Харківська (Якубинська) соціологічна школа: витоки, напрямки досліджень, покоління дослідників

  • Liudmyla Protsenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна,
  • Liudmyla Sokurianska Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, https://orcid.org/0000-0002-4097-952X
Ключові слова: наукова школа, критерії ідентифікації наукової школи, Харьківська (Якубинська) наукова школа, концепція соціальної активності особистості

Анотація

У статті розглядається поняття «наукова школа», пропонуються критерії ідентифікації відповідного поняттю соціокультурного феномену, зокрема такі, як оригінальність науково-дослідної програми, наявність авторитетного вченого-лідера школи,  наявність механізмів забезпечення наступництва наукової традиції, каналів розповсюдження та презентації здобутого нового знання, зовнішнє визнання та висока оцінка результатів діяльності наукової школи тощо. За допомогою історіографічного аналізу доводиться, що Харківська (Якубинська) соціологічна школа відповідає представленим критеріям, зокрема школа налічує кілька поколінь дослідників, що активно розвивають у своїх працях оригінальну дослідницьку програму – концепцію соціальної активності особистості (соціальної групи), котру розробила професор О. О. Якуба, чий безумовний науковий авторитет, лідерські, організаторські та моральні якості стали важливим фактором створення Харківської наукової школи.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Liudmyla Protsenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна,

Cт. викладач кафедри соціології, liudmyla.protsenko@karazin.ua

Liudmyla Sokurianska, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна,
Доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології, sokuryanska@karazin.ua

Посилання

1. Проект Закону про вищу освіту [Реєстраційний номер 1187-2 від 21.01.2013] [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45512.

2. Положение о выделении грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук и их научных руководителей, молодых российских ученых-докторов наук и средств для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации [Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. № 260.] [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://grants.extech.ru/docs/pol_260_2.php.

3. Дежина И. Г. Ведущие научные школы – российский феномен? [Электронный ресурс] / И. Г. Дежина, С. В. Егерев // Капитал страны. – 2008. – № 12. Режим доступа : http://www.kapital-rus.ru/articles/article/992.

4. Научные школы: проблемы теории и практики / [В. И. Астахова, Е. В. Астахова, А. А. Гайков и др.] ; под ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой. – Х. : Изд-во НУА, 2005. – 332 с.

5. Ярошевский М. Г. Логика развития науки и научная школа / М. Г. Ярошевский // Школы в науке / под ред. С. Р. Микулинского, М. Г. Ярошевского, Г. Кребера [и др.]. – М. : Наука, 1977. – С. 265 – 274.

6. Зербино Д. Д. Научная школа как феномен / Д. Д. Зербино. – К. : Наукова думка, 1994. – 134 с.

7. Мирская Е. З. Научные школы: история, проблемы и перспективы / Е. З. Мирская // Науковедение и новые тенденции в развитии российской науки / под ред. А. Г. Аллахвердяна, Н. Н. Семеновой, А. В. Юревича. – М. : Логос, 2005. – С. 244 – 265.

8. Аронов Д. В. К проблеме определения понятия «научная (научно-педагогическая) школа» / Д. В. Аронов, В. Г. Садков // Вестник высшей школы «Alma mater». – 2003. – №6. – С. 8 – 13.

9. Проценко Л. Г. Наукова школа як об’єкт дослідження: теоретико-методологічні засади / Л. Г. Проценко // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: збірник наукових праць.– Випуск 16. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2010. – С. 190 – 195.

10. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. ; пер. с англ. И. З. Налетова [c вводной статьей и дополнениями. – 1969г.] – М. : Прогресс, 1977. – 300 с.

11. Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии / М. Полани. – [Благовещенск] : БГК Им. И. А. Бодуэна Де Куртенэ, 1998. – 344 с.

12. Якуба Е. А. Роль общественности в управлении производством : опыт конкретно-социологического исследования / Е. А. Якуба – Х. : Изд-во Харьк. ун-та, 1968. – 239 с.

13. Якуба Е. А. Ориентация личности на общественную деятельность и социальная активность / Е. А. Якуба, А. И. Андрющенко // Активность личности в социалистическом обществе. – М., 1976. – С. 157 – 171.

14. Якуба Е. А. Понятие общественной активности как качества личности студента / Е. А. Якуба // Коммунистические идеалы и становление личности студента.– Х., 1977. – С. 30 – 43.

15. Якуба Е. А. Нравственная активность молодых специалистов / Е. А. Якуба // Социальная активность специалиста: истоки и механизм формирования (Социологический анализ) / Е. А. Якуба, В. А. Правоторов, И. Д. Ковалева [и др.]. – Х., 1983. – Гл.1. – С. 5 – 26.

16. Якуба Е. А. Социальная активность молодого специалиста в условиях развитого социализма, ее критерии, уровни / Е. А. Якуба // Социальная активность специалиста: истоки и механизм формирования (Социологический анализ) / Е. А. Якуба, В. А. Правоторов, И. Д. Ковалева [и др.]. – Х., 1983. – C. 51 – 60.

