Продукти землеробства у літописній Лтаві

  • С. А. Горбаненко
  • Ю. О. Пуголовок
Ключові слова: Клітописна Лтава, пізньороменський час, давньоруський час, палеоетноботанічні дані, зберігання врожаю, переробка врожаю

Анотація

У статті розглянуто всі дані, що мають відношення до землеробства. Наявні матеріали не залишають сумнівів у тому, що населення активно використовувало продукти землеробства. Відсутність знарядь для обробітку ґрунту та збирання врожаю, а також наявність знарядь для переробки зерна, наштовхують на думку виключно про споживання продуктів землеробства. Тим не менше, виявлені досить великі ями для зберігання зерна, які побічно можуть свідчити також і про вирощування деякої кількості зернових.

Порівняльна характеристика палеоетноботанічного спектру пізньороменського часу з хронологічно і територіально близькими аналогіями з волинцевсько-роменських пам’яток вказує на велику ступінь ідентичності матеріалів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Дослідження посаду літописної Лтави. 1: Миколаївська гірка / Супруненко О. Б., Мироненко К. М., Пуголовок Ю. О., Шерстюк В. В. — К.; Полтава, 2008.

Дослідження посаду літописної Лтави. 2: Інститутська гора / Супруненко О. Б., Пуголовок Ю. О., Мироненко К. М., Шерстюк В. В. — К.; Полтава, 2009.

Дослідження посаду літописної Лтави: 3. — Інститутська гора / Супруненко О. Б., Пуголовок Ю. О., Мироненко К. М., Ткаченко О. М., Шерстюк В. В., Яремченко В. А. — К.; Полтава, 2009.

Пашкевич Г. О., Горбаненко С. А. Палеоетноботанічне відкриття 2001 р. (матеріали пізньороменського часу з літописної Лтави) // АВУ за 2000–2001 рр. — К., 2002.

Пашкевич Г. О., Горбаненко С. А. Палеоетноботанічний спектр пізньороменського часу з літописної Лтави (за відбитками на кераміці) // АЛЛУ. — 2002. — № 1.

Янушевич З. В., Маркевич В. И. Археологические находки культурных злаков на первобытных поселениях Пруто-Днестровского междуречья // Интродукция культурных растений. — Кишинев, 1970.

Веселовський І. В., Лисенко А. К., Манько Ю. П. Атлас-визначник бур’янів. — К., 1988.

Кравченко Н. М., Пашкевич Г. А. Некоторые проблемы палеоботанических исследований (по материалам Обуховской территориальной группы памятников I тыс. н. э.) // Археология и методы исторических конструкций. — К., 1985.

Горбаненко С. А. Сельское хозяйство до образования Киевской Руси // Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 110-летию со дня рожд. И. И. Ляпушкина (1902–1968) (3–5 декабря 2012 г., Санкт-Петербург). — СПб., 2012.

Ляпушкин И. И. Городище Новотроицкое. О культуре восточных славян в период сложения Киевского государства. — М.; Л., 1958 (МИА. — № 74).

Горбаненко С. А., Пуголовок Ю. О. Піч пізньороменського часу з Полтави // Від венедів до Русі. Старожитності І тис. н. е. на території України. — К., 2014.

Горбаненко С. А., Колода В. В. Сільське господарство на слов’яно-хозарському порубіжжі. — К., 2013.

Kuna M., Hajnalová M., Kovačiková L. et all. Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů // památky archeologické. — 2013. — CIV.

Горбаненко С. А. Зернове господарсто сіверян // Археологія. — 2014. — № 1.

Беляєва С. О., Пашкевич Г. О. Зернове господарство Середнього Подніпров’я X—XIV ст. // Археологія. — 1990. — № 3.

Пашкевич Г. О. Зміни в системі зернового господарства Давньої Русі (час, причини та наслідки) // Старожитності Південної Русі. — Чернігів, 1993.

