Історія освіти в українській історіографії другої половини XVIII століття.

  • Олег Журба
Ключові слова: київські школи, історія вітчизняної освіти, Київське братство, Г. А. Полетика, В. Г. Рубан, П. Могила, українська історіографія

Анотація

В центрі уваги - тексти істориків другої половини XVIII ст. Г. А. Полетики та В. Г. Рубана, присвячені історії вітчизняної освіти. Розглядається проблематика, джерельна база, способи представлення теми в контексті загального стану історичної науки того часу. Обґрунтовується положення про те, що саме з цих робіт починається наукова українська історіографія. Демонструється розрив у способах вивчення вітчизняного минулого між традиційним козацьким історіописання та проблемною історією. Критикуються і уточнюються сучасні уявлення про становлення вітчизняної історичної науки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Калакура Я. С. Українська історіографія: Курс лекцій. К., 2012. С. 155.
Колесник І. І. Українська історіографія (XVIII – початок ХХ століття). К., 2000. С. 217.
Журба О. І. Історіографічний процес другої половини XVIII – першої половини XIX ст. як передісторія українського історіописання // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2006–2007. Вип. 15: Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. С. 408–417; Журба О. І. Проблеми історіографічного районування та пошуки регіональних ідентичностей // Регіональна історія України. 2008. Вип. 2. С. 47–58; Журба О. І. «Національне» та «регіональне» у модерних репрезентаціях історії українського історіописання // Український гуманітарний огляд. 2013. Вип. 18. С. 9–50.
Толочко А. П. Киевская Русь и Малороссия в XIХ веке. К., 2012. С. 146.
Полетика Г. А. О начале, возобновлении и распространении учения и училищ в России и о нынешнем оных состоянии // Лазаревский А. М. Записка Г. А. Полетики о начале Киевской Академии // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. 1896. Кн. 11. Отд. ІІІ. С. 49–59; Рубан В. Г. Историческия известия о первых словено-греколатинских в России, Киевском и Московском училищах //Старина и новизна. 1773. Часть ІІ. С. 107–126.
Василенко Н. П. К истории малорусской историографии и малорусского общественного строя // Киевская старина. 1894. № 11. С. 249.
Колесник І. І. Українська історіографія. С. 142.
Калакура Я. С. Українська історіографія. С. 135, 165.
Кравченко В. В. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження (друга половина XVIII  середина XIХ ст.). Х., 1998. С. 58.
Пекарский П. П. Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755–1764 годов // Записки Императорской Академии Наук. СПб., 1867. Т. 12. Прилож. 5. С. 4–6.
Каменский А. Б. Судьба и труды историографа Герарда Фридриха Миллера (17051783) // Миллер Г. Ф. Сочинения по истории России. Избранное. М., 1996. С. 388.
Билярский П. С. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865. С. 321–327.
Пекарский П. П. Редактор, сотрудники и цензура. С. 4–6; Пекарский П. П. История Императорской Академии Наук в Петербурге. СПб., 1873. Т. 2. С. 608–637; Пекарский П. П. Дополнительныеизвестия для биографии Ломоносова // Записки Императорской Академии Наук. СПб., 1865. Т. 8. Приложение 7. С. 78–80.
Лазаревский А. М. Записка Г. А. Полетики о начале Киевской Академии. С. 46–59.
Архів РАН (Санкт-Петербурзьке відділення). Ф. 3. Оп. 1. Кн. 501. Арк. 173–185.
Струкевич О. Полетики // Історія України в особах: Козаччина / Авт. колектив: В. Горобець, О. Гуржій, В. Матях та ін. К., 2000. С. 279.
Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. 1760 – 1830. К., 1996. С. 160.
Струкевич О. Полетики. С. 280; Горобець В., Хижняк З. Полетика Г.А. // Києво-Могилянська Академія в іменах. ХVII – ХVІІІ ст.: Енциклопедичне видання / Упоряд. З. Хижняк. К., 2001. С. 431–433.
Литвинова Т. Ф. Мароросс в российском культурно-историографическом пространстве второй половины ХVIII века // Дніпропетровський історико-археографічний збірник, 2001. Вип. 2. С. 38–41.
Каменский А. Б. Судьба и труды историографа Герарда Фридриха Миллера. С. 380.
Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. М., 1999. С. 226.
Там само. С. 227.
Каменский А. Б. Судьба и труды историографа Герарда Фридриха Миллера. С. 383.
Миллер Г. Ф. [Проект созданияИсторическогодепартаментаАкадемии наук] // Миллер Г. Ф. Сочинения по истории. С. 357.
Полетика Г. А. О начале, возобновлении и распространении учения и училищ в России и о нынешнем оных состоянии // Архів РАН (СПб відділення). Ф.3. Кн. 501. Арк. 173–174.
Полетика Г. А. О начале, возобновлении и распространении учения и училищ в России и о нынешнем оных состоянии. С. 55.
Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. К., 1846. Т. 2. Отд. ІІ. С. 49–73.
Письмо Г. А. Полетики к печерскомуархимандриту Зосиме Валькевичу. 19 февраля 1758 г. // Лазаревский А. Записка Г. А. Полетики о начале Киевской Академии. С. 47–48.
Відділ рукописів Російської національної бібліотеки. Ф. 36. Спр. 1. Арк. 14–128; Інститут рукопису НБУ. Ф. ІІІ. Спр. 127, 128, 147, 148.
Литвинова Т. Ф. Мароросс в российском культурно-историографическомпространстве. С. 45–60.
Там же. С. 59.
Толочко А.П. Киевская Русь и Малороссия в XIХ веке. С. 148150.
Памятники, изданные Временной комиссией. К., 1846. Т. 2. Отд. ІІ. С. 49–73.
Журба О. І. Історія вітчизняної освіти на сторінках журналу В. Г. Рубана «Старина и новизна» // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Історичні науки. 2013. Вип. 108. С. 105–108.
А.Л. [Лазаревский А.М.] Рубан Василий Григорьевич // Киевская старина. 1897. № 1. С. 12–14.
Журба О. І. Становлення української археографії: люди, ідеї інституції. Дніпропетровськ, 2003. 316 с.; Кравченко В. В. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження. 296 с.
Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії. К., 1996. 256 с.
Историческия известия о первых словено-греколатинских в России, Киевском и Московском училищах / публ. В. Г. Рубана // Старина и новизна. 1773. Ч. ІІ. С. 107–126.
Микитась В. Л., Колесник Є. О. Миславський Симон Григорович // Києво-Могилянська академія в іменах, XVII–XVIII ст.: Енцикл. вид. К., 2001. С. 365–366.
Андрушко В. О. Вишневський Гедеон // Києво-Могилянська академія в іменах. К., 2001. С. 119.
Опубліковано
2019-07-18
Як цитувати
Журба, О. (2019). Історія освіти в українській історіографії другої половини XVIII століття. Дриновський збірник, 11, 54-63. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.07