Level of aggression and empathy depending on demographic status of probands and their parents

  • Л. О. Атраментова
  • К. М. Лучко
Keywords: population; migration; aggression; empathy

Abstract

The article contains the results of population genetics analysis of connection of aggression and empathy and demographic status of probands and their parents. It has been set that the level of aggression for migrants is higher (41,7 points), than for natives (36,3 points), the level of empathy for migrants is lower (3,2 points), than for natives (5,5 points). The least «aggressive» among the native probands were those whose parents as indigenous (38.7 points), and the level of empathy is highest (5.4 points). The most «aggressive» among native probands were those whose parents are migrants: aggression – 40,6 points, empathy – 5,0 points. Probands-migrants whose both parents were born in Kharkiv, showed minimum average aggression (39,8 points) and minimum of empathy (4,9 points).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях. – Москва: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 431с. /Altukhov Yu.P. Geneticheskiye protsessy v populyatsiyakh. – Moskva: IKC «Akademkniga», 2003. – 431s./

Балановская Е.В., Балановский О.П. Русский генофонд на Русской равнине. – М.: ООО «Луч», 2007. – 416с. /Balanovskaya Ye.V., Balanovskiy O.P. Russkiy genofond na Russkoy ravnine. – M.: OOO «Luch», 2007. – 416s./

Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия, контроль. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. – 210с. /Berkovits L. Agressiya. Prichiny, posledstviya, kontrol'. – SPb.: Praym-Yevroznak, 2007. – 210s./

Берон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 2001. – 352с. /Beron R., Richardson D. Agressiya. – SPb.: Piter, 2001. – 352s./

Гаврилова Т.П. Понятие эмпатии в зарубежной психологии. Исторический обзор и современное состояние проблемы // Вопросы психологии. – 2005. – №2. – С. 147–156. /Gavrilova T.P. Ponyatiye empatii v zarubezhnoy psikhologii. Istoricheskiy obzor i sovremennoye sostoyaniye problemy // Voprosy psikhologii. – 2005. – №2. – S. 147–156./

Дубова Н.А. Этнос и среда обитания. – Москва: Институт этнологии и антропологии РАН, 2012. – Вып.3. – 27с. /Dubova N.A. Etnos i sreda obitaniya. – Moskva: Institut etnologii i antropologii RAN, 2012. – Vyp.3. – 27s./

Елисеев Ю.Ю., Бочанова Е.В., Гейслер Д.А., Гитун Т.В. Психосоматические исследования. – Москва: Высшая школа, 2003. – 369с. /Yeliseyev Yu.Yu., Bochanova Ye.V., Geysler D.A., Gitun T.V. Psikhosomaticheskiye issledovaniya. – Moskva: Vysshaya shkola, 2003. – 369s./

Кернберг О.Ф. Агрессия при расстройствах личности и преверсиях. – Москва: «Класс», 2001. – 368с. /Kernberg O.F. Agressiya pri rasstroystvakh lichnosti i preversiyakh. – Moskva: «Klass», 2001. – 368s./

Курбатова О.Л., Победоносцева Е.Ю. Городские популяции: возможности генетической демографии (миграция, подразделённость, аутбридинг) // Вестник ВОГиС. – 2006. – Т.10, №1. – С. 155–188. /Kurbatova O.L., Pobedonostseva Ye.Yu. Gorodskiye populyatsii: vozmozhnosti geneticheskoy demografii (migratsiya, podrazdelyonnost', autbriding) // Vestnik VOGiS. – 2006. – T.10, №1. – S. 155–188./

Курбатова О.Л., Победоносцева Е.Ю. Урбанизированные популяции // Динамика популяционных генофондов при антропогенных воздействиях. – М.: Наука, 2004. – С. 433–516. /Kurbatova O.L., Pobedonostseva Ye.Yu. Urbanizirovannyye populyatsii // Dinamika populyationnykh genofondov pri antropogennykh vozdeystviyakh. – M.: Nauka, 2004. – S. 433–516./

Курбатова О.Л., Победоносцева Е.Ю., Свежинский Е.А., Асанов А.Ю. Прогноз временной динамики частот генов в населении России под воздействием потока мигрантов // Тез. 2-го (4-го) Российского съезда медицинских генетиков. – Курск, 2000. – С. 62–64. /Kurbatova O.L., Pobedonostseva Ye.Yu., Svezhinskiy Ye.A., Asanov A.Yu. Prognoz vremennoy dinamiki chastot genov v naselenii Rossii pod vozdeystviyem potoka migrantov // Tez. 2-go (4-go) Rossiyskogo syezda meditsinskikh genetikov. – Kursk, 2000. – S. 62–64./

Ли Ч. Введение в популяционную генетику. – Москва: «Мир», 1978. – 557с. /Li Ch. Vvedeniye v populyatsionnuyu genetiku. – Moskva: «Mir», 1978. – 557s./

Лучко Е.Н. Миграция и эмоциональный стресс как факторы риска гипертонической болезни // VII Міжнародна наук. конф. «Фактори експериментальної еволюції організмів». – Алушта, 2011. – Т.11. – С. 499–502. /Luchko Ye.N. Migratsiya i emotsional'nyy stress kak faktory riska gipertonicheskoy bolezni // VII Mіzhnarodna nauk. konf. «Faktory eksperymental'noi evolyutsіi organіzmіv». – Alushta, 2011. – T.11. – S. 499–502./

