Соціальні очікування в умовах суспільних невизначеностей як соціологічний параметр «нових» нерівностей

  • Tetiana Yereskova кафедра соціології та соціальної роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом, вул. Фрометівська, 2, Київ, 03039, Україна, ta.ereskova@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-7011-9590
  • Oleg Mazuryk кафедра соціальних структур та соціальних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601, Україна, oleg.mazuryk61@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-4531-7023
Ключові слова: суспільні невизначеності, соціальні очікування, соціальні спільноти, диференціація соціальних очікувань, параметричний підхід

Анотація

У статті здійснено спробу обґрунтування доцільності емпіричного дослідження соціальних очікувань в умовах суспільних невизначеностей. Зазначається, що суб’єктивний зміст соціальних очікувань від суспільних перетворень все більше поширюється на мезорівень (рівень соціальних спільнот), що призводить до посилення поляризації, соціальної недовіри між різними соціальними групами українського суспільства. Автори пов’язують формування соціальних очікувань з диференціацією очікувань соціальних спільнот щодо власних дій, власних висновків про дії інших соціальних груп відносно певних суспільних перетворень. Робиться припущення, що співставлення соціальних очікувань дає більш повне розуміння змістовної компоненти стратифікаційної структури суспільства.  Акцентується увага на ключових аспектах дослідницької методології, яка дозволяє виділити стратегії формування соціальних очікувань, класифікувати їх, типізувати соціальні групи за практиками творення соціальних очікувань. Запропоновані змінні, які дозволяють емпірично виявити диференціацію соціальних очікувань різних соціальних спільнот, що сприятиме усвідомленню процесу утворення «нових» нерівностей та кращому розумінню природи соціальних розколів у сучасному українському суспільстві.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Tetiana Yereskova, кафедра соціології та соціальної роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом, вул. Фрометівська, 2, Київ, 03039, Україна, ta.ereskova@gmail.com

кандидат соціологічних наук, доцент

Oleg Mazuryk, кафедра соціальних структур та соціальних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601, Україна, oleg.mazuryk61@gmail.com

доктор соціологічних наук, доцент

Посилання

Пелин А. Неопределенность как ядро новой социальной парадигмы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://a-pelin.info/?go=pub&item=50.

Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 416 с.

Кремень В. Людина в суперечностях «відкритого світу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FALE_DOWNLOAD=1&Image_fale_name=PDF /Nivoo_2013_1_3.pdf.

Осьмук Л. Социальная непределенность и метаморфозы современного общества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ideaidealy.ru/wp-content/uploads/2012/02/L.A.Osmuk_.pdf.

Бауман З. Индивидуализированное общество. / З. Бауман.: пер. с англ.; под ред. В. Л. Иноземцева– М.: Логос, 2002. – 325 с.

Круглий стіл «Реформи в Україні: реальна практика і суспільні очікування // Соціологія: теорія, методи маркетинг. – 2017. – № 1. – С. 23-56.

Lyotard J. F. Note on the Meaning of 'Post [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.scribd.com/document/246451667/Lyotard-Note-on-the-Meaning-of-Post.

Рішняк І.В. Системний аналіз категорій ризику та невизначеності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9418/1/26.pdf.

Бергер П. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива / П. Бергер: пер. с англ. под ред. Г.С. Батыгина. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 194 с.

Гриффин Э. Коммуникация: теория и практика / Э. Гриффин: пер. с англ. – Х.: Гуманитарный центр, Науменко А.А. 2015. – С. 147-210.

Gaudeul A. Social preferences under uncertainty / A. Gaudeul // Jena Economic Research Papers, No. 2013-024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdl.handle.net/10419/85023.

Опубліковано
2018-10-26
Як цитувати
Yereskova, T., & Mazuryk, O. (2018). Соціальні очікування в умовах суспільних невизначеностей як соціологічний параметр «нових» нерівностей. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 77-81. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11530