Становлення та розвиток приватної середньої школи в Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століття)

  • Олена Драганова Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: частное среднее образование, Украина, развитие, типы школ, особенности

Анотація

У статті схарактеризовано особливості становлення та розвитку приватної середньої школи в Україні наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття. Розглянуто типи приватних середніх шкіл, виділено й проаналізовано нормативно-правові засади їх діяльності. Доведено, що розвиток приватної середньої школи в Україні у визначених хронологічних межах мав свої певні особливості: маятникоподібний характер й відбувався під впливом політичних й соціально-економічних факторів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Skovoroda H. Virshi. Pisni Bayky. Dialohy. Traktaty. Prytchi. Prozovi pereklady. Lysty. K.: Nauk. dumka, 1983. S. 7
Siropolko S. Istoriya osvity v Ukrayini / Stepan Siropolko; Pidhot. YU. Vilʹchynsʹkyy. 2-he vyd. Lʹviv: Afisha, 2001. S. 192, 218
Pansyony kak vospytatelʹnye zavedenyya // Pedahohycheskoe obozrenye. 1869. № 8. S. 22–32
O nedopushchenyy chastnykh uchebnykh zavedenyy dlya detey oboeho pola // Sb. postanovlenyy po Myn-vu narodnoho prosveshchenyya. T.1: Tsarstvovanye ymperatora Aleksandra I (1802–1825 hh.). SPb.: Typ. ymper. akad. nauk, 1864. S. 214
O chastnykh uchebnykh zavedenyyakh, klassakh y kursakh Mynysterstva narodnoho prosveshchenyya, ne polʹzuyushchykhsya pravamy pravytelʹstvennykh uchebnykh zavedenyy // Zhurnal Mynysterstva narodnoho prosveshchenyya. 1914. chastʹ LIII. S. 21–32
Pansyony kak vospytatelʹnye zavedenyya ... S. 25
Tsentralʹnyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. Kyyiv (dali – TSDIAK Ukrayiny). F. 1710. Op. 2. Spr. 1662. 138 ark.
TSDIA Ukrayiny. F. 1710. Op. 1. Spr. 2083. Ark. 1–9
TSDIA Ukrayiny. F. 1710. Op. 2. Spr. 1541. Ark. 1–14
Rozhdestvenskyy S. V. Ystorycheskyy obzor deyatelʹnosty Mynysterstva narodnoho prosveshchenyya: 1802 – 1902. SPb.: Yzd. M-va nar. prosveshchenyya, 1902. S. 69
Materyaly dlya ystoryy y statystyky nashykh hymnazyy. SPb.: Typ. Rohalʹskoho y K.°, 1864. S. 128–129
Cherepanov S. A. Uchebnye plany obshcheobrazovatelʹnoy shkoly v dorevolyutsyonnoy Rossyy. Voprosy ystoryy russkoy pedahohyky / Trudy ynstytuta teoryy y ystoryy pedahohyky. M. 1951. S. 151–209
Rozhdestvenskyy S. V. Ystorycheskyy obzor deyatelʹnosty …S. 7
Materyaly dlya ystoryy y statystyky … S. 128–129
Druhanova O. M. Pryvatna initsiatyva v osviti Ukrayiny (istoryko-pedahohichnyy aspekt) [Tekst] : Monohrafiya. KH. : DYVO, 2008. S. 521 – 524
Pansyony kak vospytatelʹnye zavedenyya … S. 26.
O sostoyanyy prosveshchenyya v Kharʹkove y o publychnykh yspytanyyakh, proyskhodyvshykh v eho uchebnykh zavedenyyakh, seho 1824 h. v yyune y yyule mesyatsakh // Ukraynskyy zhurnal. 1824. CH. 3–4. № 13–20. S. 49–50
Myklashevsʹkyy Y. M. Muzychna y teatralʹna kulʹtura Kharkova KHVIII–KHIKH st. K.: Vyd-vo «Naukova dumka», 1967. S. 106–107
