Археологически данни за Великото преселение на народите от територията на България

  • Борис Борисов доктор, професор кафедри археології Великотирновського університету імені Святих Кирила і Мефодія
Ключові слова: сармати, алани, остготи, вестготи, хуни, фибули, токи, гребени

Анотація

Анализът на сведенията в писмените извори показва, че федератски селища е имало край Кастра Мартис, Рациария, Алмус, Нове, Марцианопол, крепостта край с. Войвода, в градищата край Габрово и с. Дичин, в Ковачевско кале, Ятрус, крепостите край Хърлец, Големаново и Садовско кале, на хълмовете Царевец и Момина крепост във В. Търново. В тях са намерени известно количество накити и елементи на костюма, които напълно потвърждават сведенията в писмените извори

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Велков В. Градът в Тракия и Дакия през късната античност. София, 1959. С. 233.
Там же. С. 234
Там же.
Там же. С. 43.
Procopii Caesariensis. De Aedificiis, IV, 11 // Гръцки извори за българската история. Т. ІІ. София, 1958. С. 103–178.
Ангелов Д. История на Византия. Ч. I (395–867). София: Наука и изкуство, 1968. С. 145–146.
Там же. С. 152–153.
Мирчев М. Късноримският некропол на Одесос // Известия на Варненското археологическо дружество. 1951. Т. VIII. С. 92–95, обр. 139–142.
Топтанов Д., Вълев П., Дерменджиев В. Ориентация на скалните гробници от некопол № 1 в археологическия комплекс «Яйла» при с. Камен бряг, Толбухинско // Интердисциплинарни изследвания. Т. XVIII. София, 1991. С. 231–234.; Gatev I. Burial Rite along the Bulgarian Black Sea coast during the Late Antiquty (4th – 6th Centuries) // Ниш и Византиjа. 2008. № VI. С. 113–124.
Гатев Й. Археологически разкопки на нос Чиракман край Каварна (античното Бизоне) през 2002 г. Проучвания на късноантичен некропол от IV–VI в. // Минало. 2004. № 2. С. 9–13; Gatev I. Rescue excavations of Roman and Early Christian cemetery in Kavarna (Ancient Bizone) // Niš & Byzantium. 2011. № IX. Р. 227-236.
Маргос А. Раннохристиянски старохристиянски гробници при град Провадия // Известия на Варненския народен музей. 1970. № VI (XXI). С. 194–196, табл. I–II.
Тотев Б., Пелевина О., Добрев Д. Спасителни разкопки на късноантичен некропол в м. Келис- маиловото при с. Александрия, област Добич // Архелогически открития и разкопки за 2008 г. София, 2009. С. 522–525.
Иванов Б. Спасително археологическо проучване на късноантичен некропол при с. Полковник Дяково, община Крушари, област Добрич // Археологически открития и разкопки за 2010 г. София, 2011. С. 305–307.
Гатев Й. Спасителни разкопки на късноантичен некропол край курорта Русалка, Каварненско // Археологически вести. 1998. № 1. С. 27–30.
Генчева Е. Готското присъствие в Нове (достижения и проблеми) // Готите и старогерманското културно-историческо присъствие по българските земи. София: Balkan Media, 2003. С. 63–67; Владкова П. Некропол край Нове от времето на Теодорих Велики // Готите. Съвременни измерения на готското културно-историческо наседство в България. София: Balkan Media, 2006. С. 56–70.
Ковачева Т. Готското археологическо наследие в Плевенския край // Готите и старогерманското културно-историческо присъствие по българските земи. София: Balkan Media, 2003. С. 93–94.
Табакова-Цанова Г. Късноантичният некропол в местността „Стражата“ край град Плевен // Известия на Националния исторически музей. 1981. № 3. С. 102–184.
Там же. С. 95–96.
Балабанов Т. Отново за готите и епископския център от IV–V в. до с. Хан Крум, Шуменско // Великотърновският университет и българската археология. Т. 1. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010. С. 353; Стоева К. Гробна находка от времето на Великотопреселение на народите от църква № 1 в аула до с. Хан Крум, Шуменско // Сб. Преслав. Т. 7. Велико Търново, 2013. С. 354–370.
Балабанов Т. Отново за готите и епископския център... С. 353.
Борисов Б. Полски Градец. Археологически проучвания, Т. 1. В. Търново: Издательство „Фабер“, 2013. С. 142.
Там же. С. 185.
Велков К., Кънчева-Русева Т. Редовни археологически разкопки на надгробна могила в м. Лагуна, южно от гр. Твърдица // Археологически открития и разкопки през 2014 г. 2015. С. 260–261.
Даскалов М., Трендафилова К. Некропол от времето на готското присъствие по българските земи в м. Извор // Готите и старогерманското културно-историческо присъствие по българските земи. София: Balkan Media, 2003. С. 97–99.
Даскалов М., Трендафилова К. Гроб с коланна гарнитура (втора половина на VI в.) край Рупките, Чирпанско // Археология. 2005. № 1–4. С. 161–169.
Опубліковано
2019-08-11
Як цитувати
Борисов, Б. (2019). Археологически данни за Великото преселение на народите от територията на България. Дриновський збірник, 10, 59-82. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.05