Роль В. Б. Антоновича у формуванні та поширенні української національної ідеї у Російській імперії

  • Олена Богдашина Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: українська національна ідея, Київський університет Св. Володимира, В. Б. Антонович

Анотація

. У статті розглянуто умови та канали поширення української національної ідеї В. Б. Антоновичем у суспільстві, показано специфіку її трактовки видатним істориком. Особливу увагу приділено ролі професора у сприйнятті його студентами ідей українофільства під час навчального процесу та позаудиторного спілкування та, як наслідок, залучення В. Б. Антоновичем молоді до громадсько-політичної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Yefremov S. O. Vybrane: statti, naukovi rozvidky, monohrafiyi. K., 2002. S. 705.
Yefremov S. O. Vybrane: statti, naukovi rozvidky, monohrafiyi. S. 34.
Franko I. 60 ti roky na Ukrayini // Syn Ukrayiny: Volodymyr Bonifatiyovych Antonovych: u 3 t. K., 1997. T. 1. S. 28.
Synyavsʹkyy A. S. Vybrani pratsi. K.: Osnovy, 1993. S. 42.
Antonovych V. B. Moya spovidʹ. Vybrani istorychni ta publitsystychni tvory. K., 1995. S. 144.
Kostomarov N. Ukraynofylʹstvo // Russkaya staryna. 1881. T. 30, kn. 2. S. 319.
Kistyakivsʹkyy O. F. Shchodennyk: 1874–1885: U 2 t. K.: Naukova dumka, 1995. T. 2 (1880–1885). S. 74.
Lynnychenko Y. Vladymyr Bonyfatʹevych Antonovych. 1830–1908 // Syn Ukrayiny: Volodymyr Bonifatiyovych Antonovych. K., 1997. T. 1. S. 348.
Tsentralʹnyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. Kyyiv. F. 473. Op. 1. Spr. 20. Ark. 98, 210–215, 417, 485, 503, 536–542 ta in.
Svitlenko S. I. Ukrayinsʹki intelektualʹni zvʺyazky profesora V. B. Antonovycha // Naddnipryansʹka Ukrayina: istorychni protsesy, podiyi, postati. 2012. Vyp. 10. S. 130.
Tam samo. S.135.
Tam samo. S.133–134; Berenshtam-Kistyakivsʹka M. Ukrayinsʹki hurtky v Kyyevi druhoyi polovyny 1880-ykh ta pochatku 1890-ykh rokiv // Za sto lit: Materiyaly z hromadsʹkoho y literaturnoho zhyttya Ukrayiny XIX i pochatkiv XX stolittya. K., 1928. Kn. 3. S. 207.
Kononenko M. Spohady. Poltava: Poltava, 1998. S. 172–174.
Tam samo. S. 173.
Yefremov S. Ukrayinoznavstvo : pokazhchyk potribnishoyi dlya samoosvity literatury. K. : Druk. Vseukr. koop. vydavnych. soyuzu, 1920. S. 4.
Danylevych V. V. B. Antonovych kak professor // Syn Ukrayiny: Volodymyr Bonifatiyovych Antonovych. K., 1997. T. 1. S. 388.
Svitlenko S. I. Ukrayinsʹki intelektualʹni zvʺyazky profesora V. B. Antonovycha. S. 135.
Kharchenko V. Volodymyr Antonovych u 1864–1884 rr.: transformatsiya ideyno-taktychnykh zasad i pochatky polityky // Proseminariy. Mediyevistyka. Istoriya tserkvy, nauky i kulʹtury. K., 2000. Vyp. 4. S. 204.
Berenshtam-Kistyakivsʹka M. Ukrayinsʹki hurtky v Kyyevi druhoyi polovyny 1880-ykh ta pochatku 1890-ykh rokiv. S. 207.
Hyrych I. M. Hrushevsʹkyy ta V. Antonovych: tvorchi kontakty ta suspilʹno-politychni pohlyady // Akademiya pamʺyati profesora Volodymyra Antonovycha. K., 1994. S. 140–141.
Antonovych V. B. K voprosu o halytsko-russkoy lyterature (Po povodu statʹy prof. T. D. Florynskoho) // Kyevskaya staryna. 1900. Kn. 3. S. 306–423.
