Дозвілля між рівністю та нерівністю: до історії питання

  • Nataliia Tsimbaliuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 64/13, вул. Володимирська, Київ, 01601, Українa https://orcid.org/0000-0002-7331-863X
Ключові слова: теоретичні засади, методологічні підходи, дозвілля, культурно-дозвіллєве середовище

Анотація

У статті  розглядається проблема розвитку теоретичної бази досліджень в соціології дозвілля та її зв’язок з методологічними пошуками соціологічної науки в цілому. На основі ретроспективного аналізу локальних досліджень 60-80 рр.XX ст. доводиться відсутність грунтовної наукової методології, що ускладнює порівняння результатів досліджень та ставить під сумнів отриманих даних. Визначається, що в цей період базовою теоретичною основою досліджень була концепція розвиваючого потенціалу дозвілля. На прикладі аналізу різних сфер та напрямів культурно-дозвіллєвої діяльності доводився позитивний вплив дозвілля на людину, що полягав у розвитку її творчих здібностей, набутті та реалізації культурного капіталу. Дозвілля розглядалося як місце та практика свободи та рівності, а культурно-дозвіллєве середовище – як простір формування демократичних відносин. Провідним теоретичним підходом більшості досліджень у сфері дозвілля був інституціональний підхід, також поряд з ним застосовували функціональні та конфліктологічні теорії. У пошуках пояснень нових тенденцій розвитку дозвілля у 1980 – початку 2000 рр. вітчизняні науковці розширюють методологічну базу  досліджень сфери дозвілля, звертаються до теорій культурного відтворення соціуму (реконструкція соціальної позиції за культурними характеристиками) та соціокультурної методології класового аналізу, що суттєво підвищує пізнавальний та практичний потенціал досліджень у сфері дозвілля.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Nataliia Tsimbaliuk, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 64/13, вул. Володимирська, Київ, 01601, Українa

Доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціальних структур та соціальних відносин

Посилання

Культурно-дозвіллєва сфера України: динаміка змін та перетворень. Монографія / Ключко Ю. М., Ковтун В. Д., Троєльнікова Л. О., Цимбалюк Н. М.; під наук. ред. Цимбалюк Н. М. – К., 2003, с. 56-114.

Соціологія культури: Навч. посібник // О.М. Семашко, В.М. Піча, О.І. Погорілий та ін.; за ред. О. М. Семашка, В. М. Пічі. – К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2002, с. 1-64.

Гриценко О. А. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі / О. А. Гриценко / – Київ, УЦКД. – 228 с. 55

Подкуйко Н. Д. Нові підходи до будівництва і організації роботи комплексів дозвілля / Н. Д. Подкуйко / – Київ, Посвіт, 1993. – 11 с.

Дарендорф Р. О происхождении неравенства между людьми // Дарендорф Р. Тропы из утопии. Москва, 2002, с. 510-514.

Кожедуб О. В. Теоретичні засади дослідження вільного часу (за концепцією Карла Маркса) – Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2005, №3. с. 47-52.

Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київський національний ун-т культури і мистецтв; Український центр культурних досліджень. – К.: Кондор, 2005, с. 102-117.

Кірсанов В.В. Теоретико-методологічні та методичні засади педагогічної діагностики організації дозвілля. – К.: Альтерпрес, 2006, с.125-221.

Нельга Т.О. Культура вільного часу: спроба визначення та умови розвитку в сучасному українському суспільстві – Український соціум, 2007, № 5-6.

Бойко О. П. Культура дозвілля: трансформації та перспективи розвитку у добу глобалізації: автореф. дис. д-ра філософ. наук : 09.00.04 / О. П. Бойко / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2011. – 31 с.

Кузнєцова І. В. Аксіологічні та праксеологічні засади становлення особистості як суб’єкта культурно-освітньої діяльності: автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.10 / І. В. Кузнєцова / АПН України. Ін-т вищ. освіти. – К., 2008. – 20 с.

Шахейд А. А. Некоторые аспекты проблемы формирования ценностей народной художественной культуры у современной студенческой молодежи [Електронний ресурс] / А. А. Шахейд // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Філологічні науки. – 2015. – Вип. 5. – С. 86-93.

Артьомов П. М. Субкультура футбольних хуліганів: фактори формування та особливості прояву на пострадянському просторі: автореф. дис. канд. соціол. наук: 22.00.04 / П. М. Артьомов / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Х., 2009. – 20 с.

Петричко Н. О. Незаконні азартні ігри: кримінально-правове та кримінологічне дослідження: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Н. О. Петричко / Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010. – 20 с.

Куценко О. Д. Общество неравных: Классовый анализ неравенств в современном обществе: опыты западной социологии. – Харьков: Изд-во Харьковского национального университета. – 2000. Розділи 1.1, 1.3.

Новые социальные неравенства / Под ред. С. Макеева. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2006, с. 14-42.

Малес Л. В. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології / Л. В. Малес / – К.: К.І.С., 2011. – 325 с. 18. Сорока Ю. Г. Свої, чужі, різні: соціокультурна перспектива сприйняття Іншого: монографія / Ю. Г. Сорока / – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 332 с.

Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Tsimbaliuk, N. (2018). Дозвілля між рівністю та нерівністю: до історії питання. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 206-210. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11553