Лучко Е.Н. Половые различия в проявлении агрессивности и эмпатии у жителей украинского мегаполиса // IX Межд. научн. конф. «Факторы экспериментальной эволюции организмов». – Умань, 2014. – Т.14. – С. 211–214. /Luchko Ye.N. Polovye razlichiya v proyavlenii agressivnosti i empatii u zhiteley ukrainskogo megapolisa // IX Mezhd. nauchn. konf. «Faktory eksperimental'noy evolyutsii organizmov». – Uman', 2014. – T.14. – S. 211–214./

Лучко Е.Н., Атраментова Л.А. Половые особенности распределения агрессивности и эмпатии у жителей украинского мегаполиса // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики». – Луганск, 2012. – С. 430–436. /Luchko Ye.N., Atramentova L.A. Polovyye osobennosti raspredeleniya agressivnosti i empatii u zhiteley ukrainskogo megapolisa // Zbіrnyk naukovykh prats' «Aktual'nі problemy akusherstva і gіnekologіi, klіnіchnoi іmunologіi ta medychnoi genetyky». – Lugansk, 2012. – S. 430–436./

Небылицин В.Д. Темперамент / Психология индивидуальных отличий. Тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 153–159. /Nebylitsin V.D. Temperament / Psikhologiya individual'nykh otlichiy. Teksty. – M.: Izd-vo MGU, 1982. – S. 153–159./

Психологические тесты: в 2 т. / Ред. А.А.Карелин. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – Т.1. – 312с. /Psikhologicheskiye testy: v 2 t. / Red. A.A.Karelin. – M.: Gumanit. izd. tsentr VLADOS, 2002. – T.1. – 312s./

Филипцова О.В. Генетико-демографические процессы в урбанизированных популяциях восточной Украины. Автореф. дисс. … канд. биол. наук / 03.00.15 – генетика. – Х., 1998. – 17с. /Filiptsova O.V. Genetiko-demograficheskiye protsessy v urbanizirovannykh populyatsiyakh vostochnoy Ukrainy. Avtoref. diss. … kand. biol. nauk / 03.00.15 – genetika. – Kh., 1998. – 17s./

Филипцова О.В. Популяционно-генетический анализ поведенческих признаков: опыт изучения населения Украины. Автореф. дисс. … д-ра биол. наук / 03.00.15 – генетика. – К.: 2009. – 24с. /Filiptsova O.V. Populyatsionno-geneticheskiy analiz povedencheskikh priznakov: opyt izucheniya naseleniya Ukrainy. Avtoref. diss. … d-ra biol. nauk / 03.00.15 – genetika. – K., 2009. – 24s./

Хациева М.С. Медико-социальные проблемы мигрантов на территории России (на примере вынужденных переселенцев из Чеченской Республики). Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. – Москва, 2006.– 19с. /Khatsiyeva M.S. Mediko-sotsial'nyye problemy migrantov na territorii Rossii (na primere vynuzhdennykh pereselentsev iz Chechenskoy Respubliki). Avtoref. diss. ... kand. med. nauk. – Moskva, 2006.– 19s./

Anderson A.D., Oquendo M.A., Parsey R. Regional brain responses to serotonin in major depressive disorder // Journal of Affective Disorders. – 2004. – №82. – С. 411–417.

Armitage P., Berry G. Statistical methods in medical research. – London: Blackwell Scientific Publications, 1994. – 620p.

Buss D.M., Kenrick D.T. Evolutionary social psychology // In: D.T.Gilbert, S.T.Fiske, G.Lindzey (Eds.) Handbook of Social Psychology. – Vol.II. – New York: McGraw-Hill, 1998. – P. 868–912.

Kose S. A psychobiological model of temperament and character: TCI // Yeni Symposium. – 2003. – №41 (2). – P. 86–97.

Malamuth N., Heilmann M. Evolutionary psychology and sexual aggression // In: C.B.Crawford, D.Krebs (Eds.) Handbook of evolutionary psychology: ideas, issues and applications. – Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1998. – P. 515–542.

Miles D.R., Carey G. Genetic and environmental architecture of human aggression // Journal of Personality and Social Psychology. – 1997. – Vol.72. – P. 207–217.

Plomin R. Genetics and behavior // The Psychologist. – 2001. – Vol.14, №3. – P. 68–79.

Rushton J.P., Fulker D.W., Neale M. et al. Altruism and aggression: the heritability of individual differences // Journal of Personality and Social Psychology. – 1986. – Vol.50. – P. 1192–1198.

Tsai S.J., Chiu H.J., Wang Y.C., Hong C.J. Association study of serotonin-6-receptor variant (C267T) with schizophrenia and aggressive behavior // Neurosci. Lett. – 1999. – Vol.271 (2). – P. 135–137.

Published
2014-02-25
Cited
How to Cite
Атраментова, Л. О., & Лучко, К. М. (2014). Level of aggression and empathy depending on demographic status of probands and their parents. The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series «Biology», 21(1112), 34-40. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13971
Section
GENETICS