и военачалници през XII–XIV в. // Павлов П. Бунтари и авантюристи в средновековна България. Велико Търново, 2000. URL: http://liternet.bg/ publish13/p_pavlov/buntari/ruski.htm (дата звернення: 2.08.2016).
Malingoudis Ph. Die Nachrichten des Nicetas Choniates… S. 136.
Литаврин Г. Г. Два етюда… С. 356, 359.
Malingoudis Ph. Die Nachrichten… S. 135–137; Σαββίδης Α. Γ. Κ. Οι Βυζαντινοί απέναντι στους λαούς του ανατολικού και του βαλκανικού κόσμου (με έμφαση στα τουρκόφωνα φύλα) // Βυζαντινό κράτος και κοινωνία. Σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας. 2003. Σ. 141–142; Nikolaos Mesarites. Die Palastrevolution des Johannes Komnenos / Ed. A. Heisenberg. Würzburg, 1907. P. 58.
Павлов П. Руски «бродници»…
Nicetae Choniatae Historia. P. 523.43-45.
Ibid. P. 532.15-20.
Ibid. P. 129.29-30.
Ibid. P. 347.39-40, 348.63-64.
Ibid. P. 312.2-4.
Ibid. P. 333.50-57.
Ibid. P. 92.47-49.
Ibid. P. 129.29-30.
Ibid. P. 522.28.
Ibid. Р. 402.50.
Успенский Ф. И. Византійскій писатель Никита Акоминатъ изъ Хонъ. СПб., 1874. С. 172–174. Ioannis Cinnami Epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum // Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae / Rec. A. Maineke. Bonnae, 1836. Vol. 23. P. 94.11-12, 115.14-16, 232.3-5, 234.22-23, 242.15-17, 246.21-22, 250.1, 262.17-18.
Тихомиров М. Н. Древняя Русь. С. 33–34; Войтович Л. В. Границы… С. 21.
Слово о полку Игореве / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.–Л., 1950. C. 22.
Бибиков М. В. Byzantinorossica… С. 373.
Тихомиров М. Н. Древняя Русь. С. 31.
Там же. С. 34; Войтович Л. Знову про дискусію з приводу автентичності «Слова о полку Ігоревім» та стосовно його авторів // Записки НТШ. 2008. Т. 256. С. 42.
Nicetae Choniatae Historia. P. 446. 63-75.
Коментар до оригінального тексту «Слова о полку Ігоревім» // Слово о плъку Игоре†та його поетичні переклади і переспіви. URL: http://litopys.org.ua/slovo67/sl28.htm (дата звернення: 19.08.2016).
Соколова Л. В. Троян в «Слове о полку Игореве» (Обзор существующих точек зрения) // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1990. Т. 44. С. 325–362.
Войтович Л. Знову про дискусію… С. 47.
Рожко М. Ф. Карпатські шляхи та їх оборона // Український історичний журнал. К., 1990. № 10. С. 86–89; Миська Р. Середньовічні шляхи в Українських Карпатах (стан та перспективи дослідження) // Археологічні дослідження Львівського університету. Львів, 2013. Вип. 17. С. 46–53.
авлов П. Къде в «земята на русите» е бил Иван Асен ІІ? / Павлов П. Българското средновековие – познато и непознато: Страници от политическата и културната история на България, VII–XV век. Велико Търново, 2008. С. 126.
Летопись великого логофета Георгия Акрополита / Пер. под ред. бакалавра И. Троицкого // Византийские историки, переведенные с греческого, при Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 1863. С. 38; Γεωργίου του Ακροπολίτου Χρονική συγγραφή. Р. 33.
Павлов П. България и нейните съюзници от Северното Причерноморие (ХІІ–ХІV в.) // Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. 2000. Т. 9. С. 57.
Пашуто В. Т. Внешняя политика… С. 266.
История Болгарии в двух томах / Под ред. П. Н. Третьякова, С. А. Никитина, Л. Б. Валева. М., 1954. Т. 1. С. 140; Цанкова-Петкова Г. България при Асеневци. С. 88, 109.
Божилов И. Фамилията на Асеневци… С. 77; Макушевъ В. Болгарія въ концѣ ХІІ и въ первой половинѣ ХІІІ вѣка // Варшавскія университетскія извѣстія. Варшава, 1872. С. 53.
Войтович Л. В. Галицько-болгарські відносини… С. 206, 208.
Там само.
Пашуто В. Т. Внешняя политика… С. 266.
Граля И. Царьград и Rhosia Mikra: о спорных вопросах византийско-русских отношений в ХІІІ–ХІV веках // Colloquia Russica. Материалы V Международной научной конференции, Спишская капитула, 16–18 октября 2014 г. Краков, Братислава, 2015. Т. 5. Русь и Центральная Европа в ХІ–XIV веках. С. 345.
Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С. 169; Вегерчук С. М. Етносоціальне походження вигнанців і бродників у Галицькому Пониззі // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія: Історія. Миколаїв, 2006. Т. 48. Вип. 35. С. 9.
Головко О. Б. Слов’яни Північного Причорномор’я… С. 31; Цанкова-Петкова Г. България при Асеневци. С. 109; Войтович Л. В. Галицько-болгарські відносини… С. 209.
Павлов П. Руски «бродници»… ; Павлов П. България и нейните съюзници… С. 57.
Ioannis Stauracii Oratio landatoria de Sancti Myroblytae Demetrii Miraculis // Гръцки извори за българската история. София, 1980. Т. 10. Р. 129. Nicetae Choniatae Historia. P. 129.29-30.
Nicephori Gregorae Historiae Byzantinae // Corpus scriptorium Historiae Byzantinae. Bonnae, 1855. Vol. 3. P. 199. 13-15, 511.17-18.
Брунъ Ф. Догадки касательно участія русскихъ въ дѣлахъ Болгаріи въ ХІІІ и ХІV столѣтіяхъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. СПб, 1878. Ч. 200. С. 228.
Павлов П. Руски «бродници»…
Nikolaos Mesarites. Die Palastrevolution… S. 21.11–15.
Бибиков М. В. Древняя Русь и Византия… С. 301.
Войтович Л. В. Галицько-болгарські відносини… С. 211.
Пашуто В. Т. Внешняя политика… С. 266.
Опубліковано
2019-08-20
Як цитувати
Козачок, О. (2019). Галицьке князівство і повстання болгар у середині 80-х років ХІІ ст. Дриновський збірник, 10, 141-149. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.12