Динаміка бідності в Україні в 2005-2015 роках

  • Олександр Струченков
Ключові слова: бідність, депривація, нерівність, прожитковий мінімум

Анотація

У статті на основі статистичних та соціологічних даних аналізуються тенденції динаміки бідності населення України в 2005-2015 роках. Визначено специфіку основних параметрів абсолютної, відносної, деприваційної та суб’єктивної бідності. Виявлено категорії громадян, які найбільше потерпають від нужденності, пов’язаної з відсутністю доступу до тих чи інших соціальних ресурсів. Наводяться результати статистичних обстежень, які свідчать про зменшення монетарної та деприваційної бідності у 2005-2013 роках. Зазначається, що внаслідок політико-економічної кризи 2014-2015 років та агресії Росії ситуація з бідністю значно погіршилася: щонайменше третина населення опинилася за межею бідності. Підкреслюється, що відсутність рішучих дій влади, спрямованих на боротьбу з бідністю, може спричинити  посилення соціальної напруженості та викликати нові сплески протестної активності українського населення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Струченков
Кандидат історичних наук, доцент

Посилання

1. Головаха Є.І. Суспільство, що трансформується. Досвід соціологічного моніторингу в Україні [Текст] / Є.І. Головаха. – К., 1997. – 154 с.

2. Осипова І., Сотніченко Н., Манніла С., Хейтен Й. ден, Ліновицька М. Бідність в Україні: спільне дослідження Держкомстату України та TACIS [Текст] / І. Осипова, Н. Сотніченко, С. Манніла, Й. ден Хейтен, М. Ліновицька // Статистика України. – 1999. - №1. – С.15-23.

3. Харченко Н. Різноманітність аспектів бідності: спроба соціологічного аналізу [Текст] / Н. Харченко // Наукові записки НаУКМА. – 1999. – Т.7: Політологія. Соціологія. – С.38-49.

4. Лібанова Е.М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу: Монографія [Текст] / Е.М. Лібанова. – К.: КНЕУ, 2008. – 330 с.

5. Демографічні чинники бідності (колективна монографія) [Текст] / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009. – 184 с.

6. Лебідь Л.І. Соціальний простір бідності в старопромисловому регіоні (на прикладі Донбасу) [Текст]: автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Харківський нац. ун-т. – Харків, 2008. – 19 с.

7. Бабак І.М. Об’єктивні та суб’єктивні чинники в ідентифікації бідності Східного та Західного регіонів України (на прикладі Дніпропетровщини та Львівщини) [Текст]: автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – 16 с.

8. Валовий внутрішній продукт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm. – Назва з екрана.

9. Основні показники ринку праці (річні дані) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/osp_rik_b_07u.htm. – Назва з екрана.

10. Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/tznr/tznr_u/tznr_u_bez.htm. – Назва з екрана.

11. Цілі розвитку тисячоліття. Україна – 2014. Щорічна моніторингова доповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/mdg/_-_-2014.html. – Назва з екрана.

12. Цілі розвитку тисячоліття. Україна: 2000-2015. Національна доповідь[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://un.org.ua/images/stories/docs/2015_MDGs_Ukraine_Report_ukr.pdf. – Назва з екрана.

13. Когатько Ю.Л. Бідність сільського населення України [Текст] / Ю.Л. Когатько // Демографія та соціальна економіка. – 2015. - №1. – С.32-43.

14. Черенько Л.М. Нові форми бідності в Україні: основні прояви та оцінка [Текст] / Л.М. Черенько // Демографія та соціальна економіка. – 2015. - №1. – С.11-21.

15. Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у січні 2016 року). Статистичний збірник [Текст] / Державна служба статистики України. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 76 с.

16. Самопочуття мешканців України у травні 2016 року: економічні негаразди і щастя попри все [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/?
lang=ukr&cat=reports&id=636&page=1&t=7. – Назва з екрана.

17. Структура сукупних витрат домогосподарств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/strukt2010_u.htm. – Назва з екрана.

18. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/spojiv2010_u.htm. – Назва з екрана.

19. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2015 році. Статистичний збірник [Текст] / Державна служба статистики України. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 380 с.

20. Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг (за матеріалами вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2015 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/gdn/sdrsd/arh_sddtp.htm. – Назва з екрана.

21. Лібанова Е. Україна: глибина нерівності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/internal/ukrayina-glibina-nerivnosti-_.html. – Назва з екрана.

22. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії подолання бідності» від 16 березня 2016 року №161-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-%D1%80#n10. – Назва з екрана.
Опубліковано
2017-11-07
Розділ
Статті