Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія» https://periodicals.karazin.ua/biology <p>Фахове видання з біологічних наук.</p> <p>Містить результати досліджень та оглядові статті з біології.</p> <p>Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.</p> Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна uk-UA Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія» 2075-5457 <p>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої її публікації на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, яка дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи.</p> Порівняльне дослідження активності трансаміназ у крові курчат, заражених Eimeria tenella і лікованих байкоксом https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13764 <p>Досліди проводились на 20-денних курчатах місцевої чорної породи у лабораторії біохімічних основ паразито-хазяїнних відносин Інституту зоології Національної академії наук Азербайджану. Вивчення активності аспартатамінотрансферази (AСT) і аланінамінотрансферази (AЛT) у сироватці крові курчат, заражених паразитом <em>E.&nbsp;tenella</em> в дозі 20000 спорульованих ооцист і лікованих 2,5% байкоксом у дозах 1 мл/л, 2 мл/л і 3 мл/л, виявило, що у заражених і нелікованих, а також лікованих трьома дозами препарату курчат зниження активності обох ферментів носить короткочасний характер. На 5 і 7 дні інвазії у курчат заражених і лікованих байкоксом у дозі 1 мл/л і 3 мл/л активність АСТ і АЛТ у сироватці крові підвищується. На 10 день активність ферментів повертається до норми. Встановлено, що в групі курчат, лікованих байкоксом в дозі 3мл/л на 3, 5 і 7 дні інвазії активність АСТ на 0,22, 0,31 і 0,28 мкмоль, а активність АЛТ на 0,06, 0,05 і 0,07 мкмоль більше відповідних показників заражених і нелікованих курчат. Ці дані підтверджують гепатотоксичний вплив байкоксу в дозі 3 мл/л. У курчат, лікованих байкоксом у дозі 2 мл/л, на відміну від заражених нелікованих, активність ферментів АСТ і АЛТ у сироватці крові знижується. Виявлено, що байкокс в дозі 2 мл/л сприяє збереженню в нормі активності даних ферментів.</p> Е. І. Ахмедов ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 5 9 Активність гідроксилази поліциклічних ароматичних вуглеводнів сестону (тропічна зона Тихого океану) https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13765 <p>Наведені результати визначення активності бензо[а]піренгідроксилази сестону поверхні води північно-східної частини тропічної зони Тихого океану. Отримані дані використані для оцінки метаболізму бензопіренів екосистемами пелагіалі. Запропонований метод може слугувати первиннодіагностичним показником здатності гідробіонтів метаболізувати поліциклічні ароматичні вуглеводні.</p> Г. Ю. Коломєйченко С. А. Петров ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 10 13 Леткі речовини водно-етанольних екстрактів цмину італійського https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13766 <p>У статті вивчено якісний та кількісний склад летких речовин екстрактів <em>Helichrysum italicum</em> (Roth.) Guss. сорту ВІМ і <em>Helichrysum italicum</em> (Roth.) Guss. ssp. <em>angustifolium</em> (DC) E. Ossip. comb. nova сорту Кристал. Основні компоненти у сорту ВІМ – α-пінен (43,27%) і лімонен (12,15%), у сорту Кристал – нерилацетат (16,22%), італідіон 2 (8,06%) і 2,3-дигідро-3,5-діокси-6-метил-4 Н-піран-4-он (6,24%). Загалом, в екстракті сорту ВІМ переважають моно- й сесквітерпенові сполуки, в екстракті сорту Кристал – оксигеновані та етерифіковані моно- й сесквітерпеноїди, а також речовини нетерпенової природи.</p> Г. В. Корнільєв А. Є. Палій Л. А. Хлипенко В. М. Єжов ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 14 20 Функціонування антиоксидантної системи щурів за дії L-глутамінової кислоти та цистеїну на фоні експериментального стресу https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13767 <p>Вивчено вплив L-глутамінової кислоти (L-Glu), цистеїну (L-Cys) та L-Glu у комплексі з L-Cys на активність окремих антиоксидантних ензимів (супероксиддисмутази та каталази) та інтенсивність пероксидних процесів у крові щурів за дії стресу. Встановлено, що застосування L-Glu, L-Cys та L-Glu у комплексі з L-Cys після дії стресу приводило до змін активності окремих ензимів антиоксидантного захисту та інтенсивності пероксидного окислення ліпідів (ПОЛ). Показано, що у тварин, які зазнавали дії стресу без застосування вищезгаданих амінокислот, активність каталази та супероксиддисмутази знижувалась та зростав вміст продуктів пероксидного окислення ліпідів порівняно до тварин контрольної групи. Додаткове введення L-Glu та L-Glu у комплексі з Cys за дії стресу дозволило організму вийти на рівень контрольних значень, що відобразилось на показниках активності супероксиддисмутази та каталази, а також вмісті гідропероксидів ліпідів і ТБК-активних продуктів.