Третьяков П. Н. Подсечное земледелие в Восточной Европе // Изв. ГАИМК. — 1932. — Вып. 1, Т. 14.

Растениеводство. — М., 1986.

Пашкевич Г. А., Горбаненко С. А. К вопросу о земледелии племен салтовской культуры (по материалам поселения Рогалик) // Древности, 2004: Харьковский историко-археологический ежегодник. — Х., 2004.

Горбаненко С. А. Методи інтерпретації сільськогосподарських матеріалів // Археологія: від джерел до реконструкцій. — К., 2011 (АДІУ. — Вип. 5).

Культурная флора СССР. Т. 2, ч. 1: Рожь. — Л., 1989.

Яжджевский К. О значении возделываемой ржи в культурах железного века в бассейнах Одры и Вислы // Древности славян и Руси. — М., 1988.

Пуголовок Ю. О. Господарські об’єкти роменської культури (аналіз будівельних решток) // Каразінські читання (історичні науки): Тези доп. 66-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 26 квітня 2013 р.). — Х., 2013.

Ляпушкин И. И. Днепровское Лесостепное Левобережье в эпоху железа. — М., 1961 (МИА. — № 104).

Сухобоков О. В. Славяне Днепровского Левобережья (роменская культура и ее предшественники). — К., 1975.

Григорьев А. В. Северская земля в VIII — начале XI века по археологическим данным. — Тула, 2000. (Тр. Тульской археол. экспедиции. — Вып. 2).

Пуголовок Ю. О., Супруненко О. Б. Дослідження на Миколаївській гірці в м. Полтава // АДУ 2010 р. — К.; Полтава, 2011.

Леонтович О. В. Хроніка Гречок. — К., 1997.

Супруненко О. Б., Кулатова І. М., Коваленко О. В. та ін. Звіт про охоронні розкопки Полтавського фортштадту-посаду літописної Лтави 1998 р. (м. Полтава) // НА ІА НАН України. — 1998/73.

Пуголовок Ю. О. До питання про ідентифікацію зернових ям з посаду літописної Лтави Х—ХІ ст. // Наук. записки з української історії. — Переяслав-Хмельницький, 2005. — Вип. 16.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — Электрон. ресурс: http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/index.htm

Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое. Эксперимент раскрывает тайны древних эпох. — М., 1988.

Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. — М., 1991.

Горбаненко С. А., Пашкевич Г. О. Землеробство давніх слов’ян (кінець І тис. до н. е. — І тис. н. е.). — К., 2010.

Горбаненко С. А. Землеробство і тваринництво слов’ян Лівобережжя Дніпра другої половини І тис. н. е. — К., 2007.

Михеев В. К. Подонье в составе хазарского каганата. — Х., 1985.

Винников А. З. Славяне лесостепного Дона в раннем средневековье (VIII — начало XI века). — Воронеж, 1995.

Довженок В. Й. Землеробство Давньої Русі до XIII ст. — К., 1961.

Минасян Р. С. Классификация ручного жернового постава (по материалам Восточной Европы І тысячелетия н. э.) // СА. — 1978. — № 3.

Гуров А. В. Геологическое описание Полтавской губернии: отчет Полтавскому губернскому земству. — Х., 1888.

Томашевський А. П., Павленко С. В., Петраускас А. В. Овруцька пірофілітова індустрія // Село Київської Русі (за матеріалами південноруських земель). — К., 2003.

Колчин Б. А. Новгородские древности. Деревянные изделия. — М., 1968 (САИ. — Вып. Е 1–55).

Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. — М., 1948.

Моруженко А. А., Янушевич З. В. Новые данные о развитии земледельческого хозяйства на поселениях VII—III вв. до н. э. в бассейне Ворсклы // Проблемы археологии Поднепровья. — Днепропетровск, 1984.
Опубліковано
2016-12-19
Цитовано
Як цитувати
Горбаненко, С. А., & Пуголовок, Ю. О. (2016). Продукти землеробства у літописній Лтаві. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 13, 166-180. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/4859

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)