Інформація для авторів

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ 

Загальні положення

У щорічнику «Давнина» публікуються статті теоретичного і науково- дослідного характеру з проблем археології, давньої та середньовічної історії, а також за спеціальними і суміжних дисциплін, краєзнавства. Матеріали щорічника складаються з наступних рубрик: «Статті», «Публікації», «Наукова спадщина»,

«Нотатки», «Рецензії», «Історія археології», «Наукова хроніка», «Memoria»

До збірника приймаються готові до друку рукописи українською, російською, англійською та іншими європейськими мовами (за рішенням редакційної колегії). Праці на інших європейських мовах приймаються за рішенням редакційної колегії. Матеріал статті повинен бути оригінальним. Автори несуть повну відповідальність за зміст публікації.

Редакція залишає за собою право коригувати запропоновану статтю. Автори мають можливість обговорити зміни з редакцією під час перегляду коректури.

Рукописи приймаються в електронному вигляді (на електронних носіях CD або DVD, а також по електронній пошті) і у вигляді чіткої паперової роздруківки (2 примірника, підписані автором (авторами)).

Пріоритетне право на публікацію в щорічнику «Старожитності» мають члени ХІАО. 

Структура рукопису

Рукопис повинен бути оформлена строго в наступній послідовності:

 1. Ініціали та прізвище автора (авторів). Розміщуються по центру.
 2. Назва. Не більше двох рядків (кожна не більше 30 знаків), без скорочень.
 3. Текст статті.
 4. Список літератури.
 5. Резюме українською, російською та англійською мовами (не менш 200

 

 

 1. Ключові слова  українською,  російською  та  англійською  мовами  (5).

 

Ключові слова наводяться після резюме і повинні відображати:

 

 • для статей   з   археології:  географічне  положення,   датування,  вид пам’ятника і його культурно-історичну приналежність;
 • для статей з історії: географічне положення, історичний період, ключова подія дослідження, ключові терміни.
 1. Список скорочень.
 2. Список ілюстрацій.

Всі  сторінки  рукопису  нумеруються.  Номери  проставляються  в  правому верхньому кутку сторінки 12 кеглем.

Відомості   про   автора   (авторів)   надсилаються   окремим   файлом   і оформляються трьома мовами в суворій послідовності:

 • прізвище ім’я по батькові;
 • науковий ступінь, вчене звання;
 • область наукових інтересів;
 • основне місце роботи і посада;
 • електронна адреса;
 • контактний мобільний телефон автора (авторів) публікації;
 • ORCID автора;
 • контактна інформація  (домашня  або  робоча  адреса,  домашній  або мобільний телефон для контактів з автором (авторами) публікації);
 • дата відправлення статті.

 

Текст

Тексти оформлюються в редакторі Microsoft Word для Windows у форматі *

.doc, * docx, * .rtf (шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал 1,5, розміри полів стандартні).

Обсяг текстів у збірнику за рубриками:

 

Рубрика

Кількість друкованих знаків, враховуючи пробіли

«Статті», «Наукова спадщина»,

«Публікації», «Історія археології»

до 40 тис. знаків

«Рецензії», «Наукова хроніка»

до 20 тис. знаків

«Нотатки», «Memoria»

до 10 тис. знаків

 

В обсяг публікації включаються список літератури, список скорочень, резюме, підписи до ілюстрацій. У разі перевищення обсягу публікації вона повертається автору на доопрацювання або виключається з плану друку.

Специфічні шрифти. Якщо в тексті або в списку літератури є слова, що містять букви з діакритичними знаками, до роздруківці статті слід докласти зразок, в якому ці слова чітко і правильно прописані. Специфічні шрифти (для рідкісних мов) необхідно записати на електронний носій разом з текстом.

Цифрові та літерні скорочення. Для позначення століть і тисячоліть використовуються виключно римські цифри (IV ст. н. е .; I тис. до н. е.). Прийняті в збірнику скорочення: рік = р .; роки = рр .; століття = ст .; століття = ст., століття

= ст., тисячоліття = тис., квадратні метри = кв. м (неприпустимо оформлення м2 або м2). Дати хронологічних фаз центрально-європейської хронологічній системи пишуться з нижнім індексом: A1, С3. Початково-буквені скорочення мають загальноприйнятий вигляд: т. н., і т. д., в т. ч. і не виносяться в список скорочень.