Ponomareva V. K. Khoroshylova L. B. «Zolotoy vek» Ekateryny y obrazovanye // Pedahohyka. 1999. № 1. S. 69
Yastrebov V. Domashnee vospytanye nachala nasheho stoletyya // Kyevskaya staryna. 1884. № 2. S. 333–336
Lykhacheva E. O. Materyaly dlya ystoryy zhenskoho obrazovanyya v Rossyy (1828–1856). SPb.: Typ. M.M.Stasyulevycha, 1895. S 252, 263
Stoyunyn V. O chastnoy pedahohycheskoy predpryymchyvosty // Sovremennyk. 1865. № 56. S. 338–340
Yastrebov V. Domashnee vospytanye … S. 333 – 335
Tronʹko T. V. Z istoriyi rozvytku pryvatnoyi zhinochoyi osvity v Naddnipryansʹkiy Ukrayini pershoyi polovyny KHIKH stolittya // Istorychna pamʺyatʹ. 2003. № 1/2. S. 89–94
Pansyony kak vospytatelʹnye zavedenyya …S. 24–25
TSDIA Ukrayiny, F. 707. Op. 24. Spr. 412. 10 ark.
Syvkov K. V. Chastnye pansyony y shkoly Moskvy v 80-kh hodakh KHVIII v. [Publykatsyya dokumentov komyssyy po obsledovanyyu mosk. chastnykh shkol]. Yst. Arkhyv. VI. 1951. S. 315–323.
Ob yzmenenyy y dopolnenyy nyne deystvuyushchykh uzakonenyy o chastnykh uchylyshchakh // Sb. postanovlenyy po Myn-vu nar. prosv. T.4: Tsarstvovanye ymperatora Aleksandra II (1865–1870). SPb.: Typ. ymper. akad. nauk, 1871. S. 658.
Ustav uchebnykh zavedenyy podvedomstvennykh unyversytetam // Sb. postanovlenyy po Myn-vu nar. prosv. T.1: Tsarstvovanye ymperatora Oleksandra I (1802–1825 hh.). SPb.: Typ. ymper. akad. nauk, 1864. S. 301–309.
Ukrayinsʹka pedahohika v personaliyakh: U 2 kn. Kn. 1: Navch. posibnyk / Za red. O.V.Sukhomlynsʹkoyi. K.: Lybidʹ, 2005. S.228.
Druhanova O. M. Pryvatna initsiatyva v osviti Ukrayiny (istoryko-pedahohichnyy aspekt) [Tekst] : Monohrafiya. KH. : DYVO, 2008. S.70 – 75
O chastnykh pansyonakh // Sb. postanovlenyy po Myn-vu nar. prosveshchenyya. T.1: Tsarstvovanye ymperatora Aleksandra I (1802–1825 hh.) SPb.: Typ. ymper. akad. nauk, 1864. S. 632
Rozhdestvenskyy S. V. Ystorycheskyy obzor deyatelʹnosty …S. 76–77
Ustav hymnazyy y uchylyshch uezdnykh y prykhodskykh 1828 h. // Sb. postanovlenyy po Myn-vu nar. prosveshchenyya. T.2. CH.1: Tsarstvovanye ymperatora Nykolaya I (1825–1839). SPb.: Typ. ymper. akad. nauk, 1864. S. 320–339
Rozhdestvenskyy S. V. Ystorycheskyy obzor deyatelʹnosty … S. 291
Rosyyskyy hosudarstvennyy ystorycheskyy arkhyv h. S.Peterburh. F. 733. Op.1. D. 593; Op.7. D. 76.; Op.7. D. 355; Op. 8. D. 51; Op.41. D. 329.
Rozhdestvenskyy S. V. Ystorycheskyy obzor deyatelʹnosty … S. 294
O dozvolenyy otkryvatʹ chastnye uchebnye zavedenyya v hubernyyakh Kyevskoho y Vylenskoho uchebnykh okruhov urozhentsam zapadnyakh hubernyy y prepodavatʹ polʹskyy yazyk v oznachennykh zavedenyyakh Kyevskoho okruha // Sb. postanovlenyy po Myn-vu nar. prosveshchenyya. T.3: Tsarstvovanye ymperatora Oleksandra II (1855–1864 hh.). SPb.: Typ. ymper. akad. nauk, 1864. S. 166
Rozhdestvenskyy S. V. Ystorycheskyy obzor deyatelʹnosty … S. 376–377
Опубліковано
2019-07-18
Як цитувати
Драганова, О. (2019). Становлення та розвиток приватної середньої школи в Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століття). Дриновський збірник, 11, 79-88. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.10