Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія» https://periodicals.karazin.ua/biology <p>Фахове видання з біологічних наук.</p> <p>Містить результати досліджень та оглядові статті з біології.</p> <p>Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.</p> Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна uk-UA Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія» 2075-5457 <p>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої її публікації на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, яка дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи.</p> Пам’яті Василя Івановича Глущенка https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13966 <p>Пам’яті Василя Івановича Глущенка</p> редакційна колегія ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 5 6 Створення біотрансплантанта рогівки https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13967 <p>В останні роки в літературі розглядають трансплантацію культивованих стовбурових клітин як найбільш перспективний метод, що дозволяє впливати на хід репарації тканин організму людини. Офтальмологами вивчається можливість застосування в клініці нової технології, званої культивуванням ex vivo епітеліальних стовбурових клітин, яка дозволяє уникнути потенційних ускладнень, пов'язаних з пересадкою лімбального аутографта. Різними дослідниками in vitro та in vivo було продемонстровано, що амніотична мембрана може бути успішно використана в якості субстрату для культивування епітеліальних стовбурових клітин та їх подальшого застосування в лікуванні важкої патології поверхні ока. Особливості тканинного складу і функції амніотичної оболонки визначають ряд якостей, наявність яких приваблює дослідників і клініцистів до використання при лікуванні патології корнеальних, лімбальних і кон'юнктивальних епітеліальних покривів.</p> А. С. Кавеліна ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 7 12 Деякі метаболічні відповіді організму тварин на навантаження манган хлоридом https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13968 <p>Проведено експериментальне дослідження балансу біоелементів за умов моделювання манганової інтоксикації у щурів: 5-кратно внутрішньом’язово вводили MnCl<sub>2</sub>´4Н<sub>2</sub>О з еквівалентною кількістю Мангану 25 мг/кг маси тіла. Декапітацію проводили на 10-й день експерименту. Встановлено, що максимальне накопичення введеного металу спостерігається в печінці й нирках, мінімальне – у м'язах та в мозку щурів. В експериментальній групі в органах і тканинах на елементоорганічному рівні виявлено перерозподіл досліджуваних елементів.</p> Г. П. Андрейко О. О. Михайлова О. О. Коновалова М. С. Гончаренко ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 13 19 Інфламосоми та їх роль у патології https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13969 <p>В огляді наведено дані літератури про макромолекулярні внутрішньоклітинні комплекси «інфламосоми», що відіграють важливу роль у регуляції процесів утворення і секреції прозапальних інтерлейкінів сімейства Іл-1, а також аутозапальних захворюваннях, розвиток яких пов'язаний з підвищеною активністю даних комплексів. Аналізується структура різних видів інфламосом, механізми їх активації та участі в патогенезі захворювань, а також сучасні методи корекції їх функціональної активності.</p> О. П. Білозоров ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 20 25 Циклічний режим годування та прооксидантно-антиоксидантний баланс у ядрах гепатоцитів щурів молодого та старого віку https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13970 <p>Проведено дослідження дії циклічного режиму годування на динаміку оксидативного стресу у ядрах гепатоцитів щурів 3- та 19-місячного віку. В якості показників стану прооксидантно-антиоксидантного балансу були використані вміст ТБК-активних продуктів та активність глутатіонпероксидази. Виявлено, що виражене порушення прооксидантно-антиоксидантного балансу виникає тільки після завершення першого циклу періодичного голодування/відновлення маси тіла та є найбільш сильним у молодих тварин. Встановлена кореляція між рівнем ТБК-активних продуктів та активністю глутатіонпероксидази ядер. Зменшення інтенсивності оксидативних процесів, яке спостерігається протягом другого циклу дієтичного обмеження, інтерпретовано як прояв адаптивних механізмів.