Примітки. Розміщуються внизу сторінки і мають наскрізну нумерацію: 1, 2, 3, 4 і т. д. Посилання на літературу в них повинні бути оформлені так само, як і в основному тексті.

Посилання

Редколегія обрала Гарвардський стиль цитування та опису посилань, з урахуванням деяких особливостей видання «Старожитності». Передбачається використання посилань у тексті роботи. Внутрішньотекстове посилання містить інформацію про: автора праці (без ініціалів), що цитується, дату публікації, сторінковий інтервал (якщо наводиться пряма цитата або перефразована конкретна інформація з джерела). Прізвища авторів (редакторів) праць, написаних мовами латинських алфавітів, наводяться в оригіналі. Прізвища авторів публікацій, написаних з використанням кириличних алфавітів, наводяться за допомогою транслітерації.

Наприклад:

(Ivanov 1972а, 536, рис. 2; 1972b, 56–59, прим. 2);

(Bauman 1989, 159, n. 102);

(Salvatori 1995, 67–68, fig. 13, pl. 26, 3);

 

(Miks 2008, 54, Abb. 115–119).

Згадується праця:

двох авторів (Hvozdyev, Mykhaylov 1961, 374); трьох авторів (Kutsyy, Shvetsʹ, Melʹnyk 2013, 189); 4-х авторів (Zaliznyy та ін. 1998);

один автор, різні роки (Abharyan  2007; 2010), в хронологічному порядку; один автор один рік (Kots 2007a; 2007b), в алфавітному порядку в залежності від назви.

Посилання на праці античних та середньовічних авторів наводяться у тексті у загальноприйнятій формі у круглих скобках.

Наприклад:

(Strabo II, 3, 6); (Amm. Marc. 32, 6); (Iord. Get. 25, 3).

Посилання  на  збірники  епіграфічних  джерел  також  подаються  у  круглих дужках.

Наприклад:

(КБН № 52); (НО № 35); (НЭПХ № 102) и т. д. 

Література

Список використаної літератури розміщується в кінці роботи на окремій сторінці. Він надає інформацію, необхідну для того, щоб знайти і отримати будь-яке джерело або спеціальне видання, згадане в тексті документа. Кожен запис у списку використаної літератури має бути згаданим в тексті роботи.

Література в списку не нумерується, а організовуються в алфавітному порядку за прізвищами авторів і в хронологічному порядку, коли робляться посилання на більш ніж одну роботу одного автора (за роком публікації, починаючи з найбільш раннього). Якщо зустрічаються роботи одного автора, опубліковані в один і той самий рік, в бібліографічному списку вони розміщуються в алфавітному порядку, виходячи із назв робіт; до року публікації в такому випадку приєднується мала латинська літера a, b, c… .

Бібліографічний  опис   робіт,   виданих   мовами,   що   не    використовують латинський алфавіт, складається з двох частин: оригінальне опис і транслітерація.

 

На англійську мову переводяться тільки назви сучасних академічних періодичних видань (після 1945 р), які вказуються в квадратних дужках [Journal of Ancient History]. Після транслітерації в круглих дужках вказується мова оригіналу (In Russian); (In Ukrainian).

Назва книги або періодичного видання, де опублікована стаття, виділяються курсивом. Перед назвою збірника вказується «In:» або «У зб.:», або «В сб.». Назва журналу, періодичного видання, збірки вказується курсивом одразу після назви статті, після крапки. Для статей обов’язково вказуються перша та остання сторінки публікації. Назви зарубіжних журналів наводяться без скорочень, як і назви міст. В кириличному описі назви міст не скорочуються: Київ, Харків, Полтава, Москва, Санкт-Петербург. Назви українських або російських журналів, а також серіальних видань скорочуються тільки в оригінальному бібліографічному описі. Видавництва і загальна кількість сторінок у монографії або збірнику праць не вказуються.