17. Якуба Е. А. Социальная активность специалиста: истоки и механизм формирования (Социологический анализ) / Е. А. Якуба, В. А. Правоторов, И. Д. Ковалева [и др.] – Х. : Вища школа, 1983. – 216 с.

18. Якуба Е. А. Методологические и методические проблемы социологических исследований социальной активности личности / Е. А. Якуба – Х. : Вища школа, 1989. – 65 с.

19. Е. А. Якуба Социальная зрелость социальных групп в условиях трансформации общества // Харьковские социологические чтения – 98 : сб. науч. работ. – Х. : ЦЭПП «Радар», 1998. – С. 7 – 12.

20. Елена Александровна Якуба: Ученый, Учитель, Человек (исследования и воспоминания) / [сост. : Куценко О. Д., Сокурянская Л. Г.]. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2004. – 353 с.

21. Якуба Е. А. Право и нравственность как регуляторы общественных отношений при социализме / Е. А. Якуба. – Х. : Изд-во ХГУ, 1970. – 208 с.

22. Некрасова И. Ф. Некоторые вопросы организации и методики конкретно-социологичекого исследования трудовой дисциплины / И. Ф. Некрасова // Вопросы общественной активности масс и развития политической организации советского общества : материалы научной конференции (23-25 мая 1968 г.). – Х., 1968. – С. 75 – 78.

23. Маленкова Л. А. О роли руководителя в производственном коллективе / Л. А. Маленкова // Вопросы общественной активности масс и развития политической организации советского общества : материалы научной конференции (23-25 мая 1968 г.). – Х., 1968. – С. 124 – 127.

24. Нецвет Л. Ф. Роль стимулирования (форм поощрения) в развитии общественной активности членов производственного коллектива / Л. Ф. Нецвет // Вопросы общественной активности масс и развития политической организации советского общества : материалы научной конференции (23-25 мая 1968 г.). – Х., 1968. – С. 135 – 138.

25. Арбенина В. Л. Роль социального планирования в управлении процессом социализации молодого рабочего в производственном коллективе / В. Л. Арбенина // Научно-технический прогресс и молодежь : тезисы докладов участников научной конференции (декабрь 1971 г.). – Х., 1971. – С. 99 – 101.

26. Андрющенко А. И. Ценностная ориентация членов производственного коллектива в сфере общественно-политической деятельности / А. И. Андрющенко // Научно-технический прогресс и молодежь : тезисы докладов участников научной конференции (декабрь 1971 г.). – Х.,1971. – С. 107 – 109.

27. Бакиров В. С. Ценностное сознание и активизация человеческого фактора / В. С. Бакиров. – Х. : Вища школа ; Изд-во при ХГУ, 1998. – 152 с.

28. Куценко О. Д. Общество неравных. Классовый анализ неравенств в современном обществе : монография / О. Д. Куценко. – Х. : Изд. Центр ХНУ имени В. Н. Каразина, 2000. – 316 с.

29. Хижняк Л. М. Перетворення організацій в умовах соціально-економічних змін : монография / Л. М. Хижняк. – Х. : Основа, 1999. – 270 с.

30. Хижняк Л. М. Бизнес-деятельность как фактор трансформации социальной структуры / Л. М. Хижняк // Изменения социально-классовой структуры общества в условиях его трансформации / Е. А. Якуба, О. Д. Куценко, Л. М. Хижняк [и др.]. – Х., 1997. – С. 121 – 153.

31. Сорока Ю. Г. Видеть, мыслить, различать: социокультурная теория восприятия : монография / Ю. Г. Сорока. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. – 334 c.

32. Сорока Ю. Свої, чужі, різні: соціокультурна теорій сприйняття Іншого : монографія / Ю. Сорока. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 332 c.

33. Даниленко О. А. Язык конфликта в трансформирующемся обществе: от конструирования истории – к формированию социокультурных идентичностей : монография / О. А. Даниленко. – Вильнюс : Изд-во ЕГУ, 2007. – 402 с.

34. Сокурянская Л. Г. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода : монография / Л. Г. Сокурянская. – X. : Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2006. – 576 с.

35. Сокурянская Л. Г. Социальная субьектность как социологическое понятие и социальный феномен / Л. Г. Сокурянская // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. – Х., 2001. – С. 36 – 41.

36. Сокурянська Л. Г. Проблема суб’єкту в сучасній соціології / Л. Г. Сокурянська // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – Х., 2003. – С. 24 – 36.

37. Якуба Е. А. Социология : учебное пособие для студентов / Е. А. Якуба. – Х. : Константа, 1996. – 192 с.
Опубліковано
2015-11-18
Як цитувати
Protsenko, L., & Sokurianska, L. (2015). Харківська (Якубинська) соціологічна школа: витоки, напрямки досліджень, покоління дослідників. Український соціологічний журнал, (1-2), 5-13. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/4405
Номер
Розділ
Статті