</p> М. С. Гірич Н. І. Кургузова Ю. В. Нікитченко ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 26 33 Рівень агресивності та емпатії в залежності від демографічного статусу пробандів та їх батьків https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13971 <p>Стаття містить результати популяційно-генетичного аналізу зв’язку агресивності та емпатії і демографічного статусу пробандів та їх батьків. Встановлено, що рівень агресивності у мігрантів вище (36,3 бала), ніж у корінних мешканців (41,7 балів), рівень емпатії у мігрантів нижче (3,2 бали), ніж у корінних мешканців (5,5 балів). Найменш «агресивними» серед корінних пробандів виявилися ті, батьки яких теж корінні (38,7 бали), а рівень емпатії найбільший (5,4 бали). Найбільш «агресивними» серед корінних пробандів виявилися ті, батьки яких є мігрантами: агресивність – 40,6 балів, а емпатія – 5,0. Пробанди-мігранти, у котрих обидва батьки були уродженцями Харкова, проявили мінімальну середню агресивність (39,8 бали) і мінімальну емпатію (4,9 бали).</p> Л. О. Атраментова К. М. Лучко ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 34 40 Оцінка міжлінійних відмінностей за компонентами пристосованості ліній Drosophila melanogaster із нейрологічними відхиленнями https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13972 <p>Вивчено компоненти пристосованості та локомоторну активність ліній <em>Sh</em><em><sup>14</sup></em>, <em>slo</em><em><sup>1</sup></em>, <em>para<sup>ST</sup></em><em><sup>76 </sup></em><em>Drosophila melanogaster</em> з нейрологічними мутаціями, що впливають на роботу іонних каналів, в порівнянні з лініями дикого типу Canton-S і Oregon. Встановлено вплив генотипу на плодючість, життєздатність, а також локомоторну активність імаго даних ліній. Статеві відмінності за локомоторною активністю були виявлені лише для лінії дикого типу <em>C</em><em>-</em><em>S</em>. Обговорюється вплив порушень в роботі іонних каналів на механізми нейродегенерацій та формування пристосованості у дрозофіли.</p> О. В. Глянько Л. І. Воробйова ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 41 45 Особливості прояву синдрому гібридного дисгенезу у деяких лініях Drosophila melanogaster https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13973 <p>Вивчали прояв гібридного дисгенезу у нащадків F1 і F2 циклічних схрещувань ліній Oregon-R, Harwich і w<sup>hd</sup>, які, імовірно, розрізняються наявністю певних мобільних генетичних елементів. Ступінь гібридного дисгенезу оцінювали за тестом на атрофію гонад. Отримані дані дозволяють припустити наявність в генотипі лінії Oregon-R з колекції кафедри генетики і цитології ХНУ ім. В.Н.Каразіна функціонально активних копій мобільного генетичного елемента <em>hobo</em>. Обговорюється можливість наявності елемента <em>hobo</em> або іншого, здатного викликати синдром гібридного дисгенезу, МГЕ в генотипі лінії w<sup>hd </sup>на додаток до <em>Р</em>-елементу. Розглядаються особливості лінії w<sup>hd</sup> в Р-М системі гібридного дисгенезу.</p> І. Д. Городнянський Л. І. Воробйова ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 46 53 Динаміка індексу ендогамії і рівня міжетнічних шлюбів у районних популяціях Херсонщини https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13976 <p>При проведенні популяційно-генетичного дослідження сучасного сільського населення Херсонщини межами елементарної популяції слід вважати всю область (індекс ендогамії 0,54–0,81). Критерію елементарної популяції на рівні району відповідає лише Горностаївський район (частка ендогамних шлюбів 57,0%). Усі районні центри, крім міста Берислав, є елементарними популяційними одиницями на рівні району (індекс ендогамії 0,50–0,62) з відносно стабільним протягом 54 років рівнем міжетнічних шлюбів (30,1–29,1 %). Для сільрад елементарною популяційною одиницею є вся область (індекс ендогамії 0,64–0,80). Загальною тенденцією є збільшення частки міжетнічних шлюбів як у цілому за районами (з 30,5 до 32,4%), так і в межах сільрад (з 30,9 до 35,7%). У Горностаївському районі на фоні зменшення частки міжетнічних шлюбів та підвищення рівня ендогамії протягом останніх 13 років констатується відносне зниження поширеності вроджених вад немовлят, мертвонароджень, мимовільних викиднів, імовірно, за рахунок формування адаптивних комплексів генів, що протидіють ефекту генетичного дрейфу. Виявлені закономірності потребують подальшого дослідження.