References/ Литература

Amirkhanov et al. 2014: Amirkhanov H. A., Ozherel’ev D. V., Gribchenko Y. N., Sablin M. V., Semenov V. V., Trubikhin V. 2014. Early Humans at the eastern gate of Europe: The discovery and investigation of Oldowan sites in northern Caucasus.

Comptes Rendus Palevol 8, 717–725. Doi: 10.1016/j.crpv.2014.06.004.

Belousov A., Saprykin S. 2013: A Letter of Kledikos from Hermonassa. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 185, 153–160.

Bradley G. 2014: The Nature of Roman Strategy in Mid-Republican Colonization and Road Building. In: J. Pelgrom, T.D. Stek (eds), Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History. Rome, 60–72.

Gorelik M. V. 1985: Shlem iz stanitsy

Dakhovskoy.  Vestnik drevney istorii  [Journal of Ancient History] 2, 94–96. (In Russian).

Горелик М. В. 1985: Шлем из станицы Даховской. ВДИ 2, 94–96.

Hazanov, A.M., Chernenko, E.V. 1979: Chas i monyvy pograbuvannja skifskih kurganiv. Arheologija [ Archaeology] 30, 18–26. (In Ukrainian).

 

Хазанов А. М., Черненко Є. В. 1979: Час і мотиви пограбування скіфських курганів. Археологія 30, 18–26.

Hryhorenko, P., Tomak, M. ta Tysiachna N. 2013. Prykhovuvannia istorychnoi pravdy. 2-he vyd. Kyiv.

Григоренко, П., Томак, М. та Тисячна Н. 2013. Приховування історичної правди. 2-ге вид. Київ.

Klumbach H. 1973: Spätrömische Gardehelme. München.

Kozenkova V. I. 1977: Kobanskaya kultura (vostochny variant) (SAI. Vyp. V 2–5) [Corpus of Archaeological Sources, Issue. В 2–5]. Moskva. (In Russian).

Козенкова В. И. 1977: Кобанская культура (восточный вариант). САИ. Вып. В 2–5. Москва.

Kozhukhov S. P. 1999: Zakubanskie katafraktapii. In: Material’naya kul’turaVostoka. Moskva. 159–182. (In Russian).

Кожухов С. П. 1999: Закубанские катафрактарии. В: Материальная культура Востока. Москва, 159–182.

Ly`senko S. D., Ly`senko S. S. 2003. Issledovaniia na mogil`nike Malopolovetckoe-3 v 2002 g. In: Arkheologichni vidkrittia v Ukraїni (2001–2002 pp.), 168–179.

Лысенко С. Д., Лысенко С. С. 2003. Исследования на могильнике Малополовецкое-3 в 2002 г. У: Археологiчнi вiдкриття в Українi (2001–2002 pp.), 168–179.

Polin S.V., Kubyshev A.I. 1997: Skifskie kurgany Utlyukskogo mezhdurech’ya

[Scythian kurgans of Utljuksky interfluve]. Kiev. (In Russian).

Полин С. В., Кубышев А. И. 1997: Скифские курганы Утлюкского междуречья. Киев.

Pshenichnaia T. A. 1984. Russkaia tekhnicheskaia kniga, 1725–1880 gg. Avtoref. diss.

... kand. ist. nauk. Moskva.

Пшеничная Т. А. 1984. Русская техническая книга, 1725–1880 гг. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Москва.

Thonemann P. (ed.) 2013: Roman Phrygia: Culture and Society. Cambridge.

 

Tjeljegin D. Ia. 1985. Srednestogovskaia kul`tura i pamiatneyki novodanilovskogo tipa v Podneprov`e i stepnom levoberezh`e Ukrainy`. V: Telegin D. Ia. (otv. red.).

Arkheologiia Ukrainskoi` SSR. T. 1. Kiev, 305–320.

Телегин Д. Я. 1985. Среднестоговская культура и памятники новоданиловского типа в Поднепровье и степном левобережье Украины. В: Телегин Д. Я. (отв. ред.). Археология Украинской ССР. Т. 1. Киев, 305–320.

