К вопросу о социальной структуре населения северскодонецкой Лесостепи V—IV вв. до н. э.

  • Ю. В. Буйнов
  • В. Н. Окатенко

Анотація

Резюме

Буйнов Ю. В., Окатенко В. Н. До питання про соціальний склад населення сіверськодонецького Лісостепу V—IV ст. до н. е.

Автори статті з метою проведення соціальної реконструкції населення сіверсько-донецького регіону скіфського часу застосували факторний та кластерний аналізи даних про поховальний обряд. Отримані результати вказують на наявність у місцевих мешканців ранньокласових відносин. Соціальна структура складається з трьох соціальних станів, які гіпотетично наближаються до давньоіндійських варн, кшатріїв, на чолі з «царями», вайш’їв та шудр. Має місце існування домашнього рабства. В цілому можна стверджувати, що у своєму розвитку місцеве населення досягло рівня ранньокласового суспільства.

Наявні археологічні та писемні джерела дозволяють стверджувати, що кшатрії з’являються у регіоні ще в архаїчну добу і за етнічною ознакою могли належати меланхленам. Рядове осіле населення у своїй більшості могли відноситись до стародавніх балтів. Втім, в їхнє середовище входили й представники інших етнічних угруповань.

Ключові слова: скіфи, Лісостепова Скіфія, Сіверський Донець, соціальна структура, ранньокласове суспільство, кшатрії, вайш’ї, шудри, раби.

 

Summary

Yu. Bujnov, V. Okatenko. On the social composition of the Population Siverskodonetsk Forest V—IV century BC

Authors with the aim of social rehabilitation of the population area Siverskodonetsk Scythian applied factor and cluster analyzes data on burial ritual. The results indicate the presence of local residents early class relations. Social structure consists of three social classes that are supposedly close to the ancient Indian varnas, Kshatriyas, led by the «kings», Vaisyas and Sudras. There is the existence of domestic slavery. In general we can say that in its development the local population has reached the level of early class society.

Available archaeological and written sources suggest that there are Kshatriyas in the region in the archaic days and ethnicity could belong melanhlenam. Ordinary settled population at large could be related to the ancient Balts. However, in their environment were also representatives of other ethnic groups.

Key words: Scythians, steppe Scythia, Seversky Donets, social structure, early class society, Kshatriyas, Vaisyas, Sudras, slaves.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Цитовано
Як цитувати
Буйнов, Ю. В., & Окатенко, В. Н. (1). К вопросу о социальной структуре населения северскодонецкой Лесостепи V—IV вв. до н. э. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 12. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/4891

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)