</p> О. Г. Лановенко ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 54 64 Структура населення України за чутливістю до фенілтіокарбаміду https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13978 <p>Вивчена структура вибірки населення України відносно частоти фенотипів, генотипів і генів, пов’язаних з чутливістю до фенілтіокарбаміду. Показано, що в популяції присутні 22% осіб, які не відчувають смаку фенілтіокарбаміду. Серед чоловіків дещо більше нетестерів, ніж серед жінок, проте відмінності при даному розмірі вибірки (n=255) носять статистично не значущий характер. Розрахована на підставі рівняння Харді-Вайнберга частота домінантного і рецесивного алеля гена чутливості до фенілтіокарбаміду склала в цілому у вибірці p<sub>T</sub>=0,47 і q<sub>t</sub>=0,53 відповідно.</p> О. В. Філіпцова І. А. Тимошина О. Ф. Чечуй ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 65 71 Experimental study of changes in the intensity of infection of carp (Cyprinus carpio carpio) with blood parasites Trypanosoma carassii and Cryptobia borelli in the laboratory conditions https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13979 <p>Experimental studies have shown that in the body of carp yearlings infested with trypanosomes and <em>Cryptobia</em> in the water with a low temperature (4–12°C), intensive aeration and abundant feeding intensity of infection of blood parasites was low. Intensity of infection of the same fish that were kept in water with temperature 20–24°C, poor aeration of water and shortage of food increased. The sharp increase of the intensity of infection with <em>Cryptobia</em> in one of the individuals led to the fish death.</p> M. A. Guseinov ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 72 75 Diet of juvenile and mature individuals of carp Cyprynus carpio L., bream Abramis brama orientalis Berg. and roach Rutilus rutilus caspicus (Jak.) in Mingechaur water reservoir https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13981 <p>The diet and food relationships of juvenile and mature individuals of carp<em> Cyprynus carpio</em> L., bream <em>Abramis brama</em> <em>orientalis</em> Berg. and roach <em>Rutilus rutilus</em> <em>caspicus</em> (Jak.) have been studied in the Mingechaur water reservoir. Indices of intestine filling, food composition and fatness have been analyzed. The results of the investigations showed that larvae of carp, bream and roach in Mingechaur reservoir consumed planktonic crustaceans (Copepoda, Cladocera) and filamentous algae, and mature fish of carp, bream and roach consumed crustaceans (<em>Daphnia </em>sp., <em>Cyclops</em> sp.) and vegetation. It has been found that compared with other seasons in the summer the feeding area of ​​carp, bream and roach expands and covers the entire western part of Mingachaur reservoir.</p> M. M. Seyid-Rzayev ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 76 82 Орнітофауна селітебної зони Києва https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13982 <p>У селітебній зоні Києва зареєстровано 114 видів птахів 17-ти рядів. Список птахів, які достовірно гніздяться, склав 86 видів 15-ти рядів. Видовий склад орнітофауни чітко розрізняється в житлових кварталах, в яких гніздиться 20,3–43,0&nbsp;%, і в слабо трансформованих біотопах селітебної зони, де селиться 52,3–80,2&nbsp;% видів птахів Києва. Криві домінування-різноманіття вказують на відсутність збалансованого розвитку угрупувань птахів, що гніздяться в кварталах житлової забудови Києва. В усіх біотопах домінуючі позиції займають синантропні птахи. В районах багатоповерхової забудови та парках птахи існують в умовах перенаселення. За кількістю видів, характеристиками різноманіття та рівномірності розподілення видів за численністю угрупування птахів, що гніздяться в парках Києва, займають проміжне положення між угрупуваннями птахів, що гніздяться в слабо трансформованих біотопах і в кварталах житлової забудови.