Tjeljegina K. Reklamnyj tekst jak forma social′nogo vplyvy. In: Novitnja osvita [Advanced Education]. 1, 30-35 (In Ukrainian). Available at:

<http://ae.fl.kpi.ua/article/view/29265> [Accessed: 11 February 2016].

Тєлєгіна К. І. 2014: Рекламний текст як форма соціального впливу. Новітня освіта. 1, 30-35. Available at: <http://ae.fl.kpi.ua/article/view/29265>

[Accessed: 11 February 2016].

Zhelezchikov B. F. 1980. Rannie kochevniki Iuzhnogo Priural`ia v VI v. do n. e`.— I v.

 1. e`. Diss. ... kand. ist. nauk. Moskva

Железчиков Б. Ф. 1980. Ранние кочевники Южного Приуралья в VI в. до н. э. — I в. н. э. Дисс. ... канд. ист. наук. Москва.

Список скорочень

Після списку літератури додається список використаних скорочень. Список вибудовується в алфавітному порядку, спочатку скорочення на кирилиці, потім — на латиниці. В кінці розшифровки, через кому, вказується місто видання.

Приклади:

СА — Радянська археологія, Москва

АЛЛУ — Археологічний літопис Лівобережної України, Полтава ЕА — Eurasia Antiqua, Berlin

Резюме

До тексту статті додається резюме українською, російською та англійською мовами обсягом не менше 200 та не більше 300 слів. Редакція просить авторів використовувати британське правопис англійської мови, а для перевірки написання географічних та історичних назв — Оксфордський Класичний Словник (2-е і 3-е видання). В резюме обов’язково вказується прізвище та ініціали імені автора (варіант написання такої ж, як в закордонному паспорті) та назва статті. Автори статті несуть повну відповідальність за грамотність тексту резюме.

Ілюстрації

Кількість  ілюстрацій  не  повинна  перевищувати  десяти  (для  «Нотаток»  і «Наукової хроніки» — не більше трьох). Ілюстрації приймаються або в електронному варіанті (виключно в форматі * .tif), або на аркуші формату А4 (контрастний чорно- білий варіант або тонові малюнки в градаціях сірого кольору).

Всі умовні позначення і будь-які позначки повинні добре читатися, не бути занадто дрібними. На всіх ілюстраціях бажано використовувати єдиний шрифт для позначень (рекомендується шрифт Arial). Чорно-білі зображення, що подаються до редакції в електронному вигляді, повинні мати дозвіл не менше 300 dpi. Редакція рекомендує надавати копії планів і контурних малюнків, крім їх готових варіантів, в векторних редакторах (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw) в оригінальних форматах (*.ai, *.psp, *.cdr), з незведеними графічними шарами. Ілюстрації формуються в таблиці з робочим полем не менше 180 × 260 мм. Кожен малюнок повинен бути пронумерований (ris0l, ris02, ris03 і т. д.). У роздрукованому варіанті номера малюнків проставляються на зворотному боці (приклад: ris 01 до статті Іванова І. І.).

Карти. Карта повинна містити: список умовних позначень (в кутку карти); назви основних річок; при необхідності — масштаб і покажчик сторін світу. В одній статті переважно використовувати один шаблон для карти, а написи виконувати одним і тим же шрифтом.

Схеми комплексів, креслення. Вказівка масштабу на схемі є обов’язковим. У тому випадку, якщо схема наводиться у вигляді відсканованого з іншого джерела зображення, цей малюнок повинен бути контрастним.

Малюнки предметів. Необхідно вказувати масштаб предметів. Якщо це неможливо, слід повідомити про це в підпису, наприклад: «Малюнки стремен дані без масштабу».

Якщо зображення речей публікуються вперше, то в кінці підпису в дужках обов’язково вказується їх авторство, наприклад: (малюнки Іванова І. І.). У разі використання запозичених малюнків посилання на джерело обов’язкове. Подібна посилання   обов’язкове   також   у   разі   використання   матеріалів,   розміщених в Інтернет-ресурсах (дається адресний рядок). Якість авторських малюнків речей, які публікуються вперше, має бути високим (промальовування дрібних деталей, точність профілів, точність іконографічних зображень на монетах і т. д.). В іншому випадку редакція може повернути автору малюнки на доопрацювання.