</p> Н. О. Салига ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 21 25 Активність деяких дегідрогеназ у тканинах чорноморських мідій в умовах дії хлоридів важких металів https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13768 <p>Досліджено вплив хлоридів міді, плюмбуму і кадмію на активність піруватдегідрогеназного комплексу і дегідрогеназ ЦТК в тканинах чорноморських мідій. Встановлено, що концентрація у воді 10 мг/л хлориду кадмію не змінює активність досліджених ферментів. Аналогічна концентрація хлориду міді знижує активність мультиензимних комплексів, а хлорид свинцю інгібує всі досліджені дегідрогенази.</p> О. O. Семенова ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 26 29 Активність алкогольдегідрогенази та вміст біоелементів у тканинах печінки щурів за умов розвитку алкогольної інтоксикації https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13775 <p>В роботі показано зниження активності алкогольдегідрогенази на 28-му добу на 49% у тканинах печінки за умов розвитку алкогольної інтоксикації. Встановлено, що на 11-ту добу введення етанолу у гомогенаті печінки щурів вміст катіонів металів змінювався незначно. Більш виражені зміни біоелементів спостерігались на 28-му добу: зниження Cu<sup>2+</sup> на 17%, підвищення Fe<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup> на 33% та 20% відповідно. Вміст Zn<sup>2+</sup> та Mg<sup>2+</sup> змінився незначно.</p> І. О. Степанець А. Г. Кудрявцева О. І. Харченко В. В. Войтенко Л. І. Остапченко ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 30 36 Аналіз флори залізниць міста Харкова https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13779 <p>Наводяться оригінальні матеріали польових досліджень, а також дані Гербаріїв Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України (<em>KW</em>), Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (<em>CWU</em>). Встановлено видовий склад флори залізниць м.&nbsp;Харкова, що представлений 269 видами судинних рослин, які належать до 166 родів та 50 родин. У ході структурного та фракційного аналізу з’ясовані особливості флори залізниць міста Харкова.</p> К. О. Звягінцева ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 37 46 Аналіз структури флори залізниць, що формується у межах міських територій Бєлгорода https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13780 <p>В статтi наведенi данi щодо результатiв аналізу деяких особливостей структури флори залізниць Бєлгородської мiської агломерації. На підставі критичного вивчення досліджуваної флори визначено, що вона включає 283 види, більша частина яких представлена ​​аборигенними рослинами. Здійснено оцінку способу імміграції та ступеню натуралізації адвентивних видів. Висунуто припущення, що в даному типі екотопу є велика ймовірність появи нових заносних видів.</p> В. К. Тохтарь О. В. Фоміна І. О. Ковальчук ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 47 54 Частота спонтанного мутагенезу при депресивних розладах у дітей і підлітків з обтяженим сімейним анамнезом за психічними хворобами https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13781 <p>У роботі надані результати цитогенетичного аналізу, що був проведений у групах хворих із обтяженим і необтяженим сімейним анамнезом за психічними хворобами і здорових однолітків. Установлено високу частоту спонтанного мутагенезу в лімфоцитах периферичної крові хворих обох груп порівняно зі здоровими особами (13,23; 12,96 і 1,95% відповідно, p&lt;0,001). У хворих із депресією, незалежно від наявності обтяженого або необтяженого сімейного анамнезу, вірогідно частіше реєструвалися порушення хромосом хроматидного, хромосомного і геномного типів порівняно зі здоровими дітьми.</p> Н. В. Багацька Аль-Анні Інасс Гхассан Свідан ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 55 61 Вплив фолієвої кислоти і метіоніну на пристосованість Drosophila melanogaster https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13782 <p>Досліджено вплив надлишку фолієвої кислоти і метіоніну в раціоні <em>Drosophila melanogaster</em> на компоненти пристосованості в лініях <em>Саnton-S</em> (<em>C-S</em>) і <em>radius incompletus</em> (<em>ri</em>). Встановлено, що надлишок в середовищі як фолієвої кислоти, так і метіоніну призводить до зниження кількості особин, які доживають до стадії лялечки. При цьому надлишок метіоніну в живильному середовищі знижує також і кількість особин, які доживають до стадії імаго. Мінливість обох показників не залежить від генотипу лінії в разі впливу фолієвої кислоти і залежить – у випадку надлишку метіоніну. Надлишок метіоніну в середовищі призводить також до зміни деяких показників ранньої ембріональної смертності серед нащадків особин, що піддавалися впливу.