</p> Т. В. Шупова ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 83 91 Зміни структурно-функціональної організації фотосинтетичного апарату рослин пшениці ярої під дією діазотрофів роду Azospirillum https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13986 <p>Досліджено зміни у структурно-функціональній організації фотосинтетичного апарату пшениці ярої за бактеризації різними штамами азоспірил у порівнянні з варіантами без інокуляції. У інокульованих рослин виявлено достовірне збільшення розмірів клітин і кількості хлоропластів. Парціальний об`єм тилакоїдів гран збільшувався у варіантах інокуляції <em>А. brasilense</em> 77, <em>А. brasilense</em> 102 і <em>Azospirillum</em> Sp7 на 81%, 18% і 52% відповідно. Розташування піків в спектрах поглинання світлозбиральних пігмент-білкових комплексів (ПБК) тилакоїдів гран і положення головного «червоного» максимуму проростків пшениці ярої, інокульованих різними за активністю штамами <em>А. brasilense</em>, вказувало на варіабельність співвідношення форм хлорофілу, що входить до складу ПБК гранального комплексу фотомембран інокульованих рослин.</p> Н. І. Адамчук-Чала Є. П. Копилов В. О. Яценко ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 92 96 Антимікробна активність етанольного екстракту Artemisia abrotanum L. (Asteraceae) за умов інтродукції в Поліссі України https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13987 <p>Встановлена антимікробна активність етанольного екстракту <em>Artemisia abrotanum</em> L. стосовно грампозитивних (<em>Staphylococcus</em> <em>aureus</em>) та грамнегативних бактерій (<em>Escherichia coli</em>, <em>Pseudomonas</em> <em>aeruginosa</em><em>), </em>гриба <em>Candida albicans</em>. Антимікробні властивості полину лікарського пов’язані, в першу чергу, з наявністю біологічно активних речовин у надземній частині рослин. Основні компоненти ефірної олії, яку синтезує рослина: 1,8-цинеол (30,44%), камфора (31,92%). Сума фенольних сполук у повітряно-сухій сировині полину лікарського становила 2,98%. Ідентифіковано флавоноїди рутин, лютеолін-7-глікозид та кавову, хлорогенову, ізохлорогенову кислоти.</p> І. В. Іващенко Д. Б. Рахметов О. А. Іващенко ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 97 105 Особливості кровоносного русла та паренхіми яєчка щура в нормі https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13988 <p>Досліджували за допомогою ін’єкційного та ангіорентгенографічного методів особливості артеріальної та мікроциркуляторної ланок кровоносного русла яєчка щурів в нормі. Встановлено, що кровопостачання яєчка щура забезпечують яєчкова артерія, артерія сім’явиносної протоки та артерія м’яза-підіймача. Морфологічний та морфометричний аналіз дозволив оцінити стан паренхіми яєчка в нормі. Виявлено, що тільки 93,3% звивистих сім’яних трубочок яєчка зберігають звичайну будову, в інших звивистих сім’яних трубочках яєчка різна ступінь пошкодження клітин сперматогенного епітелію.</p> О. Я. Глодан ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 106 110 Характер відновних процесів в яєчку щурів у різні терміни після припинення алкоголізації https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13989 <p>Досліджено гістологічні і ультраструктурні зміни в яєчках 27 лабораторних щурів у різні терміни після припинення затравки тварин етанолом. Встановлено, що відновні процеси у звивистих сім’яних трубочках яєчка спостерігаються в умовах двотижневого експерименту і проявляються достовірним збільшенням кількості статевих клітин, що розвиваються. Збільшення терміну алкоголізації тварин до 3 тижнів різко знижує відновні процеси у звивистих сім’яних трубочках. Спостерігається виражене зниження кількості сперматоцитів, сперматид та об’єму ядер інтерстиційних ендокриноцитів.