Antonovych V. Zapyska Vol. Antonovycha v spravi obmezhenʹ ukrayinsʹkoyi movy // Zapysky Ukrayinsʹkoho naukovoho tovarystva v Kyyevi. 1908. Kn. 3. S. 38–39.
Tsyt. za: Kharchenko V. Volodymyr Antonovych u 1864–1884 rr.: transformatsiya ideyno-taktychnykh zasad i pochatky polityky. S. 209.
Antonovych V. Polʹsko-russkye sootnoshenyya XVII v. v sovremennoy polʹskoy pryzme (po povodu povesty H. Senkevycha “Ohnem y mechëm”) // Kyev¬skaya staryna. 1885. Kn. 5. S. 48–49.
Antonovych V. B. Pohlyady ukrayinofiliv // Moya spovidʹ : vybr. ist. ta publitsyst. Tvory / V. B. Antonovych. K., 1995. S. 151.
Instytut rukopysu Natsionalʹnoyi biblioteky im. V. I. Vernadsʹkoho Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny (dali – IR NBUV). F. 1. Od. zber. 8083. Ark. 3–6.
IR NBUV. F. 1. Od. zber. 8093. Ark. 145.
Yehunova-Shcherbyna S. Pamʺyati V.B.Antonovycha (storinka spomyniv) // Syn Ukrayiny: Volodymyr Bonifatiyovych Antonovych. K., 1997. T. 1. S. 376.
Antonovych V. B. Pro kozatsʹki chasy na Ukrayini. K. : Dnipro, 1991. S. 211.
Berenshtam-Kistyakivsʹka M. Ukrayinsʹki hurtky v Kyyevi druhoyi polovyny 1880-ykh ta pochatku 1890-ykh rokiv. S. 209.
Antonovych V. Moya yspovedʹ. Otvet panu Padalytse po povodu statʹy v VII knyzhke “Osnovy” “Chto ob étom dumatʹ” y pysʹma h. Padalytsy v X knyzhke // Osnova. 1862. № 1. S. 94.
Tam samo. S. 88.
Materialy dlya biohrafiyi V. B. Antonovycha. Z pryvodu dvadtsyatoyi richnytsi z dnya yoho smerti / za red. D. I. Bahaliya. K. : Druk. VUAN, 1929. S. 39–40.
Materialy dlya biohrafiyi V. B. Antonovycha. Z pryvodu dvadtsyatoyi richnytsi z dnya yoho smerti. S. 40.
[Lyaskoronsʹkyy V. H.]. Nevydani spohady V. H. Lyaskoronsʹkoho za Volodymyra Bonifatiyevycha Antonovycha yak profesora // Syn Ukrayiny: Volodymyr Bonifatiyovych Antonovych. K., 1997. T. 1. S. 397.
Antonovych V. B. Proyzvedenyya Shevchenko, soderzhanye kotorykh sostavlyaet ystorycheskye sobytyya // Tvory. K., 1932. T. 1. S. 154.
Kistyakivsʹkyy O. F. Shchodennyk: 1874–1885: U 2 t. K.: Naukova dumka, 1995. T. 2 (1880–1885). S. 416.
Antonovych V. B. Try natsionalʹni typy narodni / V. B. Antonovych // Moya spovidʹ : vybr. ist. ta publitsyst. tvory / V. B. Antonovych. — K., 1995. — S. 90—101.
Antonovych V. Zapyska Vol. Antonovycha v spravi obmezhenʹ ukrayinsʹkoyi movy // Zapysky Ukrayinsʹkoho naukovoho tovarystva v Kyyevi. 1908. Kn. 3. S. 38.
Antonovych V. Kharakterystyka deyatelʹnosty Bohdana Khmelʹnytskoho // Chtenyya v Ystorycheskom obshchestve Nestora-letopystsa. 1899. Kn. 13. S. 102.
Antonovych V. Zapyska Vol. Antonovycha v spravi obmezhenʹ ukrayinsʹkoyi movy. S. 38.
Antonovych V. B. Pro kozatsʹki chasy na Ukrayini. S. 211.
Antonovych V. Moya yspovedʹ. Otvet panu Padalytse po povodu statʹy v VII knyzhke “Osnovy” “Chto ob étom dumatʹ” y pysʹma h. Padalytsy v X knyzhk
Опубліковано
2019-07-19
Як цитувати
Богдашина, О. (2019). Роль В. Б. Антоновича у формуванні та поширенні української національної ідеї у Російській імперії. Дриновський збірник, 11, 213-220. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.25