Текстові таблиці. Таблиці оформлюються в програмі Exel (шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарний інтервал) і подаються в форматі * .exl або в редакторі Word. Робоче поле таблиці — не більше 180 × 260 мм або 260 × 180 мм (таблиця повинна міститися на аркуші формату А4). Кожна таблиця нумерується і має заголовок. Слово «Таблиця» із зазначенням її порядкового номера пишеться в одному ряду з її назвою. Примітки до таблиці наводяться безпосередньо під нею. Редакція залишає за собою право вносити зміни в оформлення таблиць.

Діаграми. Діаграми можуть бути оформлені або на папері (згідно з тими ж вимогами, які пред’являються до малюнків), або в програмі Ехеl. Якщо діаграми оформлені в програмі Ехel, вони надсилаються до редакції виключно в форматі * .ехl.

Фотографії. До публікації допускаються первинні оброблені і контрастні фотографії та тільки в окремих випадках фотографії, перезняті з інших джерел (книг, наукових звітів), якщо якість зображень відповідає необхідним вимогам. Дозвіл фотографій — не менше 300 dpi. До друку не допускаються фотографії предметів, на яких не видно основних конструктивних або декоративних деталей, легенди і зображень на монетах і т. д.), А також фотографії місцевості або об’єктів, на яких не видно їх основну композицію і структуру. Одна ілюстрація повинна містити не більше трьох пейзажних фотографій. Редакція рекомендує, крім готових ілюстрацій, сформованих з фотографій в форматі .rtf, надсилати їх електронні оригінали.

Підписи. До статті обов’язково додається повний список підписів до ілюстрацій з перекладом на англійську мову. Підписи повинні містити докладні дані про місце розкопок (знахідки), датування, культурну приналежність і особливості.

У разі використання малюнків або фотографій речей, що зберігаються в музейних фондах чи приватних колекціях, щоб уникнути непорозумінь, редакція настійно   рекомендує   зазначати   інвентарні   номери   речей   або   підготувати письмовий  дозвіл  на  їх  публікацію.  Автори  несуть  повну  відповідальність  за якість і законність подібних публікацій.

Коректура

При читанні статті автор повинен уникати істотних змін і доповнень, оскільки вони здорожують видання. У зв’язку з цим авторська коректура, яка веде до переверстку, проводиться за рахунок учасника.

Виправлення статей виконується авторами протягом 10 днів з дня розсилки коректури. Після закінчення терміну правки не приймаються, і редакція залишає за собою право самостійної коректури.

Спосіб доставки матеріалів

Матеріали просимо надсилати за адресою:

 • електронний варіант статті   і   файл   з   відомостями   про   автора: khiao1995@gmail.com
 • роздрукований варіант статті: кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, кімн. 5-52, ХНУ імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків,

Матеріали, в яких допущені порушення цих правил, до розгляду не приймаються. Рукописи, не прийняті до публікації, авторам не повертаються і не рецензуються. Гонорари авторам за опубліковані статті не виплачуються. 

ПРАВИЛА ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ

 

 

а

a

ж

zh

м

m

ф

f

я

ja

б

b

з

z

н

n

х

h

 

 

в

v

и

y

о

o

ц

c

 

 

г

g

i

i

п

p

ч

ch

 

 

ґ

g’

ї

i’

р

r

ш

sh

 

 

д

d

й

j

с

s

щ

shh

 

 

е

e

к

k

т

t

ь

 

 

є

je

л

l

у

u

ю

ju

 

 

 

Російська мова

 

а

a

з

z

п

p

ч

ch

я

ya

б

b

и

i

р

r

ш

sh

 

 

в

v

й

y

с

s

щ

shch

 

 

г

g

к

k

т

t

ъ

"

 

 

д

d

л

l

у

u

ы

y

 

 

е

e

м

m

ф

f

ь

 

 

ё

ye

н

n

х

kh

э

e

 

 

ж

zh

о

o

ц

ts

ю

yu