Тіньові практики в структурі економічної поведінки жителів прифронтових зон Донбасу (за результатами дослідження 2017 року)

  • Liliya Verhovod Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; 1 пл. Гоголя, Старобільськ, Луганська обл., 92703, Україна, lebedlili@yandex.ru https://orcid.org/0000-0002-0089-8389
Ключові слова: економічна поведінка, нелегальні та напівлегальні практики отримання доходів, хабарництво, неофіційна зайнятість, подвійне соціальне утриманство

Анотація

У статті представлені результати якісного дослідження особливостей економічної поведінки жителів прифронтових зон Донбасу. Підкреслено, що нелегальні та напівлегальні практики отримання доходів є невід’ємною складовою повсякденного життя. У якості індикаторів моніторингу даної проблеми розглянуто практики неофіційної зайнятості, уникнення сплати податків, хабарництва та феномен подвійного соціального утриманства. На основі ставлення до проблеми неофіційного працевлаштування виокремлено дві групи опитаних. Виявлено, що у респондентів, які працюють, означене явище не викликає різкого осуду та в деяких випадках вважається прийнятною формою поведінки. Студенти, які в більшості своїй поки що знаходяться на утриманні батьків і лише гіпотетично знайомі з проблемами пошуку роботи, вважають недопустимим неоформлення трудових відносин. Мотивацією при цьому є не збитки, які несуть такі практики державі, наприклад у вигляді несплати податків, а особисті інтереси (пенсія, оплачувана відпустка тощо). Респонденти засуджують хабарництво, але визнають, що без нього у нашому суспільстві не обійтись. У прифронтових зонах Донбасу має місце феномен подвійного соціального утриманства, до якого населення ставиться неоднозначно. У статті окреслено перспективи подальшого дослідження даної проблематики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Liliya Verhovod, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; 1 пл. Гоголя, Старобільськ, Луганська обл., 92703, Україна, lebedlili@yandex.ru

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та соціології

Посилання

Українець Л. Комплексна оцінка економічної ситуації в Україні у 2014-2015 рр. (частина 1: Загальна оцінка макроекономічної ситуації) / Л. Українець, А. Яблонська, Ю. Кравець, Ю. Стасина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iac.org.ua/kompleksna-otsinka-ekonomichnoyi-situatsiyi-v-ukrayini-u-2014-2015-rr-chastina-1-zagalna-otsinka-makroekonomichnoyi-situatsiyi/;

Индекс реальной заработной платы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://index.minfin.com.ua/index/real/;

Кулицький С. Сучасний стан української економіки та оцінки перспектив її розвитку у 2017 році / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 1. – С. 46-62 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr01.pdf;

Звіт про фінансову стабільність. Грудень 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=40819104;

Міграція з окупованих територій: як змінилася кількість переселенців у регіонах з початку року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2017/04/20/infografika/suspilstvo/mihracziya-okupovanyx-terytorij-yak-zminylasya-kilkist-pereselencziv-rehionax-pochatku-roku;

Михеева С. Рациональность и экономическое поведение: междисциплинарный подход / Светлана Михеева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://neweconomist.ru/articles/politekonomiya/svetlana_ miheeva_ratsionalnost_i_ekonomicheskoe_povedenie_megdistsiplinarnyy_podhod/;

Радаев В. В. Экономическая социология. Курс лекций : учеб. пособие / В. В. Радаев. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 368 c.;

Белехова Г. Экономическое поведение населения: теоретические аспекты [Электронный ресурс] / Г. Белехова, А. Шабунова. – Вологда, 2012. – Режим доступа: http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks337868;

Экономическая социология : учеб. пособие для вузов / Под ред. В. Верховина. – М. : Академический Проект; Фонд «Мир», 2006. – 736 с.;

Сергиенко А. М. Виды и формы экономического поведения россиян в период реформ: теоретические подходы и опыт регионального исследования [Электронный ресурс] / А. М. Сергиенко // Известия Алтайского государственного университета. – 2002. – № 2. – С. 27-32. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/vidy-i-formy-ekonomicheskogo-povedeniya-rossiyan-v-period-reform-teoreticheskie-podhody-i-opyt-regionalnogo-issledovaniya;

Ефременко Т. Социально-экономическое поведение населения в условиях институциональных перемен (на примере Украины) / Т. Ефременко // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наук. праць. – Харків, 2002. – C. 342-346.;

Суименко Е. И. Homo economicus современной Украины. Поведенческий аспект / Суименко Е. И., Ефременко Т. О. – К.: Ін-тут социологии НАНУ, 2004. – 294 с.;

Тертышный С. А. Институциональные основы теневой экономики современной России [Электронный ресурс] / С. А. Тертышный // Проблемы современной экономики. – 2011. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnye-osnovy-tenevoy-ekonomiki-sovremennoy-rossii;

Латов Ю. В. Социальные функции теневой экономики в институциональном развитии постсоветской России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук [Электронный ресурс]. – Тюмень, 2008. – Режим доступа: http://textarchive.ru/c-1363010-pall.html;

Рывкина Р. Тенизация российского общества: причины и последствия / Р. Рывкина // Социс. – 2000. – № 12. – С. 3-12.;

Буров В. Ю. Теневая экономика и малое предпринимательство: теоретические и методологические основы исследования: моногр. / В. Ю. Буров; Забайкал. гос. ун-т. – Чита : ЗабГУ, 2014. – 204 с.;

Мельков С. Террористическая угроза и «теневая экономика»: есть ли взаимосвязь? / Мельков С., Перенджиев А. Н. // Власть. – 2016. – № 10. – С. 178-185 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4709;

Мазур І. Тінізація економіки України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. Мазур. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/ekonom/64/9523-tinizaciya-ekonomiki-ukra%D1%97ni-v-suchasnix-umovax.html;

Мандибура В. О. Тіньова економіка як об’єкт системного наукового дослідження [Електронний ресурс] / В. О. Мандибура. – Режим доступу: http://lib-rus.ru/NTL/ECONOMY/mandibura.txt.html;

Базилевич В. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки / Базилевич В., Мазур І. // Економіка України. – 2004. – № 8. – С. 36-44.;

Попова И. Моральное оправдание и нормативная составляющая теневых практик (К постановке проблемы) / Ирина Попова // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – № 3. – С. 30-50.;

Кукуруза Г. Почему растет теневая экономика и как с ней должно бороться государство [Электронный ресурс] / Григорий Кукуруза. – Режим доступа: http://forbes.net.ua/opinions/1400265-pochemu-rastet-tenevaya-ekonomika;

Тенденції тіньової економіки в Україні в 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a;

Жданов И. Коррупция в Украине: масштабы и влияние [Электронный ресурс] / И. Жданов. – Режим доступа: http://razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=200.

Опубліковано
2018-10-29
Як цитувати
Verhovod, L. (2018). Тіньові практики в структурі економічної поведінки жителів прифронтових зон Донбасу (за результатами дослідження 2017 року). Український соціологічний журнал, 17(1-2), 100-105. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11535