</p> Н. Є. Волкова Н. С. Філіпоненко В. В. Красовська Н. В. Рябуха Л. І. Воробйова ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 62 76 Мета-аналіз делеції 2282del4 у гені FLG як фактор ризику атопічного дерматиту https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13783 <p>Стаття містить результати мета-аналізу асоціації мутації із атопічним дерматитом на прикладі делеції <em>2282del4</em> в гені <em>FLG</em>. Мета-аналіз результатів 10 публікацій виконаний методом Мантела–Хензела. Значення відношення шансів в досліджуваних роботах варіює від 1,78 до 32,5. У двох дослідженнях 95% довірчий інтервал включає одиницю, це свідчить, що асоціація статистично не значима. Для моделі фіксованих ефектів середнє значення OR<sub>MH</sub>=3,93, для моделі випадкових ефектів OR<sub>MH</sub>=4,29. Поряд з цим розміри довірчих інтервалів сильно варіюють (4,40 та 1,97). Таким чином, для представників європейської раси на високому рівні значимості доведена асоціація атопічного дерматиту з делецією <em>2282del4</em> у гені <em>FLG</em>. Отриманими статистичними оцінками можна користуватися в генетичному прогнозуванні, враховуючи при цьому регіональні особливості.</p> Д. О. Сівальньова Л. О. Атраментова ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 77 81 Дослідження зв’язку між порушенням компактизації хроматину та наявністю анеуплоїдій в ядрах сперматозоїдів для чоловіків зі зниженою фертильністю https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13784 <p>Досліджено зв'язок між наявністю анеуплоїдій та ступенем фрагментації ДНК в ядрах сперматозоїдів в еякуляті у чоловіків зі зниженою репродуктивною функцією для пацієнтів різних вікових груп. Виявлено пряму кореляцію між порушенням компактизації хроматину та хромосомними абераціями в ядрах сперматозоїдів для чоловіків старше 35 років. Підвищення кількості анеуплоїдних сперматозоїдів веде до росту рівня ДНК сперми. Пороговим клінічно значимим віком чоловіка, що веде до зниження репродуктивної функції, є вік 35 років.</p> О. М. Феськов Є. С. Жилкова Н. М. Сотнік О. М. Федота ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 82 87 Вплив генів короткостебловості на варіацію ознак ліній м’якої озимої пшениці https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13785 <p>Вивчали зв'язок між алельним станом генів короткостебловості <em>Rht</em><em>8</em>, <em>Rht</em><em>-</em><em>B</em><em>1</em>, <em>Rht</em><em>-</em><em>D</em><em>1</em> й одного з мажорних генів, що відповідає за реакцію рослин на фотоперіод – <em>Ppd</em><em>-</em><em>D</em><em>1</em>, та взаємно корельованими кількісними ознаками ліній-аналогів, сортів та рекурентних форм озимої пшениці за допомогою методів дисперсійного та дискримінантного аналізу. Відмінності за результатами, отриманими цими двома методами, пояснюються врахуванням кореляції між ознаками при використанні дискримінантного аналізу. Показано, що найбільш інформативними ознаками для розрізнення ліній були: довжина головного колосу, кількість зерен з колосу, дата цвітіння і дата колосіння. Можливість диференціації усіх генотипів, що були відмінними за алелями генів короткостебловості, за комплексом агрономічних ознак не залежала від генетичного фону.</p> Г. О. Чеботар І. І. Моцний М. П. Кульбіда С. В. Чеботар ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 88 95 To the study of the species composition of coccidia (Sporozoa, Eucoccidiida) of the gray rat (Rattus norvegicus) from different regions of Azerbaijan https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13786 <p>In the feces of gray rat (<em>Rattus norvegicus</em>) caught in buildings of Qakh district and Baku city the oocysts of <em>Cryptosporidium</em> and <em>Eimeria </em>(Apicomplexa, Sporozoa, Eucoccidiida<em>) </em>were found. The <em>Cryptosporidium </em>oocysts of gray rats caught in Qakh district and Baku city, by their morphometric characters were similar with <em>C.&nbsp;muris </em>Tyzzer, 1907, <em>C.&nbsp;parvum </em>Tyzzer, 1912. <em>Eimeria </em>oocysts observed in Qakh district are proved to be <em>E.&nbsp;miyairii </em>Ohira, 1912 (= <em>E.&nbsp;nieschulzi </em>Dieben, syn. <em>E.&nbsp;halli </em>Yakimoff, 1935, 1924, syn. <em>E. carini</em> Pinto, 1928). <em>Eimeria </em>oocysts observed in urban population of rats by their morphometric parameters were different from all previously described species of <em>Eimeria</em> parasitizing in rats.