Формування системи оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств

  • Viktoriya I. Chobitok Українська інженерно-педагогічна академія, вул. Університетська, 16, Харків, 61003, Україна https://orcid.org/0000-0002-5272-388X
Ключові слова: інновації, інвестиції, промислове підприємство, інноваційно-інвестиційна діяльність.

Анотація

В статті розглянуто проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності на вітчизняних промислових підприємствах. Визначено взаємозв’язок розвитку держави від ефективної роботи промислових підприємств за умови проведення ефективної інноваційно-інвестиційної діяльності. Визначено, що стан вітчизняної економіки вимагає не тільки оновлення, а структурних змін усієї системи господарського пристрою, і, передусім, створення умов для розвитку промислового виробництва на інноваційно-інвестиційній основі. Автором запропоновано алгоритм формування системи оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств, що включає в себе оцінку інноваційної та інвестиційної складової діяльності промислового підприємства. Формування системи оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств дасть можливість керівникам підприємств та інвесторам формувати ефективні рішення. Система оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств повинна розроблятися за певною методикою, що забезпечуватиме контрольованість і керованість внутрішніх та зовнішніх факторів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств : моногр. / О.Є. Кузьмін, С. В. Князь, О. Й. Вівчар, Л. І. Мельник ; за наук. ред. проф., д-ра екон. наук О.Є. Кузьміна. – Стрий ТзОВ «Укрпол», 2005. – 250 с.
Бланк І. А. Основи інвестиційного менеджменту. / І. А. Бланк. − К. : Ельга-Н, Ніка-Центр, 2001. − 536 с.
Бузько І. Р. Стратегічне управління інвестиціями та інноваційна діяльність підприємства : моногр. / І. Р. Бузько, О. В. Вартанова, Г. О. Голубенко. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 176 с.
Кузьмін О. Є. Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств : моногр. / О. Є. Кузьмін, С. В. Князь [ та ін.] / [за. ред. О.Є. Кузьміна.] – Стрий : ТзОВ «Укрпол», 2005. – 250 с.
Мних О.Б. Особливості інноваційно-організаційного розвитку регіональної економіки в умовах поглиблення кризи / О.Б. Мних, Г.М. Захарчин, Є.В. Гончаров // Журнал «Регіональна економіка». – 2011. – №4. – С.132-139.
Пархоменко Е. С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий приборостроительной и электротехнической отраслей промышленности Украины / Е. С.Пархоменко, Ю. В. Федорова // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2007. – Випуск 234: В 4 т. – Т. ІІІ.– С. 771-780.
Рубан В. Инновационная модель стратегического развития Украины: методология и опыт / В. Рубан, О. Чубукова, В. Некрасов // Экономика Украины. – 2003. – № 6. – С.14-19.
Сахно Є. Ю. Системні аспекти управління інноваційно-інвестиційними проектами стратегічного розвитку підприємства : монографія для наукових та промислових організацій і вищих навч. закл. oсвіти / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок – Чернігів : Чернігівський держ. ін-т економіки і управління, 2008. – 260 c.
Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : моногр. / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с.
Чухрай Н. І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове і логістичне забезпечення. : моногр. /Н. І. Чухрай.- Л.: Вид-во НУ «ЛП»,2002.- 315 с.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