</p> Б. В. Грицуляк В. Б. Грицуляк М. Б. Пастух І. Й. Івасюк Н. П. Долинко ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 111 115 Вплив методів сепарації та режимів кріоконсервування на структурно-функціональні властивості ядровмісних клітин кордової крові https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13990 <p>У роботі проведено оцінку ефективності технологій кріоконсервування кордової крові з використанням кріопротекторів різного механізму дії. Продемонстрована залежність збереженості та життєздатності ядровмісних клітин кордової крові, у тому числі гемопоетичних стовбурових, а також структурної повноцінності їх мембран від методів виділення та режимів кріоконсервування. Показано, що застосування непроникаючого кріопротектора поліетиленоксиду з Мв 1500 у кінцевій концентрації 10% або проникаючого ДМСО у кінцевій концентрації 5% забезпечують високу збереженість структурно-функціональних параметрів клітин після розморожування.</p> П. М. Зубов ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 116 122 Цитобіофізичні характеристики клітинних ядер букального епітелію у хворих з фармакорезистентними формами прозопалгій https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13992 <p>Робота присвячена вивченню показника електрофоретичної активності клітинних ядер букального епітелію у хворих на фармакорезистентні форми прозопалгій. У дослідженні застосовували метод внутрішньоклітинного мікроелектрофорезу при вивченні клітин людини, розроблений в Харківському національному університеті. Електрофоретичну рухливість ядер букальних епітеліоцитів вивчали у 86 донорів, з них 46 хворих з прозопалгіями і 40 практично здорових осіб. Аналіз отриманих даних показав, що електрофоретична рухливість ядер у хворих з прозопалгіями статистично значно нижче, ніж у контрольній групі. Зміни показника електрофоретичної рухливості клітинних ядер букального епітелію в осіб з фармакорезистентними формами прозопалгій є непрямим відображенням функціонального стану організму.</p> Т. В. Колупаєва М. Ф. Посохов О. С. Іщенко ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 123 126 Дослідження впливу 1,2-пропандіолу на мембрани еритроцитів методом флуоресцентних зондів https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/14001 <p>Вплив кріопротектора 1,2-пропандіолу на мембрани еритроцитів людини було досліджено за допомогою набору флуоресцентних зондів – орто-гідроксипохідних оксазолу й оксадіазолу. Продемонстровано, що флуоресцентні зонди на основі орто-гідроксипохідних оксазолу можуть використовуватися як індикатори змін фізико-хімічних властивостей і структури мембрани під дією 1,2-пропандіолу: встановлено, що початкова концентрація 1,2-пропандіолу, яка спричиняє зміни структури мембрани еритроцита людини, складає 5 об.%. Продемонстровано, що під впливом 1,2-пропандіолу зміни в мембранах еритроцитів відбуваються в полярних областях мембрани, в той же час, вплив цього кріопротектора не спричиняє зміни у гідрофобних областях мембран еритроцитів. Отримані відомості можуть виявитися корисними для вибору оптимальних умов кріопротектування.</p> Є. М. Корнієнко Є. О. Посохов ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 127 134 Спектрально-кореляційні параметри бioелектричної активності в альфа-діапазоні ЕЕГ дітей в період другого дитинства при зорових дисфункціях https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/14003 <p>Обстежено 45 нормальнозорих та 140 дітей з зоровими дисфункціями у віці від 8 до 12 років. Встановлено, що найбільших змін альфа-активність зазнає при вроджених двобічних дисфункціях, що виявлялося достовірним генералізованим зниженням спектральної потужності, переміщенням фокусу максимальної активності у центрально-тім’яні області, домінуванням нестійких аперіодичних альфа-коливань. При набутих двобічних дисфункціях виявлено достовірне зниження пікової частоти альфа-діапазону та переміщення фокусу максимальної активності у тім’яно-потиличні області. При вроджених однобічних дисфункціях виявлена тенденція до підвищення спектральної потужності та пікової частоти альфа-діапазону переважно у ростральних відділах кори головного мозку.