Перцептивний, інтенціональний та змістовний рівні соціальної напруженості в Україні: відмінності детермінант

  • Oleksandr Reznik Інститут соціології НАН України, 12, вул. Шовковична, Київ, 01021, Україна, oleksanderreznik@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-5201-8489
Ключові слова: соціальна напруженість, протести, депривація, ресурси, структурні розмежування, Україна

Анотація

У статті розглядаються детермінанти соціальної напруженості в Україні на перцептивному, інтенціональному та змістовному рівнях. Порівняльний аналіз здійснюється на основі даних соціологічного опитування, яке було проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова у червні 2017 року. Зазначається, що застосування регресійного методу дало змогу виявити спільні та відмінні чинники окремих проявів соціальної напруженості. Підкреслюється, що очікування масових протестів та особиста готовність долучитися до них зростають серед молоді, перш за все незаможної, яка проживає у містах західно-центрального макрорегіону, песимістично оцінює політичну ситуацію в країні, вважає українську мову рідною та має проєвропейську орієнтацію. Акцентується на тому, що готовність брати участь у довготривалих протестах щодо більшості актуальних проблем проявилася серед мешканців південно-східного макрорегіону, які відрізняються песимістичними оцінками політичної ситуації в країні, визнають українську мову в якості рідної та у певних випадках ідентифікують себе з середнім класом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oleksandr Reznik, Інститут соціології НАН України, 12, вул. Шовковична, Київ, 01021, Україна, oleksanderreznik@gmail.com

Доктор соціологічних наук, головний науковий співробітник

Посилання

Резнік О. Динаміка громадсько-політичних практик і протестних настроїв в Україні / О. Резнік // Українське суспільство. Десять років незалежності. Соціологічний моніторинг : У 2-х т. Том 1. Аналітичні матеріали / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2011. – С. 216-224.

Грещук В. В. Напруга – напруження – напруженість / В. В. Грещук // Культура слова : Респ. міжвід. зб. – К. : Наук. думка, 1983. – Вип.24. – С.80-81.

Sugarman B. Tension management, Deviance, and social change / B. Sugarman //The Sociological Quarterly. – 1969. – Vol. 10(1). – P. 62–71.

Smelser N. Theory of collective behavior / N. Smelser. – New York : Free Press, 1962. – 384 р.

Turner J. Sociology: The Science of Human Organization / J. Turner. – Chicago : Nelson-Hall, 1985. – P. 31-34.

Небоженко В.С. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві / В. Небоженко. – К. : Абрис, 1994. – 64 с.

Дмитрук Н. А. Напруженість соціальна // Соціологія: короткий енциклопедичний словник / уклад. : В. І. Волович, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко та ін. ; за заг. ред. В. І. Воловича. – К. : Укр. центр духовної культури, 1998. – С. 345-346.

Чернявська О. В. Механізм впливу соціальних змін на соціальну напруженість в сучасній Україні (на прикладі мегаполісу) : автореф. дис. на здобуття наук. cтупеня канд. соціол. наук: 22.00.07 «Соціологія управління» / О. В. Чернявська; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2001. – 19 с.

Бабак О. В. Диференціація доходів як чинник соціальної напруженості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук: 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / НАН України; Інститут соціології. – К., 2002. – 16 с.

Клюєнко Е. О. Діагностика соціальної напруженості: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / Е. О. Клюєнко; НАН України; Інститут соціології. – К., 1998. – 17 с.

Головаха Е. И. Потенциал протеста украинского общества / Е. И. Головаха, Н. В. Панина // Социологические исследования. – 1999. – № 10. – С. 31–40.

Владико О. Соціальна напруженість і готовність до соціального протесту / О. Владико // Українське суспільство 1994-2004: моніторинг соціальних змін / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2004. – С. 466-476.

Davies J. C. Toward a Theory of Revolution / J.C. Davies // American Sociological Review. – 1962. – Vol. 27 (1). – Р. 5-19.

Gurr T. R. Why Men Rebel. – Princeton, NJ : Princeton University Press, 1970. – 421 р.

McCarthy J. D. Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory / J. D. McCarthy, M. N. Zald // American Journal of Sociology. – 1977. – Vol. 82(6). – P. 1212-1241.

Tilly С. From Mobilization to Revolution / С. Tilly. – New York : McGraw-Hill, 1978. – 349 р.

Jenkins J. C. Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements / J. C. Jenkins // Annual Review of Sociology. – 1983. – Vol. 9. – Р. 527-553.

Melucci A. Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society / A. Melucci. – London : Hutchinson Radius, 1989. – 288 р.

Stryker S. Self, Identity, and Social Movements / Stryker S., Owens T. J., White R. W. – Minneapolis; London : University of Minnesota Press, 2000. – 370 р.

Klandermans B. Identity processes in collective action participation: Farmers’ identity and farmers’ protest in the Netherlands and Spain / Klandermans B., Sabucedo J. M., Rodriguez M., De Weerd M. // Political Psychology. – 2002. – Vol. 23(2): – P. 235–251.

Opp K.-D. Theories of Political Protest and Social. Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and. Synthesis / K.-D. Opp. – New York : Routledge, 2009. – 424 р.

Бекешкіна І. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні / І. Бекешкіна. – К. : Абрис, 1994. – 48 с.

Бекешкіна І. Громадська думка щодо готовності населення до соціального протесту / І. Бекешкіна // Політичний портрет України. – 1993. – № 4. – С. 14-23.

Панина Н. В. Готовность населения к различным формам социального протеста / Н. В. Панина // Политическая культура населения Украины (результаты социологических исследований). – К. : Наук. думка, 1993. – С. 42-51.

Владико О. Готовність населення України до соціального протесту / О. Владико // Українське суспільство 1994–2005. Динаміка соціальних змін / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2005. – C. 151-161.

Резнік О. Урядові реформи у масовій свідомості громадян України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 2. – С. 151-163.

Zhukov V. Determinants of the protest moods in Ukraine (A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of MA in Economic Analysis). – Kyiv School of Economics, 2015. – 34 р.

Головаха Є. І. Готовність до соціального протесту: динаміка, регіональні особливості і чинники формування / Є. І. Головаха, Н. В. Паніна // Українське суспільство: десять років незалежності (соціологічний моніторинг та коментар науковців) / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2001. – С. 188-200.

Стегній О. Регіональні особливості розвитку політичної культури українського суспільства / О. Стегній // Українське суспільство 1994–2004 : моніторинг соціальних змін) / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2004. – С. 243-253.

Головаха Є. І. Суспільство, що трансформується. Досвід соціального моніторингу / Є. І. Головаха. – К. : Стилос, 1997. – 155 с.

Резнік О. Динаміка чинників протестних практик населення України / О. Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. – № 3. – С. 100-125.

Reznik O. From the Orange Revolution to the Revolution of Dignity: Dynamics of the Protest Actions in Ukraine / O. Reznik // East European Politics and Societies. – 2016. – Vol. 30(4). – P. 750-765.

Резнік О. Соціальна напруженість та масові протести в Україні: відмінність детермінант та механізмів прояву // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 2. – C. 35-58.

Резнік О. С. Відмінності детермінант соціальної напруженості та масових протестів в Україні // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Структурні зміни і соціальна напруженість / Матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. 25-26 травня 2017 року. – К. : Логос, 2017. – С. 139-142.

Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Reznik, O. (2018). Перцептивний, інтенціональний та змістовний рівні соціальної напруженості в Україні: відмінності детермінант. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 69-76. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11522