Ціннісний вимір цивілізаційної трансформації суспільства

  • Віль Бакіров Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: цінністна свідомість, цивілізаційні зміни, соціокультурна комунікація

Анотація

У статті аналізуються чинники соціально-економічних, політичних і духовних перетворень, що відбувалися в Україні протягом останніх років. Зазначається, що українське суспільство знаходиться лише на проміжній стадії руху до європейських соціальних і політичних цивілізаційних стандартів. Акцентується увага на тому, що цивілізаційні зміни перш за все пов’язані зі зміною змісту нормативної ціннісної моделі світу. Здійснюється порівняльний аналіз ціннісних уявлень традиційного, індустріального та постіндустріального суспільств. Підкреслюється, що соціокультурна комунікація як механізм формування масової ціннісної свідомості відбувається в культурному діалозі епох, у взаємодії національних культур і субкультур, у відкритій дискусії ідеологій, у співставленні, протиставленні та взаєморозумінні різних ціннісних ставлень до світу. Робиться висновок щодо ролі та призначення університетів як інфраструктури формування ціннісної свідомості на індивідуальному, груповому та загальносоціальному рівні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віль Бакіров, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України, ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Президент Соціологічної асоціації України (САУ)

Посилання

1. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. – М. : Изд. «Искусство», 1984. – 350 с.

2. Буркхардт Я. Культура Италии в зпоху Возрождения / Я. Буркхардт / пер. С. Брилианта с 8-го нем. изд., перераб. Людвигом Гейгером. – СПб. : типо-лит. Герольд, 1904 - 1906. – Т. 1.

3. Фромм Е. Бегство от свободы / Е. Фром. – М. : Прогресс, 1990. – 272 с.

4. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер / пер. с нем. / Сост., общая ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с.

5. Rokеach M. The Nature of Human Values / M. Rokeach. – N.Y., 1973. – 438 с.

6. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э. Дюркгейм. – М. : Наука, 1991 . – 572 с.

7. Василюк, Ф.Е. Психология переживания [Текст] / Ф.Е. Василюк. – М. : МГУ, 1984. – 240 с.

8. Пасхавер, А.И. Кем быть / Александр Пасхавер. – К. : Фонд Порошенка, 2014. – 112 с. – (Серия «Жити по-новому»).

9. EUROMAIDAN – History in the Making / упоряд. Г. Гусєв, К. Донін, В. Кадигроб. – Київ : Основи, 2014. – 285 с.
Опубліковано
2017-11-07
Розділ
Статті