</p> T. F. Gurbanova S. O. Mamedova ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 96 101 Моніторинг ґрунтової мезофауни на рекультивованих ґрунтах Ігнатівського газонафтового родовища (Україна, Полтавська область) https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13787 <p>Встановлено, що порушення ґрунтового покриву в результаті будівництва газонафтових свердловин на Ігнатівському родовищі призвело до майже повного знищення ґрунтової мезофауни. Щільність мезофауни на рекультивованих ділянках була у 2–43 рази нижчою, ніж на фонових. Щільність дощових черв’яків залишалася дуже низькою навіть після п’яти років рекультивації. Першими ґрунти заселяють личинки пластинчастовусих і жужелиць, личинки коваликів були відсутні на всіх відновлюваних ділянках.</p> М. Ю. Журавель І. П. Леженіна П. В. Клочко В. В. Яременко ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 102 109 Pyrrhocoris apterus як біоіндикатор стану довкілля https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13788 <p>Визначено, що наявність клопів на відповідній території може свідчити про стан довкілля. На територіях із максимальним антропогенним навантаженням (наприклад, проммайданчик) ці комахи або не зустрічаються взагалі, або мають низьку чисельність. Встановлено, що червоноклопи червоні рівненської популяції перевищують за більшістю морфометричних показників досліджених клопів із м. Запоріжжя. В складних умовах існування спостерігається не лише здрібнішання клопів, але й зміна пропорцій їхнього тіла. Це супроводжується зростанням поліморфізму комах.</p> О. П. Корж ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 110 114 Доповнення до анотованого списку павуків (Araneae) Харківської області (Україна) https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13789 <p>Наведено список 206 видів павуків, знайдених у 48 пунктах Харківської області. Один вид, <em>Emblyna</em> <em>brevidens</em><em>, </em>вказуються уперше для України, 22 види – для Харківської області. Для двох видів підтверджені знахідки 30-річної давності, три види відновлені у списку, але попередні вказівки залишаються помилковими. Для всіх видів наведені нові місця зборів у межах області.</p> Н. Ю. Полчанінова О. І. Слуцький ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 115 122 Лімфоїдні структури травного тракту куликів (Charadrii) https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13790 <p>Уперше досліджено й описано лімфоїдні структури травного тракту 12 видів куликів (Charadrii). Установлено, що захисні структури в стінці травної трубки представлені лімфоїдними вузликами й лімфоцитами, які дифузно розташовані: у власній пластинці слизової оболонки, у м'язовій і серозній оболонках. Лімфоїдні вузлики в усіх відділах травного тракту неінкапсульовані. У досліджених видів куликів відзначено наявність дивертикулу Меккеля, який можна вважати периферичним органом імунної системи куликів. З'ясовано, що найбільша кількість лімфоїдної тканини сконцентрована в передньому відділі травної трубки (стравохід) і в задньому відділі (пряма кишка).</p> Л. П. Харченко І. О. Ликова ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 123 130 Еколого-фауністичний аналіз трематод риб Малої Гизилагачської затоки Каспійського моря https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13791 <p>У 2007–2012 роках у Малій Гизилагачській затоці Каспійського моря автором методом повного гельмінтологічного розтину досліджено 436 риб, що належать до 23 видів, виявлено 28 видів трематод. Більшість виявлених видів – паразити кришталика очей, кишечника, м'язів, плавників і зябер, в інших органах риб відзначено по 1–2 види. Всі знайдені види, за винятком двох, здатні паразитувати у представників однієї або декількох родин риб. Видів, зараження якими пов'язано з поїданням донних безхребетних, у бентофагів зареєстровано набагато більше, ніж в інших риб. Відзначено акумуляцію в організмі хижаків трематод заглочених ними риб. Серед виявлених трематод 13 видів є збудниками захворювань риб, а 2 види становлять небезпеку для людини.</p> Є. В. Шакаралієва ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 131 140 Вплив композиційного складу середовища інкубації на рівень життєздатності фолікулів при гіпотермічному зберіганні https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13792 <p>У роботі досліджена життєздатність фолікулів оваріальної тканини при гіпотермічному зберіганні в середовищах різного композиційного складу. Максимальна стійкість клітин виявляється ​​при використанні в якості інкубаційного розчину манітолвмісного середовища. Введення 10% ембріональної телячої сироватки (ЕТС) у всі досліджувані розчини призводить до підвищення життєздатності фолікулів на 10–15 %.</p> К. О. Мединець В. В. Кірошка Ю. О. Тіщенко Т. П. Бондаренко ##submission.copyrightStatement## 2013-12-27 2013-12-27 17 1056 141 147