Dynamics of poverty in Ukraine in 2005-2015

Keywords: poverty, deprivation, inequality, living- wage

Abstract

In the article under analysis the main dynamics tendencies of poverty in Ukraine in 2005-2015 are analyzed on the basis of statistical and social researches. Specifics of the key features (absolute, relative deprivational and subjective) of poverty are determined. Categories of the citizens who are in need and suffer deprivations are revealed. The analysis of data for 2005-2013, demonstrates that the highest rates reduced absolute poverty. Political and economic crisis of 2014-2015 and Russia aggression struck a hard blow to the economy of Ukraine In general at least 30% of the population became poor. Thus, Ukraine didn't carry out its duties in fight against poverty provided by the Millennium Development Goals.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Oleksandr Struchenkov

PhD inHistory, associate professor

References

1. Головаха Є.І. Суспільство, що трансформується. Досвід соціологічного моніторингу в Україні [Текст] / Є.І. Головаха. – К., 1997. – 154 с.

2. Осипова І., Сотніченко Н., Манніла С., Хейтен Й. ден, Ліновицька М. Бідність в Україні: спільне дослідження Держкомстату України та TACIS [Текст] / І. Осипова, Н. Сотніченко, С. Манніла, Й. ден Хейтен, М. Ліновицька // Статистика України. – 1999. - №1. – С.15-23.

3. Харченко Н. Різноманітність аспектів бідності: спроба соціологічного аналізу [Текст] / Н. Харченко // Наукові записки НаУКМА. – 1999. – Т.7: Політологія. Соціологія. – С.38-49.

4. Лібанова Е.М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу: Монографія [Текст] / Е.М. Лібанова. – К.: КНЕУ, 2008. – 330 с.

5. Демографічні чинники бідності (колективна монографія) [Текст] / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009. – 184 с.

6. Лебідь Л.І. Соціальний простір бідності в старопромисловому регіоні (на прикладі Донбасу) [Текст]: автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Харківський нац. ун-т. – Харків, 2008. – 19 с.

7. Бабак І.М. Об’єктивні та суб’єктивні чинники в ідентифікації бідності Східного та Західного регіонів України (на прикладі Дніпропетровщини та Львівщини) [Текст]: автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – 16 с.

8. Валовий внутрішній продукт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm. – Назва з екрана.

9. Основні показники ринку праці (річні дані) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/osp_rik_b_07u.htm. – Назва з екрана.

10. Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/tznr/tznr_u/tznr_u_bez.htm. – Назва з екрана.

11. Цілі розвитку тисячоліття. Україна – 2014. Щорічна моніторингова доповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/mdg/_-_-2014.html. – Назва з екрана.

12. Цілі розвитку тисячоліття. Україна: 2000-2015. Національна доповідь[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://un.org.ua/images/stories/docs/2015_MDGs_Ukraine_Report_ukr.pdf. – Назва з екрана.

13. Когатько Ю.Л. Бідність сільського населення України [Текст] / Ю.Л. Когатько // Демографія та соціальна економіка. – 2015. - №1. – С.32-43.

14. Черенько Л.М. Нові форми бідності в Україні: основні прояви та оцінка [Текст] / Л.М. Черенько // Демографія та соціальна економіка. – 2015. - №1. – С.11-21.

15. Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у січні 2016 року). Статистичний збірник [Текст] / Державна служба статистики України. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 76 с.

16. Самопочуття мешканців України у травні 2016 року: економічні негаразди і щастя попри все [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/?
lang=ukr&cat=reports&id=636&page=1&t=7. – Назва з екрана.

17. Структура сукупних витрат домогосподарств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/strukt2010_u.htm. – Назва з екрана.

18. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/spojiv2010_u.htm. – Назва з екрана.

19. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2015 році. Статистичний збірник [Текст] / Державна служба статистики України. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 380 с.

20. Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг (за матеріалами вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2015 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/gdn/sdrsd/arh_sddtp.htm. – Назва з екрана.

21. Лібанова Е. Україна: глибина нерівності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/internal/ukrayina-glibina-nerivnosti-_.html. – Назва з екрана.

22. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії подолання бідності» від 16 березня 2016 року №161-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-%D1%80#n10. – Назва з екрана.
Published
2017-11-07
How to Cite
Struchenkov, O. (2017). Dynamics of poverty in Ukraine in 2005-2015. Ukrainian Sociological Journal, 19(1-2), 81-88. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9554
Section
Статті