</p> І. В. Редька ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 135 144 Особливості калусогенезу зразків сої Glycine max (L.) Merr. з різною фотоперіодичною реакцією https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/14004 <p>У роботі представлені результати дослідження частоти первинного калусогенезу різних експлантів, ростової реакції та морфологічна характеристика калусних первинних і пересадкових культур зразків сої з різною фотоперіодичною чутливістю. Показано, що короткоденні зразки сої ефективніше вводяться в культуру in vitro, а їх калусні тканини характеризуються більш інтенсивним ростом в порівнянні з калусами фотоперіодично нечутливих рослин. Передбачається, що гени дозрівання сої, що визначають фотоперіодичну чутливість рослин in vivo, беруть участь у предетермінації процесів калусогенезу в умовах in vitro.</p> О. А. Авксентьєва М. С. Васильченко ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 145 153 Дослідження вторинних метаболітів ксерофітних видів роду Spiraea L. (Rosaceae) флори України https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/14005 <p>Метою даної роботи була оцінка біологічно активних речовин листків ксерофітних видів таволг: <em>S.&nbsp;crenata </em>L.<em>, S.&nbsp;hypericifolia </em>L.<em>, S.&nbsp;litwinowii </em>Dobrocz<em>.</em> флори України, серед яких останній вид – ендемічний. Наведені ботанічні характеристики досліджуваних таволг та профілі негідролізованих екстрактивних речовин, отримані методом ВЕРХ з діодно-матричним детектуванням. Показано, що фізіологічно сформовані листки цих рослин<em>,</em> окрім типових речовин – водорозчинних органічних і амінокислот з одного боку та хлорофілів, каротиноїдів та фосфоліпідів з іншого – містять великий пул середньополярних вторинних метаболітів фенольної природи. Серед них охарактеризовано похідні коричної та оксикоричних кислот, катехіни й проантоціанідини, флавонол-глікозиди. Обговорюються виявлені розбіжності в складі фенольних метаболітів та їх хемотаксономічне значення. Досліджені види слід вважати рослинами, в значній кількості продукуючими біологічно активні фенольні сполуки з актуальним прикладним вивченням.</p> Н. М. Белемець В. П. Грахов М. М. Федорончук З. Г. Бонюк О. П. Паламарчук ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 154 161 Характеристика стійкості деревних та чагарникових рослин до забруднення повітря сполуками сірки, фтору та нітрогену https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/14006 <p>Наводяться оригінальні матеріали визначення пошкоджуваності листових пластинок 40 видів деревних та чагарникових рослин сумішами фтористого водню, сірчистого ангідриду, парів сірчаної кислоти та аміаку. Встановлено, що різні види рослин неоднаково реагують на забруднення, що дозволило виділити толерантні (пошкоджується менше 20% площі листків), середньостійкі (пошкоджується від 20 до 50% площі листових пластинок) та нестійкі (пошкоджується більше 50% поверхні листя) види рослин. Виділена також група видів із змінною стійкістю, пошкоджуваність яких значною мірою залежить від складу забруднення та сполучень полютантів.</p> Ю. Г. Приседський ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 162 167 Модифікована методика визначення проліну в рослинних об'єктах https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/14007 <p>Запропонована оптимізована для умов масових вимірювань модифікована методика визначення вільного проліну нінгідриновим методом в рослинних об'єктах. Нова модифікація відомого методу характеризується більшою простотою, експресивністю і нешкідливістю для дослідника. Показано застосування цієї методики для оцінки динаміки змін вмісту амінокислоти проліну в листках маслинки вузьколистої (<em>Elaeagnus angustifolia </em>L.) та солеросу європейського (<em>Salicornia europaea</em> L.), які ростуть на ділянках узбережжя гіперсолоного Куяльницького лиману в умовах засолення грунтів NaCl.</p> Г. Н. Шихалєєва О. К. Будняк І. І. Шихалєєв О. Л. Іващенко ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 168 172 Правила для авторів https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/14008 редакційна колегія ##submission.copyrightStatement## 2014-02-25 2014-02-25 21 1112 173 173